Идет загрузка документа (123 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам европейской интеграции Украины на 2008 - 2011 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 02.07.2008 № 594
редакция действует с 01.11.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2008 р. N 594

Київ

Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1109

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати за поданням Державного комітету телебачення та радіомовлення визначені Програмою завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів і сприяти залученню в установленому порядку додаткових коштів з інших передбачених законодавством джерел для фінансування Програми.

4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати Державному комітетові телебачення та радіомовлення до 25 грудня поточного року інформацію про результати виконання Програми для узагальнення і подання до 15 лютого наступного року звіту Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 52

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки

Загальні положення

Європейська інтеграція є визначальним чинником як зовнішньої, так і внутрішньої політики держави, зміцнює безпеку та позитивно впливає на відносини України з іншими державами. Реалізація курсу на інтеграцію до ЄС забезпечує гарантії верховенства права, дотримання прав людини, розвиток в Україні громадянського суспільства і демократії, побудову соціально орієнтованої ринкової економіки.

На сьогодні інтеграція України до ЄС не має широкої громадської підтримки в українському суспільстві. Отже, пріоритетом у роботі, пов'язаній з реалізацією стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, є підвищення рівня поінформованості громадян про зміст національних інтересів, мету європейської інтеграції України, історію ЄС та функціонування його інституцій, стандарти життя в європейських державах, співпрацю України з ЄС, а також його державами-членами.

Мета Програми

Метою Програми є подальше підвищення рівня поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три варіанти досягнення мети Програми:

застосування механізму, передбаченого Державною програмою інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 - 2007 роки;

проведення широкомасштабних інформаційних кампаній з урахуванням досвіду держав - кандидатів на вступ до ЄС, зокрема щодо підготовки їх населення до участі в референдумах про вступ до ЄС;

провадження інформаційно-просвітницької діяльності з метою формування громадської підтримки інтеграції України до ЄС як процесу внутрішніх реформ, спрямованих на наближення стандартів життя в державі до європейських, шляхом роз'яснення переваг, що виникають на різних етапах такої інтеграції (не лише на етапі набуття членства).

Результати аналізу роботи в 2004 - 2007 роках свідчать про необхідність запровадження якісно нового механізму координації, контролю, кадрового та фінансового забезпечення виконання Програми порівняно з тим, що використовувався раніше.

Досвід інформаційних кампаній, що проводилися у державах - кандидатах на вступ до ЄС, не може бути сьогодні застосований в Україні повною мірою через те, що вона не є державою - кандидатом на вступ до ЄС.

Отже, оптимальним є третій варіант, оскільки він передбачає:

підвищення рівня прозорості урядової політики;

інформування громадян України щодо практичних можливостей використання результатів співпраці з ЄС;

проведення загальнонаціональної громадської дискусії щодо інтеграції України до ЄС;

формування запиту громадськості щодо проведення реформ відповідно до європейської моделі розвитку держави;

організацію та провадження інформаційно-просвітницької діяльності на регіональному рівні;

значне підвищення рівня інституціонального, кадрового та фінансового забезпечення виконання Програми;

застосування принципу трисекторного партнерства між органами виконавчої влади, державними і недержавними засобами масової інформації, а також громадськими організаціями.

Виконання цієї Програми забезпечується органами виконавчої влади, зокрема шляхом розміщення актуальної інформації на власних інтернет-сторінках, участі у заходах, присвячених питанням європейської інтеграції, роз'яснення переваг реалізації цілей державної політики у сфері європейської інтеграції із залученням:

громадських організацій - для здійснення в установленому порядку заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно на конкурсній основі. Конкурс проектів та програм з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями, проводиться в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

державних і недержавних засобів масової інформації - для підготовки та трансляції відповідно до законодавства телерадіопрограм, роликів, розміщення публікацій і розповсюдження додаткових тематичних інформаційних матеріалів до друкованих видань за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

державних друкованих та електронних засобів масової інформації - для розміщення публікацій та трансляції підготовлених у межах фінансування відповідних державних телерадіокомпаній згідно з державним замовленням телерадіопрограм і роликів;

обласних і районних бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів - для формування всеукраїнської мережі центрів європейської інформації і провадження інформаційної діяльності.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 2.

Координація діяльності з виконання Програми покладається на Держкомтелерадіо.

Для забезпечення виконання Програми та проведення її моніторингу Держкомтелерадіо утворює в установленому порядку координаційну раду з числа представників Держкомтелерадіо, заінтересованих органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації та народних депутатів України. Головою ради є керівник Програми.

Координаційна рада діє на підставі положення, яке затверджується Держкомтелерадіо. Пропозиції та рекомендації координаційної ради за результатами обговорення проектів і програм з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями і поданих для участі в конкурсі, враховуються під час визначення його переможців.

Держкомтелерадіо у разі потреби подає в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити сприятливе інформаційне середовище, необхідне для дотримання курсу на європейську інтеграцію України;

підвищити рівень поінформованості громадськості з питань ЄС;

посилити політичну підтримку ідеї членства України в ЄС;

активізувати транскордонне співробітництво регіонів України з відповідними регіонами держав - членів ЄС;

збільшити середньодобовий обсяг теле- та радіомовлення за рахунок створення теле- і радіопрограм про європейську інтеграцію України;

збільшити обсяг друкованої продукції (книжок, інформаційних буклетів, брошур, довідників, наукових, публіцистичних та інших праць) з історії та перспектив розвитку ЄС і кількість публікацій з питань європейської інтеграції України у друкованих засобах масової інформації;

створити нові та поповнити наявні інтернет-сторінки інформацією з питань європейської інтеграції України.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, інших передбачених законодавством джерел.

Обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, становить 65286 тис. гривень.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

Програма не потребує створення додаткових матеріально-технічних ресурсів.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 569.

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. N 594.

3. Державний замовник-координатор - Держкомтелерадіо.

4. Державні замовники - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Керівник Програми - перший заступник Голови Держкомтелерадіо.

6. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації.

7. Строк виконання 2008 - 2011 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг
фінансування (тис. гривень) 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

Державний бюджет 

43496 

3250 

11126 

13494 

15626 

у тому числі з коштів, виділених для Держкомтелерадіо 

16730 

2000 

3642 

5198 

5890 

Місцеві бюджети 

21790 

2186 

4143 

6927 

8534 

Інші джерела 

  

  

  

  

  

Усього 

65286 

5436 

15269 

20421 

24160 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки

(У тексті додатка 2 слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замінено словом "ДПтС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1109)

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2008 

2009 

2010 

2011 

1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах 

  

  

  

  

  

  

1) розміщення на офіційних інтернет-сторінках органів виконавчої влади інформації про виконання Програми та співробітництво з ЄС і Радою Європи  

центральні органи виконавчої влади 

у межах коштів, передбачених для утримання відповідних органів виконавчої влади 

  

  

  

  

  

кількість конференцій 

  

2) проведення конференцій з питань: економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС 

Мінекономіки 

державний бюджет 

210 

  

60 

70 

80 

  

  

реформування системи органів правопорядку та боротьби з корупцією в Україні та державах - членах ЄС 

МВС 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

  

інтеграції України до європейського освітнього та наукового простору 

МОН 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

  

  

  

пенсійної реформи в Україні та державах - членах ЄС 

Мінпраці 

  

260 

  

260 

  

  

  

  

європейської енергетичної політики 

Мінпаливенерго 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

реформування житлово-
комунального господарства в Україні та державах - членах ЄС 

Мінжитлокомунгосп 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

запровадження європейських стандартів у процесі реалізації екологічної політики 

Мінприроди 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

реформування системи охорони здоров'я в Україні та державах - членах ЄС 

МОЗ 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

інноваційного розвитку в Україні в контексті європейської інтеграції 

Мінпромполітики 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

інтеграції України до транс'європейської транспортної мережі 

Мінтрансзв'язку 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

поширення досвіду європейських країн у реформуванні сільського господарства 

Мінагрополітики 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

стану, проблем та перспектив адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

Мін'юст 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

поширення досвіду європейських країн у реалізації молодіжної політики: уроки для України 

Мінсім'ямолодьспорт 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

запровадження європейських стандартів у процесі реалізації державної бюджетної політики 

Мінфін 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

управління кордонами України у контексті європейської інтеграції 

Адміністрація Держприкордонслужби 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

запровадження європейських стандартів у процесі реалізації антимонопольної політики 

Антимонопольний комітет 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

реформування державної служби в Україні відповідно до європейських стандартів 

Головдержслужба 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

запровадження європейських стандартів в процесі реалізації митної політики 

Держмитслужба 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

реформування податкової служби в Україні відповідно до європейських стандартів 

ДПА 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

запровадження в Україні європейських стандартів утримання громадян у місцях позбавлення волі та затриманих осіб 

ДПтС

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

реформування системи державної статистики в Україні у контексті європейської інтеграції 

