Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки реализации инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики через механизм удешевления кредитов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.03.2011 № 308
редакция действует с 01.07.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. N 308

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм здешевлення кредитів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 червня 2011 року N 675

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм здешевлення кредитів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм здешевлення кредитів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм здешевлення кредитів" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами.

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 р. N 675)

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, є Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі - Установа).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі на:

1) погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов'язаннями, узятими на облік органами Державної казначейської служби;

2) виконання бюджетних зобов'язань, які виникли перед суб'єктами господарювання - переможцями конкурсу в 2010 році відповідно до укладених з ними договорів про компенсацію відсоткової ставки за користування кредитами, залученими для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (далі - договори про виплату компенсації);

3) здешевлення кредитів, залучених у національній валюті України та/або в іноземній валюті, у тому числі за кредитами, залученими від іноземних фінансових установ, для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (далі - інноваційні та інвестиційні проекти).

4. Виконання бюджетних зобов'язань за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, здійснюється шляхом спрямування в установленому порядку бюджетних коштів суб'єктам господарювання - переможцям конкурсу на підставі укладених договорів про виплату компенсації, додаткових угод щодо продовження строку їх дії, що укладаються між такими суб'єктами та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами, а також рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, утвореній відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1414) (далі - координаційна комісія), про підтвердження її рішень стосовно доцільності надання державної підтримки, прийнятих у 2010 році.

5. Бюджетні кошти за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, надаються на конкурсних засадах.

Установа за власний рахунок здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу згідно з цим Порядком, подає експертні висновки щодо надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, що подаються на конкурс, та інформаційну довідку про суму компенсації, на яку претендує суб'єкт господарювання, і його фінансовий стан.

Конкурс проводиться Установою у порядку, визначеному Міністерством економічного розвитку і торгівлі з урахуванням основних критеріїв відбору та проведення експертної оцінки інвестиційних проектів, установлених Порядком відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. N 860 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 71, ст. 2560).

Склад конкурсної комісії затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі на підставі пропозицій Установи.

Конкурсна комісія здійснює попередній розгляд інноваційних та інвестиційних проектів, за результатами якого Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами подає координаційній комісії надіслані йому Установою попередні висновки щодо надання державної підтримки.

Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки із зазначенням її обсягу.

Конкурсна комісія оформлює з урахуванням рішення координаційної комісії протокол щодо надання державної підтримки і надсилає його координаційній комісії.

6. Здешевлення кредитів здійснюється шляхом компенсації суми відсоткових ставок за користування кредитами, залученими суб'єктами господарювання для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів.

Суб'єкт господарювання для участі в конкурсі обов'язково подає Установі:

розрахунок суми компенсації, на яку претендує суб'єкт господарювання;

короткий опис інноваційного або інвестиційного проекту;

копію бізнес-плану інноваційного або інвестиційного проекту, для реалізації якого залучено кредит у фінансовій установі;

нотаріально засвідчену копію кредитного договору;

копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату суми відсоткових ставок за користування кредитами;

довідку-розрахунок фінансової установи про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами;

довідку фінансової установи про цільове використання кредитів відповідно до бізнес-плану інноваційного або інвестиційного проекту;

звіт про здійснення заходів, передбачених таким бізнес-планом;

довідку уповноваженого органу про те, що суб'єкт господарювання не визнаний банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство, він не перебуває у стані реорганізації або ліквідації;

довідки про відсутність у суб'єкта господарювання заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України, видані податковими органами та Пенсійним фондом України;

довідку, яка підтверджує, що суб'єкт господарювання у 2011 році не одержував і не одержує фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційного проекту (довідка подається у разі подання на конкурс інвестиційного проекту);

копії квартальних та річних звітів про фінансові результати суб'єкта господарювання за останні три роки, що передують даті подання документів на конкурс, або за період його діяльності (у разі існування суб'єкта господарювання менш як три роки) на останню звітну дату.

Зазначена компенсація надається за фактично сплачену суму відсоткових ставок за користування кредитами у розмірі 1,2 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування таких відсотків.

Компенсація суми відсоткових ставок за користування іноземними кредитами, залученими суб'єктами господарювання для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, сплаченої суб'єктами господарювання в іноземній валюті, здійснюється в національній валюті України за офіційним курсом, встановленим Національним банком на дату сплати таких відсоткових ставок.

Зазначена компенсація не може бути спрямована на оплату штрафних санкцій та пені за порушення умов договору про користування кредитом.

7. Установа інформує у тижневий строк після оформлення протоколу конкурсної комісії щодо надання державної підтримки учасників конкурсу про його результати та укладає із суб'єктами господарювання - переможцями конкурсу договори про виплату компенсації, орієнтовні умови яких затверджуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі за погодженням з Мінфіном.

8. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, що:

визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стані реорганізації або ліквідації чи мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України;

у 2011 році одержали або одержують для реалізації інвестиційного проекту, поданого на конкурс, фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій;

за результатами діяльності є збитковими протягом трьох останніх років.

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

10. Складення та подання звітності про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі щодо результативних показників), фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос