Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка направления органам государственной налоговой службы представления об осуществлении мер по погашению налогового долга плательщика налогов и информации об отмене или изменении суммы начисленного денежного обязательства, а также формы указанного представления

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.12.2010 № 1237
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2010 р. N 1237

Київ

Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання, а також форми зазначеного подання

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 31 травня 2017 року N 369)

Відповідно до пункту 59.2 статті 59 та пункту 60.7 статті 60 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання;

форму подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. N 1387 "Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання за рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих органів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 43, ст. 1931).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання

1. Цей Порядок визначає механізм надсилання контролюючим органом, який не є органом державної податкової служби (далі - контролюючий орган), подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання до органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на податковому обліку (далі - орган державної податкової служби).

2. У разі коли платник податків не сплачує в установлені строки узгоджену суму грошового зобов'язання, контролюючий орган складає подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків за встановленою формою.

Подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків повинно містити інформацію, необхідну для формування податкової вимоги, і може складатися щодо одного платника податків або декількох платників податків за умови їх обліку в одному органі державної податкової служби.

3. Подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків для направлення податкової вимоги надсилається органу державної податкової служби не пізніше ніж на п'ятий робочий день після закінчення встановленого законом граничного строку сплати узгодженої суми грошового зобов'язання.

4. Для здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел погашення податкового боргу подання надсилається органу державної податкової служби не пізніше 71 календарного дня з дати надіслання подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків.

У разі самостійного погашення платником податків суми податкового боргу в повному обсязі протягом 70 календарних днів з дати надіслання подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків подання для здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел погашення податкового боргу не надсилається.

5. Подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків вважається надісланим органу державної податкової служби, якщо його передано посадовій особі органу державної податкової служби під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

6. Орган державної податкової служби на підставі подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, одержаного від контролюючого органу, здійснює передбачені законодавством заходи з погашення податкового боргу платника податків.

7. Органи державної податкової служби та контролюючі органи провадять обмін інформацією про здійснення заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому спільними рішеннями таких органів.

8. У разі коли суд прийняв рішення про скасування або зміну суми нарахованого контролюючим органом грошового зобов'язання, контролюючий орган у день надходження такого рішення суду надсилає органу державної податкової служби, якому надсилалося подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, інформацію про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання за формою згідно з додатком.

9. Орган державної податкової служби припиняє здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, якщо контролюючий орган надсилає органу державної податкової служби інформацію про скасування нарахованого грошового зобов'язання.

Інформація про зміну суми нарахованого грошового зобов'язання надсилається контролюючим органом разом з уточненим поданням про здійснення заходів з погашення податкового боргу відповідно до пунктів 2 - 4 цього Порядку.

10. Інформація про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання за рішенням суду надсилається контролюючим органом у порядку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку.

11. У разі коли сума податкового боргу зменшується з інших підстав, ніж ті, що визначені пунктом 8 цього Порядку, контролюючий орган надсилає органу державної податкової служби інформацію про зміну суми нарахованого грошового зобов'язання відповідно до пунктів 5, 8, 9 і 10 цього Порядку.

 

ПОДАННЯ
про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків

від "___" ____________ 20__ р. N _________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (назва контролюючого органу, який надсилає подання, та його адреса)

_____________________________________________________________________________________
                                           (назва органу державної податкової служби, якому надсилається подання, та його адреса) 

Поряд-
ковий
номер 

Найменування платника податків - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові платника податків - фізичної особи 

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 

Назва платежу 

Код бюджет-
ної класифі-
кації
 

Останній день граничного строку сплати узгодженої суми грошового зобов'язання 

Сума податкового боргу, гривень 

Код подання
(1 або 2)* 

усього 

у тому числі 

основний платіж 

штрафні (фінансові) санкції 

пеня 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________
* 1 - подання для виставлення податкової вимоги.
2 - подання для здійснення заходів стягнення.

Суми податкового боргу, визначені в цьому поданні, підлягають сплаті на рахунок одержувача
____________________________________________________________________________________
                                                                                                                    (номер рахунка)

___________________________, в установі банку ________________________ МФО _____________
                       (назва одержувача) 

Керівник (заступник керівника) 

  

  

____________________________________
               (назва контролюючого органу) 

__________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

Виконавець, телефон __________________________________

Подання отримав ____________________________________________________________________
                                                                                                              (посада) 

"___" ____________ 20__ р. 

__________________
(підпис) 

_______________________
ініціали та прізвище) 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання

від "___" ____________ 20__ р. N _______

____________________________________________________________________________________
                                                                    (назва контролюючого органу та його адреса)

повідомляє ____________________________________________________________________________________
                                                     (назва органу державної податкової служби та його адреса)
____________________________________________________________________________________,
що згідно з ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
   (назва, номер та дата документа, на підставі якого скасовано або змінено суму нарахованого грошового зобов'язання)

грошове зобов'язання, нараховане _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 (найменування юридичної особи - платника податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків, код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта*) 

скасовано (змінено), у зв'язку з чим просимо припинити (у разі скасування) здійснення заходів
(непотрібне викреслити) 
з погашення податкового боргу платника податків, які застосовуються до нього відповідно до законодавства на підставі подання від "___" ____________ 20__ р. N _____.  

Керівник (заступник керівника) 

  

  

____________________________________
             (назва контролюючого органу) 

__________________
                    (підпис) 

_______________________
             (ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

Виконавець, телефон __________________________________

Інформацію про скасування (зміну) суми нарахованого грошового зобов'язання отримав:
__________________________________________________________________________________
                                                                                                          (посада) 

"___" ____________ 20__ р. 

___________________
                (підпис) 

___________________________
                (ініціали та прізвище) 

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос