Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о постоянном представителе Кабинета Министров Украины на общем собрании акционерного общества

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 06.05.2009 № 434
редакция действует с 06.04.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 травня 2009 р. N 434

Київ

Про затвердження Положення про постійного представника Кабінету Міністрів України на загальних зборах акціонерного товариства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2012 року N 256

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про постійного представника Кабінету Міністрів України на загальних зборах акціонерного товариства.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 25

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійного представника Кабінету Міністрів України на загальних зборах акціонерного товариства

(У тексті Положення слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 256)

1. Постійний представник Кабінету Міністрів України на загальних зборах акціонерного товариства (далі - постійний представник) призначається для акціонерних товариств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків і суб'єктом управління корпоративними правами держави стосовно яких визначено Кабінет Міністрів України (далі - товариство).

2. Постійний представник призначається і звільняється Кабінетом Міністрів України.

На період тимчасової відсутності постійного представника Кабінет Міністрів України може уповноважити своїм рішенням іншу особу представляти інтереси Кабінету Міністрів України на загальних зборах товариства відповідно до наданих їй завдань на голосування.

3. Центральний орган виконавчої влади, на який покладено забезпечення реалізації державної політики у відповідній галузі (далі - уповноважений орган), у місячний строк після прийняття рішення про визначення Кабінету Міністрів України суб'єктом управління корпоративними правами держави стосовно товариства подає Кабінетові Міністрів України за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном і Фондом державного майна проект рішення щодо призначення постійного представника та визначення для нього на основі результатів аналізу показників фінансово-господарської діяльності товариства завдань з управління корпоративними правами держави.

Постійним представником призначається особа, що займає посаду заступника керівника центрального органу виконавчої влади.

4. У завданнях з управління корпоративними правами держави визначаються:

1) основна мета здійснення управління корпоративними правами держави;

2) фінансово-економічні показники, що повинні бути досягнуті товариством;

3) питання:

захисту інтересів держави як акціонера товариства;

контролю фінансово-господарської та іншої діяльності товариства, дотримання положень його статуту;

розвитку товариства, зокрема із залученням інвестицій та технічною модернізацією;

4) інші питання, що стосуються конкретних умов управління корпоративними правами держави.

5. Постійний представник обирається в установленому порядку головою наглядової ради товариства.

6. Постійний представник:

1) залежно від форми існування акцій товариства забезпечує внесення до реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку зберігача змін щодо визначення Кабінету Міністрів України суб'єктом управління корпоративними правами держави стосовно товариства у порядку, встановленому НКЦПФР;

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

2) у тижневий строк після внесення зазначених змін подає уповноваженому органові пропозиції щодо дати проведення позачергових загальних зборів товариства, їх порядку денного, кандидатур для обрання до складу наглядової ради та ревізійної комісії, які представлятимуть інтереси держави як акціонера товариства (далі - представники держави);

3) ініціює в установленому порядку проведення позачергових загальних зборів товариства;

4) бере участь у загальних зборах товариства і засіданнях його наглядової ради, голосує згідно з наданими йому відповідно Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом завданнями;

5) організовує роботу наглядової ради товариства як її голова згідно із статутом товариства та положенням про наглядову раду;

6) отримує від товариства в установленому порядку інформацію про його діяльність;

7) не пізніше ніж протягом трьох днів:

після проведення загальних зборів товариства або засідання його наглядової ради подає уповноваженому органові інформацію щодо прийнятих загальними зборами або наглядовою радою рішень з питань порядку денного;

після затвердження порядку денного загальних зборів товариства звертається до уповноваженого органу щодо визначення завдання з обґрунтованими пропозиціями щодо голосування з кожного питання;

8) подає за 10 днів до дати засідання наглядової ради товариства уповноваженому органові порядок денний з обґрунтованими пропозиціями щодо голосування з кожного питання, інші матеріали, необхідні для підготовки завдань з голосування.

7. Уповноважений орган на підставі пропозицій постійного представника не пізніше ніж:

через 15 днів після внесення змін, зазначених в підпункті першому пункту 6 цього Положення, погоджує дату проведення позачергових загальних зборів товариства та пропозиції до їх порядку денного;

за 40 днів до дати проведення загальних зборів товариства подає за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Фондом державного майна Кабінетові Міністрів України проект розпорядження про затвердження завдань для постійного представника з голосування на загальних зборах товариства, зокрема стосовно обрання кандидатур до складу наглядової ради та ревізійної комісії;

за три дні до дати засідання наглядової ради товариства надає постійному представникові як її голові та іншим членам наглядової ради - представникам держави завдання з голосування з питань порядку денного.

8. Постійний представник подає щоквартальні та річний звіти про виконання наданих йому завдань з управління корпоративними правами  держави до уповноваженого органу у строки, встановлені для відповідної звітності, за формою, що затверджується Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном та Фондом державного майна. 

Уповноважений орган на підставі зазначених звітів щокварталу подає Кабінетові Міністрів України інформацію щодо виконання постійним представником наданих йому завдань разом з відповідними висновками та пропозиціями, зокрема у разі потреби щодо коригування завдань з управління корпоративними правами держави.

9. У товаристві, в статутному капіталі якого розмір корпоративних прав держави становить 100 відсотків, постійний представник не призначається. Рішення з питань, що відповідно до законодавства належать до компетенції загальних зборів, оформляються розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Проекти розпоряджень готуються та подаються Кабінетові Міністрів України уповноваженим органом за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном та Фондом державного майна.

____________

Опрос