Идет загрузка документа (225 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой экологической программы развития Крыма ("Экологически безопасный Крым") на 2011 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 25.05.2011 № 539
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2011 р. N 539

Київ

Про затвердження Державної цільової екологічної програми розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову екологічну програму розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації:

разом з Міністерством фінансів щороку під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання Програми;

подавати щороку до 1 березня Міністерству екології та природних ресурсів інформацію про хід виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 - 2015 роки

Мета Програми

Стратегічна мета розвитку Криму на 2011 - 2015 роки полягає у розв'язанні першочергових екологічних та соціально-економічних проблем, забезпеченні створення інтегрованої системи з управління природними ресурсами, стабілізації та поліпшенні екологічного стану території Криму шляхом впровадження і дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно збалансованої системи природокористування.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три варіанти розв'язання проблеми:

перший - залишити вирішення питань екологічного оздоровлення території Криму на регіональному та місцевому рівні, що не дасть змоги здійснити кардинальні заходи із забезпечення поліпшення стану навколишнього природного середовища;

другий - удосконалити систему державного управління Криму у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, збільшити фінансування з державного бюджету природоохоронних заходів, що дасть змогу стабілізувати екологічну ситуацію регіону, але не забезпечить істотних зрушень у природоохоронній реформі, створення умов для розвитку екологічно та інвестиційно-привабливої господарської інфраструктури;

третій - затвердити Програму, виконання якої дасть змогу системно розв'язати екологічні та соціально-економічні проблеми, визначити основні напрями спрямування фінансових ресурсів, а також забезпечить створення дієвої системи з управління природними ресурсами та удосконалення економічного і правового механізму природокористування, що в результаті приведе до поетапного досягнення цілей екологічного оздоровлення, підвищить якість і безпечність життя населення півострова, його рекреаційні можливості та туристичну привабливість.

Третій варіант оптимальний для впровадження.

Розв'язання проблеми передбачається шляхом виконання заходів щодо:

охорони атмосферного повітря;

охорони водних об'єктів, у тому числі Чорного та Азовського морів;

забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами;

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

охорони земельних ресурсів;

проведення моніторингу навколишнього природного середовища;

нормативно-правового, інформаційного та наукового забезпечення Програми;

поліпшення екологічного стану міських населених пунктів;

розроблення та затвердження рішень про внесення змін до нормативних документів щодо відшкодування збитків, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням сучасних особливостей господарсько-екологічного стану Криму.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на:

технічне переоснащення виробничого комплексу шляхом впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;

впровадження найкращих доступних технологій, технічне переоснащення та/або реконструкцію застарілого обладнання та доведення ефективності очищення до проектних показників для підприємств, що є основними забруднювачами атмосферного повітря;

оптимізацію дорожнього руху на території великих міст, подальший розвиток громадського електротранспорту;

підтримку використання автотранспортних засобів, що відповідають європейським стандартам;

забезпечення належного очищення стічних вод відповідно до установлених нормативів і стандартів з метою поліпшення екологічного стану Чорного та Азовського морів шляхом підвищення ефективності технологій очищення стічних вод та утилізації їх осадів;

забезпечення екологічно безпечного зберігання небезпечних відходів, їх утилізації за рахунок прямого повторного чи альтернативного використання їх ресурсно-цінної складової та безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, та знешкодження у повному обсязі (видалення) непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, накопичених на території Криму;

створення потужностей з перероблення твердих побутових відходів, а також побудову та реконструкцію полігонів твердих побутових відходів;

відновлення та збереження лісових ресурсів;

збереження та розвиток природно-заповідного фонду;

формування регіональної екологічної мережі, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

впровадження екологічно орієнтованих і ресурсозберігаючих технологій ведення сільського господарства;

збереження земельних ресурсів та встановлення меж прибережно-захисної смуги вздовж Чорного та Азовського морів;

забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища Криму;

удосконалення системи водовідведення та покращення якості очищення зворотних вод у населених пунктах шляхом підвищення ефективності функціонування водопровідно-каналізаційних господарств та комунальних очисних споруд;

поліпшення стану навколишнього природного середовища в міських населених пунктах.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить поліпшення екологічної ситуації в Криму, зокрема:

неперевищення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел рівня 2009 року;

збільшення обсягу утилізації твердих побутових відходів на 15 відсотків порівняно з 2009 роком;

повне знешкодження непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин;

підвищення рівня лісистості території до 12 відсотків та заповідності до 10 відсотків загальної території Криму;

зменшення площі території, що піддається зсувам, на 25 відсотків;

зменшення антропогенного навантаження на рекреаційні зони Криму;

ефективне використання, охорону та відновлення гідромінеральних ресурсів Криму як важливої частини її природно-ресурсного потенціалу.

