Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка передачи подарков, полученных во время проведения официальных мероприятий

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.12.2009 № 1337
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2009 р. N 1337

Київ

Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 листопада 2011 року N 1195)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 19

 

ПОРЯДОК
передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів

1. Цей Порядок встановлює процедуру передачі особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - уповноважені особи), подарунків, отриманих ними під час проведення офіційних заходів, органові державної влади, органові місцевого самоврядування, організації або іншій юридичній особі, в яких уповноважені особи працюють або які представляють (далі - орган).

2. Для цілей цього Порядку під терміном "офіційний захід" розуміється протокольний захід міжнародного, державного чи місцевого рівня, проведений за участю посадових осіб органів, або захід, що відбувся у зв'язку з виконанням службових обов'язків зазначених осіб, з урахуванням загальноприйнятих міжнародних норм, правил і традицій, а також національних традицій України.

3. Уповноважена особа, яка отримала подарунок під час проведення офіційного заходу, що проводився за місцезнаходженням органу чи в іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування, установі, організації, зобов'язана передати його органові не пізніше ніж через три робочих дні після отримання або повернення з відрядження.

4. У разі подання уповноваженою особою підтвердних документів орган компенсує витрати, пов'язані з доставкою подарунка або сплатою митних зборів, у триденний строк після передачі подарунка органові.

5. Передача подарунка здійснюється в адміністративному приміщенні органу, про що складається акт приймання-передачі подарунка згідно з додатком.

Уповноважена особа передає подарунок матеріально-відповідальній особі органу з одночасним складенням акта приймання-передачі подарунка.

Акт приймання-передачі подарунка складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник залишається у органі та передається матеріально-відповідальною особою до підрозділу, на який покладено ведення бухгалтерського обліку, а другий - у уповноваженої особи.

6. Операції, пов'язані з отриманням подарунка органом, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства.

7. Для оцінювання вартості подарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання орган утворює комісію у складі п'ятьох осіб.

Керівник органу затверджує положення про комісію.

Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії проводиться протягом п'яти днів з моменту передачі уповноваженою особою подарунка.

Комісія має право залучати до участі в засіданнях відповідних спеціалістів, фахівців з метою проведення вартісної оцінки подарунка.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар комісії, та у триденний строк з дати його прийняття затверджується наказом керівника органу.

8. Примірне положення про комісію затверджує Головдержслужба.

 

АКТ
приймання-передачі подарунка N _______

м. __________________

___ ____________ 20__ р.

Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів" від ___ ____________ 20__ р. N ____________.

Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної влади, місцевого самоврядування, організацій або іншої юридичної особи
___________________________________________________________________________________,
місце роботи ________________________________________________________________________,
займана посада ______________________________________________________________________
паспорт серії ____ номер _________, виданий ____________________________________________,
що проживає за адресою ______________________________________________________________ і
представляє орган державної влади, місцевого самоврядування, організацію або іншу юридичну особу на офіційному заході на підставі
____________________________________________________________________________________,
                                            (найменування акта органу державної влади, місцевого самоврядування
___________________________, з однієї сторони, і представник органу державної влади, місцевого
         або іншої юридичної особи)
самоврядування, організацій або іншої юридичної особи
___________________________________________________________________________________,
місце роботи ________________________________________________________________________,
займана посада ______________________________________________________________________,
з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови
____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище та ініціали уповноваженої особи)
передав, а ___________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище та ініціали представника органу)
прийняв подарунок згідно з описом.

1. Номенклатура _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Якісні характеристики ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Кількість одиниць __________________________________________________________________

4. Додаткові відомості _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Момент передачі подарунка зафіксований вірно:
____________ годин ___ хвилин ____ ____________ р.

Майно передав:

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Майно прийняв:

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос