Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой экономической программы развития внутреннего рынка на период до 2012 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 05.08.2009 № 828
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2009 р. N 828

Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 жовтня 2011 року N 1018
,
 від 11 липня 2012 року N 613
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

(У тексті постанови слова "Міністерству економіки" замінено словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року N 1018)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

Загальна частина

Низька інтенсивність конкуренції багатьох сегментів внутрішнього ринку, зменшення частки товарів вітчизняного виробництва на більшості товарних ринків, зменшення в структурі товарного виробництва частки товарів з високою доданою вартістю спричиняють уповільнення темпів економічного зростання держави на середньо- та довгострокову перспективу.

Одним з важливих завдань залишається створення умов для розвитку підприємництва. Разом з тим такі складові регуляторної системи, як податкове адміністрування, видача дозволів і ліцензій, контроль за якістю продукції та послуг є недосконалими. Відсутня система ринкового нагляду за безпечністю та якістю товарів. Національні стандарти не відповідають міжнародним, зокрема європейським, що зумовлює існування недобросовісної конкуренції.

Недоліки системи надання державної допомоги та механізму контролю за ефективністю її використання перешкоджають розвиткові конкуренції та ускладнюють застосування ринкових методів ціноутворення і формування пропонування товарів відповідно до зміни кон'юнктури товарних ринків.

Сучасний стан технічного регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції, механізм перевірки дотримання таких вимог не відповідають вимогам СОТ і основним положенням законодавства Європейського Союзу. Вирішення зазначеного питання можливе за умови надання державної підтримки для вирішення питання подальшого удосконалення системи технічного регулювання та захисту прав споживачів.

Мета Програми

Метою цієї Програми є підвищення ефективності функціонування внутрішнього ринку, збільшення частки конкурентоспроможної вітчизняної продукції, вдосконалення механізму регулювання внутрішнього ринку в умовах інтеграції до світового ринку, а також його наповнення високоякісними та безпечними товарами (роботами, послугами).

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему можливо шляхом:

приведення нормативно-правових актів у сфері митно-тарифного регулювання у відповідність з міжнародною практикою;

удосконалення механізму контролю за визначенням митної вартості товарів, запобігання випадкам надходження на внутрішній ринок контрабандних товарів, товарів із заниженою митною вартістю і тих, що не відповідають вимогам нормативних документів, та їх розслідування;

підвищення регуляторної, захисної і торговельної ефективності механізму нетарифного обмеження імпорту продукції, шкідливої для здоров'я людей та навколишнього природного середовища, або такої, що реалізується за цінами, нижчими від ринкових;

підвищення ефективності ринкового нагляду за безпечністю та якістю товарів у результаті реформування системи технічного регулювання і захисту прав споживачів згідно з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу, а також удосконалення системи державного нагляду (контролю) за якістю та безпечністю харчових продуктів і продовольчої сировини;

активізації інноваційно-інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання в результаті використання ними додаткових джерел інвестування, зокрема покращення діяльності інвестиційних фінансових посередників;

удосконалення механізму формування цін на товари і послуги у сфері природних монополій, утворення національних комісій з регулювання їх діяльності, зокрема у галузі транспорту та сфері житлово-комунальних послуг;

припинення виробництва та реалізації на внутрішньому ринку продовольчих товарів, виготовлених за технологіями, що передбачають застосування антибіотиків, гормонів росту та генетично модифікованих організмів, не зареєстрованих в установленому порядку в Україні;

прогнозування обсягу попиту та пропонування товарів на основних товарних ринках, складення прогнозного балансу та розроблення заходів із забезпечення стабільності на внутрішньому ринку;

урегулювання земельних і майнових відносин, удосконалення системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та землю;

забезпечення належного функціонування товарних бірж, удосконалення механізму державного регулювання біржового товарного ринку, визначення єдиних правил біржового арбітражу.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на створення інституційного середовища для розвитку добросовісної конкуренції, покращення підприємницького клімату, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних споживчих товарів, удосконалення організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього ринку та торгівлі.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

привести законодавство України з питань розвитку внутрішнього ринку у відповідність із законодавством Європейського Союзу;

забезпечити доступ вітчизняної продукції на європейський ринок та ринок країн Європейської асоціації вільної торгівлі;

забезпечити стабільне функціонування товарних ринків та рівновагу попиту і пропонування на них;

запобігти реалізації недоброякісної продукції;

зменшити обсяг виробництва та реалізації продовольчих товарів, виготовлених за технологіями, що передбачають застосування антибіотиків, гормонів росту та генетично модифікованих організмів;

підвищити рівень правової відповідальності товаровиробників, постачальників та дистриб'юторів за якість товарів, що реалізуються на внутрішньому ринку;

збільшити частку вітчизняних споживчих товарів у роздрібному товарообороті до 73 - 75 відсотків.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми, становить 135422 тис. гривень.

(абзац перший із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1018)

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел.

Обсяг видатків на виконання передбачених Програмою заходів уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2430).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 828.

3. Державний замовник - Мінекономрозвитку.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1018)

4. Керівник Програми - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі (за посадою).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1018)

5. Виконавці заходів Програми: Мінекономрозвитку, Мінфін, Агентство держмайна, Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіон, Мін'юст, Антимонопольний комітет, Держмитслужба, Держспоживінспекція, НКРЕ, НКРЗІ, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Держземагентство.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1018
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 613)

6. Строк виконання 2009 - 2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1018)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансу-
вання 

Прог-
нозний обсяг фінан-
сових ресурсів для вико-
нання завдань,
тис. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2009 

2010 

2011 

2012 

Розвиток добросовісної конкуренції 

1. Забезпечення реалізації ефективної митно-тарифної політики, зокрема шляхом удосконалення національного митно-тарифного законодавства і його узгодження з міжнародним законодавством 

кількість розроблених нормативно-
правових актів 

  

  

1) розроблення законопроектів: 

  

  

  

  

  

  

  

Про Митний тариф України (з метою об'єднання норм Законів України "Про Єдиний митний тариф", "Про Митний тариф України", Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України"

Мінекономрозвитку
Держмитслужба 

  

  

  

  

  

  

Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з членством в СОТ та забезпечення сприятливих умов для функціонування економіки) 

Мінекономрозвитку
Держмитслужба

  

  

  

  

  

  

2) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроектів: 

  

  

  

  

  

  

  

Про внесення змін до Митного кодексу України 

Держмитслужба

  

  

  

  

  

  

Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" 

Мінекономрозвитку
Держмитслужба

  

  

  

  

  

  

2. Реформування податкової системи з метою активізації підприємницької діяльності 

кількість розроблених нормативно-
правових актів 

  

  

  

розроблення проекту Стратегії реформування податкової системи 

Мінфін
ДПС
Мінекономрозвитку
Мін'юст 

  

  

  

  

  

  

3. Приведення системи надання державної допомоги суб'єктам господарювання у відповідність з міжнародною практикою 

- " - 

  

  

  

розроблення проекту Концепції системи державної допомоги суб'єктам господарювання 

Антимонопольний
комітет
Мінфін
Мінекономрозвитку 

  

  

  

  

  

  

4. Приведення законодавчих актів у сфері технічного регулювання у відповідність з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу 

кількість міждержавних стандартів, прийнятих
як національні 

100 

  

100 

  

  

1) прийняття міждержавних стандартів у сфері енергозбереження та енергоефективності як національних 

Мінекономрозвитку

державний бюджет 

170 

  

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) розроблення та прийняття: 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

стандартів, якими регулюється діяльність технічних комітетів стандартизації, відповідно до вимог Міжнародної організації із стандартизації (ISO) та Європейського комітету із стандартизації 

- " - 

- " - 

360 

  

  

360 

  

кількість прийнятих національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що підпадають під дію Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції 

385 

  

385 

  

  

національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що підпадають під дію Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції 

Мінекономрозвитку

державний бюджет 

12470 

  

12470 

  

  

кількість переліків національних стандартів, що підлягають аналізу 

57 

  

21 

16 

20 

3) підготовка та внесення змін до переліків національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що підпадають під дію Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції 