Виконання Програми також дасть змогу:

визначити основні напрями інвестиційної політики на території Криму та скоординувати дії в цьому напрямі всіх галузей економіки в регіоні з урахуванням необхідності зменшення обсягу викидів парникових газів та забруднюючих речовин в цілому;

забезпечити поліпшення функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища Криму;

удосконалити систему регулювання використання природних ресурсів Криму та зменшити навантаження на навколишнє природне середовище до економічно обґрунтованого рівня.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим і бюджету м. Севастополя (в межах наявного фінансового ресурсу) та інших джерел.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 677,531 млн. гривень, у тому числі за рахунок:

державного бюджету - 142,755 млн.;

бюджету Автономної Республіки Крим - 36,07 млн.;

бюджету м. Севастополя - 29,222 млн.;

інших джерел - 469,484 млн. гривень.

Обсяг фінансування завдань, передбачених Програмою, уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.

Контроль за виконанням Програми здійснюється Мінприроди.

  

ПАСПОРТ
Державної цільової екологічної програми розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 2296 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3497).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 539.

3. Державний замовник-координатор: Мінприроди.

4. Державні замовники: Мінприроди, Держлісагентство, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація.

5. Керівник Програми: Міністр екології та природних ресурсів.

6. Виконавці заходів Програми: Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація, Держлісагентство, суб'єкти господарювання.

7. Строк виконання: 2011 - 2015 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет 

142,755 

17,365 

24,41 

32,79 

33,65 

34,54 

Бюджет Автономної Республіки Крим 

36,07 

11,56 

7,965 

7,945 

4,07 

4,53 

Міський бюджет м. Севастополя 

29,222 

6,032 

6,44 

5,46 

5,47 

5,82 

Інші джерела 

469,484 

256,826 

133,816 

39,773 

27,938 

11,131 

Усього 

677,531 

291,783 

172,631 

85,968 

71,128 

56,021 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової екологічної програми розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Відповідальні виконавці 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

усього 

за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

I. У сфері охорони атмосферного повітря 

Технічне переоснащення виробничого комплексу шляхом впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів 

1. Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел

зменшення обсягу викидів, тонн на рік 

56,79 

  

  

  

56,79 

  

реконструкція баштових систем N 1 - 5; монтаж редуктора на ВАТ "Бром", м. Красноперекопськ 

підприємства-
забруднювачі 

інші джерела

3,6 

0,9 

1,8 

0,9 

  

  

- " - 

230,5 

  

  

  

230,5 

  

доопалення оксиду вуглецю за допомогою додаткового спалювання в шахті печі або камері на ВАТ "Бром", м. Красноперекопськ 

- " - 

- " - 

0,09 

  

  

0,09 

  

  

- " - 

10 

  

  

  

10 

  

режимно-
налагоджувальні роботи, еколого-
теплотехнічні іспити котлоагрегатів котельного цеху і барабанно-
сушильних установок дільниці N 7 цеху N 3 виробництва мінеральних солей ВАТ "Кримський содовий завод", м. Красноперекопськ 

- " - 

- " - 

2,112 

0,612 

0,5 

0,5 

0,5 

  

зменшення обсягу викидів, тонн на рік 

20 

  

20 

  

  

  

заміна існуючих пальникових пристроїв на пальникові пристрої газомазутної установки-10М на котлоагрегатах ВАТ "Кримський содовий завод", м. Красноперекопськ 

підприємства-
забруднювачі 

інші джерела

0,5 

0,3 

0,2 

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

установка нагнітальних пристроїв з фільтрацією із джерела викиду пилу ВАТ "Кримський содовий завод", м. Красноперекопськ 

- " - 

- " - 

0,1 

0,05 

0,05 

  

  

  

- " - 

81 

  

81 

  

  

  

удосконалення технології процесу сушки пігменту в цеху виробництва двоокису титану N 2 ЗАТ "Кримський титан", м. Армянськ 

- " - 

- " - 

1,21 

1,21 

  

  

  

  

- " - 

9888 

  

  

  

9888 

  

будівництво цеху з виробництва сірчаної кислоти з використанням технології подвійного контактування - подвійної абсорбції ЗАТ "Кримський титан" 

