Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Центра содействия институционному развитию государственной службы

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 04.06.2008 № 528
редакция действует с 16.06.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2008 р. N 528

Київ

Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2012 року N 809
,
від 13 січня 2016 року N 19
,
від 11 жовтня 2016 року N 700
,
від 14 червня 2017 року N 423

З метою підвищення результативності подальшої реалізації Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Центр сприяння інституційному розвитку державної служби у Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

2. Затвердити Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 485 "Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1106).

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.10.2016 р. N 700)

5. Міністерству фінансів та Національному агентству з питань державної служби забезпечити фінансування Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у 2008 році та передбачити його здійснення у наступних роках.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 52

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

(У тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року N 809)

(У тексті Положення слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "НАДС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року N 423)

1. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - Центр) утворено з метою поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері державної служби та державного управління, удосконалення механізму координації інституціонального забезпечення їх адаптації до стандартів ЄС, зокрема шляхом організації роботи з ефективного використання в Україні інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning, TAIEX, SIGMA (далі - інституціональні інструменти), підвищення професійного рівня державних службовців та поліпшення роботи з інформування суспільства з питань європейської інтеграції.

2. Центр є державною установою і належить до сфери управління НАДС.

3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Центр є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має рахунки в органах Казначейства, печатку і бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

5. Офіційне найменування Центру:

українською мовою - Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу;

англійською мовою - Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union;

французькою мовою - Centre pour l'adaptation de la fonction publique aux normes de l'Union .

6. Місцезнаходження Центру - м. Київ, вул. Прорізна, 15.

7. Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна відповідно до законодавства.

8. Основними завданнями Центру є:

участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчій діяльності у сфері державної служби та державного управління, їх адаптації до стандартів ЄС, проведення адміністративної реформи і розвитку державних інституцій у контексті європейської інтеграції України, використання в Україні інституціональних інструментів;

наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері;

Абзац четвертий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423)

удосконалення чинних та сприяння впровадженню нових стандартів і процедур роботи державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі кращої світової практики;

участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій у роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

консультаційна підтримка органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поширення правової, наукової та іншої інформації щодо державної служби та державного управління, їх адаптації до стандартів ЄС, адміністративної реформи та розвитку державних інституцій у контексті європейської інтеграції України, зокрема використання в Україні інституціональних інструментів;

участь у здійсненні співробітництва між Україною і ЄС, консультаційно-методологічне забезпечення та моніторинг у межах своїх повноважень діяльності органів виконавчої влади з виконання зобов'язань, взятих на себе Україною перед ЄС та міжнародними організаціями;

сприяння НАДС у виконанні нею своїх завдань і функцій з використання в Україні інституціональних інструментів.

9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у:

розробленні проектів концепцій, стратегій, законодавчих та інших нормативно-правових актів, підготовці і виконанні державних цільових, інших програм, у тому числі міжнародних, проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

Абзац третій підпункту 1 пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.06.2017 р. N 423)

впровадженні аналізу політики та стратегічного планування у роботу органів виконавчої влади;

підготовці пропозицій щодо визначення стандартів і процедур планування та координації процесу формування державної політики, надання послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам;

організації та проведенні в установленому порядку функціонального обстеження органів виконавчої влади, розробленні рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення системи та структури зазначених органів і забезпеченні його консультаційного та науково-методологічного супроводження;

створенні та розвитку системи національних електронних інформаційних ресурсів, електронно-інформаційної системи "Електронний Уряд", спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі центральних органів виконавчої влади, інших комп'ютерних та інформаційних систем;

опрацюванні проектів угод між Україною та ЄС щодо залучення зовнішньої допомоги, що реалізується, зокрема, через інституціональні інструменти, з поданням НАДС пропозицій про погодження таких угод;

2) підтримує розвиток мережі груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади;

3) організовує проведення наукових досліджень і прикладних розробок;

4) розробляє пропозиції щодо удосконалення системи щорічної оцінки державних службовців та запроваджує під час відбору, призначення та просування по службі незалежне оцінювання знань і професійних якостей кандидатів на посади державних службовців;

5) засновує друковані засоби масової інформації, видає та розповсюджує книги, іншу друковану продукцію, організовує відповідно до законодавства розміщення реклами, забезпечує виготовлення відео- та аудіопродукції, її тиражування та розповсюдження;

