Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о базовой организации по научно-технической деятельности в строительстве

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 14.07.2010 № 589
редакция действует с 30.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2010 р. N 589

Київ

Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 року N 1390
,
від 18 серпня 2017 року N 632

Відповідно до статті 10 Закону України "Про будівельні норми" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 59

 

ПОЛОЖЕННЯ
про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві

(У тексті Положення слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)

1. Це Положення визначає основні завдання і функції базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві (далі - базова організація) та критерії отримання статусу базової організації.

2. Базові організації у своїй діяльності керуються Законами України "Про будівельні норми", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Базові організації визначаються із числа науково-дослідних або науково-технічних (проектних) організацій, що можуть провадити науково-технічну діяльність у будівництві за визначеними напрямами.

4. Для отримання статусу базової організації науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація подає до Мінрегіону заяву за встановленою ним формою і повинна відповідати таким вимогам:

бути атестованою відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727);

мати науково-технічний і кадровий потенціал, дослідну базу, що підтверджено документами.

абзац четвертий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

абзац п'ятий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

5. Напрями науково-технічної діяльності у будівництві (далі - напрями діяльності) визначаються за:

групами будівель та споруд (код згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000);

основними вимогами до споруд відповідно до Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3415);

умовами та технологіями будівництва;

плануванням та забудовою населених пунктів і територій;

групою будівельних матеріалів і виробів (код згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004:2008);

(абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

організацією та економікою будівництва;

інформаційно-аналітичним забезпеченням будівельної галузі.

6. Організаційно-методичне забезпечення діяльності з надання науково-дослідній або науково-технічній (проектній) організації статусу базової організації здійснює Мінрегіон.

7. Для розгляду питання щодо надання науково-дослідній або науково-технічній (проектній) організації статусу базової організації (позбавлення такого статусу) Мінрегіон утворює експертну комісію, до складу якої включаються відповідальні працівники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, вчені та фахівці будівельної галузі.

Положення про експертну комісію та регламент її роботи затверджуються Мінрегіоном.

8. За результатами розгляду експертною комісією заяви про надання науково-дослідній або науково-технічній (проектній) організації статусу базової організації Мінрегіон приймає рішення про надання такого статусу, яке оформляється наказом, або відмову у його наданні.

9. Науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація, що отримала статус базової організації, включається до переліку базових організацій, який формується Мінрегіоном та оприлюднюється на його веб-сайті.

10. Науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація може бути позбавлена статусу базової організації у разі:

невиконання функцій, визначених підпунктами 3 - 5 пункту 12 цього Положення;

невідповідності вимогам, передбаченим пунктом 4 цього Положення;

за власним бажанням.

11. Основним завданням базової організації є науково-технічне, дослідне, нормативно-методичне та інформаційне забезпечення визначеного напряму діяльності.

12. Базова організація відповідно до основного завдання виконує такі функції:

1) збирає та узагальнює відомості про стан науково-технічного розвитку будівельної галузі на світовому і національному рівні;

2) створює довідково-інформаційний фонд;

3) розробляє проекти будівельних норм;

(підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

4) розглядає проекти будівельних норм, розроблені іншими суб'єктами нормування у будівництві;

(підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

5) перевіряє проекти будівельних норм щодо відповідності вимогам законодавства, забезпечує їх взаємоузгодженість та актуалізацію;

(підпункт 5 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

6) проводить моніторинг будівельних норм, надає роз'яснення, консультації, інформаційну підтримку;

(підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

7) висвітлює результати своєї діяльності у фахових виданнях, на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо;

8) підпункт 8 пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

9) підпункт 9 пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

10) вносить пропозиції щодо пріоритетів наукових досліджень з питань нормування, що проводяться за рахунок бюджетних коштів;

(підпункт 10 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

11) досліджує питання провадження науково-технічної діяльності, готує пропозиції щодо доцільності, умов та порядку впровадження новітніх технологій;

12) готує та подає щороку до Мінрегіону науково-аналітичний звіт про стан науково-технічного розвитку будівельної галузі за своїм напрямом діяльності.

(підпункт 12 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 632)

13. Базова організація має право:

вносити пропозиції щодо удосконалення системи базових організацій;

утворювати науково-технічні, координаційні, експертні ради та робочі групи за відповідними напрямами діяльності.

____________

Опрос