Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы "Трансплантация" на период до 2012 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа, Паспорт от 08.10.2008 № 894
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2008 р. N 894

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Трансплантація" на період до 2012 року (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству охорони здоров'я та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми.

4. Міністерству охорони здоров'я подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Трансплантація" на період до 2012 року

Трансплантація як метод лікування ряду найтяжчих захворювань людини застосовується у разі, коли усунення небезпеки для життя або відновлення здоров'я реципієнта іншими методами лікування неможливе. Щорічна потреба в трансплантації органів становить в Україні при захворюваннях нирок 2000 осіб, печінки - 1500 і серця - 1000 осіб, а у хворих на цукровий діабет - 2000 осіб.

Мета Програми

Мета Програми полягає у підвищенні якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим, що потребують проведення операцій з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, продовженні строку життя людини без втрати працездатності і зниження рівня смертності шляхом широкого впровадження новітніх медичних технологій.

Шляхи і способи розв'язання проблем

На даний час трансплантологія розвивається за трьома напрямами - трансплантація органів, тканин і клітин. Законом України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" регулюється в основному діяльність, пов'язана лише з трансплантацією органів. Потребує стандартизації медична процедура діагностики смерті мозку, відображення її в Українській редакції Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я та введення до стандартів, згідно з якими здійснюється діагностика і лікування пацієнтів з важкими ураженнями головного мозку.

Розвиток трансплантології гальмується через відсутність єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Потребує подальшого удосконалення механізм координації роботи державних та комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових установ, які мають право провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині. Необхідно також установити контроль за якістю трансплантатів. З цією метою слід розробити стандарти та критерії якості, стандарти, згідно з якими здійснюється лікування хворих методом пересадки анатомічних матеріалів людині, а також провести сертифікацію витратних матеріалів для тканинного типування і консервації органів.

Регіональні центри трансплантації не мають можливості проводити в необхідній кількості операції з трансплантації органів через відсутність належного матеріально-технічного забезпечення.

Не визначені критерії встановлення ступеня працездатності реципієнта після проведення операції з трансплантації, а також подальшої його реабілітації та працевлаштування.

Однією з причин гальмування розвитку трансплантології є також відсутність викладання у вищих медичних навчальних закладах курсу трансплантології.

На сьогодні рівень фінансового забезпечення державних та комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових установ, які мають право провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів, становить 5 - 10 відсотків потреби. При цьому збільшується кількість пацієнтів, які потребують проведення операцій з трансплантації, зростають витрати держави з лікування хворих за кордоном, де вартість подібних операцій вища у 5 - 10 разів, підвищується рівень інвалідності та смертності.

Виконання Програми дасть змогу проводити 230 операцій з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів на рік при збереженні 92 відсотків функціонування трансплантатів протягом року після операції.

Розв'язання зазначених проблем може бути здійснено шляхом:

удосконалення нормативно-правової бази;

формування організаційних засад служби трансплантації;

удосконалення матеріально-технічної бази та медикаментозного забезпечення;

забезпечення підготовки професійних кадрів;

організації міжнародного співробітництва.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу поетапно реформувати трансплантологію, розширити можливості з надання спеціалізованої медичної допомоги особам з незворотніми захворюваннями та удосконалити процес їх реабілітації.

Удосконалення нових медичних технологій, підвищення рівня кваліфікації та навчання лікарів, проведення комплексних заходів щодо надання послуг належної якості у сфері трансплантації дасть змогу сформувати позитивну громадську думку, зміцнити довіру громадян до трансплантації як методу лікування.

Показники очікуваних результатів Програми визначені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законом. Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 липня 2006 р. N 416 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2151).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 894.

3. Державний замовник - МОЗ.

4. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я.

5. Виконавці заходів Програми - МОЗ, Національна академія наук, Академія медичних наук, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

6. Строк виконання: 2008 - 2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування (тис. гривень) 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Державний бюджет 

346462,8 

38621,3 

67755,4 

78663,9 

73101,6 

88320,6 

Усього 

346462,8 

38621,3 

67755,4 

78663,9 

73101,6 

88320,6 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року

(тис. гривень)

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Відпові-
дальні за виконання 

Джерела фінансу-
вання 

Прогноз-
ний обсяг фінан-
сових ресурсів для вико-
нання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

Усього 

За роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Удосконалення нормативно-
правової бази 

кількість операцій з трансплантації 

20 

12 

16 

20 

1. Розроблення порядку здійснення контролю за діяльністю державних та комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових установ, що мають право провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині 

МОЗ
Націо-
нальна академія наук Академія медичних наук 

  

  

  

  

  

  

  

2. Упровадження клінічних протоколів трансплантації органів, тканин і клітин. Розроблення стандартів, згідно з якими здійснюється лікування в нефрології, кардіології, гастроентерології, ендокринології, гематології, онкології тощо із застосуванням трансплантації органів, тканин і клітин 

МОЗ Академія медичних наук 

  

  

  

  

  

  

  

3. Розроблення та затвердження положення про відділення з вилучення анатомічних матеріалів як структурного підрозділу закладу охорони здоров'я і наукової установи, в яких провадиться діяльність, пов'язана з вилученням анатомічних матеріалів 

-"- 

  

  

  

  

  

  

  

4. Сертифікація витратних матеріалів для тканинного типування і консервації органів, тканин і клітин 

-"- 

  

  

  

  

  

  

  

5. Розроблення стандартів якості трансплантатів 

МОЗ Національна академія наук Академія медичних наук 

  

  

  

  

  

  

  

6. Визначення вимог до матеріально-
технічної бази, обладнання, підготовки і кваліфікації працівників, які необхідні для застосування трансплантації та провадження пов'язаної з нею діяльності 

МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Формування організаційних засад служби трансплантації 

кількість гістотипованих донорів-
волонтерів 

1100 

  

50 

250 

350 

450 

1. Реформування структури Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин, визначення його повноважень та механізму їх реалізації для здійснення ефективної координації та контролю за роботою закладів і установ 

МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

2. Розроблення стандартів, згідно з якими здійснюється лікування хворих з важкими ураженнями центральної нервової системи із застосуванням діагностики смерті мозку 

МОЗ Академія медичних наук 

  

  

  

  

  

 

  

3. Утворення служби трансплант-
координації, виїзних бригад діагностики порушень мозкового кровообігу та смерті мозку 

МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

4. Формування реєстру гістотипованих донорів-
волонтерів стовбурових гемопоетичних клітин, налагодження співробітництва з міжнародними трансплант-
організаціями, що мають подібний реєстр 

МОЗ Національна академія наук Академія медичних наук 

держав-
ний бюджет 

1500 

  

1500 

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

1500 

  

1500 

  

  

  

  

3. Удосконалення матеріально-
технічної бази та медикаментозного забезпечення 

кількість операцій з трансплантації 

860 

120 

140 

170 

200 

230 

1. Оснащення необхідним медичним обладнанням Національного інституту хірургії та трансплантологи імені О. О. Шалімова, Інституту клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук, Київського центру трансплантації кісткового мозку, Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання, Запорізької, Львівської, Одеської обласних клінічних лікарень, Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова, Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології імені В. І. Шаповала 

МОЗ Академія медичних наук 

держав-
ний бюджет 

76492,7 

9080 

12086,9 

16149,8 

16590,6 

22585,4 

кількість операцій з трансплантації від донорів-
трупів 

460 

50 

70 

90 

110 

140 

2. Забезпечення санітарними транспортними засобами виїзних бригад для взяття анатомічних матеріалів Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова, Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання, Львівської і Одеської обласних клінічних лікарень 

МОЗ Академія медичних наук 

-"- 

1360 

1020 

340 

  

  

  

кількість трансплантатів, що функціонують протягом року після трансплантації 

212 

110 

129 

156 

184 

212 

3. Забезпечення лікувально- профілактичних закладів лікарськими засобами для проведення імуносупресії, а Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання, Запорізької, Львівської та Одеської обласних клінічних лікарень, Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова, Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології імені В. І. Шаповала лікарськими засобами та витратними матеріалами для проведення операцій з трансплантації, імуносупресії та гемодіалізу 

