Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного координационного совета по вопросам реализации в Украине Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 02.04.2008 № 295
редакция действует с 22.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2008 р. N 295

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 вересня 2008 року N 815
,
 від 9 лютого 2011 року N 93
,
 від 13 квітня 2011 року N 408

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

1. Міжвідомча координаційна рада з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (далі - Міжвідомча рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворено ним для забезпечення здійснення своїх повноважень.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

розроблення пропозицій щодо забезпечення реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (далі - Конвенція);

забезпечення взаємодії та координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з реалізацією Конвенції;

моніторинг виконання вимог Конвенції під час провадження діяльності, наслідки якої можуть вплинути на навколишнє середовище у транскордонному контексті;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації Конвенції;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

удосконалення нормативно-правової бази з питань реалізації Конвенції.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує стан та ефективність виконання вимог Конвенції, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розроблення заходів, спрямованих на забезпечення її реалізації;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, пов'язаних з реалізацією Конвенції;

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

3) надає рекомендації щодо коригування передбачених у розроблених центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями проектах та програмах заходів з метою приведення їх у відповідність з вимогами Конвенції з урахуванням світового досвіду у цій сфері;

4) визначає необхідність проведення наукових досліджень та експертної оцінки можливого впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, пов'язаного з діяльністю підприємств, установ та організацій, та у разі потреби застосування визначених Конвенцією процедур у частині оповіщення заінтересованих держав про таку діяльність;

5) вносить пропозиції щодо проведення центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування консультацій з громадськістю у разі прийняття ними рішень, виконання яких може вплинути на навколишнє середовище в транскордонному контексті;

надає рекомендації центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо застосування статей 2 - 7 Конвенції та прийняття остаточного рішення, пов'язаного з реалізацією відповідного проекту і програми заходів;

(підпункт 5 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. N 815)

6) вживає в межах своїх повноважень заходів до запобігання можливому шкідливому впливу на навколишнє середовище наслідків діяльності підприємств, установ та організацій, а також до його зменшення;

61) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

(пункт 4  доповнено підпунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

7) здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

5. Міжвідомча рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі у них відповідальних працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських (за згодою їх керівників), провідних вчених і фахівців;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, пов'язаних з реалізацією Конвенції.

51. Міжвідомча рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

(Положення доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

6. Міжвідомчу раду очолює голова, який є Міністром екології та природних ресурсів.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 408)

До складу Ради включаються представники центральних органів виконавчої влади, інших державних установ згідно з додатком.

Посадовий склад Міжвідомчої ради затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад - її голова.

(абзац третій пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

Голова Ради вносить у разі потреби за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади, інших державних установ зміни до її складу.

7. Формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої ради забезпечує її секретар.

Про дату проведення засідання та порядок денний повідомляється членам Міжвідомчої ради не пізніше ніж за два дні до такої дати.

Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції Міжвідомчої ради, Кабінет Міністрів України може утворити президію Міжвідомчої ради, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять голова, заступник голови, секретар і члени Міжвідомчої ради. Персональний склад президії затверджує голова Міжвідомчої ради.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

8. Рішення Міжвідомчої ради приймається простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Ради оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні і відповідальний секретар Ради.

Протокол розсилається всім членам Ради у тижневий строк з дня проведення засідання.

Член Міжвідомчої ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

9. Рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її повноважень, реалізуються шляхом прийняття актів Кабінету Міністрів України або надання Прем'єр-міністром України відповідних доручень керівникам міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.

У випадках, передбачених законом, Міжвідомча рада може приймати рішення, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

91. Міжвідомча рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

(Положення доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої ради здійснює Міністерство екології та природних ресурсів.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.02.2011 р. N 93)

 

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

Міністр екології та природних ресурсів, голова Міжвідомчої ради

Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Міжвідомчої ради

Представник Міністерства екології та природних ресурсів, секретар Міжвідомчої ради

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра надзвичайних ситуацій

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. N 815
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.04.2011 р. N 408)

____________

Опрос