Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении оценки межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации социально-экономического развития регионов

КМ Украины
Постановление КМ от 20.05.2009 № 476
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2009 р. N 476

Київ

Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 вересня 2019 року N 850

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 884)

(У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство розвитку громад та територій" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року N 850)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити оцінку міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів.

2. Затвердити Методику проведення оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, що додається.

3. Установити, що:

оцінка міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів проводиться Міністерством розвитку громад та територій на підставі показників, інформація про які подається щороку до 26 червня Міністерством фінансів, Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом статистики, Державною податковою адміністрацією та Пенсійним фондом України, згідно з додатком 1;

оцінка внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на підставі показників згідно з додатком 2. Інформація про результати оцінки внутрішньорегіональної диференціації подається щороку до 26 червня Міністерству розвитку громад та територій разом з аналітичними матеріалами та пропозиціями щодо запобігання поглибленню диференціації;

інформація про результати оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів подається Міністерством розвитку громад та територій щороку до 10 липня Кабінетові Міністрів України разом з аналітичними матеріалами та пропозиціями щодо запобігання поглибленню диференціації.

4. Міністерству розвитку громад та територій у разі потреби вносити зміни до переліку показників, за якими проводиться оцінка міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 39

 

МЕТОДИКА
оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів

1. Ця Методика визначає механізм проведення оцінки і порівняльного аналізу економічного стану та якості життя населення регіонів, районів, міст з метою прийняття відповідних управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівні, спрямованих на розв'язання проблеми міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, районів, міст та запобігання поглибленню диференціації.

2. Об'єктом оцінки міжрегіональної диференціації є соціально-економічний розвиток Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

Об'єктом оцінки внутрішньорегіональної диференціації є соціально-економічний розвиток міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, районів, районів у мм. Києві та Севастополі.

3. Оцінка внутрішньорегіональної диференціації проводиться окремо у розрізі:

міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення;

районів, районів у мм. Києві та Севастополі.

4. Для проведення оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, районів, міст використовують такі методи, що визначають:

перший - розбіжності між найбільш благополучними і найбільш проблемними регіонами, районами, містами за формулою

 

 

Xmaxi 

Ci 

______, 

 

 

Xmini 

де Ci - величина диференціації i-го показника;

Xmaxi- - максимальне значення i-го показника серед визначених регіонів, районів, міст;

Xmini - мінімальне значення i-го показника серед визначених регіонів, районів, міст.

У разі коли значення показника Xmini є малим і отримана величина диференціації Ci наближається до нескінченності, для коректної інтерпретації отриманого результату необхідно ураховувати якісну оцінку явища. Якщо значення одного з показників Xmaxi або Xmini становить нуль, такий показник не використовується під час проведення розрахунку.

Інформація про розбіжності між найбільш благополучними і найбільш проблемними регіонами, районами, містами подається за формою згідно з додатком 1;

другий - діапазон відхилення значення показників регіонів, районів, міст відносно їх середнього значення у три етапи.

На першому етапі визначається середнє значення показників регіонів, районів, міст за формулою

 

 
 

де xj - значення показника регіону, району, міста;

n - кількість регіонів, районів, міст.

На другому етапі визначається значення стандартного відхилення показників регіонів, районів, міст за формулою

 

 
 

де різниця між xj та становить абсолютне відхилення значення показників регіонів, районів, міст від їх середнього значення.

На третьому етапі визначається коефіцієнт варіації за формулою

 

 

Cв 

Kв 

___. 

 

 

  

Інформація про діапазон відхилення значення показників регіонів, районів, міст відносно їх середнього значення подається за формою згідно з додатком 2.

Ступінь міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, районів, міст залежить від значення коефіцієнта варіації - чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більшим є ступінь диференціації.

Коефіцієнт варіації дає можливість проводити оцінку міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, районів, міст шляхом порівняння його значення за одним показником за кілька років або за кількома показниками за один рік.

