Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2006 г. N 999

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.2010 № 826
действует с 17.09.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2010 р. N 826

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130; 2007 р., N 32, ст. 1291; 2008 р., N 31, ст. 996; 2009 р., N 92, ст. 3126) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999

1. Вступну частину постанови після слів "Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" доповнити словами і цифрами ", статей 6 і 111 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

2. У Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 1 після слова "місце" доповнити словом "постійного";

2) у пункті 3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Крім того, інвалід або член його сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем постійного проживання та реєстрації інваліда і якому передається право користування автомобілем, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда, інша особа, якій передається право користування автомобілем (для інвалідів війни та інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), подає копію посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії.";

в абзаці восьмому слово "керування" замінити словом "користування";

абзац дев'ятий після слів "неповнолітніми дітьми" доповнити словами ", а також на інших підставах, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства";

3) в абзацах сьомому і восьмому пункту 5 слова "право керування" замінити словами "право користування";

4) у пункті 51 слово "керування" замінити словом "користування";

5) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда на підставі акта приймання-передачі, виданого дилером підприємства-постачальника автомобілів для інвалідів.";

6) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо один з членів сім'ї, що складається з двох і більше інвалідів, перебуває на обліку за умови передачі права користування автомобілем іншому члену сім'ї, така сім'я забезпечується автомобілем тієї модифікації, що відповідає медичним показанням члена сім'ї, якому буде передано право користування автомобілем відповідно до цього Порядку.";

7) пункт 10 після слова "Підприємство-постачальник" доповнити словами "через дилерську мережу";

8) в абзаці десятому пункту 11 слово "керування" замінити словом "користування";

9) у пункті 12:

в абзаці другому слово "керування" замінити словом "користування";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Реєстраційні документи на автомобіль, яким забезпечується сім'я, що складається з двох і більше інвалідів, оформлюються на одного з інвалідів. Одночасно в цих документах робиться позначка про можливість користування автомобілем іншим інвалідом з числа членів сім'ї, що перебував на обліку як сім'я, за умови відсутності у нього протипоказань до керування автомобілем.

Строк, на який передається право користування автомобілем члену сім'ї інваліда, встановлюється у реєстраційних документах на автомобіль з дозволу головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції виходячи з обставин конкретної сім'ї інваліда, дитини-інваліда.";

10) у пункті 13 слово "керування" замінити словом "користування";

11) у пункті 14:

у першому реченні абзацу п'ятого і абзаці шостому слово "керування" замінити словом "користування";

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо під час технічного огляду автомобіль, що був у користуванні десять років, визнано придатним для подальшої експлуатації, ним може бути забезпечений безоплатно або на пільгових умовах за умови письмової згоди інший інвалід, дитина-інвалід, що перебуває на обліку, з урахуванням оціночної вартості автомобіля на день передачі, що визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та відповідних нормативно-правових актів з оцінки майна. У такому разі інвалід, дитина-інвалід не знімається з обліку і може користуватись автомобілем до отримання нового.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;

в абзаці восьмому слова "спеціального фонду" виключити;

12) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"У такому випадку головне управління соціального захисту чи управління виконавчої дирекції повертає інваліду, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда суму, сплачену за автомобіль, згідно з його оціночною вартістю на день прийняття рішення про повернення коштів.";

13) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, строк експлуатації якого більше ніж 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда.

Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда і середньомісячний сукупний дохід сім'ї якого за шість місяців, що передують дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої Мінпраці.

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті інваліда залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, який:

мав підстави для забезпечення автомобілем на час смерті інваліда або протягом не більше 6 місяців з дня його смерті;

проживав і був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його постійного проживання і реєстрації;

не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Перереєстрація автомобіля на ім'я інваліда з числа членів сім'ї, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда проводиться підрозділом МВС протягом 10 діб з моменту визначення особи, що буде експлуатувати автомобіль на законних підставах, шляхом видачі письмової довідки, форма якої затверджується Мінпраці. До визначення такої особи автомобіль перебуває на зберіганні у членів сім'ї померлого інваліда, а у разі їх відсутності повертається головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції. Довідка видається інваліду, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда головним управлінням соціального захисту, в якому інвалід перебував на обліку, а інваліду внаслідок трудового каліцтва - відповідним управлінням виконавчої дирекції.

Член сім'ї померлого інваліда, який є також інвалідом, має право повторно стати на облік, але не раніше закінчення строку експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда.

Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який проживає та зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним протягом шести місяців з дня смерті інваліда до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, а членом сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості автомобіля з урахуванням розрахункової суми для викупу автомобіля та суми, сплаченої за нього інвалідом.

Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції з урахуванням зносу автомобіля 0,84 відсотка за кожний повний місяць або 10 відсотків за кожний повний рік. Під час розрахунку неповний місяць користування автомобілем (незалежно від кількості днів) зараховується як повний місяць. За результатами розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що затверджується Мінпраці.

В іншому разі автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, повертається (вилучається) головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.

Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), його спадкоємцю за заявою повертається сума, що була сплачена інвалідом за автомобіль, згідно з оціночною вартістю автомобіля на день подання заяви, визначеною за рахунок коштів спадкоємця.

У разі коли інвалід, що був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), на день смерті не зареєстрував його в установленому порядку, сума, сплачена ним за автомобіль, повертається його спадкоємцю згідно з оціночною вартістю автомобіля.

