Идет загрузка документа (215 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой экологической программы проведения мониторинга окружающей природной среды

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 05.12.2007 № 1376
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2007 р. N 1376

Київ

Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 серпня 2011 року N 880
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

(У тексті постанови слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство екології та природних ресурсів" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року N 880)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову екологічну програму проведення моніторингу навколишнього природного середовища (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 р. N 880
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству екології та природних ресурсів разом з Міністерством фінансів та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на виконання завдань і заходів Програми.

4. Міністерству екології та природних ресурсів подавати щороку до 15 квітня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про хід виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 р. N 880)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення розвитку єдиної державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (далі - система моніторингу), спрямованого на:

підвищення ефективності її функціонування;

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і населенню своєчасної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічних знань громадян;

визначення спільних пріоритетів під час планування дій суб'єктів системи моніторингу;

створення єдиної мережі спостережень;

технічне переоснащення та вдосконалення нормативно-методичного забезпечення системи моніторингу;

узгодження елементів інформаційних технологій, що використовуються суб'єктами системи моніторингу.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Україна є учасником понад 70 міжнародних двосторонніх та багатосторонніх угод і конвенцій, виконання яких потребує використання інформації щодо стану навколишнього природного середовища та прогнозування його змін. У зв'язку з цим розвиток системи моніторингу повинен здійснюватися з урахуванням загальноєвропейських вимог.

За роки проведення спостережень суб'єктами системи моніторингу накопичено певний досвід і значний обсяг інформації щодо стану навколишнього природного середовища та джерел його забруднення. Проте, оскільки інформацію накопичено на паперових носіях та розміщено у базах даних, які за структурою не відповідають вимогам та рекомендаціям Європейської економічної комісії ООН щодо створення Європейської мережі спостережень та інформації про стан навколишнього природного середовища, немає можливості в повному обсязі використовувати наявні дані для проведення його комплексної екологічної оцінки.

Розв'язання зазначених проблем досягається шляхом поєднання зусиль суб'єктів системи моніторингу та координації їх дій, забезпечення безперервності спостережень за складовими навколишнього природного середовища, вдосконалення нормативного, методичного, технічного та організаційного забезпечення для створення єдиної мережі спостережень, впровадження передових інформаційних технологій та створення банків даних про його стан.

Передбачено проведення комплексного моніторингу стану атмосферного повітря, вод, земель, лісів, геологічного середовища, біологічного різноманіття, поводження з відходами, фізичних факторів впливу на навколишнє природне середовище.

Для забезпечення моніторингу необхідно, зокрема, визначити інформаційні потреби, створити систему оцінки стану навколишнього природного середовища, розробити програми моніторингу різного рівня, провести спостереження, збирання, оброблення та аналіз даних моніторингу і оцінку інформації, підготувати на її основі висновки і пропозиції.

Стратегія оцінки стану навколишнього природного середовища, що передбачена Програмою, базується на комплексному підході і використанні оцінки окремих його складових з урахуванням можливості застосування екологічних індикаторів зазначеного стану.

Комбіноване використання результатів різних видів досліджень та спостережень, зокрема фізичних, хімічних, біологічних, дає змогу розширювати можливості для виявлення причинно-наслідкових зв'язків стану об'єктів навколишнього природного середовища та факторів впливу на них. Такий підхід забезпечує всебічність, об'єктивність і підвищення рівня ефективності системи оцінки стану навколишнього природного середовища порівняно з підходом, що ґрунтується на визначенні концентрації забруднюючих речовин.

Оцінка ризику повинна сприяти визначенню пріоритетності заходів як у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, так і в природоохоронній діяльності. Урахування результатів оцінки ризику може бути використано органами виконавчої влади для вирішення питань щодо запобігання кризовим ситуаціям, розроблення і прийняття оптимальних управлінських рішень.

Для виконання завдань Програми повинні бути розроблені і прийняті регіональні та спеціальні програми моніторингу.

Регіональні програми спрямовуються на виконання пріоритетних завдань і здійснення заходів у сфері моніторингу навколишнього природного середовища в межах регіону.

Спеціальні програми моніторингу розробляються центральними органами виконавчої влади для розв'язання завдань, які потребують додаткової інформації про стан навколишнього природного середовища і/або вплив факторів його забруднення на певних територіях. Такі завдання можуть бути пов'язані з надзвичайною екологічною ситуацією, транскордонним моніторингом, потенційно екологічно небезпечним об'єктом, науковою задачею тощо.

Програма спрямована на поєднання зусиль усіх суб'єктів системи моніторингу для запобігання дублюванню функцій з моніторингу, створення єдиної мережі спостережень після оптимізації її елементів і програм, уніфікації та постійного вдосконалення технічного, методичного, метрологічного, наукового забезпечення її функціонування.

Інтеграція елементів мереж суб'єктів моніторингу в єдину мережу відбувається шляхом утворення організаційних та інформаційних зв'язків для забезпечення виконання функцій системи моніторингу і досягнення єдиної мети.

Єдина мережа спостережень передбачає поділ за принципом призначення інформації на загальнодержавний, регіональний та локальний рівні. До загальнодержавного рівня призначення інформації належать пункти спостережень, що віднесені до пріоритетних і відображають загальний стан навколишнього природного середовища держави та вплив найбільш важливих факторів на зміну його стану, та як обов'язкові складові - спеціальні мережі транскордонного і фонового моніторингу.

Передбачається створення уніфікованого за відповідними напрямами методичного забезпечення моніторингу, яке повинно бути впроваджено під час проведення спостережень в єдиній мережі всіма суб'єктами системи моніторингу. Основою такого забезпечення повинні бути національні стандарти та стандарти ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Технічне забезпечення єдиної мережі спостережень визначає її загальний рівень, тому передбачається системне постійне оновлення засобів вимірювальної техніки та обладнання служб спостережень, зокрема проведення аналізу та розроблення рекомендацій, впровадження багатофункціональних приладів, створення автоматизованих постів спостережень та уніфікація засобів вимірювальної техніки.

Метрологічне забезпечення проведення спостережень передбачає застосування єдиних метрологічних норм і правил під час здійснення відбору проб та проведення польових і лабораторних досліджень, відповідних засобів вимірювальної техніки, статистичного оброблення результатів спостережень.

З метою забезпечення інтеграції інформаційних ресурсів та взаємодії суб'єктів системи моніторингу створюватиметься та забезпечуватиметься функціонування єдиної автоматизованої підсистеми збирання, оброблення, аналізу і збереження даних, для чого передбачається:

уніфікація технічного та програмного забезпечення;

об'єднання інформаційних підсистем окремих суб'єктів системи моніторингу для комплексної оцінки інформації;

упровадження передових інформаційно-аналітичних технологій та уніфікованих форм подання і збереження даних;

забезпечення відкритості інформаційних систем для їх розширення та впровадження нових напрямів.

Створення і подальший розвиток банків інформаційних ресурсів у системі моніторингу здійснюватиметься з урахуванням рівневого принципу розподілу завдань та забезпечуватиме інформаційне наповнення відповідних баз та банків вищого рівня. Багаторівневість запроваджується з метою підвищення функціональної та економічної ефективності інформаційного забезпечення.

Серед користувачів інформаційних ресурсів системи моніторингу визначаються три основні категорії:

постійні, інформація яким надається згідно з узгодженими регламентами, що враховують інформаційні потреби користувачів, і до яких належать органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти системи моніторингу та їх територіальні органи;

користувачі, що звертаються за нерегламентованим запитом;

засоби масової інформації.

Альтернативним варіантом розв'язання проблеми є реалізація проекту системи екологічного моніторингу України, за яким передбачається створення нової єдиної мережі спостережень системи моніторингу без використання існуючих мереж суб'єктів системи моніторингу, нової інфраструктури системи моніторингу та здійснення капіталомістких заходів.

Таким чином, ураховуючи реальні можливості фінансування заходів Програми, обрано максимальне використання існуючого потенціалу без залучення значних капіталовкладень протягом найближчих років.