Мінекономрозвитку

державний бюджет 

50 

  

17 

14 

19 

кількість складених протоколів 

  

  

  

4) забезпечення складання протоколів за результатами приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції 

 

  

  

  

  

  

  

кількість розроблених методичних рекомендацій 

  

  

5) розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження сучасних систем управління якістю в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях 

Мінекономрозвитку

державний бюджет 

390 

  

130 

260 

  

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

- " - 

13440 

  

12787 

634 

19 

5. Реформування системи технічного регулювання та захисту прав споживачів згідно з практикою Європейського Союзу 

  

  

  

  

  

  

1) створення та забезпечення функціонування: 

  

  

  

  

  

  

  

стан здійснення заходів, відсотків 

100 

100 

100 

100 

100 

єдиної системи ринкового нагляду (після прийняття Закону України "Про ринковий нагляд") 

Держспоживінспекція 

  

  

  

  

  

  

кількість опрацьованих центром запитів 

240 

  

80 

80 

80 

Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET 

Мінекономрозвитку Держспоживінспекція

- " - 

2138 

  

1040 

538 

560 

кількість розроблених документів 

  

  

  

стан здійснення заходів, відсотків 

100 

100 

100 

100 

100 

системи оперативного обміну інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції 

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

державний бюджет 

4652 

 

1000 

2825 

827 

кількість прийнятих національних стандартів 

2000 

  

  

1000 

1000 

2) розроблення та прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, зокрема європейськими 

- " - 

- " - 

56900 

  

  

27600 

29300 

кількість національних стандартів, прийнятих на заміну міждержавних 

1179 

  

  

591 

588 

3) проведення аналізу міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року, та розроблення національних стандартів на їх заміну 

- " - 

- " - 

25292 

  

  

12345 

12947 

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

- " - 

88982 

  

2040 

43308 

43634 

6. Проведення незалежної експертизи якості зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, відібраних під час перевірки суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства 

стан здійснення заходів, відсотків 

100 

  

100 

100 

100 

відбір територіальними органами у справах захисту прав споживачів зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів під час перевірки суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства 

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція 

державний бюджет 

33000 

  

10000 

11000 

12000 

7. Пункт виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення підприємницького клімату 

8. Удосконалення механізму регулювання земельних відносин 

  

  

  

  

  

  

забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроектів: 

  

  

  

  

  

  

  

Про ринок земель (щодо створення ефективного механізму продажу земельних ділянок державної форми власності) 

Держземагентство

  

  

  

  

  

  

Про державний земельний кадастр 

- " - 

 

 

 

 

 

 

9. Удосконалення процедури банкрутства і протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств 

  

  

  

  

  

  

забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроектів: 

  

  

  

  

  

  

  

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури банкрутства та особливостей ліцензування діяльності арбітражних керуючих 

Мінекономрозвитку 

  

  

  

  

  

  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінфін
Мін'юст
Мінекономрозвитку 

 

 

 

 

 

 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції 

10. Активізація інноваційно- інвестиційної діяльності підприємств, зокрема шляхом стимулювання діяльності інноваційних інкубаторів, центрів 

кількість розроблених нормативно-
правових актів 

5

 

4

 

1

1) розроблення законопроекту про Загальнодержавну цільову економічну програму розвитку промисловості 

Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
 

  

  

  

  

  

  

2) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про індустріальні (промислові) парки" 

Мінекономрозвитку 

  

  

  

  

  

  

3) розроблення проектів нормативно-правових актів (після прийняття Закону України 
"Про індустріальні (промислові) парки"): 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Мінекономрозвитку 

  

  

  

  

  

  

Про порядок державної реєстрації індустріальних (промислових) парків 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Про порядок визначення керуючої компанії індустріального (промислового) парку 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Про затвердження типових договорів (контрактів) про діяльність індустріальних (промислових) парків 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Про створення кластерів 

- " - 

  

  

  

  

  

  

11. Удосконалення механізму регулювання ціноутворення у сфері природних монополій 

кількість розроблених нормативно-
правових актів 

  

  

  

1) розроблення законопроектів: 

  

  

