Идет загрузка документа (260 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития внешкольного образования на период до 2014 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 27.08.2010 № 785
редакция действует с 21.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2010 р. N 785

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 грудня 2011 року N 1257
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 7 серпня 2013 року N 538

(У тексті постанови слова "Міністерство освіти і науки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року N 1257)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо розроблення регіональних програм розвитку позашкільної освіти.

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1257
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

4. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є позашкільні навчальні заклади, передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1257,
 від 07.08.2013 р. N 538)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Загальна частина

На сьогодні соціальний інститут позашкільної освіти сприяє створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.

Позашкільні навчальні заклади, в яких переважно здобувається позашкільна освіта, залучають до гурткової роботи 35,7 відсотка дітей шкільного віку. Проте дії окремих міських, районних держадміністрацій призводять до закриття, об'єднання позашкільних навчальних закладів, зменшення витрат на їх утримання, скорочення чисельності педагогічних працівників. Так, у 2009 році кількість таких закладів зменшилася на 11.

Здобуття якісної позашкільної освіти ускладнюється незадовільним станом матеріально-технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів.

Мета Програми

Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

Ця Програма є основою для розроблення регіональних програм розвитку позашкільної освіти.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях, організованих у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - II рівня акредитації, за умови збереження обсягів фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Недоліком першого способу є неврегульованість питання щодо фінансування позашкільних навчальних закладів, що не дасть змоги суттєво поліпшити їх матеріально-технічну, науково-дослідницьку та експериментальну базу.

Другий, оптимальний спосіб передбачає надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

розроблення нормативно-правової бази з питань позашкільної освіти;

створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти шляхом розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними навчальних закладів;

забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;

проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних закладів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної освіти;

удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів;

створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;

забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів різних типів;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.

Програму передбачається виконати протягом п'яти років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення ефективного розвитку позашкільної освіти;

створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

удосконалити та розвинути мережу позашкільних навчальних закладів різних типів;

зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;

збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 794,8 млн. гривень, у тому числі 13,5 млн. гривень - за рахунок державного бюджету, 781,4 млн. гривень - за рахунок місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1260.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 785.

3. Державний замовник-координатор - МОН.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1257,
 від 07.08.2013 р. N 538)

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1257,
 від 07.08.2013 р. N 538)

5. Виконавці заходів Програми - МОН, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1257,
 від 07.08.2013 р. N 538)

6. Строк виконання Програми - 2010 - 2014 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування (млн. гривень) 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Державний бюджет 

13,455 

  

1,572 

3,662 

3,958 

4,263 

Місцеві джерела 

781,329 

  

186,819 

199,362 

193,344 

206,803 

Інші джерела 

  

  

  

  

  

  

Усього 

794,7835 

  

188,391 

203,02 

197,3 

211,066 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінан-
сування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прог-
нозо-
ваний обсяг фінан-
сових ресурсів для вико-
нання завдання, млн. гривень 

У тому числі за роками 

 

за роками 

усього 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1. Удосконалення нормативно-
правової бази 

кількість нормативно-
правових актів 

  

  

  

  

1) розроблення: порядку організації гурткової роботи загальноосвітніми, професійно-
технічними і вищими навчальними закладами 

МОН

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

2) розроблення концепції розвитку мережі наукових учнівських та студентських товариств у навчальних закладах 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

3) розроблення механізму організації клубної роботи в позашкільному навчальному закладі 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

4) розроблення механізму інтеграції позашкільних навчальних закладів у систему допрофільної підготовки та профільного навчання учнівської молоді 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість нормативно-
правових актів 

  

  

  

  

5) розроблення порядку організації роботи гуртка, групи та іншого творчого об'єднання 

МОН 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

2. Упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів шляхом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

створення системи моніторингу діяльності позашкільних навчальних закладів 

кількість нормативно-
правових актів 

  

  

  

  

  

1) створення рейтингової системи оцінювання якості позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури 

- " - 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

  

2) забезпечення створення системи моніторингу якості позашкільної освіти 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

0,01 

  

0,002 

0,002 

0,003 

0,003 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

збереження мережі позашкільних навчальних закладів (у тому числі центрів патріотичного виховання) та створення їх філій 

кількість філій позашкільних навчальних закладів 

42 

10 

12 

1) створення філій позашкільних навчальних закладів на базі вивільнених приміщень дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі у сільській місцевості 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

- " - 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

37,925 

  

6,95 

9,385 

9,725 

11,866 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань 

2128 

364 

315 

414 

488 

546 

2) створення мережі гуртків, груп та інших творчих об'єднань у загальноосвітніх, професійно-
технічних, позашкільних навчальних закладах (у тому числі центрах патріотичного виховання) і вищих навчальних закладах  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

26,963 

  

4,584 

6,355 

7,518 

8,506 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

4,775 

  

1,08 

1,104 

1,263 

1,328 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

створення в обласних центрах туризму і краєзнавства структурних підрозділів "Дитяча турбаза" на базі вивільнених приміщень навчальних закладів  

кількість структурних підрозділів "Дитяча турбаза" 

  

забезпечення створення в обласних центрах туризму і краєзнавства структурних підрозділів "Дитяча турбаза" 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

- " - 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

5,6 

  

1,6 

1,6 

1,6 

0,8 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних закладів  

обсяг виконаних робіт, відсотків 

100 

  

12 

27,3 

27,2 

33,5 

1) проведення капітального ремонту державних позашкільних навчальних закладів, які перебувають у сфері управління МОН 

МОН 

державний бюджет 

5,4 

  

  

1,8 

1,8 

1,8 

- " - 

100 

16 

23,3 

24,6 

16,4 

19,7 

2) забезпечення проведення капітального ремонту будівель, котелень, дахів, споруд, комунікацій та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних закладів  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

119,846 

  

33,248 

35,168 

23,381 

28,05 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

0,47 

  

0,1 

0,1 

0,12 

0,15 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200,988 

  

47,564 

55,513 

45,409 

52,503 

у тому числі 

  

державний бюджет 

5,4 

  

  

1,8 

1,8 

1,8 

  

місцевий бюджет 

195,588 

  

47,564 

53,713 

43,609 

50,703 

3. Створення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти шляхом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

поліпшення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної освіти 

кількість позашкільних навчальних закладів, у яких модернізована матеріально-технічна база 

  

  

1) забезпечення проведення модернізації навчальної, матеріально-
технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення сучасним обладнанням 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

0,9 

  

0,1 

0,2 

0,3 

0,3 

750 

150 

150 

150 

150 

150 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

452,62 

  

112,73 

114,77 

113,99 

116,12 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

3,6 

  

0,8 

0,8 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість примірників навчальних і наочних посібників, тис. одиниць 

4,6 

  

0,8 

1.1 

1,2 

1.5 

2) забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними та наочними посібниками з питань позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

0,23 

  

0,04 

0,055 

0,06 

0,075 

557 

72 

95 

113 

134 

143 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

20,733 

  

4,035 

4,827 

5,754 

6,117 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

3,56 

  

0,74 

0,84 

0,94 

1,04 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість позашкільних навчальних закладів, що оснащені універсальними навчально-
комп'ютерними комплексами 

  

3) оснащення позашкільних навчальних закладів універсальними навчально-
комп'ютерними комплексами 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

0,48 

  

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

318 

43 

57 

65 

75 

78 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

31,415 

  

6,541 

7,43 

8,565 

8,879 

Київська міська держадміністрація 

місцевий бюджет 

1,6 

  

0,35 

0,35 

0,45 

0,45 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість позашкільних навчальних закладів, що підключені до Інтернету 

15 

  

4) підключення позашкільних навчальних закладів до Інтернету, створення об'єднання позашкільних навчальних закладів в Інтернеті 

МОН 

державний бюджет 

0,14 

  

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

798 

112 

135 

164 

183 

204 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

5,869 

  

1,156 

1,44 

1,533 

1,739 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

створення навчально-
пізнавальних радіо- і телепередач для дітей і молоді 

кількість навчально-
пізнавальних передач для дітей і молоді 

  

  

  

5) створення навчально-
пізнавальних передач для дітей і молоді 

МОН, Мінкультури, Держкомтелерадіо 

державний бюджет 

0,01 

  

0,002 

0,002 

0,003 

0,003 

проведення міжнародних і всеукраїнських заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти 

кількість міжнародних і всеукраїнських заходів 

400 

80 

80 

80 

80 

80 

6) проведення міжнародних і всеукраїнських масових заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти, у тому числі: 

МОН

- " - 

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

26,956 

  

5,627 

6,118 

7,174 

8,037 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

7) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук 

МОН 

державний бюджет 

3,6 

  

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

7,95 

  

1,324 

1,855 

1,877 

2,893 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

1,1 

  

0,26 

0,27 

0,28 

0,29 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

8) Всеукраїнського конкурсу учнівських досліджень у галузі науки та техніки 

МОН 

державний бюджет 

0,1 

  

0,025 

0,025 

0,025 

0,025 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

0,066 

  

0,014 

0,013 

0,021 

0,018 

Київська міська держадміністрація 

місцевий бюджет 

0,88 

  

0,21 

0,22 

0,22 

0,23 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

9) всеукраїнських зборів лідерів учнівського самоврядування 

МОН 

державний бюджет 

0,08 

  

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

3,594 

  

0,732 

0,852 

0,957 

1,053 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

0,51 

  

0,12 

0,12 

0,13 

0,14 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

проведення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді 

кількість комплексних екскурсійних програм 

73 

15 

15 

15 

15 

13 

10) проведення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

73 

15 

15 

15 

15 

13 

  

  

  

574,555 

  

136,848 

142,13 

145,224 

150,354 

у тому числі 

  

державний бюджет 

8,1 

  

2,007 

2,022 

2,028 

2,043 

  

місцевий бюджет 

566,455 

  

134,841 

140,108 

143,196 

148,313 

4. Підвищення рівня навчального, навчально-
методичного та науково-
методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів шляхом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

розроблення навчальних програм і навчально-методичних посібників для позашкільних навчальних закладів 

кількість навчальних програм 

148 

12 

23 

40 

46 

27 

1) розроблення навчальних програм за напрямами позашкільної освіти та навчально-
методичних посібників 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

0,2 

  

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

2094 

124 

566 

370 

589 

445 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

0,229 

  

0,081 

0,041 

0,056 

0,051 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість оновлених баз даних навчально-
методичної літератури 

2) оновлення бази даних навчально-
методичної літератури з питань позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

135 

27 

27 

27 

27 

27 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

0,037 

  

0,009 

0,009 

0,009 

0,01 

Київська міська держадміністрація 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість електронних бібліотек навчально-
методичної літератури 

3) створення електронної бібліотеки навчально-
методичної літератури з питань позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

135 

27 

27 

27 

27 

27 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

0,007 

  

0,002 

0,001 

0,002 

0,002 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість науково-
практичних конференцій 

10 

4) проведення науково-
практичних конференцій з питань позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

0,04 

  

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

135 

27 

27 

27 

27 

27 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

2,442 

  

0,542 

0,643 

0,293 

0,964 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

0,05 

  

  

  

0,05 

  

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість конкурсів науково-
методичних розробок 

  

5) проведення конкурсів науково-
методичних розробок з питань позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

0,08 

  

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

108 

  

27 

27 

27 

27 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " -  

0,119 

  

0,02 

0,03 

0,033 

0,036 

Київська міська держадміністрація 

місцевий бюджет 

0,05 

  

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість анотованих каталогів 

6) створення анотованих каталогів навчальних програм і навчально-
методичних посібників з питань позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

135 

27 

27 

27 

27 

27 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

1,055 

  

0,19 

0,49 

0,19 

0,185 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

0,045 

  

0,01 

0,01 

0,01 

0,015 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

видання: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- наукової та навчально-
методичної літератури для позашкільних навчальних закладів 

  

300 

36 

37 

49 

87 

91 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

15,051 

1,81 

1,853 

2,458 

4,359 

4,572 

- наукової та навчально-
методичної літератури для позашкільних навчальних закладів 

кількість екземплярів навчально-
методичної літератури, тис. одиниць 

10 

  

1) забезпечення видання наукової та навчально-
методичної літератури для позашкільних навчальних закладів 

МОН 

державний бюджет 

0,5 

  

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

13,241 

  

1,853 

2,458 

4,359 

4,572 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

кількість екземплярів науково-
методичного фахового журналу, тис. одиниць 

7500 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

2) забезпечення видання науково-
методичного фахового журналу "Позашкільна освіта та виховання" 

Національна академія педагогічних наук 

державний бюджет 

0,2 

  

0,025 

0,025 

0,025 

0,125 

кількість екземплярів збірника, тис. одиниць 

20 

  

3) забезпечення видання збірників навчальних програм за напрямами позашкільної освіти 

МОН 

- " - 

  

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

2,48 

0,38 

0,42 

0,44 

0,54 

0,7 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

0,079 

  

0,013 

0,014 

0,018 

0,034 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

0,026 

  

0,008 

0,008 

0,009 

0,001 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти 

кількість позашкільних навчальних закладів, у яких вивчатиметься досвід роботи 

25 

1) вивчення та поширення кращого досвіду роботи з питань позашкільної освіти 

МОН 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

кількість наукових досліджень 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

2) проведення наукових досліджень на базі позашкільних навчальних закладів 

Національна академія педагогічних наук 

державний бюджет 

0,09 

  

0,005 

0,01 

0,025 

0,05 

проведення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

всеукраїнських науково-
практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з питань позашкільної освіти 

кількість всеукраїнських науково-
практичних конференцій, семінарів 

125 

25 

25 

25 

25 

25 

1) проведення науково-
практичних конференцій, всеукраїнських семінарів з питань позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури, Національна академія педагогічних наук 

- " - 

  

  

  

  

  

  

135 

27 

27 

27 

27 

27 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Київська міська держадміністрація 

місцевий бюджет 

0,0505 

  

0,011 

0,012 

0,014 

0,014 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість семінарів-
практикумів 

675 

135 

135 

135 

135 

135 

2) проведення семінарів-
практикумів з питань позашкільної освіти 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

- " - 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

5,902 

  

1,397 

1,530 

1,244 

1,731 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

0,067 

  

0,016 

0,016 

0,017 

0,018 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість всеукраїнських конкурсів майстерності педагогічних працівників 

І 

3) проведення всеукраїнських конкурсів майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" 

МОН 

державний бюджет 

0,26 

  

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

0,268 

  

0,057 

0,079 

0,072 

0,060 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

0,027 

  

0,008 

0,009 

0,009 

0,001 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість всеукраїнських конкурсів на кращу модель наукового товариства учнів 

4) забезпечення проведення всеукраїнського конкурсу на кращу модель наукового товариства учнів Малої академії наук 

Національна академія педагогічних наук 

державний бюджет 

0,07 

  

0,01 

0,025 

  

0,035 

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26,134 

  

4,557 

5,86 

7,044 

8,673 

у тому числі 

  

державний бюджет 

2,44 

  

0,32 

0,5 

0,65 

0,97 

  

місцевий бюджет 

23,694 

  

4,237 

5,36 

6,394 

7,733 

5. Створення міжгалузевої системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів 

рівень забезпечення, відсотків 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1) забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

МОН, Мінкультури, Національна академія педагогічних наук 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

4,758 

  

1,058 

1,147 

1,203 

1,351 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

0,32 

  

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) внесення змін до навчальних планів вищих педагогічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів культури і мистецтв щодо підготовки педагогічних працівників з питань позашкільної освіти та виховної роботи 

МОН, Мінкультури

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

0,3 

  

0,075 

0,075 

0,075 

0,075 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

рівень забезпечення, відсотків 

  

  

  

  

  

  

3) забезпечення вивчення питань організації позашкільної роботи у вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної педагогічної освіти 

МОН 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

місцевий бюджет 

1,08 

  

0,12 

0,32 

0,32 

0,32 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

рівень забезпечення, відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

4) забезпечення розроблення та впровадження навчальних планів і програм дистанційного навчання та підвищення кваліфікації керівників і викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) 

Мінкультури 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

кількість примірників, тис. одиниць 

7,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

5) забезпечення підготовки методичного посібника відповідно до програми курсу підвищення кваліфікації працівників закладів освіти "Позашкільний навчальний заклад - освітньо-виховна система" 

Національна академія педагогічних наук 

державний бюджет 

0,075 

  

0,025 

0,01 

0,04 

  

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6,533 

  

1,358 

1,632 

1,718 

1,826 

у тому числі 

  

державний бюджет 

0,075 

  

0,025 

0,01 

0,04 

  

  

місцевий бюджет 

6,458 

  

1,333 

1,622 

1,678 

1,826 

6. Міжнародне співробітництво 

  

  

  

  

  

  

  

1) поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

кількість молоді, залученої до участі в заходах, відсотків 

17,4 

16 

16 

17 

18 

20 

2) забезпечення участі молоді з числа вихованців позашкільних навчальних закладів у міжнародних конкурсах, змаганнях і фестивалях 

МОН, Мінкультури  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Усього за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

794,78 

  

188,39 

203,02 

197,3 

211,06 

  

  

державний бюджет 

13,455 

  

1,572 

3,662 

3,958 

4,263 

  

місцевий бюджет 

781,33 

  

186,81 

199,36 

193,34 

206,8 

у тому числі 

МОН 

державний бюджет 

13,01 

  

1,51 

3,59 

3,87 

4,05 

Мінкультури 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Позицію виключено

- " - 

  

  

  

  

  

  

Держкомтелерадіо 

- " - 

0,01 

  

0,002 

0,002 

0,003 

0,003 

Національна академія педагогічних наук 

- " - 

0,435 

  

0,065 

0,07 

0,09 

0,21 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

обласні держадміністрації 

- " - 

763,2 

  

182,81 

195,21 

188,44 

201,74 

Київська міська держадміністрація 

- " - 

18,13 

  

4,013 

4,149 

4,902 

5,067 

Севастопольська міська держадміністрація 

- " - 

  

  

  

  

  

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1257,
 від 07.08.2013 р. N 538)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдань

Одиниця виміру

Значення за показниками

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

1. Удосконалення нормативно-правової бази

кількість нормативно-правових актів

одиниць

5

4

1

 

 

 

2. Упорядкування та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів шляхом:

 

 

 

 

 

 

 

 

створення системи моніторингу діяльності позашкільних навчальних закладів

кількість нормативно-правових актів

- " -

2

 

2

 

 

 

збереження мережі позашкільних навчальних закладів (зокрема центрів патріотичного виховання) та утворення їх філій

кількість філій позашкільних навчальних закладів

- " -

42

5

6

9

10

12

кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань

- " -

2128

364

315

414

488

546

утворення в обласних центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді структурних підрозділів "Дитяча турбаза" на базі вивільнених приміщень навчальних закладів

кількість структурних підрозділів "Дитяча турбаза"

- " -

7

 

2

2

2

1

проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних закладів

обсяг виконаних робіт

відсотків

100

 

12

27,3

27,2

33,5

об'єм виконаних робіт

- " -

100

16

23,3

24,6

16,4

19,7

3. Створення умов для доступності молоді до якісної позашкільної освіти шляхом:

 

 

 

 

 

 

 

 

поліпшення матеріально-технічної та методичної бази позашкільної освіти

кількість позашкільних навчальних закладів, у яких модернізована матеріально-технічна база

одиниць

753

150

151

151

151

150

кількість примірників навчальних і наочних посібників

тис. одиниць

561,6

72

95,08

114,1

135,2

144,5

кількість позашкільних навчальних закладів, оснащених універсальними навчально-комп'ютерними комплексами

одиниць

322

43

59

67

77

80

кількість позашкільних навчальних закладів, підключених до Інтернету

- " -

813

112

137

167

188

209

створення навчально-пізнавальних радіо- і телепередач для дітей і молоді

кількість навчально-пізнавальних передач для дітей і молоді

одиниць

3

1

2

 

 

 

здійснення міжнародних і всеукраїнських заходів з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти

кількість міжнародних і всеукраїнських заходів

- " -

400

80

80

80

80

80

проведення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді

кількість комплексних екскурсійних програм

- " -

73

15

15

15

15

13

4. Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів шляхом:

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення навчальних програм і навчально-методичних посібників для позашкільних навчальних закладів

кількість навчальних програм

- " -

2242

136

589

410

635

472

кількість оновлених баз даних навчально-методичної літератури

- " -

140

28

28

28

28

28

кількість електронних бібліотек навчально-методичної літератури

- " -

140

28

28

28

28

28

кількість науково-практичних конференцій

- " -

145

29

29

29

29

29

кількість конкурсів науково-методичних розробок

одиниць

112

 

28

28

28

28

кількість анотованих каталогів

- " -

140

28

28

28

28

28

видання наукової та навчально-методичної літератури для позашкільних навчальних закладів

кількість екземплярів навчально-методичної літератури

тис. одиниць

310

36

38

51

90

95

кількість екземплярів науково-методичного фахового журналу

- " -

7500

1500

1500

1500

1500

1500

кількість екземплярів збірника

- " -

22,48

0,38

2,42

4,44

6,54

8,7

вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти

кількість позашкільних навчальних закладів, у яких вивчатиметься досвід роботи

одиниць

25

5

5

5

5

5

кількість наукових досліджень

- " -

50

10

10

10

10

10

проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з питань позашкільної освіти

кількість всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів

- " -

260

52

52

52

52

52

кількість семінарів-практикумів

- " -

675

135

135

135

135

135

кількість всеукраїнських конкурсів майстерності педагогічних працівників

одиниць

10

2

2

2

2

2

кількість всеукраїнських конкурсів на кращу модель наукового товариства учнів

- " -

5

1

1

1

1

1

5. Створення міжгалузевої системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів

рівень забезпечення

відсотків

100

100

100

100

100

100

6. Забезпечення міжнародного співробітництва

кількість молоді, залученої до участі в заходах

- " -

17,4

16

16

17

18

20

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1257)

____________

Опрос