Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2004 г. N 468

КМ Украины
Постановление КМ от 25.06.2008 № 563
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2008 р. N 563

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 квітня 2013 року N 255)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044; 2005 р., N 28, ст. 1623; 2006 р., N 22, ст. 1645) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468

1. У постанові:

у назві та пункті 2 слово "Академії" замінити словами "Національної академії";

абзац п'ятий пункту 1 викласти у такій редакції:

"перелік органів, установ, організацій, у яких у 2008 - 2012 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління.".

2. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

1) Положення викласти у такій редакції:

"ПОЛОЖЕННЯ
про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) проводить підготовку фахівців для роботи на посадах першої - четвертої категорії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також для відповідного кадрового резерву.

Національна академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною формою для підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань "державне управління" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Організація навчання слухачів в Національній академії здійснюється за державним замовленням і за договорами між Національною академією та замовниками на умовах, що визначаються такими договорами.

Строк навчання слухачів у Національній академії за денною формою становить 18 місяців, за вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною - 30 місяців.

2. На навчання до Національної академії за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління" (крім спеціальності "державна служба") приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).

3. На навчання за державним замовленням за денною формою за спеціальностями галузі знань "державне управління" приймаються особи, що працюють:

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи, установи, організації), мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік або страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності (далі - підприємства), мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;

в органах, установах, організаціях та на підприємствах, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як один рік або диплом про повну вищу освіту з відзнакою та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії. Кількість таких осіб повинна становити не більш як 20 відсотків плану прийому на навчання за денною формою.

Прийом на навчання до Національної академії за державним замовленням за денною формою здійснюється на конкурсній основі за договорами-направленнями органів, установ, організацій.

4. На навчання за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною формою за спеціальностями галузі знань "державне управління" приймаються за рекомендацією органів, установ, організацій особи, що не досягли 50 років, перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як три роки на момент подання документів до приймальної комісії та зараховані до кадрового резерву для роботи на посадах першої - четвертої категорії.

5. На навчання за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління", освітньо-професійні програми яких передбачають підготовку фахівців для роботи на посадах першої - третьої категорії, до Національної академії (м. Київ) за заочною і заочно-дистанційною формою за рекомендацією органів, установ, організацій та за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України приймаються особи, що на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 50 років, а також:

працюють в органах, установах, організаціях на посадах керівників першої - третьої категорії та спеціалістів третьої категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади;

займають посади керівників державних підприємств, установ, організацій I - II номенклатурних груп, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як п'ять років - за рекомендацією органу, установи, організації, до сфери управління яких належать або у підпорядкуванні яких перебувають зазначені державні підприємства, установи, організації.

Народні депутати при вступі до Національної академії подають, крім документів, визначених пунктом 13 цього Положення, рекомендацію Голови Верховної Ради України або особи, що його заміщує. Навчання народних депутатів України здійснюється відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України".

6. Договори-направлення та рекомендації органів, установ, організацій щодо осіб, які вступають на навчання до Національної академії, оформляються за формою згідно з додатками.

7. На навчання за заочною формою приймаються:

державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади не нижче третьої категорії, а також які проживають у Житомирській, Київській та Чернігівській областях і займають посади четвертої - сьомої категорії, - до Національної академії (м. Київ) та її регіональних інститутів;

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади четвертої - сьомої категорії, - до регіональних інститутів Національної академії.

Прийом на навчання осіб, що мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, за договорами до регіональних інститутів Національної академії за професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування спеціальностями здійснюється відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених МОН. Після успішного завершення навчання їм присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

8. Громадяни іноземних держав приймаються на навчання до Національної академії на підставі міжнародних договорів, договорів, укладених між Національною академією і зарубіжними навчальними закладами та організаціями, індивідуальних договорів, контрактів на умовах, визначених такими договорами, контрактами.

9. До Національної академії на навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали диплом магістра за спеціальностями галузі знань "державне управління", та особи, щодо яких існують установлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям і перебуванням на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування.

10. План прийому на навчання розробляється Національною академією відповідно до державного замовлення та договорів.

11. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для роботи в органах, установах, організаціях здійснюється Національною академією та Головдержслужбою в установленому порядку.

Для навчання осіб з числа кримськотатарської молоді, які перебувають у кадровому резерві органів державної влади та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим в Національній академії (м. Київ), виділяються в межах державного замовлення п'ять місць за денною та десять місць за заочною формою навчання. Зазначені особи приймаються на навчання за рекомендацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим на конкурсній основі і повинні відповідати умовам прийому до Національної академії.

12. Органи, установи, організації подають:

до Національної академії не пізніше ніж за три місяці до початку вступних екзаменів відомості про осіб, що рекомендуються для участі у конкурсному відборі на навчання, та пропозиції щодо їх подальшого перебування на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, затверджені відповідно на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, обласних рад;

до Національної академії (м. Київ) не пізніше ніж за два місяці до початку вступних екзаменів відомості про осіб, які вступають на навчання за спеціальностями галузі знань "державне управління", освітньо-професійні програми яких передбачають підготовку осіб для роботи на посадах першої - третьої категорії.

13. До заяви про вступ до Національної академії додаються особова картка державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування (особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників), автобіографія, медична довідка за формою N 086-у, чотири фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку.

Особи, які вступають на навчання за денною формою, подають копію договору-направлення, засвідчену в установленому порядку.

Особи, які вступають до Національної академії на навчання за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, подають рекомендацію органу, установи, організації, де вони працюють або перебувають у кадровому резерві.

Вступники з числа керівників державних підприємств, установ та організацій I - II номенклатурних груп подають рекомендацію центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебувають такі підприємства, установи, організації.

Паспорт та військовий квиток пред'являються особисто.

14. Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується президентом Національної академії.

До складу приймальної комісії входять представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівники, науково-педагогічні та наукові працівники Національної академії, провідні фахівці та вчені. Головою приймальної комісії є президент Національної академії.

Приймальна комісія готує необхідну документацію, приймає документи від вступників, організовує консультації, розробляє графік вступних екзаменів, забезпечує їх проведення та узагальнення результатів, залучає до проведення вступних екзаменів кваліфікованих спеціалістів.

Прийом документів, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні - липні.

Президент Національної академії має право прийняти рішення про додатковий набір у липні - серпні за окремим конкурсом відповідно до встановлених правил. Зарахування на навчання здійснюється не пізніше 30 серпня.

15. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів, а саме:

комп'ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

Вступники на навчання за денною формою додатково складають вступні екзамени з іноземної мови.

Вступні екзамени проводяться державною мовою.

Приймальна комісія за результатами вступних екзаменів приймає рішення про зарахування вступників до Національної академії, яке затверджується наказом її президента.

У разі успішного складення вступних екзаменів поза конкурсом приймаються особи, які відповідають умовам прийому до Національної академії та:

яким Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

є переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Зазначені особи приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання.

Відомості про вступників, зарахованих на навчання, надсилаються Національною академією до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Головдержслужби, органів, установ, організацій для планування подальшої роботи зазначених осіб на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування.

16. У разі зарахування до Національної академії на навчання за денною формою працівник органів, установ, організацій та підприємств звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України.

На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування в Національній академії посада, яку вони займали до навчання, може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору.

Час навчання в Національній академії за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 24 цього Положення, зараховуються випускникам Національної академії до страхового стажу за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу до Національної академії вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання розпочали роботу у відповідному органі.

17. Особи, прийняті на навчання за денною формою, зараховуються на період навчання органами, установами, організаціями до кадрового резерву на посади, що визначено договорами-направленнями.

Слухачі Національної академії, які навчаються за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, перед початком кожного семестру подають Національній академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи, організації.

18. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, а з 1 вересня 2008 р. - у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше трьох максимальних посадових окладів провідного спеціаліста міністерства. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою не перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше одного посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, а з 1 вересня 2008 р. - у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше одного максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого законодавством.

Стипендія перераховується одночасно із зміною в установленому порядку умов оплати праці відповідних категорій працівників.

За слухачами попередніх років прийому, яким встановлено стипендію в розмірі більшому, ніж передбачено абзацом першим цього пункту Положення, зберігається стипендія у розмірі, раніше визначеному відповідними наказами президента Національної академії.

Для зарахованих у 2005 році до Національної академії аспірантів денної форми навчання та докторантів, які є її випускниками, закінчили навчання в аспірантурі Національної академії та навчаються в докторантурі за державним замовленням чи які до зарахування в докторантуру мали ранг державного службовця не нижче п'ятого, виплачується стипендія у розмірі, раніше визначеному відповідними наказами ректора Національної академії за 2005 рік, а з 1 вересня 2008 р. - у розмірі, визначеному в абзаці першому цього пункту Положення.

19. Слухачам з інших міст, які навчаються за денною формою за державним замовленням, надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.

20. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, видається документ про освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку "відмінно" з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку "добре" з інших навчальних дисциплін, склали державні екзамени і захистили магістерську роботу з оцінкою "відмінно".

21. Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки, або допустили грубі порушення правил внутрішнього розпорядку, відраховуються з Національної академії наказом президента Національної академії без права на поновлення.

У разі припинення з поважних причин навчання за особистою заявою слухач може бути відрахований з можливістю подальшого поновлення на навчанні наказом президента Національної академії.

У разі поновлення на навчанні за денною формою договір-направлення укладається повторно.

Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи, президент Національної академії може дозволити повторне складення державних екзаменів та захист магістерської роботи у наступному навчальному році.

22. Якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу чи проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також припинення перебування на службі в органах, установах, організаціях за власним бажанням, такий слухач відраховується з Національної академії без права на поновлення.

Органи, установи, організації повинні поінформувати Національну академію про припинення державної служби або служби в органах місцевого самоврядування слухача Національної академії за власним бажанням, який навчається за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною або заочно-дистанційною формою.

23. Переведення слухачів на навчання в межах Національної академії (м. Київ) та її регіональних інститутів, а також на навчання за іншою формою здійснюється наказом президента Національної академії за наявності вакантних місць та за умови, що слухач має право навчатися за відповідною формою.

24. Особам, які закінчили навчання в Національній академії за денною формою і отримали диплом магістра, надається відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія за рахунок стипендіального фонду.

25. Особи, які навчаються в Національній академії, мають право на пільги, передбачені законодавством.

Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньо-заочної, заочної та заочно-дистанційної форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці.

26. Випускники Національної академії, які навчалися за денною формою за державним замовленням, зобов'язані відпрацювати на посадах в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Національної академії не менш як п'ять років.

Випускники Національної академії працевлаштовуються на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування в установленому порядку.";

2) у додатках до Положення:

у додатку 1:

в абзацах другому і п'ятому пункту 1, абзаці третьому пункту 2 слово "Академія" в усіх відмінках замінити словами "Національна академія" у відповідному відмінку;

в абзаці четвертому пункту 1 слова і цифри "(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468)" замінити словами "та зарахування його до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорії";

в абзацах другому і третьому пункту 2 слова "напряму "державне управління" замінити словами "галузі знань "державне управління";

доповнити додаток 2 після слів "страховий стаж" словами "(стаж державної служби)".

3. У Положенні про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

у другому реченні абзацу першого слова "за спеціальностями напряму "державне управління" замінити словами "за спеціальностями галузі знань "державне управління";

в абзаці третьому слова "ректором (проректором)" замінити словами "президентом (віце-президентом)";

в абзаці другому пункту 4 слово "ректора" замінити словом "президента";

у тексті Положення слово "Академія" в усіх відмінках замінити словами "Національна академія" у відповідному відмінку.

4. У Положенні про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "за спеціальностями напряму "державне управління" замінити словами "за спеціальностями галузі знань "державне управління";

абзац другий викласти у такій редакції:

"Зазначені органи, установи, організації забезпечують надання випускникам посад не нижче четвертої категорії, або тих, на яких вони перебувають у кадровому резерві згідно з договорами-направленнями, або як виняток не нижче тих, які вони займали до вступу до Національної академії, рівноцінних за оплатою праці та характером діяльності, а також реалізацію переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування та зарахування їх до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорії.";

доповнити пункт 6 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"За згодою органу, установи, організації, які направили працівника на навчання та за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України випускникові Національної академії може бути видане направлення на роботу до іншого органу, установи, організації. Підставою для видачі такого направлення є протокол про припинення за згодою сторін дії договору-направлення та письмове підтвердження про працевлаштування випускника Національної академії.";

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

пункт 7 виключити;

у другому реченні пункту 8 слова "на навчання за державним замовленням за денною формою до аспірантури чи докторантури Академії або її регіональних інститутів," виключити, а слова "галузі державного управління" замінити словами "галузі знань "державне управління";

у тексті Положення слово "Академія" в усіх відмінках замінити словами "Національна академія" у відповідному відмінку;

у додатках до Положення:

у додатку 1 слово "Ректор" замінити словом "Президент";

у додатку 2 слово "Академія" в усіх відмінках замінити словами "Національна академія" у відповідному відмінку.

5. Перелік органів, у яких у 2004 - 2008 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальностями напряму "державне управління", затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"ПЕРЕЛІК
органів, установ, організацій, у яких у 2008 - 2012 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління"

Органи, установи, організації для проведення стажування 

Квота для щорічного направлення слухачів Національної академії на стажування, кількість осіб 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

25 

Мінагрополітики 

Мінприроди 

Мінекономіки 

Мінпаливенерго 

відповідно до укладених договорів-направлень 

МЗС 

10 

МКТ 

МНС 

МОН 

МОЗ 

Мінпраці 

Мінпромполітики 

Мінтрансзв'язку 

Мінсім'ямолодьспорт 

15 

Мінфін 

Мін'юст 

Мінрегіонбуд 

МВС 

відповідно до укладених договорів-направлень 

Мінвуглепром 

Мінжитлокомунгосп 

Міноборони 

відповідно до укладених договорів-направлень 

Держкомархів 

Держводгосп 

Держкомзем 

НАЕР 

Держгірпромнагляд 

Держкомнацрелігій 

Держкомтелерадіо 

12 

Держкомлісгосп 

Держкомрезерв 

Держкомветеранів 

Держспоживстандарт 

Держкомстат 

Пенсійний фонд України 

ГоловКРУ 

Антимонопольний комітет 

ДПА 

Державна судова адміністрація 

Держмитслужба 

Держкомпідприємництво 

Держфінпослуг 

НКРЕ 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Фонд державного майна 

Головдержслужба 

21 

Держкомрибгосп 

Укравтодор 

Держкомветмедицини 

відповідно до укладених договорів-направлень 

Держекспортконтроль 

Держінвестицій 

Держфінмоніторинг 

Держатомрегулювання 

відповідно до укладених договорів-направлень 

НКАУ 

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади 

4 (на кожний підрозділ) 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

Київська міськдержадміністрація 

20 

Севастопольська міськдержадміністрація 

Обласні держадміністрації 

16 (на кожну держадміністрацію) 

Районні держадміністрації (за визначенням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій) 

4 (на кожну держадміністрацію) 

Обласні, міські ради міст загальнодержавного і обласного значення та їх виконавчі органи 

до 6 на кожну місцеву раду (за домовленістю) 

Інші органи, установи, організації 

за домовленістю 

".

____________

Опрос