  

  

  

  

  

Про Національну комісію регулювання транспорту 

Мінінфраструктури 

  

  

  

  

  

  

Про Національну комісію регулювання ринку житлово-
комунальних послуг 

Мінрегіон 

  

  

  

  

  

  

Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" (щодо уточнення повноважень державних органів з регулювання цін (тарифів) у сфері природних монополій) 

Мінекономрозвитку 

  

  

  

  

  

  

2) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про державне регулювання в енергетиці України" 

НКРЕ 

  

  

  

  

  

  

3) розроблення порядків формування цін: 

  

  

  

  

  

  

  

у сфері природних монополій та у галузі зв'язку 

Мінекономрозвитку
НКРЗІ
Мінінфраструктури
НКРЕ 

  

  

  

  

  

  

на товари, роботи та послуги, ціни на які підлягають державному регулюванню 

- " - 

  

  

  

  

  

  

12. Урегулювання на законодавчому рівні питання щодо покращення функціонування біржового товарного ринку 

кількість розроблених нормативно-
правових актів 

  

  

  

1) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про товарну біржу" 

Мінекономрозвитку 

  

  

  

  

  

  

2) розроблення порядку акредитації товарних бірж та контролю за додержанням умов акредитації 

- " - 

  

  

  

  

  

  

3) розроблення та затвердження: 

  

  

  

  

  

  

  

кваліфікаційних вимог до діяльності товарних бірж 

- " - 

  

  

  

  

  

  

порядку здійснення контролю за діяльністю товарних бірж 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Удосконалення організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього ринку 

13. Забезпечення відповідності обсягів попиту та пропонування на внутрішньому ринку 

кількість розроблених нормативно-
правових актів 

  

  

  

розроблення та затвердження переліків продовольчих і непродовольчих товарів та паливно-
енергетичних ресурсів, щодо яких в обов'язковому порядку складається баланс попиту і пропонування, формування звітних, поточних та прогнозних балансів згідно із затвердженими переліками 

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Агентство держмайна
Міненерговугілля
 

  

  

  

  

  

  

14. Забезпечення створення мережі інформаційно-
маркетингових центрів при оптових ринках
сільсько-
господарської продукції 

- " - 

  

  

  

розроблення нормативно-
правового акта щодо формування мережі
інформаційно-
маркетингових центрів при оптових ринках сільсько-
господарської продукції 

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку 

  

  

  

  

  

  

Усього за Програмою

  

  

  

  

  

  

Мінекономрозвитку

державний бюджет

135422

 

24827

54942

55653

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1018,
 від 11.07.2012 р. N 613)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання  

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Приведення законодавчих актів у сфері технічного регулювання у відповідність з вимогами СОТ та Європейського Союзу 

кількість міждержавних стандартів, прийнятих як національні  

100 

  

100 

  

  

кількість прийнятих національних стандартів 

  

  

  

кількість прийнятих національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що підпадають під дію Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції 

385 

  

385 

  

  

кількість переліків національних стандартів, що підлягають аналізу 

57 

  

21 

16 

20 

кількість складених протоколів 

  

  

  

кількість розроблених методичних рекомендацій 

  

  

2. Реформування системи технічного регулювання та захисту прав споживачів згідно з практикою Європейського Союзу 

кількість опрацьованих центром запитів  

240 

  

80 

80 

80 

кількість розроблених документів  

  

  

  

кількість прийнятих національних стандартів 

2000 

  

  

1000 

1000 

кількість прийнятих національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних 

1179 

  

  

591 

588 

3. Проведення незалежної експертизи якості зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, відібраних під час перевірки суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства  

стан здійснення запланованих заходів, відсотків  

100 

  

100 

100 

100 

4. Організація виробництва наборів тест-систем для визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів у харчових продуктах та сільськогосподарській сировині  

кількість виготовлених наборів тест-систем  

1000  

  

400 

300  

300  

кількість створених випробувальних лабораторій  

6  

  

2  

2  

кількість розроблених методик визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів у харчових продуктах та сільськогосподарській сировині 

30  

  

10  

10  

10  

____________

Опрос