Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета руководителей кадровых служб центральных органов исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 21.01.2009 № 18
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 січня 2009 р. N 18

Київ

Про утворення Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2012 року N 809

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 березня 2018 року N 193)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Раду керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади.

2. Затвердити Положення про Раду керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 19

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади

1. Рада керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) участь у визначенні пріоритетів та механізму інституційного, інформаційного та іншого забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

2) аналіз діяльності кадрових служб центральних органів виконавчої влади та підвищення ефективності їх роботи;

3) підготовка і подання Кабінетові Міністрів України та центральним органам виконавчої влади пропозицій щодо:

розроблення заходів (рекомендацій) стосовно заохочення працівників до професійно-кваліфікаційного зростання та побудови службової кар'єри, удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців;

упровадження передового вітчизняного та міжнародного досвіду з питань державної служби і державного кадрового управління;

забезпечення прозорості діяльності зазначених органів, пов'язаної з підбором, розстановкою кадрів та роботою з персоналом, удосконалення системи обліку кадрів з використанням сучасних інформаційних технологій;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо розв'язання актуальних проблем у сфері державної служби;

утворювати у разі потреби експертні і робочі групи, залучати до участі у своїй діяльності в установленому порядку відповідних фахівців (за згодою);

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади необхідні для роботи Ради інформацію, матеріали, статистичні дані;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади та інших відповідних фахівців (за згодою) з питань, що належать до їх компетенції.

5. Рада утворюється у складі голови Ради, його заступника, секретаря та членів Ради.

Головою Ради є Голова Нацдержслужби. Заступника голови Ради призначає голова Ради з числа членів Ради. Секретарем Ради є керівник структурного підрозділу Нацдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

Членами Ради є керівники кадрових служб центральних органів виконавчої влади.

6. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз кожного півріччя.

7. Засідання Ради проводить її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

Порядок денний чергового засідання Ради формується секретарем Ради шляхом опитування членів Ради (із застосуванням електронного, письмового або телефонного зв'язку), погоджується із заступником голови Ради і затверджується головою Ради.

Підготовка аналітичних і довідкових матеріалів з питань, розгляд яких передбачається на засіданні Ради, здійснюється безпосередньо членами Ради.

8. Рішення Ради приймаються більшістю присутніх на засіданні членів Ради та оформлюються протоколом, що підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Діяльність Ради може публічно обговорюватися шляхом інформування громадськості через офіційні веб-сайти Кабінету Міністрів України, Нацдержслужби, журнал "Вісник державної служби України".

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Нацдержслужба.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

____________

Опрос