Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте Украины по вопросам исполнения наказаний

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 10.06.2009 № 587
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 червня 2009 р. N 587

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 грудня 2009 року N 1290

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 вересня 2012 року N 868)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з Указом Президента України про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України щодо діяльності Державного департаменту України з питань виконання покарань.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент України з питань виконання покарань

1. Державний департамент України з питань виконання покарань (далі - Департамент) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції.

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, виконує правозастосовні та правоохоронні функції, спрямовує, координує та контролює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - кримінально-виконавча служба).

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Департамент організовує і здійснює систематичний контроль за виконанням актів законодавства.

Департамент узагальнює практику застосування законодавства з питань, що стосуються завдань кримінально-виконавчої служби, розробляє та подає Міністрові юстиції пропозиції, спрямовані на його вдосконалення.

3. Виходячи з організації та діяльності органів і установ виконання покарань, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (далі - Закон), іншими законодавчими актами, основними завданнями Департаменту є:

1) розроблення:

пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

рекомендацій щодо організації тримання осіб, узятих під варту;

2) забезпечення дотримання посадовими та службовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів:

прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізації законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту;

вимог законодавства в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, запобігання вчиненню злочинів і дисциплінарних проступків засудженими і особами, узятими під варту, та щодо них, їх припинення; виявлення і розкриття злочинів, учинених в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведення дізнання у справах про такі злочини, провадження оперативно-розшукової діяльності;

3) спрямування, координація та здійснення контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;

4) налагодження відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти прогнозних і програмних документів з питань, що належать до його компетенції;

2) розробляє та подає на затвердження Міністром юстиції план заходів щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту на відповідний рік;

3) бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, організовує виконання цільових програм розвитку кримінально-виконавчої служби;

4) подає щороку Міністрові юстиції пропозиції до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України;

5) розробляє і подає Міністрові юстиції проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України для внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

6) виконує доручення Міністра юстиції відповідно до актів Президента України та рішень Кабінету Міністрів України;

7) подає Міністрові юстиції пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів з питань захисту прав і свобод людини в умовах відбування кримінального покарання; забезпечує контроль за охороною установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та об'єктів кримінально-виконавчої служби, забезпеченням правопорядку та безпеки в них; бере участь у розробленні та виконанні державних комплексних програм боротьби із злочинністю;

8) аналізує результати діяльності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, складає довгостроковий та оперативний прогноз криміногенної обстановки, готує на їх основі та подає Міністрові юстиції пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування кримінально-виконавчої служби, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення боротьби із злочинністю;

9) забезпечує виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення засуджених; контролює виконання вироків суду за окремими видами додаткових покарань; забезпечує примусове лікування засуджених;

10) контролює виконання актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює розподіл засуджених до позбавлення волі, обмеження волі та осіб, узятих під варту, між установами виконання покарань та слідчими ізоляторами і забезпечує їх тримання;

11) визначає вид установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, переводить засуджених і осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої, здійснює передачу (екстрадицію) осіб, які звинувачуються у вчиненні злочинів, а також засуджених для відбування покарання в установах іноземних держав згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

12) організовує і контролює оперативно-розшукову діяльність, налагоджує взаємодію з органами, до складу яких входять підрозділи, що провадять таку діяльність, здійснює довідково-інформаційне обслуговування органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та заінтересованих державних органів;

13) забезпечує виконання актів амністії та помилування;

14) реалізує у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у Департаменті та його територіальних органах управління, кримінально-виконавчій інспекції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, воєнізованих формуваннях, навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, підприємствах установ виконання покарань, інших підприємствах, установах та організаціях, утворених для забезпечення виконання завдань кримінально-виконавчої служби;

15) забезпечує створення у кримінально-виконавчій службі системи власної внутрішньої безпеки;

16) організовує проведення соціально-виховної та психологічної роботи з особами, що утримуються в установах виконання покарань, залучає до її проведення представників релігійних організацій, творчих спілок, громадських організацій, трудових колективів;

