Идет загрузка документа (261 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта на 2010 - 2019 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 16.12.2009 № 1390
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2009 р. N 1390

Київ

Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2019 роки

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. N 1106)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 жовтня 2011 року N 1106
,
 від 9 листопада 2011 року N 1146
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

(У тексті постанови слова "Міністерство транспорту та зв'язку" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство інфраструктури" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1106)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму реформування залізничного транспорту на 2010 - 2019 роки (далі - Програма), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. N 1106)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. N 1106
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству інфраструктури разом з Міністерством фінансів передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів, виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Міністерству інфраструктури щороку до 31 березня подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
реформування залізничного транспорту на 2010 - 2019 роки

Загальна частина

Залізничний транспорт займає провідне місце у задоволенні потреб виробничої сфери та населення у перевезеннях, є важливим фактором забезпечення соціально-економічного розвитку України, укріплення її зовнішньоекономічних зв'язків.

Існуюча структура управління залізничним транспортом, стан виробничо-технічної бази залізниць і технологічний рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних послуг, перешкоджають підвищенню ефективності функціонування галузі та потребують реформування.

Мета Програми

Метою Програми є створення нової організаційно-правової та економічної моделі управління залізничним транспортом, розвиток конкурентного середовища на ринку залізничних послуг, підвищення ефективності його функціонування, задоволення потреб національної економіки і населення в перевезеннях, покращення їх якості та зменшення розміру транспортної складової у вартості товарів і послуг.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Розв'язання проблеми можливе шляхом:

розмежування господарських функцій і функцій державного управління;

утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування як національного перевізника вантажів та пасажирів на ринку транспортних послуг (далі - Товариство), у володінні якого перебуватимуть об'єкти інфраструктури залізничного транспорту загального користування (далі - об'єкти інфраструктури);

формування вертикально інтегрованих структур за видами діяльності (вантажні перевезення, пасажирські перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученні, пасажирські перевезення у приміському та регіональному сполученні, утримання та експлуатація об'єктів інфраструктури, надання послуг локомотивної тяги, ремонт рухомого складу, будівництво та ремонт об'єктів інфраструктури, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, утримання соціальної сфери);

підвищення рівня конкуренції за рахунок гарантування суб'єктам господарювання незалежно від форми власності рівного доступу до ринку надання залізничних послуг у конкурентних, потенційно конкурентних секторах та на суміжному ринку;

формування конкурентного потенціалу на зовнішньому ринку транспортних послуг;

створення стимулів для підвищення ефективності діяльності учасників такого ринку;

забезпечення рівного доступу всіх суб'єктів господарювання до об'єктів інфраструктури;

впровадження фінансово-економічної моделі, здатної забезпечити розподіл фінансових потоків за видами діяльності на основі планово-кошторисного фінансування;

збільшення обсягу інвестицій у залізничний транспорт та впровадження інноваційної моделі розвитку;

залучення коштів місцевих бюджетів для будівництва і реконструкції залізничних ліній, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та інших об'єктів залізничного транспорту, пов'язаних з обслуговуванням пасажирів, придбання залізничного рухомого складу для приміського сполучення;

розроблення і впровадження інноваційних транспортних та логістичних технологій;

удосконалення системи регулювання тарифів на послуги залізничного транспорту;

проведення ефективної соціальної політики та підвищення рівня соціального захисту працівників залізничного транспорту.

Виконання Програми здійснюється трьома етапами.

На першому етапі (2010 - 2012 роки) передбачається:

удосконалення нормативно-правової бази, необхідної для реформування галузі;

утворення Товариства;

впровадження механізму розподілу фінансових потоків за видами господарської діяльності.

На другому етапі (2013 - 2015 роки) передбачається:

формування вертикально інтегрованої виробничо-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності, з упровадженням автоматизованої системи обліку та управління;

удосконалення тарифної політики, забезпечення вільного ціноутворення у конкурентних секторах ринку транспортних послуг;

утворення головного та регіональних центрів управління перевезеннями;

впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських перевезень;

створення організаційно-правових умов для функціонування приватних операторських компаній пасажирських перевезень;

утворення у сфері приміських та регіональних пасажирських перевезень господарських товариств, корпоративні права щодо яких належатимуть місцевим органам виконавчої влади, Товариству та іншим юридичним особам;

оптимізація організаційної структури залізничного транспорту.

