Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения реестра выданных сертификатов соответствия и отказов в их выдаче и внесении изменений в Порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов

КМ Украины
Постановление КМ от 29.12.2009 № 1424
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2009 р. N 1424

Київ

Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 квітня 2011 року N 461)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі, що додається.

2. Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 41, ст. 1370), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі

1. Цей Порядок визначає механізм ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі (далі - реєстр) як єдиної комп'ютерної бази даних.

2. Реєстр ведеться з метою забезпечення:

обліку сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі;

відкритості, доступності інформації про видані сертифікати відповідності та відмови у їх видачі.

3. Ведення реєстру забезпечує Держархбудінспекція.

4. Заходи із створення, функціонування і супроводження програмного забезпечення реєстру, збереження та захисту бази даних реєстру, забезпечення доступу до нього Держархбудінспекції та її територіальних органів (далі - інспекція) здійснює адміністратор реєстру, який визначається Мінрегіонбудом серед підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Адміністратор реєстру в разі припинення відповідно до законодавства своєї діяльності повідомляє про це Держархбудінспекцію не пізніше ніж за три місяці. Держархбудінспекція визначає юридичну особу, яка виконуватиме функції адміністратора реєстру, та забезпечує у визначеному нею порядку передачу бази даних та програмного забезпечення реєстру.

5. Реєстр ведеться українською мовою в електронній формі.

6. Підставою для внесення інспекцією відомостей до реєстру є сертифікат відповідності або відмова у його видачі.

7. У реєстр вносяться відомості про:

1) дату видачі і номер сертифіката відповідності або відмови у його видачі;

2) найменування та адресу об'єкта, на який видано сертифікат відповідності або відмову у його видачі;

3) замовника:

щодо юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер телефону;

щодо фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації та ідентифікаційний номер згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер телефону;

щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

4) інспекцію, яка видала сертифікат відповідності або відмову у його видачі.

8. Відомості, зазначені у пункті 7 цього Порядку, вносяться кожного дня до реєстру інспекцією, яка видала сертифікат відповідності або відмову у його видачі.

9. Інспекція за відповідною заявою фізичної або юридичної особи безоплатно видає витяг з реєстру за формою, визначеною Держархбудінспекцією.

У заяві зазначаються:

у разі її подання фізичною особою - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, проставляється дата та підпис особи;

у разі її подання юридичною особою - найменування і місцезнаходження, проставляється дата та підпис посадової особи.

Витяг з реєстру видається протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

10. У видачі витягу з реєстру може бути відмовлено у разі відсутності чи наведенні не в повному обсязі у заяві відомостей, зазначених у пункті 9 цього Порядку.

11. Інспекція несе відповідальність за достовірність і своєчасність внесення відомостей до реєстру.

12. Створення та ведення реєстру забезпечується за рахунок коштів, що надходять як плата за видачу сертифіката відповідності.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

1. Абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, що видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі - інспекція) за формою згідно з додатком 1.".

2. У пункті 5 слова і цифру "у журналі реєстрації виданих свідоцтв і відмов у їх видачі за формою згідно з додатком 4" замінити словом "інспекцією".

3. Пункт 6 виключити.

4. В абзаці першому пункту 13:

слова "у журналі реєстрації виданих свідоцтв та відмов у їх видачі" виключити;

доповнити абзац реченням такого змісту: "Відомості про видані сертифікати відповідності вносяться до реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі.".

5. Пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Підставами для відмови у видачі сертифіката відповідності є:

неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність закінченого будівництвом об'єкта погодженій і затвердженій проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності замовникові або уповноваженій ним особі надсилається протягом двох робочих днів повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин відмови та рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень за формою згідно з додатком 5. Відомості про відмову у видачі сертифіката відповідності вносяться до реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі.

Спори, пов'язані з видачею сертифіката відповідності або відмови у його видачі, вирішуються у судовому порядку.".

6. Пункт 19 після слова "правилам" доповнити словами "та не прийнятих у встановленому порядку".

7. Доповнити Порядок пунктом 20 такого змісту:

"20. Сертифікат відповідності є підставою для укладення договорів про постачання на прийняті в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти необхідних для їх функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії тощо, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на зазначений об'єкт.".

8. У тексті Порядку слово "свідоцтво" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "сертифікат відповідності" у відповідному відмінку і числі.

9. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1 слова

"СВІДОЦТВО N _____
про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил"

замінити словами

"СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
N ________
";

2) додаток 4 виключити;  

3) додаток 5 після слова "ВІДМОВЛЕНО." доповнити словами
"РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ________________________________________________________________";
                                                                                      (зазначаються рекомендації щодо усунення порушень)

4) у тексті додатків 1, 2 і 5 слова "свідоцтво про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил" та "свідоцтво" в усіх відмінках замінити словами "сертифікат відповідності" у відповідному відмінку.

____________ 

Опрос