У разі коли за певними аспектами міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, районів, міст статистичні дані відсутні, недостатні або недостовірні, доцільно використовувати експертні оцінки або дані соціологічних опитувань.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про розбіжності між найбільш благополучними і найбільш проблемними регіонами, районами, містами

Найменування показника 

Звітний рік 

Попередній рік 

максимальне значення 

мінімальне значення 

співвідношення максимального та мінімального значень 

максимальне значення 

мінімальне значення 

співвідношення максимального та мінімального значень 

Примітка. 

У графах "Максимальне значення" та "Мінімальне значення" зазначається також найменування регіону (для оцінки міжрегіональної диференціації) або району, міста (для оцінки внутрішньорегіональної диференціації). 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про діапазон відхилення значення показників регіонів, районів, міст відносно їх середнього значення
за ______________________________
(найменування показника)

Найменування об'єкта міжрегіональної чи внутрішньорегіональної оцінки 

Абсолютне відхилення значення показника регіону, району, міста відносно їх середнього значення 

звітний рік 

попередній рік 

 
 
 

 

 

Коефіцієнт варіації 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ
для проведення оцінки міжрегіональної диференціації

Найменування показника 

Відповідальні за подання інформації 

Обсяг валового регіонального продукту на одну особу, гривень 

Держкомстат 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, гривень 

- " - 

Обсяг валової продукції сільського господарства на одну особу (в порівняних цінах), гривень 

- " - 

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень 

- " - 

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу, гривень 

- " - 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, доларів США 

- " - 

Сума податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, мобілізованих органами Державної податкової служби (без урахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість), на одну особу, гривень 

ДПА 

Обсяг доходів місцевих бюджетів без трансфертів (загальний і спеціальний фонд) на одну особу, гривень 

Мінфін 

Обсяг експорту товарів на одну особу, доларів США 

Держкомстат 

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників, гривень 

- " - 

Розмір заборгованості з виплати заробітної плати на одного працівника, гривень 

- " - 

Рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) у віці 15 - 70 років, відсотків 

- " - 

Рівень забезпечення населення житлом, кв. метрів загальної площі на одну особу 

- " - 

Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення, одиниць 

МВС 

Середній розмір пенсій, гривень 

Пенсійний фонд України 

Співвідношення чисельності пенсіонерів до середньооблікової чисельності працюючих, відсотків 

- " - 

Примітка. 

1. Значення показників наводяться за звітний та попередній роки по Україні та у розрізі регіонів.

2. Значення показників на одну особу визначається відповідно до середньорічної чисельності наявного населення. 

 

ПОКАЗНИКИ
для проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації

Найменування показника 

Відповідальні за подання інформації 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, гривень 

головні управління статистики Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та управління статистики м. Севастополя 

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень 

- " - 

Обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу, гривень 

- " - 

Сума податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, мобілізованих органами Державної податкової служби (без урахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість), на одну особу, гривень 

державні податкові адміністрації Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя 

Обсяг доходів місцевих бюджетів без трансфертів (загальний і спеціальний фонд) на одну особу, гривень 

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління обласних та Київської міської держадміністрацій, управління фінансів Севастопольської міськдержадміністрації 

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників, гривень 

головні управління статистики Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та управління статистики м. Севастополя 

Розмір заборгованості з виплати заробітної плати на одного працівника, гривень 

- " - 

Рівень зареєстрованого безробіття, відсотків 

- " - 

Рівень забезпечення населення житлом, кв. метрів загальної площі на одну особу 

- " - 

Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення, одиниць 

головні управління (управління) МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 

Середній розмір пенсій, гривень 

головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 

Співвідношення чисельності пенсіонерів до середньооблікової чисельності працюючих, відсотків 

- " - 

Примітка. 

1. Значення показників наводяться за звітний та попередній роки у розрізі міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, районів, районів у мм. Києві та Севастополі.

2. Значення показників на одну особу визначається відповідно до середньорічної чисельності наявного населення. 

____________

Опрос