Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 21.06.2010 № 477
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2010 р. N 477

Київ

Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 липня 2010 року N 619

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2010 року N 1068)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити у системі Державного комітету із земельних ресурсів Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель як урядовий орган.

2. Затвердити Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Державному комітетові із земельних ресурсів у місячний строк привести власні акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель

1. Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель (Держземінспекція) є урядовим органом, який діє у системі Держкомзему і йому підпорядковується.

2. Держземінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держкомзему.

3. Основними завданнями Держземінспекції є:

участь у межах своїх повноважень у реалізації державної політики у сфері земельних відносин;

організація та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

4. Держземінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує і здійснює державний контроль за:

дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, зокрема іноземними, та фізичними особами вимог земельного законодавства;

(абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

дотримання вимог земельного законодавства під час набуття права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами, а також під час їх успадкування, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою, щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами;

(абзац восьмий підпункту 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, дотриманням вимог законодавства під час розроблення документації із землеустрою;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим)

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

проведенням державної землевпорядної експертизи містобудівної і землевпорядної документації;

дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування строків розгляду заяв чи клопотань юридичних та фізичних осіб щодо набуття і реалізації прав на землю;

(абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 4 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

2) вживає в межах своїх повноважень заходів до усунення порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення власникам або користувачам самовільно зайнятих земельних ділянок та земельних ділянок, строк користування якими закінчився;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

3) обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації, та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, на яких заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;

5) подає пропозиції Держкомзему щодо анулювання ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

6) бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів з охорони та раціонального використання земель (роботи з меліорації та рекультивації порушених земель, поліпшення і консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель, створення захисних лісонасаджень, будівництва гідротехнічних та протиерозійних споруд), а також у роботі комісій з визначення розміру збитків, завданих власникам та користувачам земельних ділянок внаслідок вилучення (викупу) та тимчасового зайняття зазначених ділянок, встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведення їх у непридатний для використання стан, а також збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель;

(підпункт 6 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

7) вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;

припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;

8) надає методичну допомогу і рекомендації органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, власникам землі, землекористувачам з питань використання та охорони земель;

9) вивчає і впроваджує у практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

10) взаємодіє із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

11) розробляє узгоджені з державними органами земельних ресурсів плани заходів та організовує роботу своїх територіальних органів, громадських інспекторів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їх діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;

12) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

13) розробляє та затверджує форми звітності для територіальних органів Держземінспекції з питань провадження інспекційної діяльності, організовує збирання, зведення та аналіз такої інформації;

(підпункт 13 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

131) розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, та вживає заходів до її відшкодування в установленому законодавством порядку;

(пункт 4 доповнено підпунктом 131 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

132) отримує від органів земельних ресурсів інформацію про відведення земельних ділянок для проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, на яких планується здійснювати зняття ґрунтового покриву;

(пункт 4 доповнено підпунктом 132 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

133) надає роз'яснення, проводить навчання, семінари та засідання за круглим столом з питань здійснення державного, самоврядного та громадського контролю за використанням та охороною земель;

(пункт 4 доповнено підпунктом 133 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

134) здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції, дотримання працівниками апарату Держземінспекції та її територіальних органів вимог законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією;

(пункт 4 доповнено підпунктом 134 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

135) здійснює в установленому порядку внутрішній фінансовий контроль за роботою своїх територіальних органів;

(пункт 4 доповнено підпунктом 135 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

136) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до її компетенції, та вживає в межах своїх повноважень заходів до їх вирішення;

(пункт 4 доповнено підпунктом 136 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

137) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання щодо нагородження ними працівників апарату Держземінспекції та її територіальних органів;

(пункт 4 доповнено підпунктом 137 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

14) подає до Держкомзему, його територіальних органів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель;

15) надає методичну допомогу територіальним органам Держземінспекції з питань надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

16) виконує інші функції відповідно до закону.

5. Держземінспекція та державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель в межах своїх повноважень мають право:

складати акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства;

безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, зокрема земельні ділянки, надані для розміщення військових частин, військово-навчальних закладів, підприємств, установ та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення, органів і підрозділів цивільного захисту, а також військових формувань іноземних держав, які дислокуються на території України відповідно до міжнародних угод, перевіряти документи щодо використання та охорони земель і дотримання вимог земельного законодавства;

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів внутрішніх справ чи до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення його особи і складення протоколу про адміністративне правопорушення;

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для отримання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства;

передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину;

проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства;

звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу;

(абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

Держземінспекція та державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель мають інші права, передбачені Законом України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" та іншими законами.

6. Держземінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Абзац перший пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

Держземінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомзему.

Начальник Держземінспекції за посадою є головним державним інспектором України з контролю за використанням та охороною земель і членом колегії Держкомзему.

(абзац третій пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

8. Начальник Держземінспекції:

здійснює керівництво діяльністю Держземінспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Головою Держкомзему за виконання покладених на Інспекцію завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держземінспекції (крім своїх заступників);

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Держземінспекції та керівників її структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держземінспекції, крім заступників начальника Держземінспекції;

підписує видані в межах повноважень Держземінспекції накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держземінспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням;

вносить Голові Держкомзему подання про призначення та звільнення керівників територіальних органів Держземінспекції, а також пропозиції щодо їх заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності;

призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням з Головою Держкомзему заступників керівників територіальних органів Держземінспекції.

9. Начальник Держземінспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомзему, погодженим з начальником Держземінспекції.

Перший заступник та заступники начальника Держземінспекції за посадою є відповідно першим заступником та заступниками Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

Розподіл обов'язків між заступниками здійснює начальник Держземінспекції.

Керівники структурних підрозділів Держземінспекції, на яких покладено повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, є одночасно старшими державними інспекторами України з контролю за використанням та охороною земель.

(абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, є одночасно державними інспекторами України з контролю за використанням та охороною земель.

(абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

10. Держземінспекція має територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину систему органів державного контролю за використанням та охороною земель. Керівники зазначених територіальних органів є одночасно головними державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів здійснюється за поданням начальника Держземінспекції Головою Держкомзему. Положення про зазначені органи затверджує начальник Держземінспекції.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держземінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Інспекції може утворюватися колегія у складі начальника (голови колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Держземінспекції та її територіальних органів, представників Держкомзему, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Персональний склад колегії затверджується Головою Держкомзему.

Рішення колегії втілюються в життя наказами Держземінспекції.

12. Граничну чисельність працівників Держземінспекції в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням начальника Держземінспекції затверджує Голова Держкомзему.

13. Структуру Держземінспекції затверджує її начальник за погодженням з Головою Держкомзему.

14. Штатний розпис і кошторис Держземінспекції затверджує її начальник за погодженням з Головою Держкомзему і Мінфіном.

15. Держземінспекція фінансується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Держкомзему.

16. Умови оплати праці працівників Держземінспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

17. Держземінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 7 Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 44, ст. 1896; 2003 р., N 18 - 19, ст. 830; 2008 р., N 25, ст. 776; 2009 р., N 61, ст. 2158; 2010 р., N 13, ст. 628), після слів "державними органами земельних ресурсів" доповнити словами "і органами Держземінспекції".

2. В абзаці другому пункту 6 Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1066 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2226; 2010 р., N 13, ст. 628), слова "Держкомзему або його територіальних органів" замінити словами "Держземінспекції або її територіальних органів".

3. У пункті 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2221; 2009 р., N 65, ст. 2271; 2010 р., N 13, ст. 628), слова "або Державною інспекцією з контролю за використанням та охороною земель Держкомзему та її територіальними підрозділами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, - територіальними підрозділами Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Держкомзему" замінити словами "або Держземінспекцією та її територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, - територіальними органами Держземінспекції".

4. У Положенні про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698; 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271, N 78, ст. 2646; 2010 р., N 1, ст. 6, N 13, ст. 628):

підпункт 291 пункту 4 виключити;

у пункті 7:

в абзаці другому слова "через Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель" замінити словами "через Держземінспекцію та її територіальні органи";

абзац четвертий виключити;

абзац третій пункту 10 викласти у такій редакції:

"розподіляє обов'язки між своїми заступниками;".

5. Пункт 4 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350, N 65, ст. 2271, N 70, ст. 2427; 2010 р., N 13, ст. 628) доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) Держземінспекції;".

6. Абзац другий пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271, N 82, ст. 2770) виключити.

____________

Опрос