- " - 

- " - 

265,3 

215,3 

50 

  

  

  

Разом за завданням 1 

- " - 

272,912 

218,372 

52,55 

1,49 

0,5 

  

Впровадження найкращих доступних технологій, технічне переоснащення та/або реконструкція застарілого обладнання та доведення ефективності очищення до проектних показників для підприємств, що є основними забруднювачами атмосферного повітря 

2. Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел  

зменшення обсягу викидів, тонн на рік 

0,7 

  

  

0,7 

  

  

реконструкція виробництва броміду натрію, установка теплообмінника для охолодження поглинального розчину на абсорбційній установці джерел N 47 і 48 на ВАТ "Бром", м. Красноперекопськ 

підприємства-
забруднювачі 

інші джерела

  

  

  

  

- " - 

117,1 

  

  

117,1 

  

  

установка та реконструкція систем очищення на ВАТ "Бром", м. Красноперекопськ 

- " - 

- " - 

0,17 

  

  

0,17 

  

  

- " - 

274 

  

  

274 

  

  

установка турбовихрового промивача для очищення суміші гашеного вапна на ВАТ "Кримський содовий завод", м. Красноперекопськ 

- " - 

- " - 

0,4 

0,2 

0,2 

  

  

  

- " - 

8,16 

  

  

8,16 

  

  

реконструкція аспіраційних установок пневмотранспорту виробництва мінеральних солей ВАТ "Кримський содовий завод", м. Красноперекопськ 

- " - 

- " - 

0,085 

  

  

0,085 

  

  

зменшення обсягу викидів, тонн на рік 

10619 

  

  

10583 

  

35,6 

упровадження адсорбційно-
каталітичного очищення газових викидів від сірководню на джерелах N 1, 13 - 17; камери спалювання оксиду вуглецю на джерелах N 1 і 13 ВАТ "Кримський содовий завод", м. Красноперекопськ 

підприємства-
забруднювачі 

інші джерела

0,225 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,025 

досягнення нормативів викидів  

  

  

  

  

  

  

наладка обладнання очищення газопилових потоків на ЗАТ "Кримський титан", м. Армянськ 

- " - 

- " - 

0,714 

0,714 

  

  

  

  

тонн на рік 

2045,9 

  

15,9 

  

  

2030 

підвищення ефективності очисного обладнання на джерелах викидів ЗАТ "Кримський титан", м. Армянськ 

- " - 

- " - 

147,974 

29,04 

66,196 

26,606 

17,356 

8,776 

зменшення обсягу викидів, тонн на рік 

80,6 

  

  

  

80,6 

  

реконструкція електрофільтра на печі N 2 ЗАТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" 

- " - 

- " - 

4,75 

1,25 

1,5 

  

- " - 

20,7 

  

  

  

20,7 

  

заміна рукавних фільтрів на системах очищення газопилового потоку від цементних млинів N 4 і 5, автовагів N 1 і 2 на ЗАТ "Бахчисарайський комбінат "Будіндустрія" 

- " - 

- " - 

2,624 

0,5 

0,6 

0,762 

0,762 

  

Разом за завданням 2 

інші джерела

157,942 

31,504 

68,296 

30,173 

19,168 

8,801 

Оптимізація дорожнього руху на території великих міст, подальший розвиток громадського електротранспорту 

3. Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел 

  

  

  

  

  

  

  

розроблення та затвердження концепції оптимізації дорожнього руху на території великих міст з метою запобігання перевищенню рівнів забруднення атмосферного повітря 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,25 

  

0,125 

0,125 

  

  

Разом за завданням 3 

- " - 

0,25 

  

0,125 

0,125 

  

  

Підтримка використання автотранспортних засобів, що відповідають європейським стандартам 

4. Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря автотранспортом 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво заводу біодизельного палива  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

інші джерела 

20 

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

інвентаризація джерел забруднення навколишнього природного середовища парниковими газами

- " - 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,7 

0,7 

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

20,7 

0,7 

10 

  

у тому числі 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,7 

0,7 

  

  

  

  

інші джерела 

20 

  

10 

  

Разом за розділом I 

  

451,804 

250,576 

130,971 

36,788 

24,668 

8,801 

у тому числі 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,95 

0,7 

0,125 

0,125 

  

  

інші джерела 

450,854 

249,876 

130,846 

36,663 

24,668 

8,801 

II. Охорона водних об'єктів, у тому числі Чорного та Азовського морів 

Удосконалення системи водовідведення та покращення якості очищення зворотних вод в населених пунктах шляхом підвищення ефективності функціонування водопровідно-каналізаційних господарств та комунальних очисних споруд 