Держкомстат 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

участі України у європейських космічних проектах 

НКАУ 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

реформування служб безпеки в Україні та державах - членах ЄС 

СБУ 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

управління державним майном в Україні із застосуванням європейського досвіду 

Фонд державного майна 

  

300 

  

100 

100 

100 

  

  

державної інформаційної політики в контексті європейського досвіду 

Держкомтелерадіо 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

запровадження європейських стандартів державного регулювання міжетнічних відносин та мовної політики: уроки для України 

Держкомнацрелігій 

  

260 

50 

60 

70 

80 

кількість громадських слухань (читань) 

108 

27 

27 

27 

27 

3) проведення громадських слухань (читань) в регіонах у рамках Дня Європи в Україні 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

1080 

216 

243 

297 

324 

кількість учасників 

6480 

1620 

1620 

1620 

1620 

кількість повідомлень у засобах масової інформації 

1080 

270 

270 

270 

270 

Разом за завданням 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7580 

1116 

2043 

2077 

2344 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

6500 

900 

1800 

1780 

2020 

місцеві бюджети 

1080 

216 

243 

297 

324 

2. Підвищення рівня обізнаності громадян про можливості, що існують в рамках співпраці з ЄС та Радою Європи 

кількість центрів європейської інформації 

195 

20 

25 

50 

100 

1) забезпечення розвитку мережі центрів європейської інформації на базі: 

  

  

  

  

  

  

  

обласних та районних бібліотек 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Місцеві бюджети 

3550 

400 

900 

1000 

1250 

  

  

  

  

  

  

  

МКТ 

у межах коштів, передбачених для утримання відповідного органу виконавчої влади 

  

  

  

  

  

кількість центрів європейської інформації 

27 

  

10 

10 

бібліотек вищих та загальноосвітніх навчальних закладів 

МОН 

державний бюджет 

765 

  

105 

255 

405 

кількість презентацій і тренінгів 

32 

2) проведення у регіонах презентацій і тренінгів з питань 
надання допомоги ЄС згідно з документом "Європейський інструмент сусідства та партнерства" 

Мінекономіки 

у межах коштів, передбачених 
для утримання відповідного органу виконавчої влади 

  

  

  

  

  

кількість учасників 

600 

150 

150 

150 

150 

  

  

  

  

  

  

3) розміщення на офіційних інтернет-сторінках органів виконавчої влади інформації про можливості європейських програм, надання допомоги ЄС згідно з документом "Європейський інструмент сусідства та партнерства" 

центральні органи виконавчої влади 

у межах коштів, передбачених для утримання відповідного органу виконавчої влади 

  

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4315 

400 

1005 

1255 

1655 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

765 

  

105 

255 

405 

місцеві бюджети 

3550 

400 

900 

1000 

1250 

3. Підвищення рівня обізнаності громадян про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в ЄС 

кількість проектів 

  

  

  

  

  

1) надання громадським організаціям підтримки у 
здійсненні заходів щодо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

  

10 

14 

16 

інформування на всеукраїнському та регіональному рівні громадськості з питань європейської інтеграції 

МЗС 

державний бюджет 

6500 

  

1500 

2000 

3000 

  

260 

52 

52 

78 

78 

інформування на регіональному рівні громадськості з питань європейської інтеграції 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

15600 

1300 

2600 

5200 

6500 

кількість проектів 

18 

2) організація навчання журналістів, які працюють у державних та недержавних засобах масової інформації, з підготовки матеріалів з питань європейської інтеграції 

Держкомтелерадіо 

державний бюджет 

1150 

110 

230 

330 

480 

кількість конкурсів 

3) проведення серед журналістів, які працюють у державних та недержавних засобах масової інформації, конкурсу на краще висвітлення питань щодо європейських цінностей, стандартів, досвіду проведення реформ та перспектив набуття Україною членства в ЄС 

Держкомтелерадіо 

державний бюджет 

350 

50 

90 

100 

110 

кількість поїздок 

28 

10 

4) організація поїздок журналістів, відібраних на конкурсній основі, до європейських держав - нових членів ЄС відповідно до двосторонніх угод 

- " - 

- " - 

900 

150 

200 

250 

300 

кількість проектів 

15 

  

5) розширення та розвиток мережі шкільних євроклубів та підтримка їх діяльності 

МОН 

- " - 

300 

  

100 

100 

100 

  

15 

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

300 

  

100 

100 

100 

кількість конкурсів 

  

6) проведення конкурсів наукових робіт з питань європейської інтеграції серед учнів загальноосвітніх та студентів вищих навчальних закладів 

