Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику оценки имущества

КМ Украины
Постановление КМ от 19.08.2009 № 909
действует с 02.09.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2009 р. N 909

Київ

Про внесення змін до Методики оцінки майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669; 2005 р., N 37, ст. 2299; 2008 р., N 100, ст. 3317; 2009 р., N 28, ст. 939), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 25 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики оцінки майна

1. У Методиці:

1) доповнити перше речення абзацу четвертого пункту 10 після слів і цифр "(щодо господарських товариств з державною часткою не менше ніж 25 відсотків)" словами "у разі прийняття відповідного рішення державним органом приватизації";

2) у пункті 41 слова "та дохідного" замінити словами ", дохідного та порівняльного";

3) у пункті 46 слова "статутного фонду" замінити словами "статутного капіталу, крім матеріальних носіїв інформації, яка є державною таємницею";

4) доповнити друге речення пункту 49 після слів "від визначеної дати оцінки" словами і цифрами ", з урахуванням абзацу сьомого пункту 28 цієї Методики";

5) у пункті 75:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Якщо умовами продажу цілісного майнового комплексу буде визначена його ліквідація, видом вартості як базою оцінки може бути вартість ліквідації, яка визначається шляхом застосування методу поточної вартості ймовірного результату ліквідації цілісного майнового комплексу.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

доповнити друге речення абзацу четвертого після слів "які не включаються у його вартість" словами ", крім матеріальних носіїв інформації, яка є державною таємницею";

6) доповнити пункт 77 абзацом такого змісту:

"Продаж цілісного майнового комплексу одному покупцеві, що зареєстрований учасником аукціону (конкурсу), може відбуватися за ціною не нижче його початкової вартості, визначеної для проведення такого аукціону (конкурсу), якщо висновок про вартість цілісного майнового комплексу дійсний на дату укладення відповідного договору купівлі-продажу.";

7) у пункті 81:

абзаци перший і другий замінити абзацом такого змісту:

"81. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах (крім тих, що проводяться із залученням радників), визначається державним органом приватизації шляхом проведення стандартизованої оцінки згідно з вимогами порядку, що затверджується Фондом державного майна, в якому повинне передбачатися застосування основних методичних підходів (майнового, дохідного та порівняльного).".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;

останній абзац викласти у такій редакції:

"Початкова вартість таких пакетів акцій для першого продажу на конкурсі визначається на підставі узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням майнового, дохідного та порівняльного підходів і методу середньозваженої вартості у випадку, визначеному в абзаці четвертому цього пункту, що були застосовані в процесі оцінки. Початкова вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, розрахована для першого продажу на конкурсі, не може бути нижчою його номінальної вартості. У разі неможливості застосування жодного методичного підходу початкова вартість встановлюється у розмірі його номінальної вартості.";

8) доповнити абзац перший пункту 88 після слів "визначеними законодавством" словами ", а також у разі повернення часток (паїв, акцій) у державну власність (компенсації їх вартості), у тому числі за рішенням суду";

9) пункти 93 - 95 викласти у такій редакції:

"93. Пакети акцій, що належать державі у статутних капіталах відкритих акціонерних товариств агропромислового комплексу, утворених на базі майна господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності (включаючи міжгосподарські підприємства), визначаються у порядку, встановленому Фондом державного майна, та оцінюються незалежно від способу їх приватизації з урахуванням таких особливостей:

пакети акцій відкритих акціонерних товариств, що належать до сільськогосподарської або рибної галузей агропромислового комплексу, оцінюються згідно з вимогами відповідного розділу цієї Методики, у якому встановлюється порядок визначення розміру статутного капіталу (пайового фонду колективних сільськогосподарських підприємств) щодо підприємств цих галузей;

пакети акцій відкритих акціонерних товариств, що належать до інших галузей агропромислового комплексу, оцінюються згідно з вимогами відповідного розділу цієї Методики, у якому встановлюється загальний порядок визначення розміру статутного капіталу відкритих акціонерних товариств, що утворюються в процесі приватизації (корпоратизації).

Вартість пакетів акцій, що належать державі у відкритих акціонерних товариствах агропромислового комплексу, утворених на базі майна господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності (включаючи міжгосподарські підприємства), визначається незалежно від способу їх приватизації як відповідна частка чистої вартості цілісного майнового комплексу для визначення розміру статутного капіталу згідно з додатком 2 до цієї Методики.