5. Зниження рівня забруднення водних об'єктів 

  

  

  

  

  

  

  

розроблення техніко-
економічного обґрунтування очищення стічних вод підприємствами молочної та харчової галузі, що здійснюють скиди у систему міської каналізації 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,35 

0,15 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

підприємства-
забруднювачі 

інші джерела 

0,2 

  

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

  

  

  

  

  

  

  

перекладення зношеного напірного колектора на березі лікувального озера Сакського, м. Саки 

Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

реконструкція існуючого відвідного каналу з комплексом гідротехнічних споруд із південної частини озера Сасик-Сиваш у Чорне море 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

реконструкція напірних каналізаційних колекторів, м. Щолкіне 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

Разом за завданням 5 

  

16,55 

0,15 

8,1 

0,1 

0,1 

8,1 

у тому числі 

державний бюджет 

16 

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,35 

0,15 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

інші джерела 

0,2 

  

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Забезпечення належного очищення стічних вод відповідно до установлених нормативів і стандартів з метою поліпшення екологічного стану Чорного та Азовського морів шляхом підвищення ефективності технологій очищення стічних вод та утилізації їх осадів 

6. Зниження рівня забруднення водних об'єктів 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво очисних споруд, каналізаційних колекторів до очисних споруд та насосної станції, с. Привітне 

Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

державний бюджет  

16,3 

  

6,3 

  

зменшення обсягу скидів недостатньо очищених стічних вод, млн. куб. метрів на рік 

0,36 

  

  

  

  

0,36 

будівництво очисних споруд, смт Красногвардійське 

- " - 

- " - 

23,7 

  

  

12 

11,7 

  

- " - 

0,2 

  

  

  

  

0,2 

будівництво очисних споруд, колекторів та насосної станції, смт Совєтське 

- " - 

- " - 

14 

  

  

  

12 

Разом за завданням 6 

- " - 

54 

  

20 

20 

12 

Разом за розділом II 

  

70,55 

0,15 

10,1 

20,1 

20,1 

20,1 

у тому числі 

державний бюджет 

70 

  

10 

20 

20 

20 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,35 

0,15 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

інші джерела 

0,2 

  

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

III. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

Забезпечення екологічно безпечного зберігання небезпечних відходів, їх утилізації за рахунок прямого повторного чи альтернативного використання їх ресурсно-цінної складової та безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, та знешкодження у повному обсязі (видалення) непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, накопичених на території Криму 

7. Повне знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин 

  

  

  

  

  

  

  

утилізація непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин 

Мінприроди 

державний бюджет 

8,35 

8,35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

  

  

  

  

Разом за завданням 7 

  

10,35 

10,35 

  

  

  

  

у тому числі 

державний бюджет 

8,35 

8,35 

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

  

  

  

  

інші джерела 

  

  

  

  

  

  

Створення потужностей з перероблення твердих побутових відходів, а також побудова та реконструкція полігонів твердих побутових відходів 

8. Забезпечення екологічно безпечного поводження з твердими побутовими відходами 

  

  

  

  

  

  

  

реконструкція полігона твердих побутових відходів, м. Красноперекопськ 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

5,5 

1,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

реконструкція полігона твердих побутових відходів, смт Нижньогірськ 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

5,54 

1,54 

  

  

  

  

  

  

  

реконструкція полігона твердих побутових відходів, м. Джанкой 

- " - 

- " - 

1,5 

1,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Джанкойська міська рада  

інші джерела

4,63 

4,63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

придбання спецтехніки для збору твердих побутових відходів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Разом за завданням 8 

  

24,67 

10,13 

4,5 

4,5 

2,5 

3,04 

у тому числі 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

20,04 

5,5 

4,5 

4,5 

2,5 

3,04 

інші джерела 

4,63 

4,63 

  

  

  

  

Разом за розділом III 

  

35,02 

20,48 

4,5 

4,5 

2,5 

3,04 

у тому числі 

державний бюджет 

8,35 

8,35 

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

22,04 

7,5 

4,5 

4,5 

2,5 

3,04 

інші джерела 

4,63 

4,63 

  

  

  

  

IV. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі 

Відновлення та збереження лісових ресурсів 

9. Підвищення рівня лісистості території 

у відсотках до загальної площі Автономної Республіки Крим 

  

10,6 

  

