Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы информационно-телекоммуникационного обеспечения правоохранительных органов, деятельность которых связана с борьбой с преступностью

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 08.04.2009 № 321
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2009 р. N 321

Київ

Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 квітня 2013 року N 315)

Відповідно до Указу Президента України від 31 січня 2006 р. N 80 "Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству внутрішніх справ та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання визначених Програмою завдань і заходів у межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

4. Центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 15 лютого Міністерству внутрішніх справ звіти про хід виконання Програми для інформування до 1 березня Кабінету Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю

Загальна частина

На даний час інформатизація правоохоронних органів здійснюється шляхом створення та експлуатації кожним органом власних інформаційних систем, які в цілому забезпечують виконання покладених на відповідний орган завдань, пов'язаних, зокрема, з боротьбою із злочинністю.

У рамках виконання державних програм за останні п'ять років у правоохоронних органах, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю (далі - правоохоронні органи), створені та функціонують спеціалізовані міжвідомчі інформаційно-телекомунікаційні системи обміну інформацією про осіб і транспортні засоби, які перетинають державний кордон, здійснюються заходи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, контрабанді та фінансуванню тероризму. Зазначені системи забезпечують збирання, накопичення інформації та обмін нею лише між окремими підрозділами правоохоронних органів, переважно на рівні взаємодії їх центральних апаратів. У ході виконання зазначених програм правоохоронними органами набуто позитивний досвід створення захищених інформаційно-телекомунікаційних систем як окремих підсистем Національної системи конфіденційного зв'язку.

Проте злочинність в Україні постійно трансформується та набуває нових організаційних форм. У зв'язку з чим потребують удосконалення і методи боротьби із злочинністю, зокрема за рахунок підвищення ефективності інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів.

Мета Програми

Метою Програми є створення інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи правоохоронних органів (далі - система), що сприятиме реалізації державної політики з питань боротьби із злочинністю, а саме забезпечить створення умов для поліпшення координації організаційних, профілактичних, оперативно-розшукових заходів, а також підвищить ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності за рахунок удосконалення інформаційної взаємодії шляхом використання сучасних захищених інформаційно-телекомунікаційних систем і проведення стандартизованих (уніфікованих) процедур обміну інформацією.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми можливе шляхом:

визначення потреб правоохоронних органів в інформаційних ресурсах;

удосконалення наявних та розроблення нових нормативно-правових актів, які чітко визначатимуть порядок, стандарти, механізм та обсяги інформаційної взаємодії;

організаційного та кадрового забезпечення розроблення і функціонування системи;

залучення інформаційних ресурсів інших державних органів для використання їх правоохоронними органами в порядку, установленому законодавством;

розроблення та запровадження єдиної уніфікованої технології оброблення інформації в системі, а також типових і спільних програмних засобів;

створення телекомунікаційної складової системи як окремої підсистеми Національної системи конфіденційного зв'язку із забезпеченням можливості інформаційної взаємодії з наявними системами правоохоронних органів;

залучення до створення системи вітчизняних науково-дослідних установ;

створення в правоохоронних органах технічної бази для впровадження системи;

упровадження комплексної системи захисту інформації та підтвердження її відповідності в порядку, установленому законодавством;

визначення принципів можливої інтеграції системи до міжнародних спеціалізованих інформаційних систем у сфері запобігання злочинності.

Шляхи і способи розв'язання проблеми визначені з урахуванням результатів аналізу сучасного стану інформатизації правоохоронних органів та основних причин низького рівня інформаційної взаємодії і координації діяльності правоохоронних органів під час виконання покладених на них завдань.

Реалізація зазначених шляхів і способів розв'язання проблеми зумовлена також необхідністю переходу на принципово новий рівень інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів, більш ефективного спільного використання ними інформаційних ресурсів для реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю та корупцією, захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави. Крім того, при їх обранні враховано потреби в удосконаленні координації діяльності органів державної влади під час створення елементів інформаційної інфраструктури відповідно до положень Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки".

Відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації" Програма є складовою частиною Національної програми інформатизації. Державний замовник-координатор Програми подає щокварталу та щороку Генеральному державному замовникові Національної програми інформатизації звіти про хід виконання Програми.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми зазначено в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено в додатку 2:

полягають у послідовному проведенні науково-дослідних та проектувальних робіт, робіт із розроблення системи, впровадження її у дослідну і промислову експлуатацію, із створення комплексної системи захисту інформації системи та її атестації;

спрямовані на удосконалення інформаційної взаємодії правоохоронних органів шляхом запровадження та використання сучасних захищених інформаційно-телекомунікаційних систем та стандартизованих (уніфікованих) процедур обміну інформацією;

визначені з урахуванням того, що правоохоронними органами та іншими органами виконавчої влади вже створена та експлуатується значна кількість власних, схожих за структурою інформаційно-телекомунікаційних систем, інформаційні ресурси яких формуються переважно на регіональному рівні, а в центральних органах виконавчої влади, як правило, створені центральні банки даних, а також того, що вже існують спеціалізовані інформаційно-телекомунікаційні системи міжвідомчого обміну інформацією, елементи яких можливо використати під час створення системи.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу створити систему, яка сприятиме істотному вдосконаленню інформаційної взаємодії правоохоронних та інших державних органів у сфері боротьби із злочинністю, поліпшенню координації їх діяльності, забезпеченню спільного формування та використання інформаційних ресурсів для ефективної боротьби із злочинністю, провадженню аналітичної, статистичної та управлінської діяльності у сфері захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина від злочинних проявів як найбільш небезпечної загрози державній безпеці України, а також забезпечить удосконалення координації діяльності органів державної влади під час створення елементів інформаційної інфраструктури відповідно до Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки".

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються в державному бюджеті на відповідний рік для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначених державними замовниками Програми.

Обсяг фінансування підлягає уточненню під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік.

Орієнтовний обсяг коштів державного бюджету, передбачених для виконання Програми, становить 40932,157 тис. гривень. Розрахунки обсягів фінансування наведено в додатку 2 до Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2686).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 321.

3. Державний замовник-координатор - МВС.

4. Державні замовники - СБУ, ДПА, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральна прокуратура України.

5. Керівник Програми - заступник Міністра внутрішніх справ (за посадою).

6. Виконавці заходів Програми - СБУ, ДПА, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральна прокуратура України.

7. Строк виконання: 2010 - 2013 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

Державний бюджет 

40932,157 

7865,513 

17933,682 

14131,878 

1001,084 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2010 

2011 

2012 

2013 

1. Удосконалення нормативно-
правового забезпечення функціонування системи 

кількість нормативно-
правових актів (положень, угод, протоколів) 

12 

  

розроблення (удосконалення) нормативно-правових актів, які визначатимуть порядок, механізм та обсяг інформаційної взаємодії суб'єктів системи, зокрема положення про систему 

МВС 

858 

286 

286 

286 

  

2. Виконання науково-
дослідних робіт з методології створення та експлуатації системи 

кількість розроблених методологій 

  

  

  

розроблення методології: 

  

  

  

  

  

  

інтегрування різнорідних інформаційних ресурсів суб'єктів системи 

- " - 

286 

286 

  

  

  

створення інфраструктури експлуатації системи 

- " - 

143 

143 

  

  

  

інтелектуального аналізу даних у сфері боротьби із злочинністю на основі застосування сучасних методів нечіткої логіки, штучного інтелекту 

- " - 

572 

572 

  

  

  

розроблення підходів і методів керування захистом інформації в системі 

- " - 

429 

429 

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

1430 

1430 

  

  

  

3. Виконання робіт з проектування системи 

кількість видів проектної документації 

  

  

  

обстеження суб'єктів автоматизації та визначення вимог користувача до системи 

МВС та інші центральні органи виконавчої влади 

1501,622 

1501,622 

  

  

  

розроблення: 

  

  

  

  

  

  

варіантів концепції системи 

- " - 

500,542 

500,542 

  

