Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по взиманию платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 26.03.2008 № 264
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2008 р. N 264

Київ

Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 серпня 2008 року N 751

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2010 року N 1236)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

забезпечити до 1 січня 2009 р. проведення державної експертизи поданих надрокористувачами матеріалів геолого-економічного вивчення запасів корисних копалин, оцінка яких проведена до 2005 року;

разом з Державним комітетом з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду розробити та затвердити інструкцію обліку обсягу погашених і видобутих корисних копалин та їх втрат;

разом з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством промислової політики, Міністерством вугільної промисловості, Міністерством палива та енергетики і Державною податковою адміністрацією підготувати та подати до 1 жовтня 2008 р. Кабінетові Міністрів України методику розроблення проектів інвестування підприємств, що утворюються з метою видобування корисних копалин, передбачивши в ній порядок встановлення промислового значення запасів корисних копалин та їх вартісної оцінки.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

1. Цей Порядок встановлює єдині правила справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території України у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - платежі).

2. Платежі справляються із суб'єктів господарювання, які здійснюють видобування корисних копалин або геологічне вивчення надр з подальшою дослідно-промисловою розробкою (далі - платники).

3. Об'єктом справляння платежу є обсяг (кількість) погашених або видобутих корисних копалин, який визначається платником за відповідною інструкцією, затвердженою Мінприроди.

До об'єкта справляння платежу включаються втрати корисних копалин, крім втрат запасів корисних копалин, що згідно з технічними проектами розташовані в охоронних і бар'єрних ціликах (між шахтами) поблизу неякісно затампонованих свердловин або виникли внаслідок аварійних викидів в атмосферу вуглеводнів та вимушених продувок нафтогазових свердловин.

Обсяг (кількість) втрат корисних копалин на кожній стадії їх видобування визначається на підставі техніко-технологічної документації (проектів) гірничодобувних підприємств і підлягає переоцінці у разі змін технічного обладнання та/або технологічних схем підприємств, що видобувають корисні копалини.

4. Вартість видобутих у звітному (податковому) періоді корисних копалин (готової продукції) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин:

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 751)

за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин;

за розрахунковою вартістю видобутих корисних копалин.

5. У разі обчислення вартості видобутих корисних копалин за фактичними цінами реалізації вартість одиниці видобутих корисних копалин встановлюється платником з урахуванням суми доходу, отриманого (нарахованого) від реалізації таких корисних копалин за податковий (звітний) період, що визначається відповідно до статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Сума доходу зменшується на суму витрат платника, пов'язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) корисних копалин споживачу в розмірах, установлених у договорі купівлі-продажу згідно з умовами постачання.

Сума доходу, отримана від реалізації корисних копалин в іноземній валюті, перераховується у національній валюті за курсом, встановленим Національним банком на дату реалізації таких корисних копалин.

6. До витрат платника, пов'язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) корисних копалин споживачу, належать:

1) витрати, пов'язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) корисних копалин із складу готової продукції платника (вузла обліку, входу до магістрального трубопроводу, пункту відвантаження споживачу або на переробку, межі розділу мереж із споживачем) споживачу, а саме:

з доставкою (перевезенням, транспортуванням) магістральними трубопроводами, залізничним, водним та іншим транспортом;

із зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням;

з оплатою послуг портів, зокрема портових зборів;

з оплатою транспортно-експедиторських послуг;

2) витрати з обов'язкового страхування вантажів, обчислені відповідно до законодавства;

3) митні платежі (збори) у разі реалізації за межі митної території України.

7. Вартість одиниці кожного виду видобутих корисних копалин обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником від реалізації корисних копалин, визначеної відповідно до пункту 5 цього Порядку, та обсягу (кількості) реалізованих корисних копалин, що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції платника.

8. У разі обчислення вартості корисних копалин за розрахунковою вартістю до витрат платника за податковий (звітний) період включаються:

1) матеріальні витрати, що належать до валових витрат згідно із статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", за винятком матеріальних витрат, пов'язаних із:

зберіганням;

транспортуванням;

пакуванням;

проведенням іншого виду підготовки (включаючи передпродажну підготовку) для реалізації корисних копалин;

виробництвом і реалізацією інших видів продукції, товарів (робіт, послуг);

2) витрати з оплати праці, що належать до валових витрат згідно із статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", крім витрат з оплати праці працівників, які не зайняті на видобутку відповідного виду корисних копалин;

3) витрати з ремонту основних засобів, що належать до складу валових витрат згідно із статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", крім витрат на ремонт основних засобів, не пов'язаних технічно та технологічно з видобутком корисних копалин;

4) інші витрати, що належать до складу валових витрат згідно із статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", крім витрат, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі:

які виникають в результаті формування фінансових резервів;

на сплату відсотків боргових зобов'язань платника;

на платежі за користування надрами для видобування корисних копалин;

на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

9. Під час обчислення розрахункової вартості видобутих корисних копалин також враховуються:

1) сума нарахованої амортизації, що визначається згідно із статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", крім суми нарахованої амортизації на основні фонди і нематеріальні активи, що підлягають амортизації, але не пов'язані технічно та технологічно з видобутком відповідного виду корисних копалин;

2) сума амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, згідно із статтею 9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

10. Сума витрат під час видобутку корисних копалин, стосовно яких у податковому (звітному) періоді завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобутку (вилучення) їх з надр (відходів, втрат), повністю включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин за відповідний податковий (звітний) період.

11. Сума витрат під час видобутку корисних копалин, стосовно яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс технологічних операцій (процесів) з видобутку (вилучення) їх з надр (відходів, втрат), включається до розрахункової вартості видобутих корисних копалин у податковому (звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів).

12. Розрахункова вартість одиниці видобутих корисних копалин (Цр) обчислюється за такою формулою:

  

Вмп + (Вмп х Крмпе

  

Цр

___________________ 

  

Vмп 

  

де Вмп - витрати, обчислені згідно з пунктами 8 - 11 цього Порядку (гривень);

Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених Державною комісією по запасах корисних копалин (десятковий дріб);

Vмп - обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період.

13. Вартість руд урану та золота, видобутих з корінних родовищ, обчислюється з урахуванням ціни реалізації за податковий (звітний) період (у разі відсутності реалізації у цей період - за найближчі попередні податкові періоди) хімічно чистого металу без урахування податку на додану вартість, зменшеної на суму витрат платника на збагачення (афінаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається з урахуванням частки (в натуральному вимірі) вмісту хімічно чистого металу в одиниці видобутих корисних копалин.

14. Зобов'язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин (Пзн) за податковий (звітний) період обчислюються:

у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до абсолютних, за такою формулою:

Пзн = Vф х Назн х Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) видобутих (погашених) корисних копалин у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);

Назн - величина визначеного в абсолютних значеннях базового нормативу платежів для видобування корисних копалин;

Кпп - коефіцієнт, зазначений у додатку;

у разі застосування базових нормативів платежів, що належать до відносних, за такою формулою:

Пзн = Vф х Вкк х Нвзн х Кпп,

де Vф - обсяг (кількість) видобутих корисних копалин у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму);

(абзац сьомий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 751)

Вкк - вартість одиниці видобутих корисних копалин, обчислена згідно з пунктами 4 - 13 цього Порядку;

(абзац восьмий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 751)

Нвзн - величина визначеного у відносних значеннях базового нормативу платежів для видобування корисних копалин;

Кпп - коефіцієнт, зазначений у додатку.

15. Платник до закінчення визначеного Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" граничного строку подання податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає за встановленою ДПА формою податкові розрахунки з платежів органу державної податкової служби:

за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

16. У разі коли місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з платежів подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника.

17. Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період виконує зобов'язання щодо внесення платежів у сумі, визначеній в розрахунку з платежів, поданому ним органу державної податкової служби:

за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

18. Платник несе відповідальність за правильність обчислення суми платежів, повноту і своєчасність їх внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби відповідних розрахунків згідно із законодавством.

19. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння платежів до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.

Органи державної податкової служби для забезпечення контролю за правильністю обчислення платником суми збору в частині визначення обсягу (кількості) погашених або видобутих корисних копалин у межах наданої йому ділянки надр, а також коригуючих коефіцієнтів у встановленому законодавством порядку залучають органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду.

