Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования осуществления в 2010 году государственными предприятиями, хозяйственными обществами, акционерными холдинговыми компаниями (кроме банков), в уставном фонде которых 50 и больше процентов акций (долей, паев) принадлежат государству, и их дочерними предприятиями заимствования и обеспечения ими исполнения обязательств по заимствованиям поручительством или гарантией

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 07.07.2010 № 563
редакция действует с 16.11.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2010 р. N 563

Київ

Про затвердження Порядку погодження здійснення у 2010 році державними підприємствами, господарськими товариствами, акціонерними холдинговими компаніями (крім банків), у статутному фонді яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами запозичень і забезпечення ними виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 листопада 2010 року N 1054

Відповідно до статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок погодження здійснення у 2010 році державними підприємствами, господарськими товариствами, акціонерними холдинговими компаніями (крім банків), у статутному фонді яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами запозичень і забезпечення ними виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
погодження здійснення у 2010 році державними підприємствами, господарськими товариствами, акціонерними холдинговими компаніями (крім банків), у статутному фонді яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами запозичень і забезпечення ними виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження здійснення у 2010 році державними підприємствами, господарськими товариствами, акціонерними холдинговими компаніями (крім банків), у статутному фонді яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніми підприємствами (далі - підприємства) запозичень і забезпечення ними виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією.

2. У цьому Порядку термін "запозичення" вживається у значенні операції, пов'язаної з укладенням кредитного договору, договору позики або випуском облігацій підприємств, у результаті здійснення яких виникають зобов'язання щодо повернення коштів.

3. Здійснення підприємством запозичень і забезпечення ним виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією погоджується:

з Мінфіном - щодо внутрішніх довгострокових (більш як один рік) та зовнішніх запозичень;

із суб'єктом управління об'єктами державної власності підприємства (далі - уповноважений орган) - щодо внутрішніх короткострокових запозичень (менш як один рік).

4. Для погодження здійснення запозичень і забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією підприємство подає Мінфіну або уповноваженому органу заяву, до якої додаються:

1) у разі погодження здійснення запозичень:

проект кредитного договору (договору позики, проспекту емісії облігацій підприємства, а в разі надання повноважень щодо залучення кредиту (позики) - також проект відповідного договору (мандату), який зокрема:

- повинен передбачати відповідність напрямів використання залучених коштів визначеній установчими документами меті діяльності підприємства, плати за користування запозиченням тій, що склалася на ринку фінансових послуг на момент подання заяви, а також право підприємства на дострокове виконання зобов'язань за запозиченням;

- не може передбачати дострокове виконання зобов'язань за запозиченням з ініціативи кредитора із значними фінансовими втратами (за винятком здійснення запозичення у формі випуску облігацій підприємства), неконкурентний спосіб переходу права власності на майно підприємства, а також не повинен містити положень щодо обов'язкового дострокового виконання зобов'язань на вимогу кредитора (інвестора) у разі зниження кредитного рейтингу України та/або підприємства;

(абзац четверий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 р. N 1054)

довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

копії:

- затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік (із змінами та доповненнями), в якому передбачено здійснення відповідного запозичення;

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- установчих документів;

- річної фінансової звітності (балансу, звітів про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал) за останній звітний період;

- квартальної фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати) за останній звітний період;

- рішення уповноваженого органу про погодження умов запозичення (подається Мінфіну);

- рішення відповідного органу управління підприємства про розміщення облігацій підприємства із строком обігу більш як один рік, погодженого з уповноваженим органом (подається Мінфіну);

- рішення відповідного органу управління підприємства про розміщення облігацій підприємства із строком обігу менш як. один рік (подається уповноваженому органу);

звіт про виконання фінансового плану за минулий рік;

інформація про:

- зобов'язання за раніше здійсненими та не поверненими запозиченнями із зазначенням обсягів отриманих коштів, плати за користування ними та дати їх отримання у розрізі кредиторів на момент подання заяви, а також плани виконання зазначених зобов'язань, у тому числі внесення плати за користування на поточний та наступні роки з помісячним розписом в розрізі кредиторів;

- відсутність рішення про визнання підприємства банкрутом, порушення щодо нього справи про банкрутство або ліквідацію підприємства;

- застосовану процедуру відбору кредитора та особи, якій надано повноваження щодо залучення кредиту (позики), з урахуванням вимог законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;

- застосовану процедуру відбору організатора торгівлі, через якого здійснюватиметься розміщення облігацій, а також андеррайтера з урахуванням вимог законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, якщо емітент має намір залучити андеррайтера до розміщення облігацій (для випуску облігацій підприємства шляхом відкритого (публічного) розміщення);

техніко-економічне обґрунтування обсягу та доцільності здійснення запозичень, напрями їх використання, можливі джерела та строки їх повернення;

проект договору застави, погоджений в установленому статтею 11 Закону України "Про заставу" порядку (якщо здійснення запозичень забезпечується заставою майна підприємства);

2) у разі погодження забезпечення підприємством виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією матеріали, зазначені в підпункті 1 цього пункту, а також:

проект договору поруки або договору про надання гарантії;

копії:

- рішення відповідного органу управління підприємства про укладення договору поруки або договору про надання гарантії;

- рішення уповноваженого органу про погодження умов поруки або гарантії (подається Мінфіну);

- свідоцтва про реєстрацію підприємства як фінансової установи (у разі надання гарантії);

інформація про юридичну особу, виконання зобов'язань якої за запозиченням передбачається забезпечити (копії свідоцтва про державну реєстрацію, установчих документів, річної фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал) за останній звітний період, квартальної фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати) за останній звітний період), та істотні умови такого запозичення (проект кредитного договору, договору позики або проспекту емісії облігацій).

Зазначені в цьому пункті копії документів засвідчуються підписом керівника підприємства, скріпленим печаткою.

5. Мінфін або уповноважений орган протягом 30 робочих днів після надходження заяви приймає рішення щодо погодження здійснення запозичення, забезпечення підприємством виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією, про що письмово повідомляє підприємство.

6. У погодженні здійснення підприємством запозичень, забезпечення ним виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією може бути відмовлено в разі:

1) невідповідності поданих матеріалів вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку;

2) виявлення в поданих матеріалах недостовірної інформації;

3) порушення під час відбору кредитора, особи, якій надаються повноваження на залучення кредиту (позики), організатора торгівлі або андеррайтера встановленої законодавством процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

У разі відмови в погодженні здійснення підприємством запозичень і забезпечення ним виконання зобов'язань за запозиченнями порукою або гарантією на підставі підпункту 1 цього пункту підприємство має право повторно звернутися до Мінфіну або уповноваженого органу.

7. Підприємство, яке здійснило зовнішнє запозичення і забезпечило виконання зобов'язань за зовнішніми запозиченнями порукою або гарантією, подає Мінфіну в установленому порядку засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою підприємства, копії кредитного договору (договору позики, свідоцтва про державну реєстрацію випуску облігацій підприємства), договору поруки або договору про надання гарантії для здійснення реєстрації таких запозичень та забезпечення.

8. Зміни до кредитного договору (договору позики), договору поруки або про надання гарантії, а також умов розміщення облігацій підприємства щодо мети, обсягу і строку запозичення, виду забезпечення виконання зобов'язань, плати за користування запозиченням, обов'язків, прав та відповідальності сторін, а також реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченнями підлягають погодженню з Мінфіном або уповноваженим органом відповідно до цього Порядку, для чого підприємство подає також техніко-економічне обґрунтування необхідності внесення таких змін або здійснення реструктуризації.

____________

Опрос