6) організовує та проводить семінари, тренінги, конференції, виставки, інші заходи, зокрема міжнародного характеру;

7) проводить в межах своїх повноважень перевірку проектів технічних завдань проектів Twinning і проектів Twinning-контрактів щодо відповідності вимогам Європейської Комісії;

8) надсилає Європейській Комісії:

для оголошення тендеру погоджений із заінтересованим центральним органом виконавчої влади проект технічного завдання проекту Twinning та надає йому допомогу з питань, пов'язаних з проведенням тендеру;

для підписання погоджений із центральним органом виконавчої влади проект Twinning-контракту;

9) забезпечує систематизацію та зберігання документації, пов'язаної з підготовкою та реалізацією проектів Twinning, що надходить від центральних органів виконавчої влади;

10) проводить моніторинг підготовки і реалізації проектів Twinning, подає НАДС відповідні пропозиції;

11) перевіряє подані центральними органами виконавчої влади для отримання допомоги у рамках TAIEX аплікаційні форми, вносить НАДС пропозиції щодо їх надіслання до Європейської Комісії або повернення зазначеним органам на доопрацювання;

12) здійснює організаційне та методологічне забезпечення використання в Україні інституціонального інструменту SIGMA, подає НАДС відповідні пропозиції;

13) проводить моніторинг стану адаптації державної служби та державного управління до стандартів ЄС, використання в Україні інституціональних інструментів, готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції;

14) бере у межах своїх повноважень участь у діяльності дво- і багатосторонніх комісій, інших міжнародних органів та інституцій;

15) забезпечує в установленому порядку взаємодію з відповідними міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

16) виконує відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

10. Для виконання покладених на нього завдань Центр має право:

самостійно провадити діяльність згідно із затвердженими в установленому порядку планами;

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

утворювати робочі групи, тимчасові наукові і творчі колективи за участю представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за погодженням з їх керівниками;

проводити відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти тендери з відбору фізичних осіб, підприємств, установ та організацій;

залучати до своєї діяльності консультантів, експертів, у тому числі іноземних, наукові установи та консалтингові фірми, зокрема на підставі укладених договорів;

одержувати гранти та іншу міжнародну технічну допомогу від країн-донорів та міжнародних організацій в установленому законодавством порядку;

виступати реципієнтом проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

утворювати регіональні відділення за погодженням з НАДС, затверджувати положення про такі відділення, передавати їм в установленому порядку майно та кошти, що належать Центрові.

11. Майно Центру утворюється за рахунок:

майна, переданого йому НАДС, іншими організаціями та установами незалежно від форми власності;

коштів державного бюджету, що виділяються для забезпечення діяльності Центру;

коштів, що надходять відповідно до укладених цивільно-правових договорів;

майна та коштів, що надходять у рамках проектів та програм міжнародної технічної допомоги.

12. Центр володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на праві оперативного управління відповідно до законодавства.

13. Майно та кошти Центру спрямовуються на забезпечення виконання ним завдань і покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю.

14. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою НАДС.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

15. Директор Центру:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань;

представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;

розпоряджається майном та коштами Центру відповідно до законодавства;

затверджує структуру Центру, положення про підрозділи, посадові інструкції працівників та плани діяльності Центру;

подає на розгляд Голови НАДС проекти штатного розпису та кошторису Центру;

(абзац шостий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

видає накази організаційно-розпорядчого характеру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру, розподіляє між ними обов'язки;

забезпечує оплату праці працівників Центру відповідно до законодавства;

приймає за погодженням з НАДС рішення про створення та ліквідацію регіональних відділень Центру.

16. З метою сприяння виконанню покладених на Центр завдань у встановленому порядку можуть утворюватися юридичні особи - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, на які покладаються завдання з підготовки та виконання тренінгових програм у сфері державної служби та державного управління і європейської інтеграції, інституціонального розвитку державної служби та проведення адміністративної реформи, використання в Україні інституціональних інструментів.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 19)

17. Центр веде бухгалтерський облік та статистичну звітність відповідно до законодавства.

18. Діяльність Центру може бути припинена шляхом його ліквідації чи реорганізації відповідно до законодавства.

____________

Опрос