 

КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

Критерії застосування коефіцієнта 

Величина коефіцієнта 

Видобування позабалансових запасів корисних копалин* 

0,5 

Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ 

0,5 

Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищенням фарватерів річок) 

Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами 

0,85 

____________
* За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої категорії на підставі річного плану гірничих робіт або за результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніше ніж за 10 років до виникнення податкових зобов'язань.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2000 р., N 40, ст. 1706; 2002 р., N 44, ст. 2022):

1) доповнити пункт 2 абзацами такого змісту:

"забезпечення дотримання єдиного підходу до визначення техніко-економічних та фінансових показників господарської діяльності, пов'язаної з видобуванням корисних копалин у межах конкретної ділянки надр;

використання оцінок техніко-економічних та фінансових показників господарської діяльності для цілей інвестиційного планування та оподаткування.";

2) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Повторна державна експертиза та оцінка запасів родовищ корисних копалин проводиться через кожні п'ять років експлуатації ділянки надр, а також у разі:

коли перегляд вимог стандартів і технічних умов щодо кількості або якості корисних копалин, технології їх переробки призводить до зменшення сумарних розвіданих запасів більш як на 20 відсотків або зростання їх обсягу більш як на 50 відсотків. Запаси родовищ, що розробляються, підлягають повторній експертизі та оцінці, якщо внаслідок гірничодобувних або додаткових геологорозвідувальних робіт сумарні розвідані запаси зростають більш як на 50 відсотків порівняно з раніше оціненими Державною комісією по запасах корисних копалин або якщо списані та передбачені для списання розвідані запаси як такі, що не підтвердилися чи недоцільні для видобутку за техніко-економічними умовами родовищ, перевищують нормативи, встановлені законодавством;

коли різниця у розмірі становить понад 20 відсотків порівняно з фактичними техніко-економічними та фінансовими показниками господарської діяльності, пов'язаної з видобуванням корисних копалин, а також коли зміни в технологічних схемах призводять до такої різниці.".

2. У Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 432 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 19, с. 104; 2004 р., N 27, ст. 1786):

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова ", придатні для промислового використання" виключити;

абзаци одинадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:

"товарна продукція гірничодобувного підприємства - мінеральна сировина, видобута гірничодобувним підприємством і відповідає установленим стандартам;";

"геолого-економічна оцінка ділянки надр - періодичний аналіз результатів кожної стадії геологічного та техніко-економічного вивчення ресурсів корисних копалин ділянки надр з метою встановлення та/або зміни промислового значення їх запасів на підставі інформації про фактичні технологічні схеми, техніко-економічні показники і фінансові результати видобування корисних копалин в межах такої ділянки. Виділяються детальна, попередня і початкова геолого-економічні оцінки;";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"коефіцієнт рентабельності продукції гірничодобувного підприємства (промислу) - величина, що є співвідношенням фінансового результату операційної діяльності до виробничої собівартості продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут.";

2) у пункті 3:

абзаци другий і четвертий викласти в такій редакції:

"балансові - запаси корисних копалин ділянки надр, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції гірничодобувного підприємства (розрахунковий та/або фактичний) є достатнім для економічно ефективного видобування корисних копалин на такій ділянці надр;";

"позабалансові - запаси корисних копалин з ділянки надр, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції (мінеральної сировини) гірничодобувного підприємства (розрахунковий та/або фактичний) мав рівень, недостатній для економічно ефективного видобування корисних копалин на такій ділянці надр;";

в абзаці п'ятому слово ", важковидобувні" виключити;

абзац сьомий виключити;

в абзаці дев'ятому слова "важковидобувні та" виключити.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Порядок справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 8).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014 "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 42 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 3, ст. 98).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2000 р. N 456 "Про затвердження нормативів плати за користування надрами для видобування мінеральних підземних вод" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 10, ст. 383).

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 822 "Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 29, ст. 1310).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1426 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1974).

6. Підпункт 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 222 "Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування бурштинової, титанової та титано-цирконієвої руди" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 408).

7. Підпункт 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1847 "Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування уранової руди" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2529).

8. Пункт 18 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

____________

Опрос