Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 июня 1997 г. N 574 и от 1 марта 2002 г. N 243

КМ Украины
Постановление КМ от 02.03.2010 № 212
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2010 р. N 212

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 та від 1 березня 2002 р. N 243

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 450)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 89; 1998 р., N 19, ст. 702; 2000 р., N 36, ст. 1543; 2001 р., N 13, ст. 549; 2002 р., N 51, ст. 2313; 2004 р., N 5, ст. 232, N 21, ст. 1423; 2007 р., N 52, ст. 2111) та від 1 березня 2002 р. N 243 "Про вдосконалення механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 477; 2008 р., N 25, ст. 772) зміни, що додаються.

2. Державній митній службі та Державній податковій адміністрації узгодити протягом двох місяців строки передачі електронних вантажних митних декларацій з підтвердженням факту вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України.

3. Державній митній службі, Державній податковій адміністрації та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 1 і 3, які набирають чинності через 60 днів з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 та від 1 березня 2002 р. N 243

1. У Положенні про вантажну митну декларацію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574:

1) у пункті 2:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"автоматизована система митного оформлення - підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур;".

У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим;

доповнити абзац третій після слів "що подається митному органу" словами "на паперовому носії або як електронний документ (електронна ВМД)", а після слова "нарахування" - словами "та сплати";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що функціонує відповідно до положення, яке затверджується Держмитслужбою.";

абзаци дев'ятий і десятий виключити;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Митний орган відмовляє у прийнятті ВМД для оформлення з таких підстав:

декларація подана без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення;

декларація подана з порушенням вимог Митного кодексу України та цього Положення;

наведений у декларації перелік відомостей не відповідає переліку відомостей, визначених Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації;

електронна ВМД не містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів;

ВМД на паперовому носії заповнена з виправленнями, крім змін та доповнень, внесених до декларації у порядку, встановленому Держмитслужбою.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення посадовою особою митного органу заповнюється картка відмови в прийнятті митної декларації в порядку, встановленому Держмитслужбою. Інформація про відмову у прийнятті для оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.";

3) абзац перший пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

"5. У разі відсутності підстав для відмови в прийнятті ВМД, зазначених у пункті 4 цього Положення, декларація приймається митним органом для оформлення.

Прийняття для оформлення ВМД на паперовому носії підтверджується шляхом проставлення посадовою особою митного органу відбитку штампа "Під митним контролем" на першому аркуші декларації, а електронної ВМД - шляхом внесення до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про прийняття для оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

Після прийняття ВМД для оформлення декларант несе відповідальність за наведені у ній відомості.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

4) у пункті 6:

абзац перший доповнити реченнями такого змісту: "Присвоєння реєстраційного номера та ведення журналу обліку ВМД здійснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення. Інформація про прийняття для оформлення електронної ВМД та присвоєний їй реєстраційний номер надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.";

в абзаці другому слово "шістнадцяти" замінити словом "дев'ятнадцяти";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"десятий - тринадцятий знаки - чотири цифри поточного року, відокремлені з обох боків скісною лінією;";

абзац чотирнадцятий після слів "Під митним контролем" доповнити словами "(для електронної ВМД номер штампа не зазначається)";

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Факт виконання окремої митної процедури під час митного контролю та оформлення підтверджується в разі оформлення:

ВМД на паперовому носії - шляхом внесення до декларації (та/або її електронної копії за допомогою автоматизованої системи митного оформлення) відповідної відмітки, засвідченої підписом (електронним цифровим підписом в електронній копії ВМД на паперовому носії) посадової особи митного органу, яка здійснила таку митну процедуру;

електронної ВМД - шляхом внесення до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідної відмітки, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка здійснила таку митну процедуру.

ВМД на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна ВМД вважається оформленою за наявності внесеної до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Інформація про оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на поміщення товарів та/або транспортних засобів у заявлений митний режим і прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.";

6) у пункті 9:

абзаци восьмий і дванадцятий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Порядок оформлення, розподілу та використання аркушів ВМД на паперовому носії форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 і МД-8 визначається Держмитслужбою.";

після слова "ВМД" доповнити словами "на паперовому носії";

7) у пункті 10:

перше речення абзацу першого після слова "ВМД" доповнити словами "на паперовому носії";

абзац третій викласти в такій редакції:

"У випадках, визначених Держмитслужбою, дозволяється використання бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікацій, виготовлених за допомогою комп'ютера.";

друге речення абзацу четвертого після слова "ВМД" доповнити словами "на паперовому носії";

8) доповнити Положення пунктами 101 і 102 такого змісту:

"101. Разом з ВМД на паперовому носії подається її електронна копія, яка використовується для прискорення здійснення процедур митного контролю та оформлення, а також формування митної статистики. Інформація, внесена декларантом до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу.

Формат електронної копії ВМД на паперовому носії та кодування символів визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням відповідної інформації на веб-сайті Держмитслужби в Інтернеті.

102. Електронна ВМД складається із полів граф, передбачених формами єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікацій з урахуванням вимог пункту 9 цього Положення.

Формат електронної ВМД, інших електронних документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням відповідної інформації на веб-сайті Держмитслужби в Інтернеті.

Порядок та умови електронного декларування (використання електронної ВМД для здійснення декларування, митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів) визначаються Держмитслужбою.";

9) друге речення абзацу першого пункту 12 викласти в такій редакції: "На додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 і МД-5) зазначаються відомості про товари, що мають різні коди згідно з УКТЗЕД; товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД, які мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок ввізного (вивізного), особливих видів мита, акцизного збору, податку на додану вартість), а також в інших випадках, визначених Держмитслужбою.";

10) пункти 14 - 16 виключити.

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. N 243 пунктом 11 такого змісту:

"11. У разі митного оформлення товарів, що вивозяться (пересилаються) за межі митної території України, за електронною вантажною митною декларацією замість оригіналу п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації на паперовому носії використовується електронна вантажна митна декларація.

За зверненням платника податку на додану вартість, який здійснив операцію з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України, інформація про підтвердження факту здійснення такої операції вноситься за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідальною посадовою особою митного органу, що здійснював митне оформлення експорту товарів, до електронної вантажної митної декларації та засвідчується електронним цифровим підписом такої посадової особи.

Оформлена митним органом електронна вантажна митна декларація із внесеною до неї інформацією про підтвердження факту вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України, засвідченою електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам Державної податкової адміністрації та декларанту.".

____________

Опрос