17) організує у взаємодії з МОН професійно-технічне та загальноосвітнє навчання засуджених, а також виробничо-господарську діяльність;

18) забезпечує здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров'я засуджених до позбавлення волі і осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги, належну санітарно-епідемічну обстановку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і на їх території, а також додержання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

19) вирішує за участю органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, органів у справах сім'ї, молоді і спорту, органів місцевого самоврядування питання щодо підготовки осіб до звільнення з установ виконання покарань, надання їм допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, сприяння їх подальшій соціальній адаптації;

20) виконує функції головного розпорядника коштів державного бюджету, що передбачені на утримання кримінально-виконавчої служби; забезпечує фінансування органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у межах затверджених асигнувань і коштів, що надходять від виробничо-господарської діяльності; організовує роботу з ведення бухгалтерського та статистичного обліку; здійснює внутрішній фінансовий контроль за витрачанням та раціональним використанням державних коштів і майна;

21) виступає державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки, проектування і капітального будівництва об'єктів кримінально-виконавчої служби;

22) здійснює відповідно до Закону управління майном кримінально-виконавчої служби;

23) забезпечує проведення моніторингу у сфері виробничо-господарської діяльності підприємств установ виконання покарань, аналізує результати такої діяльності, готує на їх основі та подає Міністрові юстиції відповідні пропозиції; надає допомогу зазначеним підприємствам у встановленні та стабілізації господарських зв'язків, бере участь у формуванні та розміщенні державного замовлення, укладає з цією метою контракти;

24) контролює стан охорони праці та техніки безпеки, здійснює нагляд за додержанням правил, норм і вимог до безпечного проведення на гірничих підприємствах установ виконання покарань бурових і підривних робіт, зберіганням, обліком і використанням за призначенням вибухових матеріалів, правильним використанням родовищ корисних копалин, охороною надр;

25) забезпечує виконання завдань з цивільної оборони і пожежної безпеки, стабільну роботу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення карантинних заходів під час епідемій;

26) забезпечує у межах своїх повноважень координацію роботи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності кримінально-виконавчої служби;

27) організовує проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських і проектно-технологічних робіт з використанням досягнень науки, техніки і набутого досвіду; координує роботу підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань кримінально-виконавчої служби, пов'язану із сертифікацією, стандартизацією, метрологією, винахідництвом і раціоналізацією;

28) визначає потребу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у матеріально-технічних ресурсах, енергоносіях, продуктах харчування, капітальних вкладеннях для будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і капітального ремонту, виконання проектно-вишукувальних робіт і робіт з типового проектування об'єктів зазначених установ; забезпечує реалізацію єдиної політики з питань капітального будівництва об'єктів кримінально-виконавчої служби, здійснює нагляд за технічним станом будівель, споруд та інженерних мереж, що експлуатуються;

29) забезпечує установи виконання покарань та слідчі ізолятори інженерно-технічними засобами охорони і нагляду, спеціальними засобами захисту та активної оборони, системами зв'язку і управління, зброєю, боєприпасами, бойовою та спеціальною технікою, контролює їх розподіл, зберігання і використання;

30) здійснює добір осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої служби, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня персоналу;

31) забезпечує згідно із Законом правовий і соціальний захист персоналу кримінально-виконавчої служби, членів їх сімей;

32) забезпечує участь громадських організацій у здійсненні громадського контролю за виконанням кримінальних покарань;

33) забезпечує висвітлення діяльності кримінально-виконавчої служби, зокрема через засновані ним в установленому порядку засоби масової інформації та власний веб-сайт, організовує проведення семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції;

34) провадить у встановленому порядку редакційно-видавничу діяльність, зокрема видає газети, журнали, бюлетені, збірники нормативно-правових актів та інші матеріали з питань діяльності кримінально-виконавчої служби;

35) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна; подає Міністрові юстиції пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

36) встановлює за дорученням Міністра юстиції зв'язки з міжнародними організаціями, укладає угоди з відповідними органами іноземних держав про співробітництво у сфері виконання кримінальних покарань, боротьби із злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;

37) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Департамент взаємодіє під час виконання покладених на нього завдань з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями згідно із законодавством, зокрема:

1) залучає в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, представників громадських організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) утворює в разі потреби за погодженням з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у межах своїх повноважень комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

3) одержує в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Департамент у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Проекти нормативно-правових актів Департаменту підлягають погодженню з Міністром юстиції, а нормативно-правові акти Департаменту - державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Департаменту, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також громадянами.

