Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы развития профессионально-технического образования на 2011 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 13.04.2011 № 495
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 495

Київ

Про затвердження Державної цільової програми
розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 7 серпня 2013 року N 538

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні програми розвитку професійно-технічної освіти.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

4. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

5. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми у межах бюджетних призначень, встановлених державним та місцевими бюджетами на відповідний рік, та за рахунок інших джерел.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 
 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки

Загальні положення

У процесі структурних та соціально-економічних змін, що здійснюються в Україні, винятково важливого значення набуває проблема із забезпеченням галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами.

Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці.

Останнім часом напрями та якість підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах не відповідають вимогам сучасного виробництва та сфери послуг, перспективам соціально-економічного розвитку держави.

З огляду на це виникає потреба у посиленні взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів, роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів щодо розв'язання проблем функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та об'єднань профспілок, організацій роботодавців, наукових установ, навчальних закладів, спрямованих на:

забезпечення належної якості професійно-технічної освіти шляхом впровадження у навчальний процес державних стандартів з конкретних професій нового покоління, інформаційно-комунікаційних технологій, оснащення новим обладнанням, устаткованням та технікою професійно-технічних навчальних закладів, видання сучасних підручників та наочних посібників з професійно-теоретичної підготовки;

оперативність прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення;

оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом утворення на їх базі сучасних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для задоволення потреб економіки держави та ринку праці.

Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити комплексну модернізацію професійно-технічної освіти, що підвищить професійно-кваліфікаційний рівень робітників та сприятиме їх соціальному захисту.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

створення умов для здобуття професійно-технічної освіти належної якості;

удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення;

збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг;

оновлення нормативно-правової бази професійно-технічної освіти;

відновлення престижності робітничих професій у суспільстві шляхом профорієнтаційної роботи з населенням;

створення соціальної реклами престижності робітничих професій.

Програму передбачається виконати протягом п'яти років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

створити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих кадрів, орієнтовану на задоволення потреби ринку праці в повному обсязі;

впровадити близько 300 державних стандартів з конкретних професій нового покоління, що підвищить рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, забезпечить їх професійну відповідність вимогам сучасного ринку праці;

модернізувати матеріально-технічну базу державних професійно-технічних навчальних закладів;

утворити центри із впровадження інноваційних технологій;

запровадити новий порядок формування та розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах;

впровадити у навчально-виробничий процес державних професійно-технічних навчальних закладів інформаційно-комунікаційні технології шляхом утворення електронних бібліотек, оснащення комп'ютерними комплексами;

посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку праці;

забезпечити розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, науковців і громадських об'єднань з метою забезпечення ринку праці кваліфікованими робітниками, збільшити обсяги фінансування та інвестицій;

підвищити престижність робітничих професій.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 3494,2 млн. гривень, у тому числі 594,6 млн. гривень - за рахунок державного бюджету, 1672,8 млн. - за рахунок місцевих бюджетів, 1226,8 млн. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1723 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2425).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 495.

3. Державний замовник - МОН.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

5. Виконавці заходів Програми - МОН, Мінсоцполітики, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державна податкова служба, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об'єднання профспілок, організації роботодавців.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

6. Строк виконання Програми - 2011 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет 

594,6 

  

86,4 

121,2 

170,9 

216,1 

Місцеві бюджети 

1672,8 

29,4 

215,4 

240,4 

446,5 

741,1 

Інші джерела 

1226,8 

15 

49,8 

137,4 

384,5 

640,1 

Усього 

3494,2 

44,4 

351,6 

499 

1001,9 

1597,3 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші джерела) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти 

концептуально-методичні підходи до формування державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління 

  

  

  

  

1) розроблення концептуально-методичних підходів до формування державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління 

МОН, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

кількість державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій 

300 

34 

50 

56 

80 

80 

2) розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

кількість центрів із впровадження інноваційних технологій 

200 

25 

71 

93 

3) оптимізація мережі центрів із впровадження інноваційних технологій на базі державних професійно-технічних навчальних закладів 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

кількість професійно-технічних навчальних закладів, оснащених сучасним обладнанням та технікою 

200 

25 

71 

93 

4) оснащення державних професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням та технікою 

МОН 

державний бюджет 

360 

  

43,2 

72 

115,2 

129,6 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

339,2 

20 

24 

30 

115,2 

150 

МОН 

інші джерела 

788,8 

10 

30 

78 

280,8 

390 

кількість електронних бібліотек професійно-технічних навчальних закладів 

327 

  

10 

20 

293 

5) створення мережі електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах, навчально- та науково-методичних центрах (кабінетах) 

МОН 

державний бюджет 

3,4 

  

0,4 

0,6 

0,8 

1,6 

інші джерела 

26,3 

  

  

0,3 

25 

кількість конкурсів 

1

  

  

  

1

  

  

  

6) організація та проведення Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти 

МОН 

державний бюджет 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

кількість збірників навчально-методичних матеріалів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість комп'ютерних класів та інформаційного продукту 

600 

  

10 

30 

80 

480 

7) забезпечення розвитку інформатизації державних професійно-технічних навчальних закладів та доступу їх до світових інформаційних ресурсів 

- " - 

державний бюджет 

13,5 

  

1,2 

2,1 

4,2 

інші джерела 

112,5 

  

0,9 

4,2 

12,6 

94,8 

кількість педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, охоплених підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, стажуванням на виробництві, відсотків 

100 

10 

15 

20 

25 

25 

8) організація та проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування на виробництві педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів за оновленими навчальними програмами 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

кількість найменувань підручників, навчальних посібників, 
навчально-методичних і довідкових матеріалів 

500 

20 

75 

150 

250 

9) створення, видання та забезпечення професійно-технічних 
навчальних закладів сучасними підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними і довідковими матеріалами 

МОН 

державний бюджет 

0,8 

  

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

інші джерела 
  

99,2 

  

3,9 

14,9 

30,1 

50,3 

кількість розпорядчих документів 

  

  

  

  

10) розроблення та впровадження критеріїв ефективної діяльності професійно-технічних навчальних закладів 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

кількість професійно-технічних навчальних закладів 

  

  

  

  

  

  

11) залучення професійно-технічних навчальних закладів до здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

кількість міжнародних проектів 

  

  

  

  

  

12) сприяння реалізації проектів Європейського Союзу, інших міжнародних 
проектів та впровадження їх напрацювань з питань здобуття професійно-технічної освіти належної якості 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські держадміністрації за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

кількість наукових досліджень 

13) забезпечення впровадження системи проведення наукових досліджень у сфері професійно-технічної освіти 

МОН, Національна академія педагогічних наук, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

кількість проектів нормативно-правових актів 

  

  

  

  

14) утворення центрів забезпечення належної якості професійно-технічної освіти на базі діючих навчально- та науково-методичних центрів (кабінетів) 

МОН, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

кількість проектів нормативно-правових актів 

  

  

  

  

15) розроблення переліку споріднених професій та спеціальностей, за якими може здійснюватися підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" у вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладах
I - II рівня акредитації 

МОН, Мінсоцполітики 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 1 

  

  

  

1744,2 

30 

103,7 

202,8 

560,1 

847,6 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

378,2 

  

44,9 

75,4 

120,4 

137,5 

місцевий бюджет 

339,2 

20 

24 

30 

115,2 

150 

інші джерела 

1026,8 

10 

34,8 

97,4 

324,5 

560,1 

2. Удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення 

кількість нормативно-правових актів 

  

  

  

  

1) удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою шляхом передачі окремих функцій 
управління державними професійно-технічними навчальними закладами 

МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

кількість розпорядчих документів 

2) розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення здійснення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням розвитку економіки держави та ринку праці 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

обсяг виконаних робіт, відсотків 

100 

22 

65 

3) забезпечення проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних професійно-технічних навчальних закладів 

МОН 

державний бюджет 

213,4 

  

41,1 

45,2 

49,7 

77,4 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

1326,6 

190 

209 

329,9 

589,7 

МОН 

інші джерела 

200 

15 

40 

60 

80 

кількість проектів нормативно-правових актів 

  

  

  

  

4) розроблення нормативно-правових актів щодо створення механізму залучення інвестицій юридичних та фізичних осіб до забезпечення розвитку професійно-технічної освіти 

МОН, Державна податкова служба, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

  

1740 

13 

246,1 

294,2 

439,6 

747,1 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

213,4 

  

41,1 

45,2 

49,7 

77,4 

місцевий бюджет 

1326,6 

190 

209 

329,9 

589,7 

інші джерела 

200 

15 

40 

60 

80 

3. Збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг 

кількість нормативно-правових актів 

  

  

  

  

розроблення нормативно-правових актів щодо запровадження нового механізму формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб економіки та ринку праці 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, МОН, Мінсоцполітики, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

4. Оновлення нормативно-правової бази професійно-технічної освіти 

кількість нормативно-правових актів 

  

  

  

  

1) внесення змін до Закону України "Про професійно-технічну освіту" 

МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Національної академії педагогічних наук та соціальних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

кількість нормативно-правових актів 

  

  

  

  

2) внесення змін до Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах 

МОН, Мінсоцполітики, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

5. Відновлення престижності робітничих професій шляхом профорієнтаційної роботи з населенням 

  

  

  

  

  

  

  

1) забезпечення проведення профорієнтаційної роботи з молоддю із залученням об'єднань профспілок, організацій роботодавців 

МОН, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

2) забезпечення професійної переорієнтації незайнятого населення, вивільнюваних працівників та працюючого персоналу відповідно до потреб особистості, виробництва та ринку праці 

Мінсоцполітики, заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

6. Створення соціальної реклами престижності робітничих професій 

кількість осіб з числа працездатного населення 

100 

  

  

  

  

  

1) забезпечення висвітлення питань профорієнтації населення у засобах масової інформації 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

кількість заходів 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

2) організація та проведення всеукраїнських та регіональних конкурсів, виставок-ярмарок робітничих професій, розміщення рекламних роликів та інших матеріалів на радіо та телебаченні з метою інформування громадян про особливості різних робітничих професій 

МОН 

державний бюджет 

  

0,4 

0,6 

0,8 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів 

місцевий бюджет 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

Разом за завданням 6 

  

  

  

10 

1,4 

1,8 

2,2 

2,6 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

  

0,4 

0,6 

0,8 

1,2 

місцевий бюджет 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

Усього за Програмою 

  

  

  

3494,2 

44,4 

351,6 

499 

1001,9 

1597,3 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

594,6 

  

86,4 

121,2 

170,9 

216,1 

місцевий бюджет 

1672,8 

29,4 

215,4 

240,4 

446,5 

741,1 

інші джерела 

1226,8 

15 

49,8 

137,4 

384,5 

640,1 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показника виконання завдань 

Одиниця виміру 

Значення показника 

усього 

у тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти 

економічний 

млн. гривень 

1744,2 

30 

103,7 

202,8 

560,1 

847,6 

2. Удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення 

- " - 

- " - 

1740 

13 

246,1 

294,2 

439,6 

747,1 

3. Оновлення нормативно-правової бази професійно-технічної освіти 

соціальний 

кількість актів 

  

  

  

4. Створення соціальної реклами престижності робітничих професій 

економічний 

млн. гривень 

10 

1,4 

1,8 

2,2 

2,6 

____________

Опрос