94. Інші частки (паї, акції) під час приватизації або в інших випадках їх відчуження згідно із законодавством оцінюються шляхом проведення незалежної оцінки згідно з національними стандартами.

95. Розмір компенсації державному органу приватизації вартості часток (паїв, акцій) у разі неможливості їх отримання у зв'язку з відсутністю часток (паїв, акцій) або суб'єкта господарювання, частка (пай, акції) якого підлягає передачі державному органу приватизації, чи неможливості оформлення державним органом приватизації правонаступництва на корпоративні права держави, або у разі, коли частки (паї, акції) обтяжені додатковими зобов'язаннями (рішеннями судів) або не можуть бути визначені відповідно до законодавства про приватизацію об'єктами приватизації групи Е, визначається таким чином.

Для випадків, коли частки (паї, акції) відсутні або відсутня можливість оформлення правонаступництва державним органом приватизації на корпоративні права держави, або у разі, коли частки (паї, акції) обтяжені додатковими зобов'язаннями (рішеннями судів), розмір компенсації визначається за результатами незалежної оцінки частки (паю, акцій), яка проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна та оціночну діяльність. Дата оцінки визначається рішенням державного органу приватизації про компенсацію вартості частки (паю, акцій) на останнє число місяця, в якому прийняте таке рішення. Базою оцінки є ринкова вартість. Для випадків, коли частки (паї, акції) обтяжені додатковими зобов'язаннями (рішеннями судів), базою оцінки може бути інвестиційна вартість. Замовником оцінки виступає державний орган приватизації. Якщо у випадках, зазначених у цьому абзаці, розмір частки (паю, пакета акцій) становить менш як 10 відсотків статутного капіталу суб'єкта господарювання, частка (пай, акції) якого підлягає передачі державному органу приватизації, та (або) номінальна вартість частки (паю, акцій) не перевищує 5000 гривень, розмір компенсації визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно до абзацу третього цього пункту.

У разі неповноти, недостовірності або відсутності інформації про частку (пай, акції), що міститься у вихідних даних, та іншої інформації, необхідної для оцінки, розмір компенсації визначається на підставі ціни, за якою частка (пай, акції) була відчужена відкритим акціонерним товариством, або її (його, їх) балансової вартості, збільшеної на коефіцієнт, що розраховується на підставі встановлених Національним банком облікових ставок за період починаючи з дати отримання акціонерним товариством коштів внаслідок відчуження або дати укладення відповідного договору, залежно від того, яка подія відбулася раніше (далі - дата відчуження), до дати прийняття державним органом приватизації рішення про компенсацію, яка збігається з датою оцінки. У разі відсутності інформації про ціну, за якою частка (пай, акції) була відчужена, розмір компенсації визначається на підставі балансової вартості такого об'єкта на дату оцінки державного (орендного) підприємства, що проводилася з метою визначення статутного капіталу акціонерного товариства, яке було утворене в процесі приватизації (корпоратизації). У разі відсутності інформації про дату відчуження частки (паю, акцій) сума компенсації визначається на підставі ціни, за якою частка (пай, акції) була відчужена відкритим акціонерним товариством, збільшеної на коефіцієнт, що розраховується на підставі встановлених Національним банком облікових ставок за період починаючи з дати реєстрації відкритого акціонерного товариства як суб'єкта господарювання до дати прийняття державним органом приватизації рішення про компенсацію, яка збігається з датою оцінки.

У разі відсутності суб'єкта господарювання, частка (пай, акції) якого підлягає передачі, у зв'язку з його ліквідацією або коли частка (пай, акції) не може бути визначена відповідно до законодавства про приватизацію об'єктом приватизації групи Е, розмір компенсації визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно до абзацу третього цього пункту.

За результатами стандартизованої оцінки розміру компенсації державному органу приватизації вартості частки (паю, акцій) складається акт згідно з додатком 19 до цієї Методики.";

10) в останньому абзаці пункту 98 слова "із застосуванням незалежної оцінки" виключити;

11) у тексті Методики слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі.

2. У додатках до Методики:

1) додаток 2 викласти у такій редакції:

Зразок

 
МП 

                     ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації (органу,
__________________________________________
          уповноваженого управляти державним майном)
_________    _______________________________
     (підпис)                              (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р. 