На третьому етапі (2016 - 2019 роки) передбачається:

ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних шляхом впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських перевезень;

утворення господарського товариства у сфері пасажирських перевезень у далекому та місцевому сполученні, корпоративні права щодо якого належатимуть Товариству;

збільшення кількості приватних компаній, що володіють парком пасажирських вагонів;

утворення місцевих залізниць, що володіють об'єктами інфраструктури та рухомим складом, на базі підрозділів промислового залізничного транспорту, малодіяльних та вузькоколійних дільниць;

розвиток мережі логістичних комплексів, складських та розподільних терміналів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи, здійснення яких передбачено першим та другим етапами виконання Програми, наведені у додатку 2. Завдання і заходи, які планується здійснити на третьому етапі виконання Програми, затверджуються Кабінетом Міністрів України після виконання попередніх етапів.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

провести реформування залізничного транспорту, забезпечити його подальший розвиток і підвищити ефективність функціонування галузі;

прискорити розвиток конкуренції на ринку залізничних перевезень, створити передумови для утворення нових суб'єктів господарювання різних форм власності, що здійснюватимуть вантажні та пасажирські перевезення;

підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту на внутрішньому і зовнішньому ринку транспортних послуг;

підвищити інвестиційну привабливість галузі;

вирішити питання надання галузі державної підтримки для закупівлі рухомого складу, будівництва об'єктів залізничного транспорту, що мають соціальне значення, та компенсації збитків, пов'язаних з пільговими перевезеннями пасажирів;

задовольнити потреби національної економіки і населення у перевезеннях;

підвищити рівень використання транзитного потенціалу держави;

прискорити інтеграцію вітчизняного залізничного транспорту в європейську та світову транспортні системи;

підвищити рівень безпеки перевезень;

забезпечити:

- збільшення обсягів перевезень (орієнтовно на 20 - 25 відсотків);

- підвищення продуктивності праці (в 1,6 раза);

- відносне зменшення собівартості перевезень (на 15 відсотків);

- зменшення обсягу питомих витрат енергоресурсів на тягу поїздів (на 15 відсотків);

- скорочення строків доставки і переробки вантажів;

- зробити доступними рухомий склад та об'єкти залізничного транспорту для осіб з інвалідністю з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

(розділ доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 р. N 1146)

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання першого і другого етапів Програми, становить 9329,95 млн. гривень.

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в сумі 4094,9 млн. гривень, місцевих бюджетів - 3953,6 млн., інших джерел - 1281,45 млн. гривень.

Обсяг коштів, необхідний для виконання третього етапу Програми, визначатиметься під час затвердження відповідних завдань і заходів.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2019 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 651.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1390 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1106).

3. Державний замовник - Мінінфраструктури.

4. Керівник програми - заступник Міністра інфраструктури (за посадою).

5. Виконавці заходів Програми: Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінфін, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна.

6. Строк виконання: 2010 - 2019 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (перший і другий етапи).

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2019 роки
(перший і другий етапи)

Найменування завдання

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Найменування
показника

Значення показника

Джерела фінан-
сування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів,
млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства
у сфері залізничного транспорту

1) розроблення проектів Законів України:

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
Фонд державного майна

кількість законо-
проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування"

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт"

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про залізничний транспорт" (нова редакція)

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення проектів нормативно-правових актів про:
утворення єдиного суб'єкта господарювання у формі державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі - Товариство), до складу якого увійдуть, залізниці, підприємства, установи та організації залізничного транспорту, та затвердження його статуту

Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
Фонд державного майна

кількість актів

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установлення державного замовлення на залізничні перевезення

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державну підтримку пасажирських перевезень

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження Статуту залізничного транспорту України (нова редакція)

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утворення вертикально інтегрованої системи господарського управління залізничним транспортом

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внесення змін до  нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність залізничного транспорту, у зв'язку з утворенням Товариства та вертикально інтегрованої системи господарського управління залізничним транспортом

18

 

5

4

2

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

27

 

7

7

5

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розмежування
функцій державного і господарського управління на залізничному транспорті

1) утворення та забезпечення функціонування структурного підрозділу з питань залізничного транспорту у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту

Мінінфраструктури
Мінфін

кількість суб'єктів, що утворюються

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

127,3

 

 

30,1

31,9

32,8

32,5

2) утворення Товариства

Мінінфраструктури

1

 

 

1

 

 

 

інші джерела

18,2

 

 

18,2

 

 

 

3) формування вертикально інтегрованої системи господарського управління залізничним транспортом

- " -

5

 

 

1

3

1

 

- " -

58

 

 

17,5

26,4

14,1

 

Разом за завданням 2

 

 

 

6

 

 

2

3

1

 

 

203,5

 

 

65,8

58,3

46,9

32,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

127,3

 

 

30,1

31,9

32,8

32,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

76,2

 

 

35,7

26,4

14,1

 

3. Створення умов для залучення інвестицій

1) визначення інвестиційного рейтингу Товариства

- " -

кількість заходів

2

 

 

1

 

 

1

- " -

16,2

 

 

7

 

 

9,2

2) запровадження державної підтримки пасажирських перевезень та ліквідація їх перехресного субсидування за рахунок доходів від інших видів діяльності залізниць

Мінінфраструктури
Мінфін

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет*

3967,6

44,7

123

147,8

604

1165,1

1883

3) компенсація збитків від перевезень пільгових категорій пасажирів і перевезень за регульованими державою тарифами, застосування яких унеможливлює отримання прибутку

Мінінфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети*

3953,6

120,6

138,6

192,3

664,1

1174

1664

Разом за завданням 3

 

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

7937,4

165,3

261,6

347,1

1268,1

2339,1

3556,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

3967,6

44,7

123

147,8

604

1165,1

1883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

3953,6

120,6

138,6

192,3

664,1

1174

1664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

16,2

 

 

7

 

 

9,2

4. Підвищення конкурентоспроможності
залізничного транспорту на внутрішньому і зовнішньому ринку транспортних послуг

1) формування системи маркетингу залізничних послуг

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1,7

0,2

0,2

0,2

0,9

0,2

 

2) утворення логістичного центру та розвиток мережі логістичних комплексів

- " -

кількість комплексів

82

 

1

6

50

25

 

- " -

50

 

10

15

15

5

5

3) підвищення ефективності корпоративного управління

Мінінфраструктури

кількість нормативно-правових актів

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

 

 

 

84

 

1

7

51

25

 

 

51,7

0,2

10,2

15,2

15,9

5,2

5

5. Розвиток конкуренції на ринку залізничних перевезень

1) створення умов для функціонування на ринку залізничних перевезень суб'єктів господарювання різних форм власності та забезпечення недискримінаційного доступу приватних операторів до інфраструктурної мережі

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
Фонд державного майна

- " -

2

 

 

1

1

 

 

інші джерела

0,3

 

 

0,2

0,1

 

 

2) оптимізація організаційної структури у сфері ремонту рухомого складу, колійної техніки і колій, виробництва запасних частин і комплектувальних виробів

- " -

7

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) створення умов для забезпечення функціонування малодіяльних та вузькоколійних залізничних дільниць

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) виділення непрофільних активів і їх подальша повна або часткова приватизація в сегменті галузі, що не належить до природних монополій

Мінінфраструктури

кількість об'єктів

15

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 5

 

 

 

24

 

 

19

5

 

 

 

0,3

 

 

0,2

0,1

 

 

6. Підвищення рівня прозорості фінансово-господарської діяльності у сфері залізничного транспорту

1) запровадження ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів за видами господарської діяльності

Мінінфраструктури
Мінфін

кількість систем

2

 

 

 

 

1

1

інші джерела

8

 

 

0,15

0,25

1,5

6,1

2) удосконалення системи оцінки господарської діяльності у сфері залізничного транспорту

- " -

1

 

 

 

 

1

 

- " -

0,55

 

0,25

 

 

0,3

 

3) формування інформаційної системи контролю за рухом коштів на поточних рахунках

- " -

1

 

 

 

 

 

1

- " -

35,5

6

6

6

6

6

5,5

4) удосконалення номенклатури витрат господарської діяльності у сфері залізничного транспорту

- " -

 

 

 

 

 

 

 

- " -

0,4

 

0,1

0,1

0,1

0,1

 

5) проведення незалежного зовнішнього аудиту в державному господарському об'єднанні залізничного транспорту

Мінінфраструктури

1

 

1

 

 

 

 