  

  

технічного завдання на створення системи 

- " - 

200,217 

200,217 

  

  

  

ескізного проекту системи 

- " - 

1601,735 

1601,735 

  

  

  

технічного проекту системи 

- " - 

1401,518 

1401,518 

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

5205,634 

5205,634 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі для: 

  

  

  

  

  

  

центрального вузла системи 

МВС 

491,4 

491,4 

  

  

  

функціональних вузлів системи 

- " - 

1981,469 

1981,469 

  

  

  

відомчої інформаційної системи: 

  

  

  

  

  

  

МВС 

- " - 

757,556 

757,556 

  

  

  

СБУ 

СБУ 

333,97 

333,97 

  

  

  

ДПА 

ДПА 

567,84 

567,84 

  

  

  

Держмитслужби 

Держмит-
служба 

288,106 

288,106 

  

  

  

Адміністрації Держприкордонслужби 

Адміністрація Держприкор-
донслужби 

594,776 

594,776 

  

  

  

Генеральної прокуратури України 

Генеральна прокуратура України 

190,517 

190,517 

  

  

  

4. Виконання робіт із розроблення системи 

кількість розроблених вузлів системи 

  

  

  

виконання робіт з придбання програмних засобів загального програмного забезпечення системи 

МВС та інші центральні органи виконавчої влади 

200,217 

  

200,217 

  

  

підготовка робочої документації для створення і функціонування системи 

- " - 

1401,518 

  

1401,518 

  

  

розроблення, випробування, проведення державної експертизи в галузі технічного захисту інформації та комплексного захисту інформації, упровадження спеціального програмного забезпечення 

- " - 

6006,504 

  

6006,504 

  

  

керування проектом та проведення організаційно-правових заходів для забезпечення функціонування системи 

- " - 

2402,602 

  

2402,602 

  

  

Разом за завданням 4 

  

10010,841 

  

10010,841 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі для: 

  

  

  

  

  

  

центрального вузла системи 

МВС 

945 

  

945 

  

  

функціональних вузлів системи 

  

3810,52 

  

3810,52 

  

  

відомчої інформаційної системи: 

  

  

  

  

  

  

МВС 

- " - 

1456,841 

  

1456,841 

  

  

СБУ 

СБУ 

642,25 

  

642,25 

  

  

ДПА 

ДПА 

1092 

  

1092 

  

  

Держмитслужби 

Держмит-
служба 

554,05 

  

554,05 

  

  

Адміністрації Держприкордонслужби 

Адміністрація Держприкор-
донслужби 

1143,8 

  

1143,8 

  

  

Генеральної прокуратури України 

Генеральна прокуратура України 

366,38 

  

366,38 

  

  

5. Упровадження системи в дослідну експлуатацію 

кількість упроваджених вузлів системи 

  

  

  

проведення будівельно-монтажних робіт та конфігурування технічних засобів 

МВС та інші центральні органи виконавчої влади 

600,65 

  

  

600,65 

  

підготовка системи до впровадження в дослідну експлуатацію, інтеграційне комплектування 

- " - 

400,514 

  

  

400,514 

  

інсталяція програмних засобів та підготовка персоналу і користувачів до їх експлуатації 

- " - 

400,514 

  

  

400,514 

  

проведення пусконалагоджувальних робіт та тестування 

- " - 

1001,084 

  

  

1001,084 

  

проведення попередніх випробувань дослідної експлуатації та доопрацювання системи 

- " - 

1401,518 

  

  

1401,518 

  

Разом за завданням 5 

  

3804,28 

  

  

3804,28 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі для: 

  

  

  

  

  

  

центрального вузла системи 

МВС 

359,115 

  

  

359,115 

  

функціональних вузлів системи 

- " - 

1448,059 

  

  

1448,059 

  

відомчої інформаційної системи: 

  

  

  

  

  

  

МВС 

- " - 

553,623 

  

  

553,623 

  

СБУ 

СБУ 

244,065 

  

  

244,065 

  

