Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику оценки объектов аренды

КМ Украины
Постановление КМ от 18.06.2008 № 552
действует с 25.06.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 червня 2008 р. N 552

Київ

Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 23, N 52, ст. 2764), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики оцінки об'єктів оренди

1. Пункт 2, абзац перший пункту 3 і пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

"2. Оцінка об'єктів оренди проводиться з метою визначення вартості таких об'єктів згідно з положеннями (національними стандартами) оцінки майна та цією Методикою з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку для відображення її в договорі оренди та використання під час розрахунку орендної плати.

3. У цій Методиці поняття "оцінка", "незалежна оцінка", "дата оцінки", "оцінювач", "договір на проведення оцінки майна" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України", а поняття "окреме індивідуально визначене майно", "дата інвентаризації", "передавальний баланс підприємства", "стандартизована оцінка" - у значеннях, наведених у Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669).";

"4. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться комісією, що утворюється органом, визначеним в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", на підставі складеного на дату проведення оцінки передавального балансу, в якому відображені результати незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та оборотних матеріальних засобів (запасів).

До складу комісії з оцінки майна, що передається в оренду (далі - комісія), включаються в обов'язковому порядку представники орендодавця та органу, уповноваженого управляти зазначеним майном, а також можуть входити представники особи, що подала заяву про оренду.

Під час проведення оцінки визначається вартість майна, що:

передається в оренду;

надається орендареві на умовах кредиту;

передається на утримання або зберігання орендареві;

викуповується орендарем.

5. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться після закінчення підготовчого етапу, під час якого:

проводиться інвентаризація майна підприємства на визначену орендодавцем дату оцінки;

комісією на підставі поданих матеріалів інвентаризації визначається склад майна, що передається в оренду, на утримання або зберігання орендарю, надається орендареві на умовах кредиту, викуповується орендарем;

визначається суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання для проведення незалежної оцінки.

6. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться у такій послідовності:

укладення договору про проведення незалежної оцінки майна;

проведення незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів) відповідно до положень (національних стандартів) оцінки майна;

рецензування звіту про оцінку майна;

відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства з подальшим складенням передавального балансу;

проведення стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу на підставі даних передавального балансу і складення акта встановленого зразка (додаток 1);

рецензування і затвердження акта оцінки цілісного майнового комплексу.".

2. У другому реченні пункту 10 слова "комісії, яка здійснює таку оцінку" замінити словом "комісії".

3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Вартість майна, що передається в оренду, визначається шляхом підсумовування всіх активів, які входять до цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, крім оборотних засобів та довгострокових фінансових інвестицій. Вартість основних засобів та нематеріальних активів визначається за результатами незалежної оцінки.".

4. У пункті 12:

у другому реченні слова "дооцінка функціонуючих основних засобів, які мають нульову залишкову вартість," замінити словами "незалежна оцінка основних засобів та нематеріальних активів";

у третьому реченні слово ", дооцінки" виключити.

5. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Вартість оборотних матеріальних засобів (запасів), що викуповуються орендарем, визначається за результатами незалежної оцінки.".

6. У пункті 15 цифри "20" замінити цифрами "45", а слово і цифру "(додаток 1)" виключити.

7. У пункті 18 слова "коли за період між датою оцінки і датою набрання чинності договором оренди зміняться склад і вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу або буде виявлено майно, не" замінити словами "виявлення майна, яке не".

8. Абзаци третій і четвертий пункту 19 замінити абзацами такого змісту:

"У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є орган, визначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", звіт про незалежну оцінку розглядається і рецензується зазначеним органом.

У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є підприємство, висновок про вартість майна затверджується органом, що уповноважений управляти майном такого підприємства.

Якщо органом, що управляє майном підприємства, є Кабінет Міністрів України, звіт про незалежну оцінку розглядається і рецензується Фондом державного майна.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

9. У пункті 21:

доповнити абзац перший після слів "завершується складанням" словом "комісією";

слова "керівником підприємства" замінити словами "органом, який утворив комісію";

в абзаці другому слова і цифри "(додатки 15 - 17 до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554)" замінити словами і цифрами "(додатки 11 - 13 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669)".

10. У тексті Методики слова "оборотні матеріальні засоби" і "самостійна оцінка" в усіх відмінках замінити словами "оборотні матеріальні засоби (запаси)" і "стандартизована оцінка" у відповідному відмінку.

____________

Опрос