інші джерела

10

 

10

 

 

 

 

Разом за завданням 6

 

 

 

5

 

1

 

 

2

2

- " -

54,45

6

16,35

6,25

6,35

7,9

11,6

7. Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів і вантажів

1) розроблення нормативно-правових актів, якими регулюється питання забезпечення безпеки перевезень суб'єктами господарської діяльності різних форм власності

- " -

кількість нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) удосконалення системи екологічної безпеки

- " -

 

 

 

 

 

 

 

- " -

14,9

1,5

1,8

2,1

2,5

3,2

3,8

Разом за завданням 7

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

- " -

14,9

1,5

1,8

2,1

2,5

3,2

3,8

8. Підвищення рівня соціального захисту працівників залізничного транспорту

1) розроблення та затвердження програм підвищення мотивації до праці

- " -

кількість програм

1

 

1

 

 

 

 

- " -

1,7

0,8

0,9

 

 

 

 

2) підвищення ефективності соціального партнерства роботодавців і профспілок

Мінінфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) збільшення обсягу фінансування заходів щодо охорони здоров'я і поліпшення умов праці та профілактики професійних захворювань

- " -

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

13,7

1,6

1,9

2,1

2,3

2,7

3,1

4) збереження у структурі суб'єктів господарювання залізничного транспорту відомчих об'єктів соціальної сфери (соціально-культурних, оздоровчих, фізкультурно-спортивних), закладів охорони здоров'я, вищих і професійно-технічних навчальних закладів

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) поліпшення якості підготовки фахівців галузі

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) забезпечення збереження і розвитку кадрового потенціалу галузі, зокрема шляхом перепідготовки та працевлаштування працівників у разі здійснення структурних перетворень

Мінінфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

40,5

4,6

5,2

6,3

7,1

8,3

9

7) удосконалення системи соціальних гарантій для залізничників

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) удосконалення системи обслуговування залізничників у відомчих медичних закладах

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 8

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

- " -

55,9

7

8

8,4

9,4

11

12,1

9. Автоматизація
управлінських та виробничих процесів

1) розроблення та впровадження:

- " -

кількість заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автоматизованої системи корпоративного управління у сфері залізничного транспорту

 

 

 

 

 

 

1

- " -

410

12

28

30

140

150

50

єдиної автоматизованої системи управління фінансами та ресурсами

1

 

 

 

1

 

 

- " -

40

12

12

8

8

 

 

автоматизованого реєстру майна залізничного транспорту

1

 

 

1

 

 

 

інші джерела

22

8

7

7

 

 

 

автоматизованої системи планування та здійснення перевезень вантажів

1

 

 

 

 

 

1

- " -

36

6

6

6

6

6

6

2) удосконалення процесу управління перевезеннями із застосуванням новітніх інформаційних технологій

Мінінфраструктури

1

 

 

 

 

 

1

- " -

270

45

45

45

45

45

45

3) впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису

- " -

1

 

 

1

 

 

 

- " -

12

4

4

4

 

 

 

Разом за завданням 9

 

 

 

6

 

 

2

1

 

3

- " -

790

87

102

100

199

201

101

10. Інтеграція вітчизняного залізничного транспорту до європейської та світової транспортної системи

1) розроблення та впровадження системи управління якістю

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

4,3

0,6

0,5

0,7

0,8

0,8

0,9

2) удосконалення роботи технічних, прикордонних і припортових залізничних станцій

- " -

кількість станцій

28

5

6

8

5

2

2

- " -

212

20

30

30

32

40

60

3) приведення стандартів залізничного транспорту у відповідність з вимогами Європейського Союзу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

5,5

0,7

0,8

0,8

1

1

1,2

Разом за завданням 10

 

 

 

28

5

6

8

5

2

2

 

221,8

21,3

31,3

31,5

33,8

41,8

62,1

Разом за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9329,95

288,3

431,25

576,55

1593,45

2656,1

3784,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

4094,9

44,7

123

177,9

635,9

1197,9

1915,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

3953,6

120,6

138,6

192,3

664,1

1174

1664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1281,45

123

169,65

206,35

293,45

284,2

204,8

____________
* Кошти для здійснення заходів, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 3 цього додатка, виділяються виходячи з реальних можливостей державного бюджету.

(Державна цільова програма у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. N 1106)

____________

Опрос