ДПА 

ДПА 

414,978 

  

  

414,978 

  

Держмитслужби 

Держмит-
служба 

210,548 

  

  

210,548 

  

Адміністрації Держприкордонслужби 

Адміністрація Держприкор-
донслужби 

434,662 

  

  

434,662 

  

Генеральної прокуратури України 

Генеральна прокуратура України 

139,23 

  

  

139,23 

  

6. Введення системи в промислову експлуатацію 

кількість упроваджених у промислову експлуатацію вузлів системи 

  

  

проведення приймальних випробувань та доопрацювання системи, зокрема 

МВС 

1001,084 

  

  

  

1001,084 

центрального вузла системи 

- " - 

94,5 

  

  

  

94,5 

функціональних вузлів системи 

- " - 

381,05 

  

  

  

381,05 

відомчої інформаційної системи: 

  

  

  

  

  

  

МВС 

- " - 

145,686 

  

  

  

145,686 

СБУ 

СБУ 

64,225 

  

  

  

64,225 

ДПА 

ДПА 

109,2 

  

  

  

109,2 

Держмитслужби 

Держмит-
служба 

55,405 

  

  

  

55,405 

Адміністрації Держприкордонслужби 

Адміністрація Держприкор-
донслужби 

114,38 

  

  

  

114.38 

Генеральної прокуратури України 

Генеральна прокуратура України 

36,638 

  

  

  

36,638 

7. Виконання робіт із створення комплексної системи захисту інформації системи та її атестації 

кількість створених комплексних систем захисту інформації 

  

  

  

встановлення загальних вимог до комплексної системи захисту інформації 

МВС та інші центральні органи виконавчої влади 

815,168 

815,168 

  

  

  

вироблення політики безпеки інформації 

- " - 

42,904 

42,904 

  

  

  

розроблення технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації 

- " - 

85,807 

85,807 

  

  

  

проектування та розроблення комплексної системи захисту інформації 

- " - 

5577,468 

  

5577,468 

  

  

введення комплексної системи захисту інформації в дію, оцінка захищеності інформації в системі та супроводження комплексної системи захисту інформації 

- " - 

2059,373 

  

2059,373 

  

  

Разом за завданням 7 

  

8580,72 

943,879 

7636,841 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі для: 

  

  

  

  

  

  

центрального вузла системи 

МВС 

810 

89,1 

720,9 

  

  

функціональних вузлів системи  

- " - 

3266,16 

359,278 

2906,882 

  

  

відомчої інформаційної системи: 

  

  

  

  

  

  

МВС 

- " - 

1248,72 

137,359 

1111,361 

  

  

СБУ 

СБУ 

550,5 

60,555 

489,945 

  

  

ДПА 

ДПА 

936 

102,96 

833,04 

  

  

Держмитслужби 

Держмит-
служба 

474,9 

52,239 

422,661 

  

  

Адміністрації Держприкордонслужби 

Адміністрація Держприкор-
донслужби 

980,4 

107,844 

872,556 

  

  

Генеральної прокуратури України 

Генеральна прокуратура України 

314,04 

34,544 

279,496 

  

  

Разом за завданнями 3 - 7 

  

28602,559 

6149,513 

17647,682 

3804,28 

1001,084 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі для: 

  

  

  

  

  

  

центрального вузла системи 

МВС 

2700,015 

580,5 

1665,9 

359,115 

94,5 

функціональних вузлів системи  

- " - 

10887,258 

2340,747 

6717,402 

1448,059 

381,05 

відомчої інформаційної системи: 

  

  

  

  

  

  

МВС 

- " - 

4162,426 

894,915 

2568,202 

553,623 

145,686 

СБУ 

СБУ 

1835,01 

394,525 

1132,195 

244,065 

64,225 

ДПА 

ДПА 

3120,018 

670,8 

1925,04 

414,978 

109,2 

Держмитслужби 

Держмит-
служба 

1583,009 

340,345 

976,711 

210,548 

55,405 

Адміністрації Держприкордонслужби 

Адміністрація Держприкор-
донслужби 

3268,018 

702,62 

2016,356 

434,662 

114,38 

Генеральної прокуратури України 

Генеральна прокуратура України 

1046,805 

225,061 

645,876 

139,23 

36,638 

8. Здійснення витрат, пов'язаних із закупівлею технічного та загального програмного забезпечення системи 

кількість закуплених програмно-
технічних комплексів 

  

  

  

здійснення закупівлі технічного та загального програмного забезпечення системи, зокрема для 

МВС та інші центральні органи виконавчої влади 

9551,598 

  

  

9551,598 

  

центрального вузла системи 

- " - 

3711,083 

  

  

3711,083 

  

одного функціонального вузла системи 

- " - 

973,419 

  

  

973,419 

  

всіх функціональних вузлів системи (МВС, СБУ, ДПА, Держмитслужби, Адміністрації Держприкордонслужби, Генеральної прокуратури України) 

- " - 

5840,515 

  

  

5840,515 

  

9. Виконання робіт для створення систем комутації (абонентських пунктів) Національної системи конфіденційного зв'язку 

кількість створених систем комутації Національної системи конфіденційного зв'язку 

  

  

  

створення вузлів комутації (абонентських пунктів) Національної системи конфіденційного зв'язку, зокрема для 

- " - 

490 

  

  

490 

  

центрального вузла системи 

МВС 

245 

  

  

245 

  

відомчої інформаційної системи Генеральної прокуратури України 

Генеральна прокуратура України 

245 

  

  

245 

  

Усього за Програмою 

  

40932,157 

7865,513 

17933,682 

14131,878 

1001,084 

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

за завданнями 1 і 2 

МВС 

2288 

1716 

286 

286 

  

для центрального вузла системи у межах завдань 3 - 9 

- " - 

6656,098 

580,5 

1665,9 

4315,198 

94,5 

для функціональних вузлів системи у межах завдань 3 - 9 

- " - 

16727,773 

2340,747 

6717,402 

7288,574 

381,05 

для відомчої інформаційної системи у межах завдань 3 - 9: 

  

  

  

  

  

  

МВС 

МВС 

4162,426 

894,915 

2568,202 

553,623 

145,686 

СБУ 

СБУ 

1835,01 

394,525 

1132,195 

244,065 

64,225 

ДПА 

ДПА 

3120,018 

670,8 

1925,04 

414,978 

109,2 

Держмитслужби 

Держмит-
служба 

1583,009 

340,345 

976,711 

210,548 

55,405 

Адміністрації Держприкордонслужби 

Адміністрація Держприкор-
донслужби 

3268,018 

702,62 

2016,356 

434,662 

114,38 

Генеральної прокуратури України 

Генеральна прокуратура України 

1291,805 

225,061 

645,876 

384,23 

36,638 

Примітка. Виконання завдань і заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування системи 

кількість нормативно-правових актів (положень, угод, протоколів) 

12 

  

2. Виконання науково-дослідних робіт із методології створення та експлуатації системи 

кількість розроблених методологій 

  

  

  

3. Виконання робіт із проектування системи 

кількість видів проектної документації 

  

  

  

4. Виконання робіт із розроблення системи 

кількість розроблених вузлів системи 

  

  

  

5. Упровадження системи в дослідну експлуатацію 

кількість упроваджених вузлів системи 

  

  

  

6. Введення системи в промислову експлуатацію 

кількість упроваджених в промислову експлуатацію вузлів системи 

  

  

7. Виконання робіт із створення комплексної системи захисту інформації системи та її атестації 

кількість створених комплексних систем захисту інформації 

  

  

  

8. Здійснення витрат, пов'язаних із закупівлею технічного та загального програмного забезпечення системи 

кількість закуплених програмно-технічних комплексів 

  

  

  

9. Виконання робіт для створення систем комутації (абонентських пунктів) Національної системи конфіденційного зв'язку 

кількість створених систем комутації (абонентських пунктів) Національної системи конфіденційного зв'язку 

  

  

  

____________

Опрос