10,7 

11 

12 

створення нових лісів на землях, які не зайняті лісом 

Держлісагентство

державний бюджет 

43,51 

5,4 

8,59 

9,19 

9,83 

10,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

інші джерела 

0,59 

0,1 

0,11 

0,12 

0,13 

0,13 

  

  

  

  

  

  

  

відновлення лісів 

Держлісагентство

державний бюджет 

0,875 

0,075 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

інші джерела 

0,41 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,11 

  

  

  

  

  

  

  

охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб 

Держлісагентство

державний бюджет 

9,63 

1,5 

1,83 

1,96 

2,1 

2,24 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

інші джерела 

1,9 

0,33 

0,35 

0,38 

0,41 

0,43 

  

  

  

  

  

  

  

відтворення, збереження та невиснажливе використання мисливських тварин 

Держлісагентство

державний бюджет 

1,55 

0,27 

0,29 

0,31 

0,33 

0,35 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

інші джерела 

4,51 

0,78 

0,84 

0,9 

0,96 

1,03 

Разом за завданням 9 

  

62,975 

8,515 

12,28 

13,14 

14,05 

14,99 

у тому числі 

державний бюджет 

55,565 

7,245 

10,91 

11,66 

12,46 

13,29 

бюджет Автономної Республіки Крим 

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

7,41 

1,27 

1,37 

1,48 

1,59 

1,7 

Збереження природно-заповідного фонду 

10. Збереження природно-заповідного фонду 

площа території природно-заповідного фонду, межі  
якої винесено в натуру, відсотків 

30 

  

  

  

  

  

установлення в натурі (на місцевості) меж територій та об'єктів природно-
заповідного фонду 

Мінприроди 

державний бюджет 

1,9 

0,9 

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

райдерж-
адміністрації разом з відповідними сільськими, селищними і міськими радами 

інші джерела 

  

  

  

Разом за завданням 10 

  

6,9 

2,9 

  

  

у тому числі 

державний бюджет 

1,9 

0,9 

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

  

  

інші джерела 

  

  

  

Формування регіональної екологічної мережі, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 

11. Формування та функціонування регіональної екологічної мережі, впровадження регіональної схеми екологічної мережі, виконання заходів щодо охорони, збереження та невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття 

у відсотках до загальної площі Автономної Республіки Крим 

20 

15 

  

  

  

виконання програми формування регіональної екологічної мережі в Автономній Республіці Крим на період до 2015 року 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Разом за завданням 11 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

12. Охорона і раціональне використання природного рослинного та тваринного світу 

  

  

  

  

  

  

  

ведення державного кадастру рослинного світу 

Мінприроди 

державний бюджет 

0,2 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

  

  

  

  

  

  

  

ведення державного кадастру тваринного світу 

- " - 

- " - 

0,2 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,2 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

Разом за завданням 12 

  

0,6 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

у тому числі 

державний бюджет 

0,4 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,2 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

Разом за розділом IV 

  

72,475 

11,935 

15,8 

14,66 

14,57 

15,51 

у тому числі 

державний бюджет 

57,865 

8,225 

11,99 

11,74 

12,54 

13,37 

бюджет Автономної Республіки Крим 

5,2 

1,44 

1,44 

1,44 

0,44 

0,44 

інші джерела 

9,41 

2,27 

2,37 

1,48 

1,59 

1,7 

V. Охорона земельних ресурсів 

Впровадження екологічно орієнтованих і ресурсозберігаючих технологій ведення сільського господарства 

13. Створення умов для впровадження екологічно орієнтованих і ресурсозберігаючих технологій ведення сільського господарства 

  

  

  

  

  

  

  

виконання робіт з припинення деградації ґрунтів на найбільш уражених територіях 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

інші джерела 

  

  

  

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

розроблення проекту рекультивації земель Сакського державного хімічного заводу  

- " - 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,53 

  

0,25 

0,28 

  

  

Разом за завданням 13 

  

5,53 

1,25 

1,28 

у тому числі 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

4,53 

1,25 

1,28 

0,5 

0,5 

інші джерела 

  

  

  

0,5 

0,5 

Збереження земельних ресурсів та встановлення меж прибережно-захисної смуги увздовж Чорного та Азовського морів 

14. Запобігання забрудненню земельних ресурсів та встановлення меж прибережних захисних смуг вздовж Чорного та Азовського морів 

  

  

  

  

  

  

  

формування регіонального реєстру забруднених територій та розроблення заходів щодо їх рекультивації 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,1 

0,05 

0,05 

  

  

  