АКТ
оцінки майна

_____________________________________________________________________________________
                                              (повне найменування підприємства під час приватизації (корпоратизації)
_______________________________                 Адреса _______________________________________
                   (код згідно з ЄДРПОУ)                                              _______________________________________
                                                                                            _______________________________________

Комісія, утворена згідно з наказом
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада керівника органу, що утворив комісію)
від ___ _____________ 20__ р. N ___, у складі
голови комісії                 _________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
і членів комісії                _________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
                                       _________________________________________________________________
                                       _________________________________________________________________

на засіданні (протокол від _________ 20__ р. N ___) розглянула документи, необхідні для проведення оцінки майна, результати проведення інвентаризації майна __________________________________
                                                                                                                                                     (повне найменування підприємства)

та підтверджує, що вартість майна, яке підлягає приватизації (розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що утворюється під час приватизації (корпоратизації), визначена станом на ___ ____________ 20__ р. на підставі вимог Методики оцінки майна, даних передавального балансу підприємства та результатів інвентаризації його майна, становить: 

Номер рядка 

Показник 

Усього, тис. гривень 

У тому числі 

що належать державі 

що належать орендарю 

1. 

Необоротні активи, усього

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

1.1. 

Залишкова вартість нематеріальних активів, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

права користування природними ресурсами

 

 

 

права користування майном

 

 

 

права на знаки для товарів і послуг

 

 

 

права на об'єкти промислової власності

 

 

 

авторські та суміжні з ними права

 

 

 

гудвіл 

 

 

 

інші нематеріальні активи 

 

 

 

1.2. 

Незавершене будівництво 

 

 

 

1.3. 

Залишкова вартість основних засобів, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

земельні ділянки

 

 

 

капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

 

будинки та споруди

 

 

 

машини та обладнання

 

 

 

транспортні засоби

 

 

 

інструменти, прилади, інвентар

 

 

 

робоча і продуктивна худоба

 

 

 

багаторічні насадження

 

 

 

інші основні засоби 

 

 

 

1.4. 

Довгострокові фінансові інвестиції, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

інші фінансові інвестиції 

 

 

 

1.5. 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

 

 

 

1.6. 

Відстрочені податкові активи 

 

 

 

1.7. 

Інші необоротні активи 

 

 

 

2. 

Оборотні активи, усього

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

2.1. 

Запаси 

 

 

 

2.2. 

Векселі одержані 

 

 

 

2.3. 

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

резерв сумнівних боргів 

 

 

 

2.4. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 

 

 

 

2.5. 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

 

 

 

2.6. 

Поточні фінансові інвестиції 

 

 

 

2.7. 

Грошові кошти та їх еквіваленти, усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

у національній валюті

 

 

 

в іноземній валюті 

 

 

 

2.8. 

Інші оборотні активи 

 

 

 

3. 

Витрати майбутніх періодів 

 

 

 

4. 

Сукупна вартість цілісного майнового комплексу (сума рядків 1, 2 і 3) 

 

 

 

5. 

Забезпечення таких витрат і платежів, усього 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

5.1. 

Залишок коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень 

 

 

х 

6. 

Довгострокові зобов'язання 

 

 

 

7. 

Поточні зобов'язання 

 

 

 

8. 

Чиста вартість цілісного майнового комплексу (ряд. 4 - ряд. 5 - ряд. 6 - ряд. 7) 

 

 

 

9. 

Вартість майна, що вилучається, усього 

 

 

 

у тому числі: 

 

 

 

9.1. 

Вартість державного житлового фонду 

 

 

 

9.2. 

Вартість об'єктів, що не підлягають приватизації 

 

 

 

9.3. 

Вартість іншого майна, щодо якого прийнято рішення про його вилучення 

 

 

 

10. 

Чиста вартість цілісного майнового комплексу для визначення розміру статутного капіталу (ряд. 8 - ряд. 9) 

 

 

 

11. 

Вартість державного майна, що підлягає приватизації (статутний капітал відкритого акціонерного товариства, що утворюється на базі майна державного (міжгосподарського) підприємства) (графа 3 ряд. 10) 

 

 

 

12. 