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севасто-
польська міські держадміні-
страції 

держав-
ний бюджет 

241509,9 

28021,3 

42418,3 

48824,1 

56511 

65735,2 

кількість випадків діагностики смерті мозку 

410 

  

70 

90 

110 

140 

4. Оснащення відділень інтенсивної терапії, які є базами вилучення органів, обладнанням для діагностики смерті мозку 

МОЗ Академія медичних наук 

-"- 

4360 

  

4360 

  

  

  

кількість проведених імуногенетичних типувань 

750 

50 

100 

150 

200 

250 

5. Утворення та оснащення лабораторії контролю якості і безпеки біологічних матеріалів, лабораторії імуногенетичного типування та клінічного відділу в Координаційному центрі трансплантації органів, тканин і клітин 

МОЗ 

-"- 

19534,7 

500 

5344,7 

13690 

  

  

інформація про хворих, що отримують імуносупресивну терапію 

  

762* 

902* 

1072* 

1272* 

1502* 

6. Створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації 

МОЗ Академія медичних наук 

-"- 

1705,5 

  

1705,5 

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

держав-
ний бюджет 

344962,8 

38621,3 

66255,4 

78663,9 

73101,6 

88320,6 

____________
* Загальна кількість хворих з пересадженими органами, яка прогнозується на кінець кожного року 

4. Забезпечення підготовки професійних кадрів 

  

  

  

  

  

  

  

1. Забезпечення підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, лікарів-
спеціалістів хірургічного, терапевтичного, педіатричного профілю з питань трансплантології; внесення до навчальних програм підготовки студентів, лікарів-інтернів, лікарів-
спеціалістів відповідних змін 

МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

2. Забезпечення підготовки викладачів вищих медичних навчальних закладів III - IV рівня акредитації, вищих навчальних закладів післядипломної освіти з питань трансплантології на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Запорізької медичної академії післядипломної освіти, Донецького медичного університету 

МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

3. Запровадження підготовки лікарів-
трансплантологів в клінічній ординатурі та проведення перєдатестаційного циклу із спеціальності "Трансплантологія" 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Організація підготовки спеціалістів на курсах тематичного удосконалення з питань трансплантології відповідно до заявок закладів охорони здоров'я 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Організація міжнародного співробітництва 

  

  

  

  

  

  

  

1. Забезпечення участі українських експертів-
трансплантологів в роботі медичного відділу Ради Європи в Страсбурзі 

МОЗ Академія медичних наук 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Сприяння розширенню участі українських трансплантологів у проведенні відповідних міжнародних семінарів, симпозіумів, конференцій з питань трансплантології, роботі європейських та міжнародних трансплантологічних співтовариств і мультицентрових міжнародних дослідженнях з проблем трансплантації органів, тканин і клітин 

МОЗ Національна академія наук Академія медичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

держав-
ний бюджет 

346462,8 

38621,3 

67755,4 

78663,9 

73101,6 

88320,6 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Формування організаційних засад служби трансплантації 

формування реєстру гістотипованих донорів-волонтерів стовбурових гемопоетичних клітин, налагодження співробітництва з міжнародними трансплант-організаціями, що мають подібний реєстр 

кількість гістотипованих донорів-волонтерів 

1100 

  

50 

250 

350 

450 

2. Удосконалення матеріально-технічної бази та медикаментозного забезпечення 

здійснення заходів, передбачених Програмою 

кількість операцій з трансплантації 

860 

120 

140 

170 

200 

230 

кількість операцій з трансплантації від донорів-трупів 

460 

50 

70 

90 

110 

140 

кількість трансплантатів, що функціонують протягом першого року після трансплантації 

791 

110

129 

156 

184 

212 

кількість випадків діагностики смерті мозку 

410 

  

70 

90 

110 

140 

кількість проведених імуногенетичних типувань 

750 

50 

100 

150 

200 

250 

інформація про хворих, що отримують імуносупресивну терапію 

  

762* 

902* 

1072* 

1272* 

1502* 

____________
* Загальна кількість хворих з пересадженими органами, яка прогнозується на кінець кожного року 

____________

Опрос