Разом за завданням 14 

- " - 

0,1 

0,05 

0,05 

  

  

  

15. Запобігання небезпечним екзогенним геологічним процесам в Автономній Республіці Крим

 

 

 

 

 

 

 

розроблення заходів щодо запобігання:

- " - 

- " - 

0,75 

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

 

 

 

 

 

 

 

розвитку зсувних та обвально-абразивних процесів на зсувонебезпечних прибережних ділянках Кримського півострова;

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підтопленню територій;

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

розвитку процесів вторинного засолення ґрунтів і ґрунтових вод 

 

  

 

 

  

  

  

 

Разом за завданням 15 

- " - 

0,75 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

Разом за розділом V 

  

6,38 

1,2 

1,45 

1,43 

1,15 

1,15 

у тому числі 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

5,38 

1,2 

1,45 

1,43 

0,65 

0,65 

інші джерела 

  

  

  

0,5 

0,5 

VI. Моніторинг навколишнього природного середовища 

Забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища Криму 

16. Створення інфраструктури інформаційного забезпечення системи моніторингу і забезпечення її функціонування 

  

  

  

  

  

  

  

забезпечення функціонування інформаційно-
аналітичного центру системи моніторингу навколишнього природного середовища 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,25 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

  

  

  

  

  

  

  

розроблення і впровадження міжвідомчого регламенту інформаційного обміну 

- " - 

- " - 

0,07 

0,07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

підготовка та видання щорічного екологічного вісника 

- " - 

- " - 

0,25 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Разом за завданням 16 

- " - 

0,57 

0,17 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

17. Розвиток і удосконалення структури системи моніторингу 

  

  

  

  

  

  

  

оптимізація єдиної регіональної мережі спостережень  

- " - 

- " - 

0,35 

0,2 

  

0,05 

0,05 

0,05 

  

  

  

  

  

  

  

оптимізація програм та регламентів спостережень  

- " - 

- " - 

0,2 

  

0,1 

0,05 

0,05 

  

  

  

  

  

  

  

  

розроблення та впровадження системи локального моніторингу навколишнього природного середовища на об'єктах підвищеної екологічної небезпеки:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАТ "Кримський титан" 

підприємства-
забруднювачі 

інші джерела 

1,05 

  

0,5 

0,5 

0,05 

  

  

  

  

  

  

  

  

ВАТ "Кримський содовий завод" 

- " - 

- " - 

  

  

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

ВАТ "Бром" 

- " - 

- " - 

  

  

0,5 

0,5 

  

Разом за завданням 17 

  

3,6 

0,2 

0,6 

1,6 

1,15 

0,05 

у тому числі 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,55 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,05 

інші джерела 

3,05 

  

0,5 

1,5 

1,05 

  

Удосконалення системи моніторингу 

18. Удосконалення приладотехнічного оснащення мереж спостережень системи моніторингу 

  

  

  

  

  

  

  

модернізація технічної бази засобів вимірювальної техніки аналітичних підрозділів, які проводять спостереження в системі моніторингу, придбання та впровадження  
сучасного лабораторного обладнання 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,8 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

підприємства-
забруднювачі 

інші джерела 

0,34 

0,05 

0,05 

0,08 

0,08 

0,08 

  

  

  

  

  

  

  

створення та ведення баз даних технічного та методичного забезпечення аналітичних лабораторій суб'єктів регіональної системи моніторингу навколишнього природного середовища 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,13 

0,1 

  

  

0,03 

  

Разом за завданням 18 

  

1,27 

0,25 

0,15 

0,28 

0,31 

0,28 

у тому числі 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,93 

0,2 

0,1 

0,2 

0,23 

0,2 

інші джерела 

0,34 

0,05 

0,05 

0,08 

0,08 

0,08 

19. Впровадження методик та проведення комплексної оцінки стану навколишнього природного середовища і прогнозування на основі даних моніторингу 

  

  

  

  

  

  

  

забезпечення проведення фонового моніторингу  

- " - 

бюджет Автономної Республіки Крим 

0,1 

  

0,1 

  

  

  

Разом за завданням 19 

- " - 

0,1 

  

0,1 

  

  

  

Разом за розділом VI 

  

5,54 

0,62 

0,95 

1,98 

1,56 

0,43 

у тому числі 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

бюджет Автономної Республіки Крим 

2,15 

0,57 

0,4 

0,4 

0,43 

0,35 

інші джерела 

3,39 

0,05 

0,55 

1,58 

1,13 

0,08 

Заходи, спрямовані на охорону навколишнього природного середовища м. Севастополя 

VII. Охорона атмосферного повітря 

Забезпечення організації заходів для проведення екологічного моніторингу атмосферного повітря 

20. Охорона атмосферного повітря 

  

  

  

  

  

  

  

створення автоматизованих пунктів вимірювання якості повітря та моніторинг атмосферного повітря 

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Разом за розділом VII 

міський бюджет  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

VIII. Охорона водних об'єктів, у тому числі Чорного та Азовського морів 

Удосконалення системи водовідведення та покращення якості очищення зворотних вод в населених пунктах шляхом підвищення ефективності функціонування водопровідно-каналізаційних господарств та комунальних очисних споруд 

21. Зниження рівня забруднення водних об'єктів від дифузних джерел 

  

  

  

  

  

  

  

проектування і будівництво міської системи збирання та очищення поверхневих стічних вод 

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

паспортизація водних об'єктів 

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

здійснення моніторингу стану водних об'єктів (зокрема, ґрунтів та донного осаду) (Чорноріченьське водосховище) 

- " - 

- " - 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

протяжність берегоукріплювальних споруд, кілометрів 

  

  

  

  

  

  

будівництво захисних протипаводкових споруд та берегоукріплення річок Чорна, Бельбек, Кача 

- " - 

- " - 

13,4 

3,2 

3,3 

2,3 

2,3 

2,3 

Разом за розділом VIII 

- " - 

16,4 

3,4 

IX. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

Будівництво полігонів твердих побутових відходів 

22. Здійснення заходів з рекультивації спеціалізованих полігонів твердих побутових відходів та інших об'єктів 

санітарно-епідеміологічна безпека населення 

  

  

  

  

  

  

рекультивація полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
- поетапна рекультивація сміттєзвалища твердих побутових відходів на Мекензієвих горах  

Севастопольська міськдерж-
адміністрація 

міський бюджет  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

  

  

  

  

  

  

  

- рекультивація полігона твердих побутових відходів у Першотравневій балці (перша черга) 

Севастопольська міськдерж-
адміністрація 

міський бюджет  

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

Разом  

- " - 

- " - 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

  

  

  

  

  

  

  

продовження будівництва полігона твердих побутових відходів у Першотравневій балці (третя черга) 

- " - 

- " - 

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом за розділом IX  

- " - 

10,5 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

X. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі 

Збереження та розвиток природно-заповідного фонду 

23. Збереження та розвиток природно-заповідного фонду 

  

  

  

  

  

  

  

розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж території ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Байдарський" 

Держлісагентство

державний бюджет 

1,5 

  

1,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж території зоологічного заказника загальнодержавного значення "Бухта Козача" 

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

0,04 

0,04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж території ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Мис Фіолент" 

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

0,052 

0,052 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

розроблення проекту створення ландшафтного заказника місцевого значення "Каранський" 

- " - 

- " - 

0,35 

  

  

  

  

0,35 

Разом за завданням 23  

  

1,942 

0,092 

1,5 

  

  

0,35 

у тому числі  

державний бюджет 

1,5 

  

1,5 

  

  

  

міський бюджет 

0,442 

0,092 

  

  

  

0,35 

Охорона, захист та відновлення лісу 

24. Здійснення лісовідновних заходів 

площа, гектарів 

  

  

  

  

  

  

проведення комплексу лісовідновних заходів на площі 230 гектарів 

Держлісагентство

державний бюджет 

4,04 

0,62 

0,72 

0,85 

0,9 

0,95 

  

  

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

0,63 

0,11 

0,11 

0,13 

0,14 

0,14 

Разом за завданням 24 

  

4,67 

0,73 

0,83 

0,98 

1,04 

1,09 

у тому числі  

державний бюджет 

4,04 

0,62 

0,72 

0,85 

0,9 

0,95 

міський бюджет 

0,63 

0,11 

0,11 

0,13 

0,14 

0,14 

25. Охорона лісу 

довжина мінералізованих смуг, протипожежних розривів, довжина лісових доріг, кілометрів 

  

  

  

  

  

  

охорона лісу від пожеж, створення і догляд за мінералізованими смугами, протипожежними розривами довжиною 1170 кілометрів на рік, утримання лісових доріг до 25 кілометрів на рік 

Держлісагентство 

державний бюджет 

0,68 

0,12 

0,13 

0,13 

0,15 

0,15 

  

  

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

0,1 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

Разом за завданням 25 

  

0,78 

0,14 

0,15 

0,15 

0,17 

0,17 

у тому числі 

державний бюджет 

0,68 

0,12 

0,13 

0,13 

0,15 

0,15 

міський бюджет 

0,1 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

26. Захист лісу 

площа, тис. гектарів 

  

  

  

  

  

  

боротьба із шкідниками і хворобами лісу на площі 34 тис. гектарів 

Держлісагентство

державний бюджет 

0,32 

0,05 

0,07 

0,07 

0,06 

0,07 

  

  

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

0,05 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Разом за завданням 26 

  

0,37 

0,06 

0,08 

0,08 

0,07 

0,08 

у тому числі 

державний бюджет 

0,32 

0,05 

0,07 

0,07 

0,06 

0,07 

міський бюджет 

0,05 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Разом за розділом X  

  

7,762 

1,022 

2,56 

1,21 

1,28 

1,69 

у тому числі 

державний бюджет 

6,54 

0,79 

2,42 

1,05 

1,11 

1,17 

міський бюджет 

1,222 

0,232 

0,14 

0,16 

0,17 

0,52 

XI. Діяльність з поліпшення екологічного стану міських населених пунктів 

Поліпшення стану навколишнього природного середовища 

27. Поліпшення стану навколишнього природного середовища  

  

  

  

  

  

  

  

розроблення та затвердження Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Севастополя на період до 2016 року 

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

Разом за розділом XI 

- " - 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

Разом
(м. Севастополь) 

  

35,762 

6,822 

8,86 

6,51 

6,58 

6,99 

у тому числі 

державний бюджет 

6,54 

0,79 

2,42 

1,05 

1,11 

1,17 

міський бюджет 

29,222 

6,032 

6,44 

5,46 

5,47 

5,82 

Усього за Програмою 

  

677,531 

291,783 

172,631 

85,968 

71,128 

56,021 

державний бюджет 

142,755 

17,365 

24,41 

32,79 

33,65 

34,54 

бюджет Автономної Республіки Крим 

36,07 

11,56 

7,965 

7,945 

4,07 

4,53 

міський бюджет м. Севастополя 

29,222 

6,032 

6,44 

5,46 

5,47 

5,82 

інші джерела 

469,484 

256,826 

133,816 

39,773 

27,938 

11,131 

у тому числі 

Мінприроди 

державний бюджет 

80,65 

9,33 

11,08 

20,08 

20,08 

20,08 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

36,07 

11,56 

7,965 

7,945 

4,07 

4,53 

Держлісагентство

державний бюджет 

62,105 

8,035 

13,33 

12,71 

13,57 

14,46 

Севастопольська міськдерж-
адміністрація  

міський бюджет м. Севастополя 

29,222 

6,032 

6,44 

5,46 

5,47 

5,82 

  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової екологічної програми розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування екологічних показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

впровадження новітніх технологій 

зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

тонн на рік 

10288,29 

  

103 

  

10185,29 

  

технічного переоснащення або реконструкції застарілого пилогазоочисного обладнання і доведення ефективності очищення до необхідних проектних показників 

- " - 

- " - 

13165,76 

  

15,9 

10982,96 

101,3 

2065,6 

  

Разом 

  

23454,05 

  

118,9 

10982,96 

10286,59 

2065,6 

2. Зниження рівня забруднення водних об'єктів 

зменшення обсягу скидів недостатньо очищених стічних вод 

млн. куб. метрів на рік 

0,56 

  

  

  

  

0,56 

3. Зниження рівня впливу відходів на навколишнє природне середовище  

кількість рекультивованих полігонів твердих побутових відходів 

одиниць 

  

  

  

кількість реконструйованих полігонів твердих побутових відходів 

- " - 

  

  

  

  

збільшення обсягу утилізації твердих побутових відходів 

відсотків 

15 

  

  

  

  

  

4. Формування регіональної екологічної мережі 

у відсотках до загальної площі Автономної Республіки Крим 

- " - 

20 

15 

  

  

  

5. Підвищення рівня лісистості території 

відсоток лісистості 

- " - 

  

10,6 

  

10,7 

11 

12 

6. Розвиток природно-заповідного фонду 

площа території природно-заповідного фонду, межі якої винесено в натуру 

- " - 

30 

  

  

  

  

  

7. Запобігання небезпечним екзогенним геологічним процесам в Автономній Республіці Крим 

зменшення площі територій, що піддається зсувам 

відсотків 

25 

  

  

  

  

  

____________ 

Опрос