За погодженням з Міністром юстиції Департамент у разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

7. Департамент очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра юстиції.

Голова Департаменту має заступників, у тому числі двох перших, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра юстиції відповідно до пропозиції Голови Департаменту.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1290)

8. Голова Департаменту:

1) здійснює керівництво кримінально-виконавчою службою і діяльністю Департаменту та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром юстиції за виконання покладених на кримінально-виконавчу службу завдань і функцій;

2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів центрального апарату Департаменту;

3) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Департаменту, та подає Міністрові юстиції відповідні пропозиції;

4) підписує накази Департаменту;

5) подає в установленому порядку на затвердження Міністром юстиції план заходів щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту на відповідний рік;

6) запроваджує режим особливих умов, залучає у разі потреби додаткові сили і засоби органів та підрозділів МВС для припинення групових протиправних дій і ліквідації їх наслідків в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;

7) затверджує переліки посад рядового і начальницького (крім вищого) складу кримінально-виконавчої служби та спеціальних звань, що відповідають таким посадам, і посад, призначення на які та звільнення з яких здійснюється Департаментом;

8) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку осіб рядового і начальницького складу, працівників кримінально-виконавчої служби, зокрема керівників самостійних структурних підрозділів Департаменту;

9) приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію територіальних органів управління Департаменту;

10) призначає на посаду за погодженням з головами місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів управління Департаменту;

11) затверджує структуру і штатний розпис територіальних органів управління Департаменту, підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я та положення про них, визначає порядок надання та застосування найменувань установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;

12) визначає порядок і умови укладення контрактів про проходження служби в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, призначення на посади за конкурсом;

13) присвоює в установленому порядку спеціальні звання рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу кримінально-виконавчої служби, вносить за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України Президентові України подання про присвоєння вищих спеціальних звань;

14) присвоює відповідні ранги державним службовцям;

15) установлює відповідно до законодавства відзнаки Департаменту, затверджує положення про такі відзнаки та їх опис, нагороджує ними осіб рядового і начальницького складу, працівників кримінально-виконавчої служби;

16) представляє в установленому порядку за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої служби до відзначення державними нагородами;

17) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

18) подає Міністрові юстиції пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови, у тому числі перших;

(підпункт 18 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1290)

19) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Для вироблення рекомендацій з питань формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності і проектів нормативно-правових актів, розгляду інших питань у Департаменті утворюється колегія у складі його Голови (голова колегії), перших заступників та заступників Голови, представника Мін'юсту, керівників структурних підрозділів центрального апарату Департаменту та його територіальних органів управління, інших осіб.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1290)

Персональний склад колегії затверджує Голова Департаменту. Представника Мін'юсту для включення до складу колегії Департаменту визначає Міністр юстиції.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає Голова Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.

10. Для здійснення координації діяльності, пов'язаної з проведенням консультацій з громадськістю, сприяння реалізації громадянами конституційного права брати участь в управлінні державними справами, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень з питань формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань діє громадська рада Департаменту, положення про яку затверджує Голова Департаменту.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів розвитку кримінально-виконавчої служби в Департаменті можуть утворюватися наукова, науково-консультативна рада, комісії та інші дорадчі і консультативні органи, персональний склад і положення про які затверджує Голова Департаменту.

12. Граничну чисельність осіб рядового і начальницького складу, працівників центрального апарату Департаменту та його територіальних органів управління затверджує Кабінет Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Структуру центрального апарату Департаменту затверджує Міністр юстиції.

13. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос