Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения профессиональной аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 11.02.2009 № 79
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2009 р. N 79

Київ

Про затвердження Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2011 року N 554)

Відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 16 вересня 2009 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
проходження професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

1. Цей Порядок визначає процедуру проходження професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

відповідальний виконавець окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (далі - виконавець) - фізична особа, яка здобула вищу архітектурну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр і має стаж роботи за фахом не менш як три роки, та інша особа, яка не має вищої архітектурної освіти, стаж роботи якої у сфері містобудування та архітектури становить не менш як десять років і якій може бути виданий відповідний кваліфікаційний сертифікат архітектора;

професійна атестація виконавця - процедура, за допомогою якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань архітектора та іншої особи;

кваліфікаційний сертифікат архітектора - документ встановленого зразка, що підтверджує відповідність виконавця кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

3. Професійній атестації підлягають архітектори та інші фізичні особи, визначені в абзаці другому пункту 2 цього Порядку.

4. Професійна атестація виконавців проводиться Архітектурно-будівельною атестаційною комісією (далі - Комісія) на підставі кваліфікаційних вимог, розроблених Національною спілкою архітекторів та затверджених Мінрегіонбудом.

5. Комісія утворюється в установленому порядку та діє на підставі положення, яке затверджується Мінрегіонбудом за поданням Національної спілки архітекторів.

До складу Комісії включаються представники Мінрегіонбуду, Національної спілки архітекторів та інших самоврядних об'єднань у сфері архітектурної діяльності.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінрегіонбуду.

6. Виконавцям, які пройшли професійну атестацію, видається кваліфікаційний сертифікат архітектора.

Незважаючи на наявність у виконавця кваліфікаційного сертифіката архітектора, суб'єкт господарювання, у якого він працює, повинен отримати ліцензію відповідно до законодавства на інші види робіт, пов'язані з господарською діяльністю у будівництві, яка підлягає ліцензуванню.

Виконавець, який отримав кваліфікаційний сертифікат архітектора, відповідно до законодавства несе персональну відповідальність за прийняті ним технічні рішення або дії, що призвели до вчинення порушення у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

7. Для проведення професійної атестації виконавець подає Комісії заяву, в якій зазначає прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, контактні дані. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку:

копія паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія документа (документів) про освіту;

копія трудової книжки;

копії посвідчень, свідоцтв та інших документів, що підтверджують рівень кваліфікації виконавця (державні нагороди, звання, дипломи містобудівних та архітектурних конкурсів).

Разом із заявою подається стислий звіт (за встановленою Комісією формою) про творчі досягнення, підтверджений відповідною республіканською (Автономна Республіка Крим), обласною (міською) організацією Національної спілки архітекторів.

Заява разом з іншими документами приймається за описом, копія якого видається виконавцю з відміткою про дату прийняття документів за підписом відповідальної особи Комісії.

У разі зміни відомостей, зазначених у поданих документах, виконавець зобов'язаний протягом десяти робочих днів повідомити про це Комісію.

8. Комісія протягом місяця розглядає подані документи та приймає рішення про видачу або відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката архітектора. У разі потреби з виконавцем проводиться співбесіда або призначається іспит. Порядок проведення іспитів встановлюється Комісією за погодженням з Мінрегіонбудом.

9. У разі прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката архітектора виконавцю протягом десяти робочих днів після його прийняття надсилається повідомлення про прийняте рішення.

10. Виконавець має право повторно подати Комісії заяву про проведення професійної атестації не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката архітектора.

Рішення Комісії про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката архітектора може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

11. Комісія протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката архітектора вносить відомості до реєстру атестованих осіб.

Реєстр атестованих осіб ведеться Комісією у порядку, визначеному Положенням про Комісію.

12. Професійна атестація виконавців проводиться на платній основі. Розмір і порядок справляння плати за видачу кваліфікаційного сертифіката архітектора (його дубліката) встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури за погодженням з Мінфіном.

13. На підставі рішення Комісії про професійну атестацію виконавця, документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного сертифіката архітектора, внесення відомостей до реєстру атестованих осіб виконавцю видається кваліфікаційний сертифікат архітектора, підписаний головою Комісії і скріплений печаткою.

Бланк кваліфікаційного сертифіката архітектора є документом суворої звітності, форма якого затверджується Мінрегіонбудом. Комісія може продовжувати дію кваліфікаційного сертифіката архітектора шляхом прийняття окремого рішення.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката архітектора становить п'ять років.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора діє на всій території України.

Дія кваліфікаційного сертифіката архітектора на території іноземних держав визначається міжнародними договорами України.

Виконавець повинен мати особисту печатку, форма якої визначається Положенням про Комісію, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та номера кваліфікаційного сертифіката архітектора.

14. У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного сертифіката архітектора Комісія протягом десяти робочих днів після надходження від виконавця відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату кваліфікаційного сертифіката архітектора та документа про внесення плати за видачу дубліката видає виконавцю дублікат такого сертифіката.

На дублікаті кваліфікаційного сертифіката архітектора в правому верхньому кутку ставиться позначка "Дублікат".

Строк дії дубліката кваліфікаційного сертифіката архітектора не може перевищувати строк дії, зазначений в оригіналі.

15. Рішення про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката архітектора приймається Комісією на підставі:

заяви виконавця;

акта про виявлення фактів порушення виконавцем вимог нормативно-правових актів, будівельних стандартів, норм і правил у сфері будівництва, містобудування та архітектури;

рішення суду;

акта про виявлення правоохоронними та контролюючими органами недостовірних відомостей у поданих виконавцем документах;

акта про встановлення факту передачі кваліфікаційного сертифіката архітектора іншій особі для виконання окремих видів робіт.

16. У разі прийняття Комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката архітектора виконавцю у десятиденний строк надсилається повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення та вносяться відповідні відомості до реєстру атестованих осіб.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора втрачає чинність з моменту внесення до реєстру атестованих осіб відомостей про позбавлення виконавця такого сертифіката.

Виконавець, якого позбавили кваліфікаційного сертифіката архітектора, має право повторно подати Комісії заяву про проведення професійної атестації не раніше ніж через шість місяців, якщо інший (більший) строк не встановлений Комісією.

Комісія може рекомендувати виконавцю, якого позбавили кваліфікаційного сертифіката архітектора, пройти курси підвищення кваліфікації в одному з навчальних центрів, визначених Мінрегіонбудом.

Строк, на який зупиняється дія кваліфікаційного сертифіката архітектора, включається у загальний строк його дії.

Якщо вина виконавця у вчиненні порушень, зазначених в абзацах третьому, п'ятому і шостому пункту 15 цього Порядку, не доведена, дія сертифіката поновлюється з моменту прийняття відповідного рішення Комісії. У такому разі строк, на який зупиняється дія кваліфікаційного сертифіката архітектора, не включається у загальний строк його дії.

Про зупинення або поновлення дії кваліфікаційного сертифіката архітектора Комісія протягом десяти робочих днів письмово повідомляє виконавця.

17. Кваліфікаційний сертифікат архітектора за рішенням Комісії підлягає переоформленню у разі зміни прізвища, ім'я, по батькові виконавця в порядку, встановленому для його видачі.

18. Комісія забезпечує зберігання документів, поданих для проведення професійної атестації, відповідно до законодавства.

____________

Опрос