Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки осуществлению государственно-частного партнерства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.03.2011 № 279
действует с 28.03.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. N 279

Київ

Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про державно-приватне партнерство" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства, що додається.

2. Міністерству фінансів разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, іншими центральними органами виконавчої влади під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та складання проектів Державного бюджету України на наступні роки передбачати видатки для надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства (далі - державна підтримка).

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим під час внесення змін до бюджету Автономної Республіки Крим на 2011 рік та складання проектів бюджету Автономної Республіки Крим на наступні роки передбачати кошти для надання державної підтримки.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

під час внесення змін до місцевих бюджетів на 2011 рік та складання проектів місцевих бюджетів на наступні роки передбачати кошти для надання державної підтримки;

затвердити порядок надання державної підтримки щодо об'єктів комунальної власності.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства

1. Цей Порядок визначає процедуру надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства (далі - державна підтримка) щодо об'єктів державної власності.

2. Державна підтримка щодо об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, надається згідно з порядком, затвердженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а щодо об'єктів комунальної власності - згідно з порядком, затвердженим відповідним органом місцевого самоврядування.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державно-приватне партнерство".

4. Державна підтримка надається для здійснення заходів (програм) під час виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства (далі - договори державно-приватного партнерства), з урахуванням:

1) актуальності та соціальної спрямованості заходів (програм), що здійснюються під час виконання договорів державно-приватного партнерства (далі - заходи (програми);

2) співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення заходів (програм);

3) результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

4) детальності техніко-економічних розрахунків і обґрунтування обсягу та форми надання державної підтримки;

5) інноваційності заходів (програм);

6) можливого негативного впливу на стан навколишнього природного середовища внаслідок виконання договорів державно-приватного партнерства;

7) наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення для виконання договорів державно-приватного партнерства.

5. Державна підтримка може надаватися:

шляхом надання державних та місцевих гарантій;

шляхом фінансування здійснення заходів (програм) за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно із загальнодержавними та місцевими програмами;

в іншій формі згідно із законом.

6. Ініціатором пропозиції щодо надання державної підтримки (далі - ініціатор) може виступати державний або приватний партнер за погодженням з державним партнером на всіх етапах виконання договору державно-приватного партнерства.

7. Рішення про надання державної підтримки приймається Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом виконавчої влади (далі - уповноважений орган).

8. Надання державної підтримки за рішенням Кабінету Міністрів України або уповноваженого органу здійснюється відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною програмою.

9. Для надання державної підтримки ініціатор подає на розгляд Міністерства економічного розвитку і торгівлі (далі - Міністерство) такі документи:

1) заяву за формою, визначеною Міністерством;

2) засвідчені в установленому порядку копії:

установчих документів;

документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або копію паспорта та за наявності ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб);

договору державно-приватного партнерства;

висновку за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

звіту про стан виконання договору державно-приватного партнерства за останній звітний період - у разі подання пропозиції щодо надання державної підтримки під час виконання договору державно-приватного партнерства;

звіту про фінансові результати господарської діяльності приватного партнера за минулий рік та на останню звітну дату поточного року відповідно до законодавства;

3) техніко-економічний розрахунок (бізнес-план) заходів (програм);

4) обґрунтування запропонованих обсягу та форми державної підтримки.

10. Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику ініціатором або уповноваженою ним особою.

Заява та документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис ініціатора - фізичної особи - підприємця та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

11. У разі подання документів, що не відповідають вимогам законодавства та цього Порядку, Міністерство у двотижневий строк повідомляє ініціатора у письмовій формі про відмову в розгляді заяви про надання державної підтримки з відповідним обґрунтуванням.

12. Міністерство за результатами розгляду в двотижневий строк поданих документів готує висновок про доцільність надання державної підтримки, її форму та обсяг або про недоцільність надання державної підтримки, про що повідомляє ініціатора у письмовій формі з відповідним обґрунтуванням.

Критерії та умови надання державної підтримки, визначення її форми та обсягу затверджуються Міністерством за погодженням з Мінфіном.

13. У разі надання державної підтримки за рішенням Кабінету Міністрів України Міністерство на підставі висновку про доцільність надання державної підтримки, її форму та обсяг готує і протягом 30 календарних днів з дня затвердження такого висновку подає Кабінету Міністрів України в установленому порядку разом з відповідним обґрунтуванням проект акта про надання державної підтримки.

14. Рішення уповноваженого органу про надання державної підтримки приймається на підставі висновку про доцільність надання державної підтримки, її форму та обсяг.

____________

Опрос