Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Перечень от 30.06.2010 № 570
редакция действует с 13.09.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2010 р. N 570

Київ

Про утворення Державного агентства України з управління національними проектами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 квітня 2011 року N 390
,
 від 7 вересня 2011 року N 937

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державне агентство України з управління національними проектами на базі Українського центру сприяння іноземному інвестуванню, що ліквідується.

2. Затвердити Положення про Державне агентство України з управління національними проектами, що додається.

3. Взяти до відома, що Державне агентство України з управління національними проектами (далі - Агентство) розміщується у нежитловому будинку по вул. Цитадельній, 7а, у м. Києві на умовах оренди.

4. Передати державне підприємство "Інвест Україна" до сфери управління Агентства.

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

7. Агентству розробити в двомісячний строк проект акта про національний проект і подати його Кабінетові Міністрів України в установленому порядку.

8. Агентству разом з Міністерством фінансів:

підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", передбачивши видатки для утримання Агентства, зокрема на виконання функцій з розроблення техніко-економічного обґрунтування та бізнес-планів національних проектів;

передбачати зазначені видатки під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2011 та наступні роки.

9. Державному агентству з інвестицій та розвитку здійснити у двомісячний строк заходи, пов'язані з ліквідацією Українського центру сприяння іноземному інвестуванню. 

10. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України з управління національними проектами

1. Державне агентство України з управління національними проектами (Укрнацпроект) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. Укрнацпроект у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. У межах своїх повноважень Укрнацпроект організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Основним завданням Укрнацпроекту є забезпечення реалізації стратегічно важливих проектів, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки України (далі - національні проекти).

5. Укрнацпроект відповідно до покладеного на нього завдання:

1) розробляє пропозиції щодо національних проектів та разом з підготовленою ним техніко-економічною документацією до зазначених проектів подає на затвердження Кабінету Міністрів України;

2) забезпечує реалізацію національних проектів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

3) здійснює заходи, спрямовані на залучення інвестицій для реалізації національних проектів;

4) проводить моніторинг ефективності реалізації національних проектів та подає відповідну інформацію Кабінетові Міністрів України;

5) інформує Кабінет Міністрів України про проблеми, які виникають під час реалізації національних проектів;

6) розробляє у межах своїх повноважень та забезпечує відповідно до законодавства здійснення заходів щодо створення позитивного інвестиційного іміджу України як на території держави, так і за її межами;

7) забезпечує здійснення заходів, необхідних для посилення конкурентних переваг України;

8) розробляє концепції та проекти державних цільових програм з питань, що належать до його компетенції, вживає заходів до їх виконання;

9) розробляє проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції;

10) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України і Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

11) виконує в межах своїх повноважень разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування державні та регіональні цільові програми;

12) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

13) установлює та підтримує зв'язки з міжнародними організаціями відповідного спрямування;

14) бере участь відповідно до законодавства в укладенні та виконанні угод про розподіл продукції, укладенні договорів концесії з метою реалізації національних проектів;

15) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації національних проектів та цільових планів інвестиційного розвитку територій;

16) узагальнює та оприлюднює в установленому порядку результати роботи з реалізації національних проектів;

17) бере участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців, готує пропозиції щодо удосконалення системи їх підготовки та перепідготовки;

18) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу, бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок;

19) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, зокрема утворює, реорганізовує, ліквідує в установленому законодавством порядку підприємства, установи та організації;

20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням;

21) виконує інші функції, передбачені законодавством.

6. Укрнацпроект має право:

1) залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), консультантів, зокрема іноземних, до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладеного на нього завдання;

3) скликати в установленому порядку наради, утворювати комісії та експертні групи з питань, що належать до його компетенції.

7. Укрнацпроект під час виконання покладеного на нього завдання взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.

8. Укрнацпроект у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Укрнацпроект у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Укрнацпроекту підлягають реєстрації в установленому порядку.

Рішення Укрнацпроекту, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Укрнацпроект очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Укрнацпроекту має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

10. Голова Укрнацпроекту:

1) здійснює загальне керівництво Укрнацпроектом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладеного на Укрнацпроект завдання;

2) погоджує у межах своїх повноважень проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності;

4) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Укрнацпроекту;

5) підписує накази та інші документи Укрнацпроекту;

6) затверджує положення про структурні підрозділи Укрнацпроекту;

7) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрнацпроекту, обговорення основних напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Голови Укрнацпроекту (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Укрнацпроекту.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова Укрнацпроекту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Укрнацпроекту.

12. Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності в Укрнацпроекті можуть утворюватися консультативні та дорадчі органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Укрнацпроекту.

13. Граничну чисельність працівників Укрнацпроекту затверджує Кабінет Міністрів України. 

14. Структуру Укрнацпроекту затверджує його Голова в установленому порядку.

15. Штатний розпис і кошторис Укрнацпроекту затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

16. Укрнацпроект є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336) слово "Укрзовнішінвест" замінити словом "Укрнацпроект".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.04.2011 р. N 390)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.09.2011 р. N 937)

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2005 р. N 666 "Про утворення Українського центру сприяння іноземному інвестуванню" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1865).

2. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. N 356 "Про Державне агентство з інвестицій та розвитку" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 38, ст. 1280).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1432 "Про інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави".

____________

Опрос