Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о прохождении службы в Государственной службе специальной связи и защиты информации лицами рядового и начальствующего состава

КМ Украины
Постановление КМ от 29.07.2009 № 787
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2009 р. N 787

Київ

Про внесення змін до Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 липня 2016 року N 477)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1828 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 22; 2008 р., N 22, ст. 637), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 49

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу

1. Доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:

"До спеціальних звань осіб середнього і старшого начальницького складу Держспецзв'язку, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, після слів "молодший лейтенант", "лейтенант", "старший лейтенант", "капітан", "майор", "підполковник", "полковник" додаються відповідно слова "медичної служби" або "юстиції".".

2. В абзаці другому пункту 11 слово "(роботи)" виключити.

3. У пункті 17:

абзац другий після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, начальник користується дисциплінарною владою, передбаченою посадою, яку він займає тимчасово.";

в абзаці третьому слова "накази і зобов'язаний перевіряти їх виконання" замінити словами "накази, які є обов'язковими для виконання, і зобов'язаний перевіряти їх виконання".

4. У пункті 19:

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: "Старші за спеціальним званням та посадою начальники в усіх випадках зобов'язані вимагати від молодших за званням та посадою осіб рядового і начальницького складу дотримання службової дисципліни.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У разі спільного виконання службових обов'язків особами рядового і начальницького складу, не підпорядкованими одна одній по службі, старшою вважається особа, яка визначена начальником або займає вищу посаду. При рівнозначних посадах начальником є особа, старша за спеціальним званням.".

5. Пункти 21 і 22 викласти в такій редакції:

"21. Начальник відповідно до повноважень, визначених за посадою, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих дотримання Конституції і законів України, Присяги, що складається особами рядового і начальницького складу відповідно до закону, і наказів начальників.

22. Для забезпечення виконання покладених на очолюваний підрозділ завдань чи провадження на належному рівні його діяльності начальник віддає підлеглим накази, які є обов'язковими для виконання. Наказом визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа, яка повинна виконати завдання.".

6. Друге речення абзацу першого пункту 26 викласти в такій редакції: "Несення служби особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у варті та добовому наряді, яка пов'язана з охороною об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту, та в інших випадках, визначених наказами Адміністрації Держспецзв'язку, може здійснюватися понад установлену тривалість робочого часу.".

7. Пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Особи рядового і начальницького складу заохочуються за сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою у службовій діяльності особи рядового і начальницького складу можуть бути представлені до присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України.".

8. У другому реченні пункту 29 слово "цивільної" замінити словом "матеріальної".

9. У пункті 33:

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"дотримуватися норм професійної та службової етики;

стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані із службою;

виявляти повагу до колег по службі, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету;

з гідністю і честю поводитися в позаслужбовий час;

берегти та підтримувати в належному стані передані їм у користування майно і техніку;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - вісімнадцятим;

абзац дванадцятий виключити.

10. Доповнити пункт 35 абзацом такого змісту:

"У разі виявлення порушень законодавства, зловживань чи інших правопорушень у службовій діяльності особа рядового або начальницького складу повинна вжити заходів до припинення зазначених порушень та доповісти про це безпосередньому або старшому прямому начальнику.".

11. Абзац третій пункту 36 викласти в такій редакції:

"Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу і призначення її на посаду, передбачену штатним розписом, що затверджується наказом Голови Держспецзв'язку або начальника (керівника), до повноважень якого належить прийняття на службу або призначення на посаду.".

12. Пункт 52 викласти в такій редакції:

"52. Спеціальні звання особам середнього і старшого начальницького складу присвоюються Головою Держспецзв'язку.".

13. Доповнити абзац перший пункту 54 реченням такого змісту: "Додавання до спеціального звання слів "медичної служби" або "юстиції" не впливає на строк вислуги у відповідному спеціальному званні.".

14. У пункті 56 слова "на один ступінь вище за спеціальне звання, передбачене штатною посадою" замінити словами "вище на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою".

15. Пункт 57 виключити.

16. У пункті 60 слова "усуненням від виконання службових обов'язків за посадою" замінити словами "відстороненням від посади".

17. Доповнити пункт 63 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Не накладаються дисциплінарні стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь на осіб, які мають спеціальні звання сержант Держспецзв'язку або молодший лейтенант Держспецзв'язку.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

18. Пункт 64 викласти в такій редакції:

"64. Особи, які понижені у спеціальних званнях на один ступінь, поновлюються у попередньому спеціальному званні з урахуванням займаної посади за умови, що після пониження їх заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, нагороджено державною нагородою чи відзнакою Президента України або минув рік з дня накладення дисциплінарного стягнення.".

19. Доповнити пункт 67 підпунктами 10 і 11 такого змісту:

"10) на осіб, які займають посади найнижчого рівня у відповідних категоріях молодшого і середнього начальницького складу, не накладаються дисциплінарні стягнення у вигляді пониження в посаді;

11) особа рядового або начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду.".

20. Пункт 68 після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі призначення особи рядового або начальницького складу на нижчу посаду в порядку накладення дисциплінарного стягнення зміст наказу доводиться до її відома під особистий підпис із врученням витягу з цього наказу.".

У зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим.

21. Підпункт 7 пункту 71 викласти в такій редакції:

"7) у разі відсторонення особи рядового чи начальницького складу від посади - на період, необхідний для проведення службового розслідування.".

22. Доповнити пункт 74 абзацом такого змісту:

"У разі допущення особою рядового або начальницького складу суттєвих недоліків у роботі, зниження рівня професійних, моральних та ділових якостей, порушень дисципліни під час виконання службових обов'язків, а також тих, що виявлені за результатами службового розслідування, може бути проведена позачергова атестація такої особи.".

23. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 77 слово "(роботи)" виключити.

24. Пункт 80 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У рік звільнення особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби після закінчення строку контракту, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів, у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі особам рядового і начальницького складу, які мають дітей.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

25. У пункті 82 слово "(роботи)" виключити.

26. У другому реченні абзацу восьмого пункту 91 слова "підрозділу роботи з особовим складом" замінити словами "підрозділу кадрового забезпечення".

27. Доповнити пункт 93 абзацом такого змісту:

"У разі звільнення особи рядового або начальницького складу у порядку накладення дисциплінарного стягнення зміст наказу доводиться до її відома під особистий підпис з врученням витягу з цього наказу.".

____________

Опрос