Вартість оборотних засобів, зданих в оренду, з урахуванням індексації ((ряд. 12.1 + ряд. 12.2) - ряд. 12.3) х ряд. 12.4) (у разі коли сума ряд. 12.1 та 12.2 менша від показника ряд. 12.3, показники ряд. 12 дорівнюють нулю) 

 

 

х 

у тому числі: 

 

 

 

12.1. 

Запаси і затрати, які входять у валюту балансу 

 

 

х 

12.2. 

Фінансові активи 

 

 

х 

12.3. 

Кредиторська заборгованість 

 

 

х 

12.4. 

Коефіцієнт індексації оборотних засобів, зданих в оренду 

 

 

х 

13. 

Залишок амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи, не використаний на дату оцінки 

 

 

х 

14. 

Залишок коштів від реалізації орендованих необоротних активів 

 

 

х 

15. 

Частка держави (графа 4 ряд. 10 + графа 4 ряд. 12 + графа 4 ряд. 13 + графа 4 ряд. 14 + графа 4 ряд. 5.1) 

х 

 

х 

16. 

Частка орендаря (графа 3 ряд. 10 - графа 4 ряд. 15) 

х 

х 

 

17. 

Статутний капітал відкритого акціонерного товариства, що утворюється на базі державного майна та майна, що належить орендарю (графа 4 ряд. 15 + графа 5 ряд. 16) 

 

 

 

18. 

Розмір пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі відкритого акціонерного товариства, яке утворюється на базі майна господарської організації, заснованої на змішаній формі власності (міжгосподарського підприємства) агропромислового комплексу 

х 

 

х 

19. 

Вартість пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі відкритого акціонерного товариства, яке створюється на базі майна господарської організації, заснованої на змішаній формі власності (міжгосподарського підприємства) агропромислового комплексу (графа 3 ряд. 11 х графа 4 ряд. 18) 

х 

 

х 

Примітки: 

1. Під час оцінки розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства, заповнюються графи 1 - 4 рядків 1 - 11.

2. Під час оцінки розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі майна господарської організації, заснованої на змішаній формі власності (міжгосподарського підприємства) агропромислового комплексу, заповнюються графи 1 - 3 рядків 1 - 11 і графа 4 рядків 18 і 19. 

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

_______________
(підпис)
_______________
_______________ 

__________________________
(ініціали та прізвище)
__________________________
__________________________ 

___ ____________ 20__ р."; 

2) у додатку 16:

доповнити таблицю рядком 6 такого змісту:

"6. Початкова вартість однієї акції, гривень

"; 

слова "(посада оцінювача, що працює в державному органі приватизації)" замінити словами "(посада відповідального працівника державного органу приватизації)";

3) доповнити Методику додатком 19 такого змісту:

Зразок

АКТ
розрахунку розміру компенсації державному органу приватизації вартості частки (паю, акцій)*

_____________________________________________________________________________________,
                                             (повне найменування суб'єкта господарювання та його код згідно з ЄДРПОУ)

що не увійшла до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства ____________________________________________________________________________________.
                                     (повне найменування відкритого акціонерного товариства та його код згідно з ЄДРПОУ)

Дата оцінки ___ ____________ 20__ р.
Ціна відчуження частки (паю, акцій) чи балансова вартість частки (паю, акцій), гривень __________.
Дата відчуження частки (паю, акцій) чи дата реєстрації відкритого акціонерного товариства ___ ____________ 20__ р.
На підставі поданих відкритим акціонерним товариством документів державний орган приватизації визначив коефіцієнт індексації: 

Дата введення облікової ставки Національного банку 

Річний розмір облікової ставки, відсотків 

Щоденний розмір облікової ставки, відсотків 

Строк дії облікової ставки,
дні** 

Коефіцієнт індексації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, розмір компенсації державному органу приватизації вартості часток (паїв, акцій) становить

__________________________________ х
(ціна відчуження або балансова 
вартість, гривень)

____________________ =
(коефіцієнт індексації) 

_________________________ 
(розмір компенсації,
гривень)

____________________________________ 
(посада відповідального працівника
державного органу приватизації) 

____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище) 


___ ____________ 20__ р. 

____________
* Підкреслити необхідне.


** Для першого періоду зазначається строк дії облікової ставки з урахуванням дати відчуження чи дати реєстрації відкритого акціонерного товариства; для останнього періоду зазначається строк дії облікової ставки з урахуванням дати прийняття державним органом приватизації рішення про компенсацію.";

4) у тексті додатків слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос