Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аттестации и государственной регистрации методик проведения судебных экспертиз

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.07.2008 № 595
редакция действует с 15.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2008 р. N 595

Київ

Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 листопада 2013 року N 814

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, що додається.

2. Міністерству юстиції розробити і затвердити протягом трьох місяців Порядок ведення Реєстру методик проведення судових експертиз.

3. Установити, що раніше впроваджені в експертну практику методики вважаються такими, що пройшли атестацію, та підлягають державній реєстрації.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедури атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної), внесення змін до методик, що пройшли атестацію та державну реєстрацію, а також припинення застосування методик.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.11.2013 р. N 814)

2. У цьому Порядку під поняттям "методика проведення судової експертизи (далі - методика)" слід розуміти результат наукової роботи, що містить систему методів дослідження, які застосовуються в процесі послідовних дій експерта з метою виконання певного експертного завдання.

3. Методики розробляються державними спеціалізованими установами, визначеними статтею 7 Закону України "Про судову експертизу" (далі - спеціалізовані установи).

У разі потреби до розроблення методик залучаються провідні фахівці з певних галузей знань за їх згодою.

Атестація методик

4. Атестація методик полягає в оцінці звіту про наукову роботу, виконану з метою розроблення методик, шляхом проведення його рецензування та апробації методик спеціалізованими установами.

У разі потреби до атестації методик залучаються провідні фахівці з певних галузей знань за їх згодою.

5. Рецензування звіту про наукову роботу проводиться фахівцями з певних галузей знань, які не брали участь у розробленні методики, з метою визначення актуальності та новизни з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, а також можливості використання методик в експертній практиці.

За результатами розгляду звіту складається письмова рецензія.

6. Апробація методик проводиться фахівцями спеціалізованих установ, які не брали участь у їх розробленні, з метою перевірки обґрунтованості методик, а також оцінки їх ефективності та результативності для виконання експертних завдань.

За результатами апробації складається довідка згідно з додатком 1.

7. Результати атестації методик розглядаються науковими радами спеціалізованих установ, які діють відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - наукові ради).

У разі прийняття науковою радою рішення про рекомендацію до впровадження методики в експертну практику - вона подається для державної реєстрації.

Державна реєстрація методик

8. Державна реєстрація методик проводиться Мін'юстом, який є держателем Реєстру методик проведення судових експертиз (далі - Реєстр) і визначає організаційні та методологічні принципи його ведення.

9. Для проведення державної реєстрації подаються:

два примірники методики;

рецензія на звіт;

довідка про апробацію методики;

копія рішення відповідної наукової ради щодо впровадження методики в експертну практику;

облікова картка, яка заповнюється спеціалізованою установою, що є розробником методики (додаток 2).

10. Методики, подані для державної реєстрації, розглядаються Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін'юсті (далі - Координаційна рада).

За результатами розгляду методики Координаційна рада приймає одне з таких рішень:

методика підлягає державній реєстрації;

методика не підлягає державній реєстрації.

11. У разі прийняття Координаційною радою рішення про те, що методика підлягає державній реєстрації, їй присвоюється відповідний реєстраційний код і до Реєстру заносяться такі дані:

реєстраційний код методики;

найменування спеціалізованої установи, що є розробником методики;

назва методики;

дата прийняття рішення про державну реєстрацію методики.

12. У разі прийняття Координаційною радою рішення про те, що методика не підлягає державній реєстрації, вона повертається до спеціалізованої установи, що є розробником методики.

13. На примірниках методики робиться напис установленого зразка (додаток 3) із зазначенням дати її державної реєстрації і реєстраційного коду згідно з Реєстром.

14. Після державної реєстрації один примірник методики повертається до спеціалізованої установи, що є її розробником.

Внесення змін до методик та припинення їх застосування

15. До методик, що пройшли атестацію та державну реєстрацію, можуть бути внесені зміни, пов'язані з появою нових об'єктів дослідження, застосуванням нового обладнання та/або програмних продуктів, змінами у законодавстві та нормативно-технічних актах, а також у зв'язку із необхідністю удосконалення методик в окремій частині.

Такі зміни підлягають атестації згідно з цим Порядком.

16. У разі прийняття науковою радою рішення про рекомендацію щодо впровадження змін до методики в експертну практику такі зміни подаються на розгляд Координаційної ради.

За результатами розгляду змін до методики Координаційна рада приймає одне з таких рішень:

внести зміни до методики;

залишити методику без змін.

17. У разі неможливості застосування методики в експертній практиці у зв'язку із змінами у законодавстві та нормативно-технічних актах наукова рада вносить на розгляд Координаційної ради пропозицію щодо припинення застосування методики.

Координаційна рада розглядає пропозицію та приймає одне з таких рішень:

прийняти пропозицію про припинення застосування методики;

відхилити пропозицію про припинення застосування методики.

18. У разі прийняття Координаційною радою рішення про внесення змін до методики або припинення застосування методики до Реєстру вносяться відповідні дані у порядку, визначеному Мін'юстом.

19. У разі прийняття Координаційною радою рішення про залишення методики без змін запропоновані зміни до методики повертаються спеціалізованій установі, що є їх розробником.

У разі прийняття Координаційною радою рішення про відхилення пропозиції про припинення застосування методики спеціалізованій установі, яка внесла таку пропозицію, рекомендується розробити методику на заміну існуючої або зміни до неї.

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 814)

 

ДОВІДКА
про апробацію методики

___________________________________________________________
(назва)

1. Установа, підрозділ __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. Вид експертизи _____________________________________________________________________

3. Під час проведення апробації використано:

методичні матеріали ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
технічні засоби ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
об'єкти досліджень ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
обладнання __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Апробацію проведено відповідно до методичних матеріалів, якщо ні, то в чому полягає невідповідність _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Переваги методики __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Недоліки методики __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Пропозиції щодо вдосконалення методики ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Висновок про можливість і доцільність використання методики в експертній практиці та рекомендації до впровадження __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Апробацію проводили: 

 

_______________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, освіта, стаж експертної роботи)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________
(підпис) 

_______________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, освіта, стаж експертної роботи)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________
(підпис) 

_______________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, освіта, стаж експертної роботи)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________
(підпис) 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА

Назва методики _______________________________________________________________________

Вид експертизи _______________________________________________________________________

Об'єкт дослідження ___________________________________________________________________

Експертні завдання, що планується виконати з допомогою методики (коротка анотація) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування спеціалізованої установи, що є розробником методики
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (головні виконавці, співвиконавці (за наявності)

Строк розроблення методики ____________________________________________________________

Результати проведення:
рецензування _________________________________________________________________________
                                                          (із зазначенням дати складення рецензії, прізвища та ініціалів рецензентів)
апробації ______________________________________________________________________________
                                                            (із зазначенням періоду проведення, прізвища та ініціалів спеціалістів, ______________________________________________________________________________________
                                                                                            що брали участь в апробації) 

Рішення щодо впровадження методики в експертну практику _____________________________________________________________________________________
                                 (дата прийняття і номер рішення, найменування наукової ради спеціалізованої установи)

Картку заповнив ____________________________
                                                  (посада, прізвище та ініціали)

___ _____________ 20__ р. 

 

НАПИС
про державну реєстрацію методики проведення судових експертиз

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

___ _____________ 20__ р.

Реєстраційний код _________________

____________

Опрос