Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы Государственной администрации автомобильного транспорта

КМ Украины
Постановление КМ от 03.09.2008 № 771
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2008 р. N 771

Київ

Деякі питання Державної адміністрації автомобільного транспорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 листопада 2008 року N 1034
,
від 18 листопада 2009 року N 1228
,
від 14 липня 2010 року N 585

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну адміністрацію автомобільного транспорту, що додається.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 681 "Питання державного управління в галузі автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1884):

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Утворити Державну адміністрацію автомобільного транспорту на базі Державного департаменту автомобільного транспорту, що ліквідується.".

абзац четвертий пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.11.2009 р. N 1228)

3. Взяти до відома, що Державна адміністрація автомобільного транспорту розміщується по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну адміністрацію автомобільного транспорту

1. Державна адміністрація автомобільного транспорту (Державтотрансадміністрація) є урядовим органом у сфері автомобільного транспорту, який діє у системі Мінтрансзв'язку.

Державтотрансадміністрація відповідальна перед Кабінетом Міністрів України, підзвітна і підконтрольна Міністрові транспорту та зв'язку.

2. Державтотрансадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінтрансзв'язку.

3. Основними завданнями Державтотрансадміністрації є:

участь у межах її повноважень в реалізації державної політики у сфері автомобільного транспорту;

організація у межах своїх повноважень роботи з виконання актів законодавства про автомобільний транспорт та здійснення систематичного контролю за їх реалізацією;

здійснення у випадках, встановлених законом, регулятивних та дозвільно-реєстраційних функцій.

4. Державтотрансадміністрація відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує в межах своїх повноважень роботу з виконання вимог законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

2) узагальнює практику застосування законодавства про автомобільний транспорт, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх в установленому порядку Мінтрансзв'язку;

3) забезпечує відповідно до законодавства державне регулювання у сфері автомобільного транспорту;

4) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності автомобільного транспорту;

5) бере участь у формуванні державної економічної, інвестиційної політики у сфері автомобільного транспорту;

6) за дорученням Мінтрансзв'язку бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з членства в таких організаціях;

7) проводить моніторинг ринку послуг, що надаються автомобільним транспортом, та сприяє розвиткові конкуренції;

8) формує мережу автобусних маршрутів загального користування в міжнародному сполученні;

9) забезпечує:

організацію перевезень на міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути);

реалізацію державної політики у сфері міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, готує в установленому порядку проекти відповідних міжнародних договорів, бере за дорученням Мінтрансзв'язку участь в роботі міжурядових комісій і міжнародних організацій з питань автомобільних перевезень та забезпечує виконання положень міжнародних договорів;

формування і ведення реєстру міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутів);

визначення мережі та затвердження паспортів міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), а також погодження розкладу руху автобусів на міжміських автобусних маршрутах у межах території області;

проведення конкурсу на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області;

захист прав споживачів послуг, що надаються автомобільним транспортом, відповідно до законодавства;

підготовку пропозицій щодо формування тарифної політики у сфері автомобільного транспорту;

10) бере участь у проведенні в установленому порядку стандартизації та сертифікації автотранспортних засобів, робіт (послуг), що виконуються (надаються) автомобільним транспортом;

11) погоджує в установленому порядку нормативну документацію на транспортні засоби та бере участь в роботі комісій з питань постановлення на виробництво їх нових зразків;

12) організовує наукове забезпечення реалізації основних напрямів розвитку сфери автомобільного транспорту, ефективної і безпечної його діяльності, визначення соціальних стандартів якості його роботи;

13) сприяє в межах своїх повноважень зменшенню шкідливого впливу наслідків діяльності автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище, здійсненню заходів з енергозбереження;

14) визначає тематику науково-дослідних робіт, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем сфери автомобільного транспорту, сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду, міжнародних стандартів;

15) вживає заходів для забезпечення належної оплати праці, вдосконалення соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях автомобільного транспорту, вживає заходів для забезпечення їх висококваліфікованими працівниками;

16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Державтотрансадміністрації;

17) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері автомобільного транспорту;

18) бере у межах своїх повноважень участь у забезпеченні підготовки єдиної транспортної системи до сталого функціонування в особливий період;

19) розглядає і вносить пропозиції Мінтрансзв'язку щодо створення, реорганізації та ліквідації державних підприємств автомобільного транспорту;

20) координує у межах своїх повноважень діяльність територіальних органів Мінтрансзв'язку;

21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Державтотрансадміністрація має право:

1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Державтотрансадміністрація видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Державтотрансадміністрацію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку.

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. N 585)

Голова Державтотрансадміністрації має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та зв'язку відповідно до пропозицій голови.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. N 1034)

8. Голова Державтотрансадміністрації:

1) здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на неї завдань;

2) розподіляє обов'язки між заступниками;

3) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів, інших працівників Адміністрації;

4) визначає ступінь відповідальності заступників голови Державтотрансадміністрації та керівників її структурних підрозділів;

5) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Адміністрації, крім заступників її голови;

6) підписує видані в межах повноважень Державтотрансадміністрації накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх виконання;

7) затверджує положення про структурні підрозділи Державтотрансадміністрації;

8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Для розроблення основних напрямів розвитку автомобільного транспорту, вирішення найважливіших питань його діяльності утворюється колегія Державтотрансадміністрації у складі її голови, його заступників та керівників структурних підрозділів Адміністрації.

Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту та зв'язку.

Рішення колегії проводяться у життя наказами Державтотрансадміністрації.

10. Граничну чисельність працівників Державтотрансадміністрації в межах граничної чисельності працівників Мінтрансзв'язку, визначеної Кабінетом Міністрів України, затверджує за поданням голови Державтотрансадміністрації Міністр транспорту та зв'язку.

Структуру Державтотрансадміністрації затверджує її голова за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку.

11. Штатний розпис і кошторис Державтотрансадміністрації затверджує голова Державтотрансадміністрації за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку і Мінфіном.

12. Фінансування Державтотрансадміністрації здійснюється за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінтрансзв'язку.

13. Умови оплати праці працівників Державтотрансадміністрації визначає Кабінет Міністрів України.

14. Державтотрансадміністрація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000 р. N 586 "Про утворення Державного департаменту автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 14, ст. 561).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1583 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2012).

3. Пункт 28 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

4. Пункт 62 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 347 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1064).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р. N 25 "Про внесення змін до Положення про Державний департамент автомобільного транспорту" (Офіційний, вісник України, 2008 р., N 8, ст. 200).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. N 133 "Про внесення зміни до Положення про Державний департамент автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 490)".

____________

Опрос