Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке проведения экспертизы в области государственного экспортного контроля

КМ Украины
Постановление КМ от 26.11.2008 № 1028
действует с 04.12.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2008 р. N 1028

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 767 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 70; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2005 р., N 27, ст. 1568; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Це Положення визначає порядок проведення експертизи щодо товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та суб'єктів підприємницької діяльності (далі - суб'єкти), які мають намір здійснювати міжнародні передачі таких товарів.".

2. Абзаци другий і третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"товари, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, - товари, внесені до списків, складених і затверджених відповідно до статті 9 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", а також товари, щодо яких можуть застосовуватися процедури державного експортного контролю відповідно до статті 10 зазначеного Закону;

об'єкти експертизи - товари, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, а також суб'єкти, які мають намір здійснювати міжнародні передачі таких товарів;".

3. В абзаці другому пункту 4 слова "підприємницької діяльності" виключити.

4. Абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:

"6. Проведення Держекспортконтролем експертизи товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, є обов'язковим.".

5. У пункті 8:

абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

"визначення відповідності найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, найменуванню та опису товарів, внесених до відповідних списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю;

визначення можливостей проведення реєстрації суб'єктів, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі реєстрації юридичних чи фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності України, що мають намір провадити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення;";

в абзаці п'ятому слова "підприємницької діяльності" виключити;

в абзаці шостому слова "підприємницької діяльності, до конкретних країн" замінити словами "до конкретних держав";

в абзаці сьомому слова "конкретних товарів, що підлягають контролю" замінити словами "конкретних товарів (груп товарів), міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю".

6. В абзаці четвертому пункту 10 слова "що підлягають контролю" замінити словами "міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю".

7. Пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. Попередня експертиза в галузі державного експортного контролю є обов'язковою і проводиться Держекспортконтролем із залученням у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також юридичних осіб, уповноважених на це Держекспортконтролем.

Для проведення попередньої експертизи товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, суб'єкт надсилає на ім'я Голови Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

оформлену заяву за типовою формою на проведення попередньої експертизи;

засвідчені нотаріально копії статуту, установчого договору та свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта;

довідку щодо попередньої ідентифікації товарів, в якій визначена відповідність найменувань та описів конкретних товарів (груп товарів), зазначених у заяві, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.

Довідка щодо попередньої ідентифікації товарів засвідчується підписом керівника суб'єкта, що скріплюється печаткою такого суб'єкта.

У разі коли суб'єкт має намір здійснювати експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення технологій чи послуг, до довідки щодо попередньої ідентифікації додається анотований опис зазначених технологій чи послуг;

довідку щодо наявності чи відсутності у суб'єкта системи внутрішньофірмового експортного контролю, а в разі наявності такої системи - копію відповідного свідоцтва про атестацію системи Держекспортконтролем разом із зазначеною довідкою;

довідку щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів), які надано для попередньої експертизи, до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації (ступеня секретності таких товарів), що засвідчується підписами керівника суб'єкта і керівника його режимно-секретного органу (за наявності такого органу на підприємстві), які скріплюються печаткою такого суб'єкта;

перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю;

відомості (прізвище, ім'я, по батькові та посада) про посадових осіб, які організують та забезпечують додержання суб'єктом вимог законодавства з питань експортного контролю;

засвідчену копію свідоцтва про державну акредитацію суб'єкта (у разі провадження посередницької діяльності у сфері трансферу технологій).

Крім зазначених у цьому пункті документів, рекомендується подати відповідні висновки недержавної експертизи щодо попередньої ідентифікації товарів, яка проводиться за ініціативою суб'єкта.

Суб'єкт має право доручити проведення попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка одержала в установленому порядку повноваження на проведення експертизи в галузі державного експортного контролю.

У разі коли суб'єкт є розробником (виробником) товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, або має намір провадити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, у довідках, зазначених в абзацах п'ятому і дев'ятому цього пункту, можуть бути зазначені групи товарів, а довідки щодо конкретних товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, повинні бути подані під час проведення основної експертизи.

Держекспортконтроль має право на одержання від суб'єкта додаткової інформації, технічних довідок чи інших документів, які містять роз'яснення щодо поданих суб'єктом відомостей і є необхідними для прийняття обґрунтованого рішення.

У разі коли додаткова інформація від суб'єкта не надійшла до Держекспортконтролю протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

Тривалість попередньої експертизи не повинна перевищувати 30 днів з дати подання усіх необхідних документів до Держекспортконтролю, а в разі виникнення потреби у додатковому міжвідомчому узгодженні - після завершення такого узгодження. До строку розгляду звернення не зараховується час, необхідний для одержання від суб'єкта додаткової інформації.

За результатами попередньої експертизи Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав, реєструє суб'єктів та видає їм посвідчення про реєстрацію як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз'ясненнями про особливості здійснення таких передач.

Форми документів, зазначених у абзацах третьому, п'ятому, дев'ятому і дванадцятому цього пункту, затверджуються Держекспортконтролем.".

8. У пункті 14:

в абзацах першому, третьому і шостому слова "що підлягають контролю" замінити словами "міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю";

доповнити абзац третій реченнями такого змісту: "Тривалість проведення основної експертизи не повинна перевищувати 30 днів. Якщо Держекспортконтроль реєструє суб'єкта як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів за відповідними групами товарів, строк проведення основної експертизи продовжується на час, передбачений для проведення попередньої експертизи конкретних товарів.";

в абзацах четвертому і п'ятому слова "підприємницької діяльності" виключити.

____________

Опрос