Завдання і заходи

Забезпечення належного рівня виконання функцій системи моніторингу та розв'язання існуючих проблем досягається шляхом здійснення ряду заходів, спрямованих на її розвиток, з використанням існуючих можливостей суб'єктів системи.

У першу чергу здійснюватимуться організаційні заходи із створення передумов для виконання Програми, які не потребують додаткового фінансування і проводяться у межах функціональних повноважень суб'єктів системи моніторингу. Зазначені заходи передбачають:

визначення структурних підрозділів суб'єктів системи моніторингу, які відповідатимуть за обмін інформацією;

укладення і виконання угод про спільну діяльність суб'єктів системи моніторингу;

проведення експертизи регіональних та спеціальних програм, що містять завдання і заходи з проведення моніторингу навколишнього природного середовища, та здійснення контролю за їх виконанням;

розроблення і впровадження постійно діючої системи інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища.

Виконавців заходів Програми визначено у додатку 1.

Під час виконання завдань і заходів Програми здійснюватиметься її наукова підтримка, що включає розвиток прикладних наукових розробок у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, а саме: теоретичне обґрунтування та підготовка пропозицій щодо оптимізованих схем побудови і функціонування мереж спостережень; визначення концептуальних підходів до проведення моніторингу окремих об'єктів довкілля; розроблення методів математичного опрацювання результатів спостережень, алгоритмів оцінки екологічного ризику; удосконалення та розроблення методів оцінки та прогнозування стану навколишнього природного середовища; створення типових програмно-технічних комплексів системи моніторингу різних рівнів з використанням геоінформаційних систем та типових структур банків даних; проведення поглиблених досліджень окремих об'єктів навколишнього природного середовища; обґрунтування якісних і кількісних параметрів спостережень; оцінка результатів моніторингу; моделювання управлінських рішень.

Завдання і заходи Програми, що потребують цільового фінансування та виконуватимуться протягом 2008 - 2012 років, наведено у додатку 2.

У разі потреби керівник Програми для координації діяльності її виконавців може залучати Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля.

Очікувані результати, ефективність Програми

Здійснення заходів Програми сприятиме підвищенню рівня задоволення потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадськості в об'єктивній і достовірній інформації про стан навколишнього природного середовища.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

У результаті виконання Програми повинно бути забезпечено:

у соціальній сфері - встановлення факторів навколишнього природного середовища, що чинять шкідливий вплив на здоров'я населення; посилення узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій та засобів масової інформації у сфері охорони навколишнього природного середовища; підвищення рівня інформованості населення щодо стану навколишнього природного середовища;

в екологічній сфері - скорочення строків розроблення і підвищення якості та ефективності управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічної безпеки; розбудову мережі моніторингу навколишнього природного середовища України за єдиними вимогами, а також з урахуванням вимог комітету з екологічної політики Європейської економічної комісії ООН;

в економічній сфері - підвищення ефективності використання засобів спостереження за станом навколишнього природного середовища та антропогенним впливом на нього.

Ефективність Програми забезпечується оперативністю прийняття рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів і, як наслідок, зменшенням витрат на розв'язання проблем екологічної безпеки.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного бюджету становить 152,3 млн. гривень, у тому числі коштів загального фонду - 102,3 млн. гривень, з них передбачено для Мінприроди - 14,8 млн., МНС - 27,5 млн., Мінрегіону - 7 млн., МОЗ - 4 млн., Мінагрополітики - 6,7 млн., Держводагентству - 20,3 млн., Держземагентству - 4 млн. і Держлісагентству - 18 млн. гривень; коштів спеціального фонду - 50 млн. гривень.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 р. N 880)

Для фінансування окремих заходів необхідно додатково залучити кошти місцевих бюджетів, а також інших джерел. Обсяги фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів повинні бути визначені органами місцевого самоврядування на підставі регіональних програм моніторингу навколишнього природного середовища.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 992 "Про схвалення Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища".

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1376.

3. Державний замовник-координатор - Мінприроди.

4. Державні замовники - Мінприроди, МНС, МОЗ, Мінагрополітики, Мінрегіон, Держводагентство, Держземагентство, Держлісагентство.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 р. N 880)

5. Керівник Програми - перший заступник Міністра екології та природних ресурсів.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.08.2011 р. N 880)

6. Виконавці заходів Програми - Мінприроди, МНС, МОЗ, Мінагрополітики, Мінрегіон, Держводагентство, Держлісагентство, Держземагентство.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 р. N 880)

7. Строк виконання: 2008 - 2012 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Державний бюджет 

152,3 

26,47 

31,06 

30,67 

31,645 

32,455 

Місцеві бюджети 

  

  

  

  

  

  

Інші джерела 

  

  

  

  

  

  

Усього 

152,3 

26,47 

31,06 

30,67 

31,645 

32,455 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Створення на основі інтеграції відомчих мереж в єдину систему інфраструктури системи моніторингу і забезпечення її функціонування 

обсяг коштів, необхідних для виконання завдання,
тис. гривень 

5610 

1225 

1270 

1225 

1105 

785 

1) визначення інформаційних потреб користувачів інформації системи моніторингу, розроблення і впровадження міжвідомчого регламенту інформаційного обміну 

Мінприроди 

державний бюджет  

760 

195 

195 

185 

185 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

760 

195 

195 

185 

185 

  

2) забезпечення функціонування міжвідомчого інформаційно-
аналітичного центру системи моніторингу 

- " - 

державний бюджет 

650 

130 

130 

130 

130 

130 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

650 

130 

130 

130 

130 

130 

3) створення і забезпечення функціонування центрів системи моніторингу регіонального рівня 

Мінприроди 

державний бюджет 

2120 

400 

530 

530 

395 

265 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

2120 

400 

530 

530 

395 

265 

4) створення і забезпечення функціонування центрів транскордонного моніторингу 

- " - 

державний бюджет 

750 

190 

120 

140 

150 

150 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

750 

190 

120 

140 

150 

150 

5) створення і забезпечення функціонування інформаційно-
аналітичного центру моніторингу лісів 

Держлісагентство 

державний бюджет 

1200 

240 

240 

240 

240 

240 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1200 

240 

240 

240 

240 

240 

6) розроблення програмно-технічних засобів та організаційних заходів для забезпечення функціонування системи інформування про стан навколишнього природного середовища на основі даних системи моніторингу 

Мінприроди 

державний бюджет 

130 

70 

60 

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

130 

70 

60 

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

5610 

1225 

1270 

1225 

1105 

785 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1200 

240 

240 

240 

240 

240 

спеціальний фонд 

4410 

985 

1030 

985 

865 

545 

2. Розвиток і удосконалення структури системи моніторингу 

кількість регіонів, де проведено оптимізацію мереж і програм 

26 

1) створення і оптимізація мереж спостережень, створення єдиного реєстру складових мереж спостереження системи моніторингу. Оптимізація програм та регламентів спостережень відповідно до вимог систем моніторингу 

  

державний бюджет 

7280 

1460 

1515 

1515 

1395 

1395 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

4700 

940 

940 

940 

940 

940 

  

 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

створення станції фонового моніторингу 

  

  

  

  

Мінагрополітики 

 

500 

100 

100 

100 

100 

100 

Мінрегіон 

 

2850 

570 

570 

570 

570 

570 

Держводагентство 

 

600 

120 

120 

120 

120 

120 

Держлісагентство 

 

750 

150 

150 

150 

150 

150 

Мінприроди 

спеціальний фонд 

2580 

520 

575 

575 

455 

455 

2) розширення мережі автоматизованих постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в екологічно небезпечних містах 

МНС 

державний бюджет 

1290 

  

  

  

340 

950 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1290 

  

  

  

340 

950 

3) розширення мережі моніторингу лісів на всю територію лісового фонду України 

Держлісагентство 

державний бюджет 

1800 

200 

400 

400 

400 

400 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1800 

200 

400 

400 

400 

400 

4) створення станції фонового моніторингу 

МНС 

державний бюджет 

780 

105 

135 

170 

225 

145 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

780 

105 

135 

170 

225 

145 

5) картографо-інформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів, територій та об'єктів системи моніторингу 

Мінприроди 

державний бюджет  

2100 

420 

420 

420 

420 

420 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

2100 

420 

420 

420 

420 

420 

загальний фонд 

150 

100 

50 

  

  

  

6) модернізація та розвиток системи моніторингу, створення станцій спостережень за транскордонним перенесенням забруднюючих речовин, забезпечення функціонування центру моніторингу в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 

МНС 

державний бюджет 

7850 

665 

2435 

950 

1900 

1900 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

7850 

665 

2435 

950 

1900 

1900 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

21250 

2950 

4955 

3455 

4680 

5210 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

16570 

2010 

3960 

2460 

3805 

4335 

спеціальний фонд 

4680 

940 

995 

995 

875 

875 

3. Проведення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища, створення та ведення банку інформаційних ресурсів системи моніторингу 

кількість визначень,
тис. 

16090 

3218 

3218 

3218 

3218 

3218 

1) проведення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища 

  

державний бюджет 

50670 

9870 

10070 

10130 

10190 

10410 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

50670 

9870 

10070 

10130 

10190 

10410 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

Мінприроди 

 

14800 

2970 

2970 

2980 

2980 

2900 

МНС 

 

9200 

1700 

1800 

1800 

1800 

2100 

МОЗ 

 

2000 

400 

400 

400 

400 

400 

Мінагрополітики 

 

1950 

310 

410 

410 

410 

410 

Мінрегіон 

 

3000 

600 

600 

600 

600 

600 

Держводагентство 

 

11000 

2200 

2200 

2200 

2200 

2200 

Держземагентство 

 

1570 

290 

290 

290 

350 

350 

Держлісагентство 

 

7150 

1400 

1400 

1450 

1450 

1450 

2) проведення фонового моніторингу на заповідних територіях 

  

державний бюджет 

6770 

1095 

1395 

1420 

1420 

1440 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

600 

120 

120 

120 

120 

120 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

Держлісагентство 

 

600 

120 

120 

120 

120 

120 

Мінприроди 

спеціальний фонд 

6170 

975 

1275 

1300 

1300 

1320 

3) створення і ведення уніфікованих банків даних об'єктів системи моніторингу та загального банку інформаційних ресурсів 

 

державний бюджет 

11720 

2320 

2375 

2210 

2345 

2470 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

6550 

1320 

1310 

1310 

1310 

1310 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

МНС 

  

1500 

300 

300 

300 

300 

300 

МОЗ 

  

750 

160 

150 

150 

150 

140 

Мінагрополітики 

  

500 

100 

100 

100 

100 

100 

Мінрегіон 

  

500 

100 

100 

100 

100 

100 

Держводагентство 

  

1500 

300 

300 

300 

300 

300 

Держземагентство 

  

800 

160 

160 

160 

160 

160 

Держлісагентство 

  

1000 

200 

200 

200 

200 

200 

Мінприроди 

спеціальний фонд 

5170 

1000 

1065 

900 

1035 

1170 

4) моніторинг радіаційного стану на пунктах стаціонарної мережі в тридцятикілометрових зонах Запорізької і Рівненської АЕС та в Харківській області 

- " - 

державний бюджет 

1250 

250 

250 

250 

250 

250 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

1250 

250 

250 

250 

250 

250 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

70410 

13535 

14090 

14010 

14205 

14570 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

57820 

11310 

11500 

11560 

11620 

11830 

спеціальний фонд 

12590 

2225 

2590 

2450 

2585 

2740 

4. Удосконалення нормативно-
методичної бази функціонування системи моніторингу 

кількість розроблених документів 

35 

1) розроблення положення про інформаційні ресурси системи моніторингу 

Мінприроди 

державний бюджет 

200 

  

200 

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

200 

  

200 

  

  

  

