Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления расчетов с рассрочкой платежа за приобретение земельного участка государственной и коммунальной собственности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 22.04.2009 № 381
редакция действует с 14.12.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2009 р. N 381

Київ

Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2009 року N 747
,
від 24 липня 2009 року N 806
,
від 23 листопада 2016 року N 917

Відповідно до частин восьмої та дев'ятої статті 128 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

Затвердити Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання громадянами та юридичними особами (далі - покупці) земельних ділянок державної та комунальної власності (далі - земельна ділянка).

2. Строк, на який здійснюється розстрочення платежу за придбання земельної ділянки, визначається за згодою сторін у договорі купівлі-продажу, але не більш як на п'ять років.

3. Розстрочення платежу надається покупцям за умови:

сплати ними протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 відсотків частини платежу, що зараховується до державного та місцевого бюджетів;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. N 747)

встановлення відповідно до законодавства заборони на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.

4. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки здійснюється шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці згідно з графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу, або одноразово у повному обсязі у строк, який не перевищує трьох місяців після внесення першого або чергового платежу.

При цьому під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції, встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.

5. У разі порушення строку погашення частини платежу покупець сплачує неустойку відповідно до умов договору купівлі-продажу та закону.

6. Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню продавцем у порядку, встановленому законом.

7. Покупці, заінтересовані у придбанні земельних ділянок державної та комунальної власності, укладають договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з органом, що здійснює продаж земельних ділянок (далі - уповноважений орган), та сплачують авансовий внесок.

Авансовий внесок зараховується на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" (у разі, якщо продаж земельної ділянки здійснюється місцевими державними адміністраціями) або 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" (у разі, якщо продаж земельної ділянки здійснюється органами місцевого самоврядування) відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства від 28 листопада 2000 р. N 119 (далі - рахунки 3412 і 3422).

У платіжному дорученні зазначаються реквізити платника, номер і дата договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та назва уповноваженого органу, з яким укладено договір.

(Порядок доповнено пунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

8. Наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунок 3412 або 3422 відповідний орган Державного казначейства передає виписку із зазначеного рахунка уповноваженому органу.

(Порядок доповнено пунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

9. Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

(Порядок доповнено пунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

10. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

(Порядок доповнено пунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

11. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах юридичну або фізичну особу, яка є суб'єктом оціночної діяльності в розумінні статті 6 Закону України "Про оцінку земель".

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. N 917)

Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої ділянки.

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

12. Після визначення суб'єкта оціночної діяльності уповноважений орган надає відповідному органові Державного казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли як авансовий внесок від покупця земельної ділянки на рахунок 3412 або 3422 (додаток).

У довідці зазначаються: сума коштів, які перераховуються на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, сума залишку авансового внеску після сплати вартості проведення експертної грошової оцінки та код бюджетної класифікації, а також повні реквізити отримувача коштів та рахунка, на який перераховуються кошти.

На підставі даних довідки відповідний орган Державного казначейства протягом трьох робочих днів готує розрахункові документи та перераховує кошти за призначенням.

У графі платіжного доручення "Призначення платежу" зазначається:

"За проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки";

"Залишок авансового внеску, який підлягає перерахуванню до бюджету, та код бюджетної класифікації" (у разі наявності залишку авансового внеску після сплати вартості проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки).

(Порядок доповнено пунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

13. Залишок авансового внеску після сплати вартості проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на підставі довідки уповноваженого органу перераховується органом Державного казначейства до відповідного бюджету на рахунок, на якому обліковуються надходження від продажу землі і нематеріальних активів.

(Порядок доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

14. Операції з використання коштів державного та місцевих бюджетів здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджених Державним казначейством.

(Порядок доповнено пунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

15. Облік операцій із зарахування авансових внесків покупців земельних ділянок ведеться у порядку, визначеному Державним казначейством.

(Порядок доповнено пунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

 

________________________________________________________
(назва уповноваженого органу)

ДОВІДКА

від                        N
про розподіл коштів, що надішли як авансовий внесок від покупця земельної ділянки на рахунок
_______________________________
(номер рахунка)

                     у сумі                               тис. гривень

Керівник (заступник керівника) уповноваженого органу

__________________
(посада)

__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2009 р. N 806)

____________

Опрос