Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы организации деятельности совета отечественных и иностранных инвесторов при центральном, местном органе исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ от 29.12.2010 № 1217
редакция действует с 05.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2010 р. N 1217

Київ

Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 червня 2011 року N 635
,
від 23 жовтня 2013 року N 776

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади;

перелік центральних органів виконавчої влади, при яких утворюються як консультативно-дорадчі органи ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

2. Центральним органам виконавчої влади згідно з переліком, затвердженим цією постановою, забезпечити утворення і функціонування рад вітчизняних та іноземних інвесторів.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 382 "Про затвердження Типового положення про раду з питань залучення інвестицій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 667);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1024 "Про заходи щодо удосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3022).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади

1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку відповідних галузей економіки, регіону.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженнями голови відповідної місцевої держадміністрації, а також положенням про раду.

3. Основними завданнями ради є:

створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку відповідних галузей економіки, регіону;

сприяння інвестиційній діяльності у відповідних галузях економіки, регіоні та виходу вітчизняних суб'єктів господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг;

поглиблення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності;

участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу держави, відповідних галузей економіки, регіону.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та провадження інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки, регіоні, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;

здійснює моніторинг стану виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інвестиційної діяльності;

бере участь у розробленні та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат;

готує пропозиції щодо підготовки і реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток відповідних галузей економіки, регіону;

надає аналітичну, інформаційну допомогу центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також приватним та іноземним інвесторам з питань інвестиційної діяльності.

5. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

подавати до Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України схвалені в установленому порядку пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

утворювати у разі необхідності для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Рада утворюється у складі голови (співголів), заступника (заступників) голови (співголів), секретаря та членів ради.

До складу ради входять представники центральних, місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, народні депутати України (за згодою).

До складу ради можуть входити керівники або уповноважені ними представники вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій, об'єднань інвесторів і підприємців (далі - інвестори), що відповідають таким критеріям:

збільшення обсягу капіталовкладень в об'єкти інвестування в Україні інвесторами, яких представляє кандидат у члени ради, наявність у таких інвесторів стратегічних планів щодо розширення підприємницької та інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки, регіоні;

сприяння розвиткові та модернізації відповідних галузей економіки, регіону, поліпшенню їх інвестиційного іміджу;

відсутність в інвесторів, яких представляє кандидат у члени ради, заборгованості із сплати в Україні податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій, що є об'єктами інвестування в Україні;

походження капіталу з держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, співпрацюють з Групою з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР), а також з територій, що не є офшорними зонами.

Під час формування частини персонального складу ради з числа іноземців ураховуються пропозиції відповідних органів та організацій іноземних держав, дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах, представництв при міжнародних організаціях.

Головою (співголовою) ради є керівник (заступник керівника) відповідного центрального, місцевого органу виконавчої влади.

Персональний склад ради затверджує її голова (співголови).

8. За рішенням голови (співголів) ради проводиться періодична ротація її складу, яка передбачає виведення із складу ради членів, строк перебування яких перевищив п'ять років або результати роботи яких не відповідають ознакам, визначеним цим пунктом.

Ознаками ефективності роботи члена ради є:

активна участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу України, відповідних галузей економіки, регіону;

особиста активна участь у роботі ради;

відповідність інвесторів, яких представляє член ради, критеріям, визначеним пунктом 7 цього Положення.

Члена ради за рішенням голови (співголів) ради може бути виведено з її складу в разі вчинення дій, які завдають шкоди інвестиційному іміджу України, або дій, вчинених з порушенням вимог законодавства України.

Пропозиції щодо виведення члена ради з її складу готуються утвореною за рішенням голови ради робочою групою на чолі із секретарем ради.

9. Формою роботи ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови (співголів).

Засідання ради веде голова (співголови), а у разі його відсутності - заступник голови (співголови).

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ради забезпечує її секретар.

Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем ради і надсилається членам ради, відповідному центральному та місцевому органам виконавчої влади.

11. Рішення ради мають рекомендаційний характер.

12. Рада має бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснює відповідний центральний або місцевий орган виконавчої влади, при якому утворено раду.

 

ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади, при яких утворюються як консультативно-дорадчі органи ради вітчизняних та іноземних інвесторів

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами

Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном

Державне космічне агентство

Міністерство аграрної політики та продовольства

Міністерство екології та природних ресурсів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

Міністерство інфраструктури

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Міністерство охорони здоров'я

Міністерство закордонних справ

(Перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 р. N 635,
від 23.10.2013 р. N 776)

____________

Опрос