МОН 

державний бюджет 

300 

  

100 

100 

100 

кількість конференцій 

  

7) проведення наукових конференцій та форумів з питань європейської інтеграції серед учнів загальноосвітніх та студентів вищих навчальних закладів 

- " - 

- " - 

750 

  

200 

250 

300 

  

  

  

  

  

  

8) видання посібників: 

МОН 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

кількість посібників 

  

для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 
з висвітленням тем міжнародних зв'язків, міжнародних інституцій та європейської інтеграції України 

  

  

3924 

  

1260 

1332 

1332 

кількість вчителів, які отримають посібники (тис. осіб) 

126 

  

42 

42 

42 

тираж (тис. примірників) 

126 

  

42 

42 

42 

кількість посібників 

  

для учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
"Україна в Європі та світі" 

  

  

2590 

  

832 

879 

879 

тираж (тис. примірників) 

186 

  

62 

62 

62 

кількість навчальних програм 

  

9) розроблення навчальних програм з питань 
європейської інтеграції для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціального курсу "Україна в Європі та світі" 

- " - 

- " - 

737 

  

237 

250 

250 

кількість учнів, що пройшли навчання (млн. осіб) 

3,7 

  

1,7 

тираж (тис. примірників) 

126 

  

42 

42 

42 

обсяг трансляції, годин 

  

  

  

  

  

10) виготовлення та трансляція в ефірі недержавних рейтингових телерадіоканалів роликів з питань європейської інтеграції 

Держкомтелерадіо 

державний бюджет 

1450 

250 

300 

400 

500 

кількість програм 

110 

10 

20 

40 

40 

11) підготовка та трансляція в ефірі недержавних рейтингових телерадіоканалів передач, передач у жанрі "ток-шоу", дебатів, дискусій з питань європейської інтеграції 

- " - 

- " - 

4870 

360 

795 

1835 

1880 

загальний тираж додаткових тематичних інформаційних матеріалів (тис. примірників) 

1000 

100 

200 

300 

400 

12) виготовлення додаткових тематичних інформаційних матеріалів до друкованих видань 

- " - 

- " - 

1910 

110 

400 

600 

800 

обсяг трансляції, годин 

  

  

  

  

  

13) регулярна трансляція підготовлених на державне замовлення телерадіопрограм та роликів Національною телекомпанією, Національною радіокомпанією, Державною телерадіокомпанією "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" та обласними телерадіокомпаніями 

Держкомтелерадіо 

у межах коштів, передбачених для утримання відповідного органу виконавчої влади 

  

  

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41631 

2330 

8944 

13726 

16631 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

25731 

1030 

6244 

8426 

10031 

місцеві бюджети 

15900 

1300 

2700 

5300 

6600 

4. Інтеграція України до європейського інформаційного та інтелектуального простору 

кількість інформаційних матеріалів (млн. примірників) 

15 

  

1) розроблення, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів (листівок, буклетів, плакатів) 

МЗС 

державний бюджет 

3000 

  

1000 

1000 

1000 

  

  

  

  

  

  

2) проведення щороку Дня Європи в обласних центрах, мм. Києві та Севастополі 

МКТ 

державний бюджет 

260 

50 

60 

70 

80 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

1260 

270 

300 

330 

360 

трансляція відеопродукції Національною телекомпанією, Національною радіокомпанією, Державною телерадіокомпанією "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення", разів

200 

20 

40 

60 

80 

3) трансляція державними телерадіокомпаніями відеопродукції європейських держав про їх історію, культуру, мистецтво, шлях до  європейської інтеграції, кращі художні та документальні фільми відповідно 
до двосторонніх угод 

Держкомтелерадіо 

у межах коштів, передбачених для утримання відповідного органу виконавчої влади 

  

  

  

  

  

показ відеопродукції обласними телерадіокомпаніями

2600 

260 

520 

780 

1040 

кількість заходів 

44 

12 

12 

12 

4) проведення днів культури європейських країн відповідно до двосторонніх угод 

МКТ 

державний бюджет 

1350 

300 

350 

350 

350 

кількість телевізійних кореспондентських пунктів 

10 

5) утворення і забезпечення діяльності телевізійних кореспондентських пунктів у мм. Брюсселі, Таллінні, Ризі, Вільнюсі, Варшаві, Празі, Братиславі, Будапешті, Бухаресті, Софії 

Держкомтелерадіо 

- " - 

4830 

910 

1242 

1278 

1400 

кількість репортажів, підготовлених кореспондентськими пунктами для трансляції на телеканалах 

420 

60 

120 

120 

120 

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10700 

1530 

2952 

3028 

3190 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

9440 

1260 

2652 

2698 

2830 

місцеві бюджети 

1260 

270 

300 

330 

360 

5. Проведення моніторингу стану виконання Програми та рівня поінформованості громадян і підтримки ними вступу України до ЄС 

кількість соціологічних досліджень 

  

1) проведення всеукраїнських соціологічних досліджень 

Держкомтелерадіо 

державний бюджет 

780 

  

260 

260 

260 

кількість громадських обговорень 

2) проведення громадських обговорень річного звіту про результати виконання Програми та проектів щорічних планів виконання Програми 

- " - 

- " - 

60 

10 

15 

15 

20 

кількість досліджень 

3) проведення соціологічних досліджень в різних регіонах 

Держкомтелерадіо 

державний бюджет 

220 

50 

50 

60 

60 

Разом за завданням 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

1060 

60 

325 

335 

340 

Усього за Програмою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65286 

5436 

15269 

20421 

24160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

43496 

3250 

11126 

13494 

15626 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінекономіки 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

МОН 

  

9576 

  

2894 

3236 

3446 

  

  

  

  

  

  

  

  

МЗС 

  

9500 

  

2500 

3000 

4000 

  

  

  

  

  

  

  

  

МКТ 

  

1610 

350 

410 

420 

430 

  

  

  

  

  

  

  

  

МВС 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінпраці 

  

260 

  

260 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінпаливенерго 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

МОЗ 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінжитлокомунгосп 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінприроди 

  

260 

50 

60

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінпромполітики 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінагрополітики 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінтрансзв'язку 

  

260 

50 

60 

70 

80 

 

  

  

  

  

  

  

  

Мінсім'ямолодьспорт 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мін'юст 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінфін 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Антимонопольний комітет 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Фонд державного майна 

  

300 

  

100 

100 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

НКАУ 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Головдержслужба 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

СБУ 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Держкомнацрелігій 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Держкомстат 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Держмитслужба 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

ДПА 

  

210 

  

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

ДПтС

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Адміністрація Держприкордонслужби 

  

260 

50 

60 

70 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

Держприкордонслужби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Держкомтелерадіо 

  

16730 

2000 

3642 

5198 

5890 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

21790 

2186 

4143 

6927 

8534 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками   

2008 

2009 

2010 

2011 

1. Підвищення рівня поінформованості громадськості щодо: 

здійснення заходів, передбачених Програмою 

кількість: 

 

 

 

 

 

пріоритетів, стану виконання поточних завдань, перспектив реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах 

 

конференцій 

94 

18 

26  

25 

25 

громадських слухань 

108 

27 

27  

27 

27 

можливостей, які існують в рамках співпраці з ЄС та Радою Європи 

 

презентацій і тренінгів 

32 

8  

 

утворення і забезпечення діяльності центрів європейської інтеграції 

центрів європейської інтеграції 

222 

20 

32  

60 

110 

2. Підвищення рівня обізнаності громадян щодо європейських цінностей, стандартів, досвіду проведення реформ і критеріїв членства у ЄС  

проведення конкурсів з європейської тематики 

кількість конкурсів: 

 

 

 

 

 

серед журналістів 

наукових робіт серед учнів загальноосвітніх та студентів вищих навчальних закладів 

 

підготовка телерадіопрограм 

кількість телерадіопрограм 

110 

10 

20 

40 

40 

3. Інтеграція України до європейського інформаційного та інтелектуального простору  

здійснення заходів, передбачених Програмою, зокрема: 

кількість: 

 

 

 

 

 

демонстрація відеопродукції 

телерадіопрограм та інших видів відеопродукції 

2800 

280 

560 

840 

1120 

утворення телевізійних кореспондентських пунктів за кордоном 

кореспондентських пунктів 

10 

підготовка та проведення днів культури європейських держав відповідно до двосторонніх угод 

заходів у рамках проведення днів культури європейських держав 

44 

12 

12 

12 

4. Проведення моніторингу громадської думки та стану виконання Програми 

організація і проведення: 

кількість: 

 

 

 

 

 

соціологічних досліджень 

досліджень 

громадського обговорення питань європейської інтеграції України 

заходів у рамках громадського обговорення 

рівень поінформованості громадян та відповідно підтримки ними вступу України до ЄС 

відсотків 

 

50 

53 

56 

60 

____________

Опрос