Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 05.01.2011 № 5
действует с 18.01.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 січня 2011 р. N 5

Київ

Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень

Відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 49

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень

1. Це Положення визначає порядок формування, ведення та надання доступу до Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

електронна адреса суб'єкта владних повноважень - адреса електронної пошти, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені. При цьому ідентифікатором є адреса електронної пошти, визначена як офіційна суб'єктом владних повноважень, а доменним іменем - ім'я у домені gov.ua, зареєстроване суб'єктом владних повноважень;

Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень (далі - Єдина база даних) - автоматизована система накопичення та зберігання інформації про електронні адреси, номери факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень, яка використовується судами відповідно до статті 38 Кодексу адміністративного судочинства України для надсилання суб'єктові владних повноважень тексту повістки;

суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

У цьому Положенні електронною адресою, номером факсу (телефаксу) суб'єкта владних повноважень є електронна адреса, номер факсу (телефаксу) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншого суб'єкта (підприємства, установи, організації) під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

3. Створення, функціонування та вдосконалення порядку ведення Єдиної бази даних забезпечується за рахунок видатків, передбачених у державному бюджеті для утримання ДСА.

4. Держателем Єдиної бази даних є ДСА, яка забезпечує її ведення, контролює здійснення заходів, пов'язаних із захистом інформації, що в ній міститься, укладає договори, відповідно до яких фінансуються витрати, пов'язані з веденням Єдиної бази даних, та виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

5. Адміністратором Єдиної бази даних (далі - адміністратор) є визначена ДСА відповідно до законодавства юридична особа, яка здійснює заходи щодо технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Єдиної бази даних, надання доступу до інформації, що в ній міститься, забезпечує зберігання та захист такої інформації, систематизацію електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень, створення та забезпечення функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до зазначених адрес і номерів, виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

6. Створення Єдиної бази даних здійснюється на підставі відомостей, поданих суб'єктом владних повноважень.

7. Суб'єкт владних повноважень або визначена ним відповідальна особа заповнює розміщену на офіційному веб-сайті ДСА форму повідомлення (далі - повідомлення), у якому зазначаються:

1) повне найменування суб'єкта владних повноважень;

2) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

3) юридична адреса;

4) поштова адреса;

5) електронна адреса та номер факсу (телефаксу), на які може бути надісланий текст повістки;

6) тип повідомлення (первинне, повідомлення про внесення змін);

7) інформація про відповідальну особу (прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади, номер телефону, поштова адреса);

8) дата заповнення.

8. Для підтвердження факту надходження повідомлення адміністратор надсилає на електронну адресу суб'єкта владних повноважень лист, що містить адресу веб-сторінки (далі - лист-підтвердження), на якій розміщено опрацьоване адміністратором повідомлення (далі - картка).

У разі відсутності у суб'єкта владних повноважень електронної адреси лист-підтвердження надсилається адміністратором засобами факсимільного зв'язку.

9. Суб'єкт владних повноважень або відповідальна особа перевіряє протягом одного робочого дня з дати надсилання адміністратором листа-підтвердження достовірність зазначеної у повідомленні інформації.

У разі виявлення недостовірної інформації суб'єкт владних повноважень або відповідальна особа невідкладно здійснює анулювання повідомлення та повторно заповнює відповідно до пункту 7 цього Положення форму повідомлення, розміщену на офіційному веб-сайті ДСА.

10. Картка роздруковується, підписується керівником суб'єкта владних повноважень, скріплюється печаткою та надсилається на поштову адресу адміністратора, зазначену в листі-підтвердженні, протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

11. Адміністратор проводить протягом одного робочого дня з дати надходження картки порівняльний аналіз інформації, що міститься у повідомленні, та відомостей, що містяться у картці, робить за його результатами реєстраційний запис про внесення до Єдиної бази даних відповідної інформації та повідомляє про це суб'єктові владних повноважень.

У разі виявлення невідповідності до Єдиної бази даних вносяться зазначені відомості.

12. Суб'єкт владних повноважень повідомляє протягом одного робочого дня адміністраторові про зміну відомостей, передбачених підпунктами 1 - 5 пункту 7 цього Положення.

13. Внесення змін до інформації про суб'єкта владних повноважень, що міститься в Єдиній базі даних, здійснюється в порядку, визначеному пунктами 7 - 12 цього Положення.

Якщо протягом 20 календарних днів з дати надходження повідомлення про внесення змін адміністраторові не буде надіслана картка, зазначеній інформації присвоюється статус "не актуально".

14. Держатель Єдиної бази даних має право на підставі даних офіційних друкованих видань доручити адміністраторові присвоїти статус "не актуально" інформації про суб'єкта владних повноважень.

15. Інформація про суб'єкта владних повноважень, що має статус "не актуально", не може використовуватися судами для надсилання такому суб'єктові тексту повістки електронною поштою або засобами факсимільного зв'язку.

16. Суб'єкти владних повноважень несуть відповідальність за достовірність відомостей, що подаються для внесення до Єдиної бази даних, і своєчасність їх подання.

17. Адміністраторові забороняється виключати з Єдиної бази даних інформацію про суб'єктів владних повноважень, що не втратила актуальність, або вносити до неї зміни.

18. Право доступу та користування інформацією про суб'єктів владних повноважень, що міститься у Єдиній базі даних, мають усі заінтересовані особи.

Доступ до зазначеної інформації здійснюється безоплатно через веб-сторінку, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті ДСА.

19. Інструкція користувача Єдиної бази даних затверджується її держателем та розміщується на веб-сайті Єдиної бази даних.

____________

Опрос