Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 сентября 2008 г. N 866

КМ Украины
Постановление КМ от 03.11.2010 № 1017
действует с 19.11.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2010 р. N 1017

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 1, ст. 38) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866

1. У Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2 слова "і "Про соціальні послуги" замінити словами ", "Про соціальні послуги" і "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Служба у справах дітей у разі потреби подає відповідному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відомості про батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та інформацію про обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування, для надання соціальних послуг або здійснення соціального супроводу.";

3) у пункті 8:

в абзаці третьому слова "та передають її іншим родичам або тимчасово влаштовують" замінити словами і цифрами "та тимчасово влаштовують її відповідно до пункту 31 цього Порядку";

після абзацу шостого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав служба у справах дітей протягом тижня інформує центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання сім'ї.

На підставі отриманої інформації центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає соціальні послуги та здійснює соціальний супровід.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

4) у пункті 11 слова "протягом двох місяців забезпечує її повернення до місця проживання" замінити словами "не пізніше ніж протягом одного місяця з дня надходження повідомлення забезпечує повернення дитини до місця її проживання";

5) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Передача дитини батькам, особам, які їх замінюють, здійснюється в присутності працівника служби у справах дітей, про що складається акт за формою згідно з додатком 2 у трьох примірниках, перший з яких зберігається у закладі, в якому тимчасово перебувала дитина, другий - в службі у справах дітей і третій - у батьків або осіб, які їх замінюють.";

6) пункт 19 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі коли дитина проживає (перебуває) не за місцем її походження, відомості про таку дитину заносяться до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, в якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, місце первинного обліку, форма влаштування, місце її проживання, номер і дата листа-повідомлення про зміну місця проживання.";

7) пункт 20 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"взяття дитини на первинний облік за місцем походження.

Дитина вважається такою, що знята з первинного обліку, з дати прийняття відповідного рішення.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

8) підпункт 4 пункту 26 і підпункт 12 пункту 27 виключити;

9) пункт 28 викласти у такій редакції:

"28. Дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, також у разі досягнення нею повноліття.";

10) пункт 30 після слів "позбавленої батьківського піклування" доповнити словами "на підставах, зазначених у пунктах 26 і 27 цього Порядку";

11) абзац дев'ятий пункту 31 викласти у такій редакції:

"Дитина, у якої є родичі або інші особи, з якими у неї на момент залишення без батьківського піклування склалися близькі стосунки (сусіди, знайомі) і які бажають залишити її на виховання у своїй сім'ї, може перебувати у їх сім'ї до прийняття рішення про влаштування дитини. Підставою для тимчасового перебування дитини в сім'ї родичів, інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки, є заява цих осіб про згоду на її тимчасове проживання, акт обстеження житлово-побутових умов заявників та рішення служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини.";

12) у пункті 39:

абзац перший після слів "зобов'язані пройти" доповнити словами "за направленням служб у справах дітей";

абзац другий викласти у такій редакції:

"Родичі дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування, курс навчання не проходять.";

13) абзац десятий пункту 40 викласти у такій редакції:

"довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;";

14) пункт 41 доповнити абзацами такого змісту:

"протягом 10 днів після отримання заяви складає акт обстеження житлово-побутових умов згідно з додатком 9, який додається до документів;

готує висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.";

15) пункти 48 і 50 викласти у такій редакції:

"48. Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають під опікою, піклуванням та у складних життєвих обставинах, здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, піклувальником.";

"50. Опіка, піклування припиняється у разі:

передачі дитини батькам (усиновлювачам);

реєстрації шлюбу;

надання дитині повної цивільної дієздатності;

смерті опікуна, піклувальника або підопічного.

Проект висновку районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради для подання до суду (у разі встановлення опіки, піклування судом) або проект рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про припинення опіки готує відповідна служба у справах дітей.

Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов'язки опікуна, стає піклувальником без прийняття окремого рішення.

Окреме рішення також не приймається у разі досягнення підопічним повноліття або його смерті.";

16) друге речення пункту 52 після слів "але не рідше ніж один раз на рік" доповнити словами ", крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу";

17) пункт 53 викласти у такій редакції:

"53. Щороку служба у справах дітей готує висновок про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що подається працівником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділу міліції.";

18) доповнити Порядок пунктами 531 і 532 такого змісту:

"531. Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради у разі подання батьками, які залишили дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я на підставах, передбачених частиною третьою статті 143 Сімейного кодексу України, заяви про відвідування, спілкування, забирання дитини додому на вихідні дні чи на канікули приймає у 10-денний строк після підготовки службою у справах дітей відповідного висновку рішення про надання дозволу на спілкування.

До заяви додаються копія паспорта та висновок про стан здоров'я кожного з батьків, складений за формою згідно з додатком 5.

532. Служба у справах дітей за місцем проживання батьків протягом 20 робочих днів після надходження заяви про відвідування, спілкування, забирання дитини додому на вихідні дні чи на канікули:

проводить бесіду з батьками з метою з'ясування мотивів відновлення родинних стосунків, ставлення до дитини;

складає акт обстеження житлово-побутових умов батьків;

з'ясовує позицію служби у справах дітей за місцем перебування дитини на первинному обліку та закладу, в якому вона перебуває;

розглядає питання щодо можливості спілкування дитини з батьками та готує відповідний висновок про надання дозволу або відмову в його наданні.";

19) абзац перший пункту 54 після слів "у зв'язку з досягненням повноліття," доповнити словами "наданням повної цивільної дієздатності,";

20) в абзаці другому і другому реченні абзацу третього пункту 56 слова "яка зберігається в службі у справах дітей за місцем влаштування дитини" замінити словами "яка зберігається за місцем влаштування дитини";

21) додаток 9 до Порядку після слів "дитячого будинку сімейного типу" доповнити словом "тощо".

2. У Типовому положенні про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 після слів "Про соціальні послуги"," доповнити словами "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",";

2) пункт 4 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) розглядає матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах і в якої є ризик відібрання дитини чи дитина відібрана без позбавлення батьків батьківських прав, роз'яснює функції кожного суб'єкта соціальної роботи з розв'язання проблем (відповідно до потреб дитини).";

3) у пункті 7 слова "центрів соціальних служб у справах" замінити словами "центрів соціальних служб для".

____________

Опрос