Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за соблюдением уполномоченными субъектами хозяйствования требований к проведению проверки технического состояния колесных транспортных средств во время государственного технического осмотра

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 10.12.2008 № 1067
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 грудня 2008 р. N 1067

Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 листопада 2011 року N 1144)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів (далі - транспортний засіб) під час державного технічного огляду (далі - контроль) та достовірністю оформлення її результатів.

2. Контроль здійснюється за діяльністю суб'єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 607 "Про затвердження Порядку надання суб'єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1683) (далі - суб'єкти господарювання).

3. Функції здійснення контролю покладаються на департамент Державтоінспекції МВС та інші визначені законом органи (далі - органи).

4. Посадові особи органів здійснюють контроль за:

достовірністю документів, поданих суб'єктом господарювання для отримання повноважень на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів;

відповідністю території пункту технічного контролю, виробничих приміщень та обладнання суб'єкта господарювання умовам проведення перевірки технічного стану транспортних засобів;

дотриманням порядку перевірки технічного стану транспортних засобів та умов для проведення зазначеної перевірки;

об'єктивністю проведення перевірки технічного стану транспортного засобу, достовірністю оформлення її результатів, обліком і видачею протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та передачею інформації до бази даних Державтоінспекції.

5. Суб'єкти господарювання під час здійснення контролю органами зобов'язані:

забезпечувати доступ посадових осіб органів на територію пункту технічного контролю, до виробничих приміщень та обладнання, що використовуються для проведення перевірки технічного стану транспортних засобів;

надавати посадовим особам органів необхідні документи і створювати умови для проведення перевірки діяльності суб'єктів господарювання;

вживати заходів до усунення виявлених порушень.

Якщо в органу будуть підстави вважати, що перевірка технічного стану транспортного засобу проведена необ'єктивно, на його письмово обґрунтовану вимогу суб'єкт господарювання безоплатно повинен провести повторну (контрольну) перевірку.

6. Органи здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів господарювання шляхом проведення планових або позапланових перевірок.

7. Для проведення планової або позапланової перевірки керівник органу видає відповідно до статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" розпорядчі документи.

8. Планова перевірка проводиться посадовими особами органів комплексно (комісійно) відповідно до погодженого річного плану з періодичністю залежно від визначеного ступеня ризику в результаті провадження господарської діяльності за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.

Департамент Державтоінспекції МВС не пізніше ніж за 10 днів письмово повідомляє суб'єкт господарювання про дату і час проведення планової перевірки.

9. Позапланова перевірка може проводитися як комплексно (комісійно), так і одним органом в межах його повноважень, передбачених законом.

Комплексна (комісійна) позапланова перевірка проводиться органами відповідно до їх повноважень, передбачених законом, за спільним рішенням їх керівників.

Якщо перевірку проводить комісія, до складу якої входять представники органів, її керівником призначається представник Державтоінспекції.

Рішення про проведення комплексної (комісійної) позапланової перевірки приймає департамент Державтоінспекції МВС за поданням інших органів.

У разі проведення позапланової перевірки одним органом про її початок, а також про виявлені порушення та їх усунення зазначений орган інформує департамент Державтоінспекції МВС.

Облік планових і позапланових перевірок веде департамент Державтоінспекції МВС.

10. Позапланова перевірка може проводитися у разі:

встановлення під час проведення державного технічного огляду або здійснення контролю під час експлуатації транспортного засобу факту необ'єктивної перевірки суб'єктом господарювання технічного стану транспортного засобу;

порушення вимог до оформлення результатів перевірки технічного стану транспортного засобу;

відсутності в базі даних Державтоінспекції інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу після видачі протоколу перевірки або передачі до бази даних Державтоінспекції недостовірної інформації про результати такої перевірки;

вчинення дорожньо-транспортної пригоди, причиною якої є технічна несправність транспортного засобу, що не була виявлена суб'єктом господарювання під час проведення останньої перевірки технічного стану транспортного засобу;

надходження до органу від фізичних чи юридичних осіб письмового повідомлення про порушення суб'єктом господарювання вимог Порядку надання суб'єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 607 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1683);

виникнення підстав для перевірки виконання суб'єктом господарювання припису щодо усунення виявлених порушень.

11. За результатами перевірки діяльності суб'єкта господарювання складається акт у чотирьох примірниках за формою, затвердженою МВС, у якому зазначаються виявлені порушення.

Один примірник акта видається суб'єктові господарювання, а інші - керівникам органів, що проводили перевірку, для подальшої організації та здійснення контролю за усуненням виявлених порушень.

12. На підставі складеного за результатами перевірки акта суб'єкту господарювання видається припис щодо усунення виявлених порушень із зазначенням строку його виконання.

13. У разі виникнення підстав, зазначених у пункті 14 цього Порядку, повноваження суб'єкта господарювання на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів припиняються за вмотивованим письмовим рішенням департаменту Державтоінспекції МВС, погодженим з Мінтрансзв'язку та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. У разі коли таке рішення прийнято за результатами перевірки, що проводилася комісією, погодження не обов'язкове.

14. Підставою для прийняття рішення про припинення повноважень суб'єкта господарювання на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів є:

виявлення протягом півріччя більше ніж трьох фактів проведення необ'єктивної перевірки;

невиконання у встановлений строк припису, в якому обґрунтовані вимоги до усунення порушень, виявлених під час перевірки технічного стану транспортного засобу, або невжиття заходів для усунення таких порушень;

перешкоджання посадовим особам органів у проведенні перевірки або ненадання для перевірки документів, поданих суб'єктом господарювання для отримання повноважень на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів.

15. Прийняте рішення про припинення повноважень суб'єкта господарювання на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів є підставою для виключення його з автоматизованого реєстру Державтоінспекції.

Повторне внесення суб'єкта господарювання до автоматизованого реєстру департаменту Державтоінспекції МВС проводиться в установленому порядку.

16. Суб'єкт господарювання має право звернутися до відповідного органу або до суду щодо оскарження дій його представників.

У разі надходження такого звернення орган повинен розглянути його в установленому законом порядку.

____________

Опрос