Идет загрузка документа (286 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой экономической программы "Создание в Украине инновационной инфраструктуры" на 2009 - 2013 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 14.05.2008 № 447
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2008 р. N 447

Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 серпня 2011 року N 952
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

(У тексті постанови слова "Міністерство освіти і науки" в усіх відмінках замінено словами "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 952)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки (далі - Програма), що додається.

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації, Міністерству фінансів та іншим центральним органам виконавчої влади, що визначені відповідальними за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати під час формування проектів державного та місцевих бюджетів на 2009 - 2013 роки видатки на виконання Програми виходячи з їх можливостей.

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 952
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 10 лютого Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації дані про хід виконання Програми для інформування до 15 березня Кабінету Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 42

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
"Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки

Загальна частина

Утвердження інноваційної моделі розвитку - один з найважливіших системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та національної безпеки держави.

Інноваційна інфраструктура в Україні є функціонально неповною, недостатньо розвинутою. Вона не охоплює усі ланки інноваційного процесу.

В інноваційному середовищі практично відсутні венчурні фонди та центри трансферу технологій. Не підтримується належним чином діяльність винахідників, раціоналізаторів, науковців, що мають завершені науково-технічні розробки. Не в повному обсязі використовуються освітній та науковий потенціал, насамперед вищих навчальних закладів, у сфері інформаційно-комунікаційних, високих наукоємних технологій, а також інформаційні ресурси системи науково-технічної та економічної інформації, зокрема бази даних технологій, науково-технічних досягнень.

Не визначено механізм стимулювання створення інноваційної інфраструктури.

Мета Програми

Метою Програми є створення у 2009 - 2013 роках в Україні інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання вітчизняного науково-технічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми зазначені у паспорті Програми, наведеному в додатку 1.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Інноваційна інфраструктура складається з виробничо-технологічної, фінансово-економічної, нормативно-правової, територіальної та кадрової підсистеми.

Розвиток в Україні інноваційної інфраструктури може здійснюватися за такими варіантами:

збереження існуючого підходу до розвитку інноваційної інфраструктури;

розвиток фінансово-економічної підсистеми інноваційної інфраструктури як недостатньо розвинутої;

розвиток виробничо-технологічної підсистеми інноваційної інфраструктури з поступовим впровадженням окремих елементів фінансово-економічної підсистеми.

Збереження існуючого підходу до розвитку інноваційної інфраструктури призведе до появи нових проблем у сфері інноваційної діяльності та подальшої деформації структури національної економіки.

З огляду на високі комерційні ризики інвестування у зазначену сферу, значні фінансові витрати, тривалий строк окупності інвестицій необхідно забезпечити фінансову підтримку інноваційної діяльності шляхом першочергового формування фінансово-економічної підсистеми як недостатньо розвинутої.

Проте слід відзначити, що ефективність функціонування фінансово-економічної підсистеми залежить від розбудови розгалуженої виробничо-технологічної підсистеми, яка формує мережеву модель управління інноваційним розвитком на макро-, мікро- та територіальному рівні.

Виробничо-технологічна підсистема включає базову та допоміжну інфраструктуру. До базової інфраструктури належать суб'єкти, що забезпечують розвиток науково-технологічного та інноваційного потенціалу країни (науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, державні лабораторії, лабораторії промислових підприємств тощо), а до допоміжної - суб'єкти, що забезпечують процеси впровадження інновацій на всіх стадіях (консультативні, інформаційні та лізингові компанії, венчурні фонди тощо). Особливої уваги заслуговує формування допоміжної інфраструктури, оскільки порівняно з базовою вона недостатньо розвинута і комплексно несформована.

Формування цілісної виробничо-технологічної підсистеми сприятиме забезпеченню інноваційної сфери всіма видами посередницьких послуг, зокрема:

трансфер технологій від власника наукової розробки до споживача;

забезпечення захисту прав інтелектуальної власності;

проведення експертизи інноваційних, науково-технічних проектів;

надання послуг у сфері метрології, стандартизації, контролю за якістю;

інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційної діяльності, трансфер технологій, комерціалізація інтелектуальної власності;

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації підприємців у сфері інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Повнота і функціональність виробничо-технологічної підсистеми забезпечить результативність інноваційного процесу та ефективне використання фінансових ресурсів.

Виходячи з викладеного, оптимальним варіантом розбудови інноваційної інфраструктури є розвиток виробничо-технологічної підсистеми із створенням окремих найважливіших елементів інших підсистем, що сприятиме створенню умов для прискореного впровадження інновацій навіть в умовах обмеження бюджетного фінансування.

Розбудова виробничо-технологічної підсистеми здійснюється за такими пріоритетами:

створення цілісної інноваційної інфраструктури на базі наукових установ та вищих навчальних закладів;

підтримка і розвиток інноваційних малих підприємств;

створення інноваційної інфраструктури на регіональному рівні з одночасним забезпеченням міжрегіональної координації;

оптимізація і розширення мережі центрів інформаційно-консультаційної підтримки інноваційної діяльності;

розбудова інфраструктури кадрового забезпечення інноваційної діяльності.

Для розбудови виробничо-технологічної підсистеми необхідно удосконалити нормативно-правову базу, зокрема щодо відповідності вимогам цілісності, комплексності та системності у сфері науково-технологічного, інноваційного розвитку та підприємницької діяльності, а також розробити відповідне методичне забезпечення.

Для забезпечення функціонування виробничо-технологічної підсистеми створюються окремі елементи фінансово-економічної, нормативно-правової та кадрової підсистеми.

Для розв'язання проблеми необхідно виконати завдання і заходи, зазначені у додатку 2.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити функціонування інноваційної інфраструктури підтримки малого інноваційного бізнесу;

забезпечити розвиток мережі нових елементів інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, центрів трансферу технологій, наукових парків, регіональних інноваційних кластерів, інноваційних бізнес-інкубаторів тощо), до якої входитимуть близько 400 одиниць, в результаті чого буде створено понад 10 тис. нових робочих місць для висококваліфікованих спеціалістів;

збільшити до 10 тисяч кількість суб'єктів малого підприємництва, що реалізують інноваційні проекти;

підвищити не менш як на 5 відсотків інноваційну активність промислових підприємств;

прискорити темпи виробництва інноваційної продукції не менш як на 20 відсотків;

залучити близько 7 млрд. гривень інвестицій для реалізації інноваційних проектів.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інвестицій підприємств та організацій, грантів міжнародних організацій. Орієнтовний обсяг необхідних для виконання Програми фінансових ресурсів становить близько 257 млн. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету - близько 103,92 млн. гривень.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. N 952)

Обсяги видатків на виконання передбачених Програмою заходів щорічно уточнюються з урахуванням можливостей державного та відповідних місцевих бюджетів.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 381 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1726).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 447.

3. Державний замовник-координатор - Держінформнауки.

4. Державні замовники - Держінформнауки та МОНмолодьспорт.

5. Керівник Програми - Голова Держінформнауки.

6. Відповідальні за виконання Програми - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія наук.

7. Строк виконання: 2009 - 2013 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.08.2011 р. N 952)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1. Розвиток інноваційної інфраструктури для підтримки малого інноваційного бізнесу

кількість звітів

1

 

 

1

 

 

визначення великих промислових підприємств, технопарків, наукових парків, за участю яких можуть бути утворені базові центри передачі технологій

Держінформнауки
Агентство держмайна
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Держінвестпроект

державний бюджет

0,1

 

 

0,1

 

 

кількість центрів передачі технологій для малих підприємств, утворених за участю великих промислових підприємств

15

 

 

5

5

5

утворення за участю великих промислових підприємств базових центрів передачі технологій для малих підприємств

Держінформнауки
Агентство держмайна
Фонд державного майна Мінагрополітики
Мінінфраструктури Міненерговугілля

інші джерела

4,2

 

 

1,3

1,4

1,5

кількість утворених бізнес-інкубаторів розвитку малого інноваційного бізнесу

25

 

 

2

8

15

утворення бізнес-інкубаторів розвитку малого інноваційного бізнесу та забезпечення їх функціонування

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мінінфраструктури

державний бюджет

8,27

 

 

0,42

2,18

5,67

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,57

 

 

1,82

3,58

7,17

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

8,37

 

 

0,52

2,18

5,67

інші джерела

4,2

 

 

1,3

1,4

1,5

2. Створення на основі існуючої системи науково-технічної та економічної державної системи інформаційно-
консультаційної підтримки інноваційної діяльності

кількість утворених регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації

25

 

 

11

7

7

утворення в областях центрів науки, інновацій та інформатизації та забезпечення їх функціонування

Держінформнауки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

19,54

 

 

3,76

7,89

7,89

кількість утворених демонстраційних центрів

20

 

 

4

10

6

утворення за участю центрів науки, інновацій та інформатизації демонстраційних центрів з пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності та забезпечення їх функціонування

Держінформнауки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

0,4

 

 

 

0,2

0,2

місцеві бюджети

6,9

2,6

0,9

1,2

1

1,2

інші джерела

3,1

 

 

1,7

0,1

1,3

кількість утворених національних контактних пунктів

10

 

 

9

1

 

розвиток національних контактних пунктів сьомої рамкової програми ЄС з досліджень та технологічного розвитку

МОНмолодьспорт

державний бюджет

1,8

 

 

 

0,8

1

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

інші джерела

3

 

 

 

2

1

кількість утворених регіональних контактних пунктів із співпраці з державами - членами ЄС та іншими державами у сфері науки і технологій

10

 

 

2

5

3

утворення за участю центрів науки, інновацій та інформатизації регіональних контактних пунктів із співпраці з державами - членами ЄС та іншими державами у сфері науки і технологій, інновацій та інтелектуальної власності та забезпечення їх функціонування

Держінформнауки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

1,7

 

 

 

0,8

0,9

місцеві бюджети

3,7

0,2

0,7

1,1

0,8

0,9

інші джерела

4,8

 

 

1,4

1,6

1,8

обсяг виконаних центрами науки, інновацій та інформатизації робіт, наданих послуг, млн. гривень

100,1

 

 

28,7

33,6

37,8

реалізація пілотного проекту із створення україномовної версії інформаційного
веб-порталу з питань розвитку інноваційної діяльності для забезпечення прямого підключення баз даних про інноваційні проекти регіонів до пошукової інформаційної системи держав - членів ЄС

Держінформнауки
Мінінфраструктури
Агентство держмайна
Мінагрополітики

державний бюджет

0,8

 

 

 

0,6

0,2

кількість примірників документів, виданих користувачам системи центрів науки, інновацій та інформатизації, млн. одиниць

17,9

 

4,8

 

6,3

6,8

кількість користувачів системи центрів науки, інновацій та інформатизації, тис. осіб

217,2

 

 

65,6

72,2

79,4

кількість утворених інститутів науково-технічної та інноваційної експертизи

1

 

 

1

 

 

утворення державної наукової установи "Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи"

Держінформнауки
Мінфін
Національна академія наук

державний бюджет

8,12

 

 

1,4

3,36

3,36

кількість утворених науково-дослідних центрів інноваційного розвитку

1

 

 

 

 

1

утворення спеціалізованого науково-дослідного центру інноваційного розвитку та забезпечення його функціонування

Держінформнауки Мінфін
Національна академія наук

державний бюджет

2,06

 

 

1,03

1,03

1,03

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,92

2,8

1,6

10,56

20,18

20,78

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

34,42

 

 

5,16

14,68

14,58

місцеві бюджети

10,6

2,8

1,6

2,3

1,8

2,1

інші джерела

10,9

 

 

3,1

3,7

4,1

3. Утворення у вищих навчальних закладах інфраструктури забезпечення інноваційної діяльності

кількість підрозділів з питань інтелектуальної власності, утворених у вищих навчальних закладах

20

 

 

10

10

 

утворення в університетах підрозділів з питань інтелектуальної власності та забезпечення їх функціонування

МОНмолодьспорт

державний бюджет

5

 

 

1,5

1,7

1,8

інші джерела

2,1

 

 

0,6

0,7

0,8

кількість підрозділів з питань інтелектуальної власності при вищих навчальних закладах, які мають додаткові функції

25

 

 

10

10

5

покладення на підрозділи з питань інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах додаткових функцій з надання послуг із сприяння інноваційній діяльності

- " -

державний бюджет

4,2

 

 

2,4

1,8

 

інші джерела

1,3

 

 

0,8

0,5

 

кількість утворених у вищих навчальних закладах бізнес-інкубаторів

25

 

 

4

12

9

утворення бізнес-інкубаторів у технічних університетах та забезпечення їх функціонування

МОНмолодьспорт

державний бюджет

2,9

 

 

0,9

0,9

1,1

інші джерела

6,7

 

 

2,1

2,2

2,4

кількість утворених у вищих навчальних закладах науково-виробничо-інноваційно-
інвестиційних комплексів

10

 

 

2

4

4

утворення науково-виробничо-інноваційно-
інвестиційних комплексів у вищих навчальних закладах та забезпечення їх функціонування

- " -

державний бюджет

1,3

 

 

0,3

0,5

0,5

інші джерела

5

 

 

1,2

1,9

1,9

кількість утворених у вищих навчальних закладах структурних підрозділів, що надають допомогу з підготовки та впровадження інновацій

20

4

5

5

5

1

утворення у вищих навчальних закладах структурних підрозділів, що надають допомогу з підготовки та впровадження інновацій, та забезпечення їх функціонування

- " -

державний бюджет

3,5

 

 

0,8

1,3

1,4

інші джерела

3,6

 

 

0,8

1,3

1,5

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,6

 

 

11,4

12,8

11,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

16,9

 

 

5,9

6,2

4,8

інші джерела

18,7

 

 

5,5

6,6

6,6

4. Створення розгалуженої інноваційної інфраструктури за участю наукових установ

кількість аналітичних звітів

3

 

 

1

1

1

вивчення світового та вітчизняного досвіду створення інноваційної інфраструктури за участю наукових установ, визначення за участю наукових установ і підприємств потреби Національної академії наук в розвитку інноваційної інфраструктури

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Національна академія наук

державний бюджет

0,3

 

 

0,1

0,1

0,1

кількість утворених державних центрів трансферу технологій

1

 

 

1

 

 

утворення та забезпечення функціонування державного центру трансферу технологій при Київському державному центрі науково-технічної і економічної інформації

Держінформнауки

державний бюджет

11,6

 

 

2,6

4,5

4,5

кількість утворених регіональних центрів трансферу технологій

25

 

 

11

14

 

утворення регіональних центрів трансферу технологій при центрах науки, інновацій та інформатизації та забезпечення їх функціонування

Держінформнауки
Національна академія наук
МОНмолодьспорт
Агентство держмайна
Мінагрополітики

державний бюджет

22

 

 

3,12

10,38

8,5

кількість утворених структурних підрозділів, що проводять моніторинг результатів наукових досліджень та реалізують їх на ринку інтелектуальної власності

15

 

 

3

6

6

утворення за участю регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації в установах, які проводять дослідження, спеціальних структурних підрозділів, призначених для проведення моніторингу результатів наукових досліджень, реалізації їх на ринку інтелектуальної власності, сприяння пошуку інвесторів або організації малих інноваційних підприємств, та забезпечення функціонування таких підрозділів

Держінформнауки
Національна академія наук
Агентство держмайна
МОНмолодьспорт
Мінагрополітики

інші джерела

0,08

 

 

0,08

 

 

кількість утворених бізнес-парків у наукових установах

25

 

 

4

12

9

утворення бізнес-парків, фондів підтримки інноваційного підприємництва за участю регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації та забезпечення їх функціонування

Держінформнауки
Національна академія наук
МОНмолодьспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

0,4

 

 

0,4

 

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,38

 

 

6,3

14,98

13,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

33,9

 

 

5,82

14,98

13,1

інші джерела

0,48

 

 

0,48

 

 

5. Створення інфраструктури фінансового забезпечення інноваційної діяльності

кількість утворених небанківських фінансово-кредитних установ

2

 

 

 

 

2

утворення в регіонах комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ

Держінформнауки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

50

 

 

 

25

25

кількість створених венчурних фондів

1

 

 

 

 

1

створення венчурних фондів інвестування інноваційної діяльності

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
Мінфін
Міненерговугілля

інші джерела

20

 

 

 

 

20

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

25

45

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

50

 

 

 

25

25

інші джерела

20

 

 

 

 

20

6. Створення системи забезпечення інноваційної діяльності у регіонах

кількість аналітичних звітів

25

 

 

4

12

9

проведення дослідження стосовно визначення наявної інноваційної інфраструктури в регіоні та визначення підприємств, що надаватимуть послуги у сфері інноваційної діяльності

Держінформнауки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

0,9

 

 

0,3

0,3

0,3

кількість партнерських угод, укладених між місцевими органами виконавчої влади, провідними вищими навчальними закладами і науково-виробничими організаціями

25

 

 

5

10

10

укладення партнерських угод між місцевими органами виконавчої влади, провідними вищими навчальними закладами і науково-виробничими організаціями регіону

Держінформнауки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

6,1

0,5

1,4

2,1

1

1,1

інші джерела

8,3

 

 

4,1

2

2,2

кількість утворених інноваційно-технологічних кластерів

17

 

 

 

8

9

створення за участю місцевих органів виконавчої влади інноваційно-технологічних кластерів, до яких входять науково-дослідні організації, малі та середні підприємства, центри трансферу технологій, та забезпечення їх функціонування

Держінформнауки
Національна академія наук
Агентство держмайна
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

3,9

 

 

 

1,2

2,7

місцеві бюджети

8

1,8

0,6

1,3

1,7

2,6

інші джерела

10,5

 

 

1,1

4,1

5,3

кількість громадських рад при обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях

27

 

 

 

10

17

утворення при управліннях освіти і науки громадських колегій та громадських рад (при обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях) і відповідних підрозділів сприяння науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності та забезпечення функціонування таких структур

Держінформнауки
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

3,8

0,3

0,55

0,88

0,97

1,1

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,5

2,6

2,55

9,78

11,27

15,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

4,8

 

 

0,3

1,5

3

місцеві бюджети

17,9

2,6

2,55

4,28

3,67

4,8

інші джерела

18,8

 

 

5,2

6,1

7,5

7. Забезпечення систематичного навчання та підвищення кваліфікації працівників сфери інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності

кількість аналітичних звітів

1

 

 

1

 

 

проведення дослідження щодо визначення потреби регіонів у кваліфікованих кадрах у сфері управління інноваційною діяльністю

МОНмолодьспорт
Національна академія наук
Агентство держмайна
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

0,2

 

 

0,2

 

 

кількість пілотних освітніх програм з питань розвитку малого підприємництва

1

 

 

 

1

 

розроблення пілотної освітньої програми з питань розвитку малого підприємництва у сфері інноваційної діяльності для різних категорій слухачів

МОНмолодьспорт
Мінекономрозвитку
Національна академія наук
Держінвестпроект

державний бюджет

0,3

 

 

 

0,3

 

кількість спеціалізованих курсів

1

 

 

1

 

 

організація спеціалізованих курсів для різних категорій слухачів

МОНмолодьспорт
Національна академія наук
Агентство держмайна
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

0,33

 

 

0,1

0,11

0,12

кількість утворених спеціалізованих центрів підвищення кваліфікації

27

 

 

5

13

9

утворення у вищих навчальних закладах спеціалізованих центрів підвищення кваліфікації працівників сфери інтелектуальної власності та трансферу технологій

МОНмолодьспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

0,4

 

 

0,4

 

 

місцеві бюджети

0,9

0,2

0,4

0,3

 

 

інші джерела

0,3

 

 

0,3

 

 

кількість проведених наукових семінарів і конференцій

16

 

 

5

5

6

проведення спеціалізованих семінарів з підвищення кваліфікації науковців, працівників місцевих органів виконавчої влади, зокрема із залученням міжнародної технічної допомоги

Держінформнауки
Національна академія наук
Мінінфраструктури
Держінвестпроект

державний бюджет

0,3

 

 

0,1

0,1

0,1

інші джерела

0,3

 

 

0,1

0,1

0,1

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,03

0,2

0,4

1,5

0,61

0,32

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1,53

 

 

0,8

0,51

0,22

місцеві бюджети

0,9

0,2

0,4

0,3

 

 

інші джерела

0,6

 

 

0,4

0,1

0,1

8. Створення нормативно-правової та науково-методичної бази для підтримки і розвитку підприємств та організацій інноваційної інфраструктури, розроблення механізму державної підтримки створення інноваційної інфраструктури

кількість методичних рекомендацій

3

 

 

 

2

1

розроблення методичних рекомендацій щодо утворення та функціонування об'єктів інноваційної інфраструктури, розвитку брокерства в інноваційній сфері, провадження оцінної діяльності на ринку інновацій

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

кількість нормативно-правових актів

2

 

 

1

1

 

внесення до нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності змін стосовно включення положення щодо утворення нових інноваційних підприємств

МОНмолодьспорт
Мінекономрозвитку
Мінфін
Агентство держмайна
Держінвестпроект
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

кількість нормативно-правових актів

1

 

 

 

1

 

опрацювання питання надання університетам дозволу на утворення малих підприємств та особливих прав на об'єкти інтелектуальної власності, які утворені за рахунок бюджетних коштів, в частині використання їх як вкладів в уставний фонд малих підприємств, заснованих працівниками університетів

МОНмолодьспорт
Мінекономрозвитку
Мінфін
Агентство держмайна
Держінформнауки
Держінвестпроект
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

розроблення методичних матеріалів для інформаційно-консультаційної підтримки функціонування діючих суб'єктів інноваційної інфраструктури та забезпечення їх взаємодії з новоствореними центрами

Держінформнауки
Мінекономрозвитку
Національна академія наук
Агентство держмайна
Міненерговугілля

 

 

 

 

 

 

 

кількість нормативно-правових актів

3

 

 

1

1

1

надання пільгових кредитів суб'єктам інноваційної інфраструктури з визначенням спеціальних бюджетних видатків за програмою "Підтримка організацій, що надають інноваційні послуги"

Держінформнауки
Мінфін
Держінвестпроект
Мінекономрозвитку
Агентство держмайна

державний бюджет

4

 

 

 

2

2

Разом за завданням 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

4

 

 

 

2

2

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257

5,6

4,55

43,24

88,54

115,07

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

103,92

 

 

20,38

40,17

43,37

місцеві бюджети

79,4

5,6

4,55

6,88

30,47

31,9

інші джерела

73,68

 

 

15,98

17,9

39,8

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.08.2011 р. N 952)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009 - 2013 роки

Найменування завдання

Найменування показників

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

1. Розвиток інноваційної інфраструктури для підтримки малого інноваційного бізнесу

кількість бізнес-інкубаторів розвитку малого інноваційного бізнесу, одиниць

25

 

 

2

8

15

кількість центрів передачі технологій для малих підприємств, утворених за участю великих промислових підприємств, одиниць

15

 

 

5

5

5

кількість утворених бізнес-інкубаторів розвитку малого інноваційного бізнесу, тис. одиниць

7

 

 

2

2

3

2. Створення на основі існуючої системи науково-технічної та економічної інформації державної системи інформаційно-консультаційної підтримки інноваційної діяльності

кількість утворених регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, одиниць

25

 

 

11

7

7

кількість утворених демонстраційних центрів, одиниць

20

 

 

4

10

6

кількість утворених національних контактних пунктів, одиниць

10

 

 

9

1

 

кількість утворених регіональних контактних пунктів із співпраці з державами - членами ЄС та іншими державами у сфері науки і технологій, інновацій та інтелектуальної власності, одиниць

10

 

 

2

5

3

обсяг виконаних центрами науки, інновацій та інформатизації робіт, наданих послуг, млн. гривень

100,1

 

 

28,7

33,6

37,8

кількість примірників документів, виданих користувачам системи центрів науки, інновацій та інформатизації, млн. одиниць

17,9

 

 

4,8

6,3

6,8

кількість користувачів системи центрів науки, інновацій та інформатизації, тис. користувачів

217,2

 

 

65,6

72,2

79,4

кількість утворених інститутів науково-технічної та інноваційної експертизи, одиниць

1

 

 

1

 

 

кількість утворених науково-дослідних центрів інноваційного розвитку, одиниць

1

 

 

 

 

1

3. Створення у вищих навчальних закладах системи інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності

кількість підрозділів з питань інтелектуальної власності при вищих навчальних закладах, які мають додаткові функції, одиниць

25

 

 

10

10

5

кількість утворених у вищих навчальних закладах бізнес-інкубаторів, одиниць

25

 

 

4

12

9

кількість утворених у вищих навчальних закладах науково-виробничих та інноваційно-інвестиційних комплексів, одиниць

10

 

 

2

4

4

кількість утворених у вищих навчальних закладах структур, що надають допомогу з підготовки та впровадження інновацій, одиниць

20

4

5

5

5

1

кількість виданих вищим навчальним закладам охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, тис. одиниць

17,7

2,6

3

3,5

4

4,6

кількість укладених у вищих навчальних закладах ліцензійних договорів на передачу об'єктів права інтелектуальної власності, одиниць

86

13

15

17

19

22

кількість розробок вищих навчальних закладів, що впроваджені у виробництво, тис. одиниць

2,6

0,38

0,44

0,51

0,59

0,68

4. Створення розгалуженої інноваційної інфраструктури за участю наукових установ

кількість аналітичних звітів про впровадження світового та вітчизняного досвіду створення інноваційної інфраструктури за участю наукових установ, одиниць

3

 

 

1

1

1

кількість утворених державних центрів трансферу технологій, одиниць

1

 

 

1

 

 

кількість утворених регіональних центрів трансферу технологій, одиниць

25

 

 

11

14

 

кількість утворених структурних підрозділів, що проводять моніторинг результатів наукових досліджень та реалізують їх на ринку інтелектуальної власності, одиниць

15

 

 

3

6

6

кількість утворених у наукових установах бізнес-парків, одиниць

25

 

 

4

12

9

5. Створення інфраструктури фінансового забезпечення інноваційної діяльності

кількість утворених небанківських фінансово-кредитних установ, одиниць

2

 

 

 

 

2

кількість утворених венчурних фондів, одиниць

1

 

 

 

 

1

обсяг фінансування інноваційної діяльності, млн. гривень

35,8

 

 

9

13,9

12,9

частка залучених ресурсів у загальному обсязі фінансування інноваційної діяльності, відсотків

15,3

 

 

14,7

15,2

15,9

6. Створення системи забезпечення інноваційної діяльності у регіонах

кількість партнерських угод, укладених між місцевими органами виконавчої влади, провідними вищими навчальними закладами і науково-виробничими організаціями, одиниць

25

 

 

5

10

10

кількість утворених інноваційно-технологічних кластерів, одиниць

17

 

 

 

8

9

кількість громадських рад при обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, одиниць

27

 

 

 

10

17

кількість підприємств, що провадять інноваційну діяльність, тис. одиниць

4,23

 

 

1,34

1,41

1,48

питома вага підприємств, що впроваджують інновації, у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

15

 

 

14

15

16

зростання темпів виробництва інноваційної продукції, відсотків

124,5

 

 

120,3

124,8

128,3

7. Забезпечення систематичного навчання і підвищення кваліфікації працівників сфери інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності

кількість пілотних освітніх програм з питань розвитку малого підприємництва, одиниць

1

 

 

 

1

 

кількість спеціалізованих центрів підвищення кваліфікації, одиниць

1

 

 

1

 

 

кількість утворених центрів, одиниць

27

 

 

5

13

9

кількість проведених наукових семінарів і конференцій, одиниць

16

 

 

5

5

6

8. Створення нормативно-правової та науково-методичної бази для підтримки і розвитку різних типів підприємств та організацій інноваційної інфраструктури і розроблення механізму державної підтримки створення інноваційної інфраструктури

кількість прийнятих нормативно-правових актів, одиниць

8

1

1

2

3

1

кількість розроблених методичних рекомендацій, одиниць

3

 

 

 

2

1

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.08.2011 р. N 952)

____________

Опрос