Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику оценки имущества

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2008 № 1126
действует с 12.01.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2008 р. N 1126

Київ

Про внесення змін до Методики оцінки майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669; 2005 р., N 37, ст. 2299), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики оцінки майна

1. Доповнити абзац третій пункту 2 після слів "вихідних даних" словами ", за результатами якої визначається оціночна вартість".

2. У пункті 10:

абзац перший після слова "Щодо" доповнити словами "державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), вартість яких визначається шляхом проведення незалежної оцінки,";

в абзаці п'ятому слова "у місячний строк від дати оцінки" виключити.

3. Доповнити абзац перший пункту 22 після слів "Акти оцінки майна" словами "акти оцінки часток (паїв, акцій),".

4. У пункті 23:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Висновок про вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, складений з метою приватизації конкурентними способами відповідно до законодавства, оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсний протягом дев'ятимісячного строку від дати його затвердження.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити абзац третій після слова "майна" словами "(у тому числі пакета акцій відкритого акціонерного товариства)".

5. У пункті 24 слово "місяця" замінити словами "дев'яти місяців".

6. Пункти 80 і 81 викласти у такій редакції:

"80. Початкова вартість пакетів акцій під час їх продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші визначається державним органом приватизації як пропорційна розмірові державного пакета акцій частка вартості власного капіталу акціонерного товариства, що визначена за даними балансу, складеного на останню звітну дату. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства згідно з додатком 16.

У разі коли власний капітал акціонерного товариства, пакет акцій якого оцінюється, менший від його статутного капіталу, зокрема коли власний капітал має від'ємне значення, початкова вартість такого пакета акцій дорівнює його номінальній вартості.

Для відкритих акціонерних товариств, акції яких пройшли лістинг і котируються на фондових біржах та їх філіях або першій фондовій торгівельній системі (далі - ПФТС), дозволяється встановлювати початкову вартість пакетів акцій на рівні середньозваженої вартості акцій за результатами угод, укладених у процесі котирування, але не нижче початкової вартості пакетів акцій, визначеної відповідно до абзаців першого та другого цього пункту.

81. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, статутні фонди яких визначені згідно з актами оцінки, складеними та затвердженими до набрання чинності Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554, що підлягають продажу на конкурсах, визначається шляхом проведення незалежної оцінки.

Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, статутні фонди яких визначені згідно з актами оцінки, складеними та затвердженими відповідно до зазначеної та цієї Методики, що підлягають продажу на конкурсах (крім тих, що проводяться із залученням радників), визначається державним органом приватизації шляхом проведення стандартизованої оцінки згідно з вимогами порядку, що затверджується Фондом державного майна, в якому повинне передбачатися застосування основних методичних підходів (майнового, дохідного та порівняльного).

Майновий підхід базується на визначенні вартості власного капіталу відкритого акціонерного товариства за даними балансу, складеного на останню звітну дату. Вартість власного капіталу зменшується на залишкову вартість наявних основних засобів, що не ввійшли до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства у процесі його створення.

За основу розрахунку початкової вартості пакетів акцій з використанням дохідного підходу береться капіталізація усередненого розміру грошового потоку за два попередні повні роки до дати оцінки та прогнозованого грошового потоку за рік, в якому проводиться оцінка, з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється.

Порівняльний підхід базується на застосуванні методу ринкових мультиплікаторів з використанням результатів продажу на конкурсах пакетів акцій за п'ять років до дати оцінки початкової вартості або методу середньозваженої вартості продажу акцій за результатами угод, укладених на фондових біржах та в їх філіях або ПФТС за рік до дати оцінки початкової вартості, з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється. Основним у межах порівняльного підходу є метод ринкових мультиплікаторів. Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується розрахунок середньозваженої вартості продажу акцій за результатами укладених угод.

За наявності інформації про результати продажу 5 - 10-відсоткового пакета акцій відкритого акціонерного товариства, пакет акцій якого оцінюються, на фондових біржах з метою визначення вартості пакета акцій зазначеного товариства для продажу на конкурсі окремо визначається його оціночна вартість із застосуванням методу середньозваженої вартості.

У разі неможливості застосування певного методичного підходу або отримання від'ємного результату розрахунок початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств здійснюється з використанням методичних підходів, інформації для застосування яких достатньо та за результатами застосування яких отримано позитивне значення оціночної вартості.

Початкова вартість таких пакетів акцій для першого продажу на конкурсі визначається на підставі узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням майнового, дохідного та порівняльного підходів і методу середньозваженої вартості у випадку, визначеному в абзаці п'ятому цього пункту, що були застосовані в процесі оцінки. У разі неможливості застосування жодного методичного підходу початкова вартість визначається шляхом проведення незалежної оцінки.".

7. Друге речення пункту 82 виключити.

8. Доповнити пункт 85 абзацом такого змісту:

"У разі визначення початкової вартості пакета акцій шляхом проведення незалежної оцінки результати оцінки можуть бути використані для продажу такого пакета акцій одному покупцеві, якщо висновок про його вартість дійсний на дату укладення угоди купівлі-продажу пакета.".

9. Абзац другий пункту 89 викласти у такій редакції:

"Стандартизована оцінка проводиться на підставі пропорційної розміру державної частки (паю, пакета акцій) частки вартості власного капіталу господарського товариства, визначеної за даними останнього до дати оцінки річного балансу, що збільшується на відповідну частку чистого прибутку господарського товариства, отриманого з початку календарного року, в якому проводиться оцінка. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки часток (паїв, акцій) згідно з додатком 18.".

10. Пункт 90 викласти у такій редакції:

"90. Початкова вартість акцій, що належать державі у статутному капіталі комерційного банку у формі господарських товариств, номінальна вартість яких не перевищує 5000 гривень, визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно до вимог абзацу другого пункту 89 Методики. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки часток (паїв, акцій) згідно з додатком 18.".

11. У пункті 92 слова і цифри "не більше трьох місяців, якщо від дати оцінки до дати видання відповідного наказу державним органом приватизації коефіцієнт індексації змінився не більше як на 10 відсотків" замінити словами "що не перевищує одного року від дати їх затвердження".

12. Додаток 16 до Методики викласти у такій редакції:

Зразок 

 
 
 
 
М. П. 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації)

____________ ____________________________
(підпис)                                  (ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р. 

  

АКТ
оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства

_____________________________________________________________________________________
(повна назва відкритого акціонерного товариства, розмір пакета акцій, що оцінюється) 

_____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) 

Адреса 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Дата оцінки ___ ____________ 200_ р. 

Назва показника 

Значення 

1. Власний капітал відкритого акціонерного товариства станом на ___ ____________ 200 р., тис. гривень 

  

2. Розмір пакета акцій, що оцінюється, відсотків 

  

3. Частка власного капіталу, пропорційна розміру пакета акцій, тис. гривень 

  

4. Номінальна вартість пакета акцій, тис. гривень 

  

5. Початкова вартість пакета акцій, тис. гривень 

  

____________________________________
(посада оцінювача, що працює в державному
органі приватизації) 

___________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.". 

13. Доповнити Методику новим додатком 18 такого змісту:

Зразок 

 
 
 
 
М. П. 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації)

____________ ____________________________
(підпис)                              (ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р. 

  

АКТ
оцінки ___________________________________
(зазначити - часток, паїв, акцій)

_____________________________________________________________________________________
(повна назва господарського товариства, розмір частки (паю) або кількість акцій) 

_____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) 

Адреса 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Дата оцінки ___ ____________ 200_ р. 

Назва показника 

Значення 

1. Власний капітал господарського товариства станом на 31 грудня 200_ р., тис. гривень 

  

2. Розмір частки (паю) або кількість акцій (необхідне зазначити), відсотків 

  

3. Чистий прибуток господарського товариства згідно із звітом про фінансові результати за ___________________ 200_ р., тис. гривень
                                            (квартал)  

  

4. Частка чистого прибутку, що враховується, тис. гривень 

  

5. Початкова вартість (ціна продажу) частки (паю, акцій) (необхідне зазначити), тис. гривень 

  

________________________________________
(посада оцінювача, що працює в державному
органі приватизації) 

___________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.". 

____________

Опрос