Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах в банках

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 12.01.2011 № 6
редакция действует с 24.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 січня 2011 р. N 6

Київ

Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2012 року N 475
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2012 року N 475,
 діють до 
1 січня 2014 року),
від 23 жовтня 2013 року N 772
,
від 30 червня 2015 року N 444
,
від 31 січня 2018 року N 26
,
від 23 січня 2019 року N 53
(зміни, внесені 
підпунктами 1 і 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
 від 23 січня 2019 року N 53 діють до
31 грудня 2019 року),
від 22 липня 2020 року N 628

Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

тимчасово вільні кошти місцевого бюджету (далі - тимчасово вільні кошти) - обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках спеціального фонду на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Платоспроможність місцевого бюджету - спроможність місцевого бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов'язаннями;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 53,
зміни, внесені підпунктом 1 пункту 1 постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.01.2019 р. N 53, діють до
31.12.2019 р.)

фінансові органи - Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих держадміністрацій та виконавчі органи відповідних рад, які забезпечують загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, здійснюють інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету, або міські, селищні чи сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створено).

3. Умовами розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках є:

1) прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим або місцевою радою відповідного рішення;

2) укладення договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом та банком;

3) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом та банком обов'язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового органу, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в Казначействі;

(підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

4) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;

5) підпункт 5 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.01.2019 р. N 53)

6) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.

(підпункт 6 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 475,
зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів
 України від 23.05.2012 р. N 475, діють до 
01.01.2014 р.)

(підпункт 6 пункту 3 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 р. N 444,
від 31.01.2018 р. N 26)

4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки місцевого бюджету, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

5. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

6. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках фінансовий орган формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 цього Порядку, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п'ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.

7. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п'ять осіб. Склад затверджується з визначенням голови комісії відповідно Міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником структурного підрозділу місцевої держадміністрації, виконавчого органу ради, який забезпечує загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, здійснює інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету, або міським, селищним чи сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено).

До складу конкурсної комісії входять представники фінансового органу відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації та виконавчого органу ради (у межах визначених статтею 115 Бюджетного кодексу України повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства), органу Казначейства (якщо сума вкладу не перевищує 50 тис. гривень, представник органу Казначейства входить до складу конкурсної комісії за згодою), структурного підрозділу Національного банку (за згодою).

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

8. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

9. На підставі рішення конкурсної комісії фінансовий орган укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).

У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим органом договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

10. Укладення фінансовим органом договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку.

11. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків місцевих бюджетів, відкритих в Казначействі, на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті фінансовими органами для розміщення таких коштів у банках.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

12. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється органами Казначейства у разі дотримання умов, визначених пунктом 3, на підставі поданих фінансовим органом таких документів:

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

1) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради про розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

2) довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету;

3) договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом та банком;

4) розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевого бюджету;

(підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 53,
зміни, внесені підпунктом 3 пункту 1 постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.01.2019 р. N 53, діють до
31.12.2019 р.)

5) платіжного доручення;

6) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування.

Операції, пов'язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться органами Казначейства відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном.

(абзац восьмий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства у визначеному законодавством порядку.

(абзац дев'ятий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

13. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини із вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в Казначействі.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

У договорі банківського вкладу (депозиту) обов'язково зазначаються реквізити рахунка для повернення коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

14. Кошти за користування вкладом (проценти) зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації. У договорі банківського вкладу (депозиту) обов'язково зазначаються визначені органом Казначейства реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду місцевого бюджету, на який банки перераховують у строки, передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом (проценти).

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

15. Фінансові органи інформують щомісяця до 3 числа органи Казначейства, які здійснюють обслуговування відповідних місцевих бюджетів, про суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернених з таких рахунків; залишок коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках; кошти (проценти), що надійшли до місцевих бюджетів від банків за користування вкладами (депозитами).

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

Казначейство подає щомісяця до 6 числа Мінфіну зведену інформацію про операції, пов'язані з розміщенням тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, за встановленою Міністерством формою.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 628)

____________

Опрос