Інвалід, який забезпечується автомобілем, що був у користуванні, на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), сплачує за автомобіль суму згідно з його оціночною вартістю.

Автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда, вилучається відповідними органами державної виконавчої служби за рішенням суду за поданням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Спори про частку в спільній власності членів сім'ї інваліда щодо автомобіля або суми, сплаченої за нього, вирішуються в судовому порядку.";

14) у пункті 18:

в абзацах п'ятому і сьомому слова "спеціального фонду" виключити;

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"повернення коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів за повернутий достроково автомобіль;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим і дев'ятнадцятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Якщо протягом 10 місяців відповідного року використано менш як 70 відсотків річних надходжень коштів, що сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі та надійшли за повернуті (вилучені) автомобілі, відділення Фонду соціального захисту інвалідів зобов'язані перерахувати Фонду прогнозований залишок коштів на кінець року з урахуванням очікуваного використання їх у відповідному бюджетному періоді для придбання автомобілів для інвалідів.";

15) в абзаці третьому пункту 20 слово "керування" замінити словом "користування";

16) пункт 26 після слів "що мають особливі заслуги перед Батьківщиною" доповнити словами ", та інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем)";

17) пункт 29 викласти в такій редакції:

"29. Безоплатно автомобілями забезпечуються:

1) із звичайним керуванням:

- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним - інваліди війни;

- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним або незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним чи за наявності медичних протипоказань до керуванням ним - інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

2) з ручним керуванням:

- за наявності медичних показань для забезпечення таким автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

інваліди війни;

інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;

інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

інваліди внаслідок трудового каліцтва;

- за наявності медичних показань для забезпечення таким автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним - інваліди I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

- за наявності медичних показань для забезпечення таким автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним - інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

3) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем.";

18) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Автомобілями із звичайним керуванням на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх вартості та передачею права користування члену сім'ї інваліда, який проживає і зареєстрований за місцем постійного проживання та реєстрації інваліда, забезпечуються:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним:

інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;

інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

інваліди унаслідок трудового каліцтва;

2) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним або незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним чи за наявності протипоказань до керування ним - інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

3) незалежно від наявності медичних показань і за наявності протипоказань до керування автомобілем:

інваліди війни I групи по зору або без обох рук;

інваліди з куксами обох ніг і рук;

4) сім'ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків його вартості.";

19) в абзаці одинадцятому пункту 31 слова "передачею права керування" замінити словами "передачею права користування";

20) пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. У разі коли під час експлуатації автомобіля у інваліда, члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, або законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда виявляються протипоказання до керування ним, він або член сім'ї переїхав на інше місце постійного проживання або у разі смерті члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, чи його відмови користуватися автомобілем, питання про передачу права користування автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем постійного проживання та реєстрації інваліда або в одному населеному пункті з ним, вирішується у кожному конкретному випадку для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва) за рішенням головного управління соціального захисту згідно з клопотанням районного управління соціального захисту, а для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - за рішенням управління виконавчої дирекції.

Протипоказання до керування автомобілем підтверджується довідкою, що видається медичною комісією, яка створюється в закладах охорони здоров'я, за місцем постійного проживання інваліда, члена сім'ї, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда, якому передається право користування автомобілем.";

21) в абзацах п'ятому і шостому пункту 34 та абзаці десятому пункту 36 слово "керування" замінити словом "користування";

22) в абзацах восьмому і дев'ятому пункту 37 слова "передано право керування" замінити словами "передано право користування";

23) у пункті 41:

абзаци шостий - сьомий викласти в такій редакції:

"У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого інвалідом як гуманітарна допомога, у нього або члена його сім'ї, якому передано право користування автомобілем, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда виявляються протипоказання до керування ним, він або член його сім'ї переїхав на інше місце постійного проживання або у разі смерті члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, чи його відмови керувати автомобілем, питання про передачу права користування автомобілем члену сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем постійного проживання та реєстрації інваліда або в одному населеному пункті з ним, вирішується у кожному конкретному випадку за рішенням головного управління соціального захисту за клопотанням районного управління соціального захисту.

Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через головне управління соціального захисту і користувався менше ніж 10 років, може бути переданий у власність одному з членів сім'ї інваліда за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України за умови сплати податків і зборів за ставками, діючими на день здійснення митного оформлення автомобіля.";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Автомобіль, яким інвалід користувався менше ніж 10 років, після смерті інваліда може залишитись у користуванні його сім'ї безоплатно, якщо в ній є інвалід, у випадках, зазначених в абзацах третьому - шостому пункту 16 цього Порядку.

Якщо інвалід, дитина-інвалід користувався автомобілем більше ніж 10 років, за бажанням членів його сім'ї автомобіль може бути переданий їм у власність безоплатно.

У разі несплати членом сім'ї інваліда, дитини-інваліда податків і зборів (обов'язкових платежів) автомобіль повертається (вилучається) головному управлінню соціального захисту. Вилучення автомобіля здійснюється відповідно до абзацу тринадцятого пункту 16 цього Порядку.

Повернутий (вилучений) автомобіль головне управління соціального захисту здає підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, або видає в порядку черговості інваліду, який перебуває на обліку. Такий інвалід знімається з обліку на десятирічний строк, який визначається починаючи з дати отримання автомобіля попереднім інвалідом, з урахуванням строку його експлуатації померлим інвалідом.".

____________

Опрос