Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок реализации материальных ценностей государственного резерва

КМ Украины
Постановление КМ от 26.03.2008 № 284
действует с 26.03.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2008 р. N 284

Київ

Про внесення змін до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2246; 2006 р., N 52, ст. 3515), виклавши його в редакції, що додається.

2. Державному комітетові з державного матеріального резерву в місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 18

 

ПОРЯДОК
реалізації матеріальних цінностей державного резерву

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації матеріальних цінностей державного резерву, в тому числі мобілізаційного, та матеріальних цінностей, що закладаються до державного резерву на підставі окремих актів Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до абзацу третього статті 3 та абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України "Про державний матеріальний резерв" (далі - матеріальні цінності).

2. Реалізація матеріальних цінностей здійснюється шляхом проведення аукціону, конкурсу з обмеженою участю та продажу визначеним підприємствам, установам та організаціям (далі - продаж визначеному одержувачу (споживачу).

Конкурс з обмеженою участю та продаж визначеному одержувачу (споживачу) проводиться у разі прийняття Кабінетом Міністрів України актів про здійснення заходів із стабілізації ринку та надання державної підтримки окремим галузям, підприємствам, установам та організаціям.

3. Аукціон і конкурс з обмеженою участю проводяться комісією, яка утворюється Держкомрезервом (далі - комісія).

Комісію очолює Голова Держкомрезерву або його заступник. До складу комісії входять представники Держкомрезерву, Мінекономіки і Мінфіну.

Кількість членів комісії не повинна становити менше ніж сім осіб.

Положення про комісію затверджує Держкомрезерв за погодженням з Мінекономіки.

Реалізація матеріальних цінностей шляхом проведення аукціону

4. Організаційні заходи щодо проведення аукціону можуть здійснюватися за рішенням Держкомрезерву комісією або підприємством, установою чи організацією, що належить до сфери його управління.

5. Матеріальні цінності за кількістю та номенклатурою об'єднуються у лоти, обсяг та розмір яких визначається комісією.

Торги на аукціоні проводяться за кожним лотом.

6. Початкова стартова ціна лота визначається як ринкова вартість нових таких самих матеріальних цінностей, що включені до лота.

Початкова стартова ціна обчислюється Держкомрезервом та затверджується комісією.

7. Учасниками аукціону є суб'єкти господарювання (резиденти або нерезиденти), які подали заявку на участь в аукціоні (далі - заявка) та сплатили гарантійний внесок.

8. Форма заявки, а також порядок формування і ведення реєстру поданих заявок затверджуються Держкомрезервом та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті (далі - веб-сайт).

До заявки додаються:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

для фізичної особи - підприємця - засвідчені в установленому порядку копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про державну реєстрацію;

для юридичної особи:

засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (для резидентів);

документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів).

9. Заявка та додатки до неї надсилаються листом з оголошеною цінністю з описом у запечатаному конверті, на якому зазначається назва (номер) лота, повне найменування і місцезнаходження учасника аукціону (далі - учасник) і робиться напис "на аукціон" або подається за актом приймання-передачі, який підписується секретарем комісії та уповноваженим представником учасника. Заявка та додатки до неї повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи учасника, скріпленим печаткою учасника, та подані комісії не пізніше ніж за день до дати проведення аукціону.

10. Учасник має право:

подати тільки одну заявку щодо конкретного лота;

відкликати заявку або внести зміни до неї до закінчення строку її подання без втрати гарантійного внеску.

11. Комісія реєструє заявки в день їх надходження, про що робиться відповідний запис у реєстрі заявок.

Заявки, що надійшли до комісії після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

12. Гарантійний внесок сплачується за попереднім договором, який укладається не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення аукціону.

13. Розмір гарантійного внеску становить 25 відсотків початкової стартової ціни лота.

Гарантійний внесок сплачується в повному обсязі не пізніше ніж за день до дати проведення аукціону. В іншому випадку гарантійний внесок вважається не сплаченим.

14. Гарантійний внесок повертається учаснику протягом п'яти календарних днів після виникнення підстави для його повернення. Такими підставами можуть бути:

відкликання учасником заявки до закінчення строку її подання;

відхилення комісією заявки;

повернення заявки, що надійшла з порушенням строку подання;

укладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону;

визнання торгів такими, що не відбулися.

15. Оголошення про проведення аукціону комісія розміщує в газеті "Урядовий кур'єр" та на веб-сайті не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати його проведення.

Оголошення про проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей для здійснення заходів із стабілізації ринку розміщується не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати його проведення.

У разі повторного проведення аукціону з реалізації одних і тих самих матеріальних цінностей протягом поточного року оголошення розміщується не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати його проведення.

16. В оголошенні про проведення аукціону зазначається:

найменування, одиниця виміру та кількість матеріальних цінностей; стартова ціна лота (лотів); розмір гарантійного внеску; місце, дата і час проведення аукціону;

форма та спосіб подання заявки і перелік додатків до неї;

місце та строк подання заявки;

строк дії заявки;

контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону;

реквізити веб-сайту.

Більш детальна інформація про умови проведення аукціону розміщується на веб-сайті.

17. У разі зміни місця, дати, часу чи умов проведення аукціону комісія повідомляє про це у письмовій формі учасників та на веб-сайті не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення аукціону.

18. Аукціон відбувається шляхом проведення торгів, до яких допускаються уповноважені представники усіх учасників.

Відсутність на торгах окремих учасників або їх уповноважених представників не є перешкодою для проведення торгів.

19. Торги проводяться у два етапи.

Під час проведення першого етапу комісія пропонує учасникам придбати лот за початковою стартовою ціною.

Учасники, що виявили бажання придбати лот за початковою стартовою ціною, беруть участь у другому етапі торгів.

У разі коли жоден з учасників не виявив бажання придбати лот за початковою стартовою ціною, комісія визначає та оголошує кроки відступу для зниження початкової стартової ціни, проводить опитування учасників на предмет придбання лота за зменшеною на крок ціною та визначає нову стартову ціну.

Учасники, які дали згоду на придбання лота за новою стартовою ціною, беруть участь у другому етапі аукціону.

Нова стартова ціна не може бути меншою ніж:

найвища ціна, запропонована учасниками в заявках (далі - цінова пропозиція);

розмір гарантійного внеску.

Під час проведення другого етапу торгів комісія пропонує учасникам в усній формі підвищувати цінову пропозицію.

Переможцем аукціону є учасник, який під час торгів подав найвищу цінову пропозицію. З переможцем аукціону за результатами торгів та на основі попереднього договору укладається договір купівлі-продажу.

20. У разі коли на участь в торгах щодо конкретного лота зареєстровано менше ніж дві заявки, торги щодо нього визнаються такими, що не відбулися.

21. Якщо один і той самий лот виставлявся на трьох аукціонах і не був реалізований у зв'язку з неподанням на нього заявок або поданням менше ніж двох заявок для наступного проведення аукціону, стартова ціна такого лота обчислюється як ліквідаційна вартість матеріальних цінностей відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995). У такому випадку проведення аукціону починається з другого етапу.

22. Результати торгів зазначаються у протоколі, що ведеться комісією.

Копія протоколу видається учаснику протягом трьох робочих днів після надходження відповідного запиту.

23. Результати торгів оприлюднюються на веб-сайті протягом двох робочих днів після їх проведення.

24. Сума гарантійного внеску зараховується переможцю аукціону в оплату вартості матеріальних цінностей за договором купівлі-продажу.

Гарантійний внесок не повертається:

переможцю аукціону в разі невиконання ним умов попереднього договору та/або договору купівлі-продажу;

учаснику аукціону в разі його відмови придбати лот за ціновою пропозицією, зазначеною ним у заявці.

25. Протягом п'яти робочих днів після виконання переможцем аукціону умов договору купівлі-продажу щодо оплати вартості матеріальних цінностей Держкомрезерв видає розпорядження відповідальному зберігачеві про відпуск матеріальних цінностей переможцю аукціону.

26. У разі невиконання або неналежного виконання відповідальним зберігачем розпорядження Держкомрезерву переможцю аукціону переходять усі права Держкомрезерву щодо відповідального зберігача як до боржника.

Особливості реалізації матеріальних цінностей шляхом проведення конкурсу з обмеженою участю та продажу визначеному одержувачу (споживачу)

27. Учасниками конкурсу з обмеженою участю є визначені згідно з актами Кабінету Міністрів України підприємства, установи та організації, які отримали запрошення взяти участь у конкурсі із зазначенням інформації, наведеної в абзацах другому - шостому пункту 16 цього Порядку, подали заявки та сплатили гарантійні внески.

28. Конкурс з обмеженою участю проводиться в порядку, визначеному пунктами 5, 8 (крім оприлюднення інформації), 9 - 14, 18, абзацами дев'ятим і десятим пункту 19, пунктами 20 - 26 цього Порядку з урахуванням таких особливостей:

стартова ціна лота визначається Держкомрезервом за погодженням з Мінекономіки;

запрошення на участь у конкурсі з обмеженою участю надсилаються комісією не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення конкурсу;

проведення торгів починається з другого етапу.

29. Продаж матеріальних цінностей визначеному одержувачу (споживачу) здійснюється за ринковою вартістю на умовах попередньої оплати.

Ринкова вартість матеріальних цінностей визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995).

____________

Опрос