Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 21 мая 2009 г. N 526

КМ Украины
Постановление КМ от 09.09.2009 № 965
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2009 р. N 965

Київ

Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 січня 2015 року N 42)

З метою вдосконалення порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами в Київській області, мм. Києві та Севастополі Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350, N 65, ст. 2271) зміни, що додаються.

2. Київській обласній державній адміністрації вжити заходів до налагодження видачі документів дозвільного характеру регіональними дозвільними органами Київської області через дозвільний центр Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

3. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526

1. Абзаци другий, третій і шостий пункту 2 викласти у такій редакції:

"адміністратор - посадова особа міської ради (її виконавчого органу, зокрема Київської міської держадміністрації), районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;

дозвільний центр - робочий орган відповідної міської ради (її виконавчого органу, зокрема Київської міської держадміністрації), районної та районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності;";

"регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях, мм. Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.".

2. Абзаци перший і другий пункту 3 після слів "документів дозвільного характеру" доповнити словами "(реєстрація повідомлення (декларації) про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства)".

3. У пункті 4:

абзац п'ятий підпункту 1 виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) структурних підрозділів виконавчих органів міських рад, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, органів і служб міських рад (у разі створення).".

4. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"За рішенням Севастопольської міської держадміністрації може бути утворено об'єднання дозвільних центрів, створених у м. Севастополі районними держадміністраціями, та призначено координатора його роботи, який є посадовою особою Севастопольської міської держадміністрації.".

5. Пункти 8, 9 і 11 викласти в такій редакції:

"8. Міські голови, голови Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій визначають свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу дозвільного центру (об'єднання дозвільних центрів).

9. Адміністратор забезпечує видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності.";

"11. За рішенням міських голів, голів Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій створюється електронна система контролю за обігом (станом розгляду) заяв та документів, поданих суб'єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру, та своєчасністю їх видачі або прийняттям рішень щодо відмови у видачі документів дозвільного характеру. Зазначена система функціонує в рамках реєстру документів дозвільного характеру, держателем якого є Держкомпідприємництво.".

6. У пункті 12:

після слів "міських рад" доповнити словами "з дотриманням вимог порядку, встановленого для місцевих дозвільних органів";

доповнити абзацом такого змісту:

"Регіональні дозвільні органи у м. Києві забезпечують видачу документів дозвільного характеру через дозвільний центр, створений Київською міською держадміністрацією, регіональні дозвільні органи Київської області - через дозвільний центр, створений Києво-Святошинською районною держадміністрацією, регіональні дозвільні органи у м. Севастополі - через дозвільні центри, створені районними у м. Севастополі держадміністраціями, або об'єднання зазначених дозвільних центрів (у разі створення).".

7. Пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"ведення реєстру документів дозвільного характеру.".

8. У пункті 17:

слова "керівником райдержадміністрації" замінити словами "головою (заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації"; 

доповнити абзацом такого змісту:

"Керівник місцевого дозвільного органу може делегувати своєму заступнику повноваження щодо затвердження регламенту (інформаційної картки).".

9. У пункті 18:

слова "примірне положення" замінити словами "регламент (інформаційну картку), дія якого поширюється на всі територіальні органи цього центрального органу виконавчої влади";

доповнити реченням такого змісту: "Зазначений регламент (інформаційна картка) погоджується уповноваженим органом.".

10. Пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Міські голови, голови Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій здійснюють організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності дозвільних центрів (їх об'єднання), в тому числі ведення адміністраторами реєстру документів дозвільного характеру, а керівники місцевих дозвільних органів - щоденне інформування адміністратора про видані документи дозвільного характеру в порядку, визначеному законодавством.".

11. В абзаці першому пункту 21 слова "(регіональні дозвільні органи)" виключити.

12. Абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

"22. Міська рада (її виконавчий орган), Київська та Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації з метою забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів (їх об'єднання) забезпечують проведення регулярного опитування суб'єктів господарювання щодо якості обслуговування в центрі, доступності інформації, дотримання дозвільними органами законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності тощо.".

13. Пункт 23 після слів "поверсі будівлі" доповнити словами "(за наявності в будівлі ліфта - не вище четвертого поверху)".

____________

Опрос