2) розроблення методичних рекомендацій щодо проведення оптимізації та створення мереж спостережень системи моніторингу, порядку визначення і включення до них об'єктів, зон та пунктів спостережень 

- " - 

державний бюджет 

260 

130 

130 

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

260 

130 

130 

  

  

  

3) розроблення методичних документів з організації та здійснення моніторингу окремих об'єктів системи моніторингу 

  

державний бюджет 

1270 

180 

370 

340 

200 

180 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

550 

80 

170 

150 

100 

50 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

Мінагрополітики 

  

100 

  

  

50 

50 

  

Мінрегіон 

  

100 

  

  

  

50 

50 

Держлісагентство 

  

350 

80 

170 

100 

  

  

Мінприроди 

спеціальний фонд 

720 

100 

200 

190 

100 

130 

4) забезпечення підтримки інформаційної бази національних нормативно-правових актів та міжнародних угод, що регулюють діяльність у сфері моніторингу навколишнього природного середовища 

- " - 

державний бюджет 

500 

100 

150 

80 

80 

90 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

500 

100 

150 

80 

80 

90 

5) розроблення положення про порядок інформаційної взаємодії суб'єктів системи моніторингу на державному та регіональному рівні 

Мінприроди 

державний бюджет 

100 

  

100 

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

100 

  

100 

  

  

  

6) проведення аналізу існуючого методичного забезпечення моніторингу навколишнього природного середовища. Створення і видання збірника уніфікованого методичного забезпечення для використання в єдиній мережі спостережень системи моніторингу 

- " - 

державний бюджет 

190 

  

120 

70 

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

190 

  

120 

70 

  

  

7) розроблення, атестація і впровадження уніфікованих методик проведення вимірювань, гармонізація стандартів з методичного забезпечення системи моніторингу до міжнародних 

Мінприроди 

державний бюджет 

2205 

200 

550 

565 

430 

460 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

2205 

200 

550 

565 

430 

460 

8) розроблення та впровадження методики аналізу проведення вимірювань в аналітичних підрозділах суб'єктів системи моніторингу за єдиними критеріями 

- " - 

державний бюджет  

250 

250 

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

250 

250 

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет  

4975 

860 

1620 

1055 

710 

730 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

550 

80 

170 

150 

100 

50 

спеціальний фонд 

4425 

780 

1450 

905 

610 

680 

5. Удосконалення приладово-
технічного оснащення та метрологічного забезпечення мережі спостережень системи моніторингу 

обсяг коштів, необхідних для виконання завдання,
тис. гривень 

31125 

5065 

5585 

6660 

6780 

7035 

1) модернізація технічної бази засобів вимірювальної техніки аналітичних підрозділів, які проводять спостереження в системі моніторингу 

  

державний бюджет 

21490 

3460 

3675 

4735 

4725 

4895 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

13300 

2460 

2510 

2760 

2780 

2790 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

МНС 

  

3800 

660 

780 

780 

790 

790 

МОЗ 

  

750 

  

  

250 

250 

250 

Мінагрополітики 

  

2750 

620 

530 

530 

530 

540 

Держводагентство 

  

4000 

680 

830 

830 

830 

830 

Держлісагентство 

  

2000 

500 

370 

370 

380 

380 

Мінприроди 

спеціальний фонд 

8190 

1000 

1165 

1975 

1945 

2105 

2) розроблення і впровадження програмно-апаратних комплексів із збирання та оброблення первинних даних спостережень, програмно-технічного забезпечення інформаційного обміну для аналітичних підрозділів суб'єктів та інформаційно-аналітичних центрів системи моніторингу 

  

державний бюджет 

9100 

1560 

1810 

1815 

1905 

2010 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

5560  

1060 

1110 

1100 

1130 

1160 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

МНС 

  

980 

150 

200 

190 

210 

230 

МОЗ 

  

500 

100 

100 

100 

100 

100 

Мінагрополітики 

  

250 

50 

50 

50 

50 

50 

Мінрегіон 

  

550 

100 

110 

110 

110 

120 

Держводагентство 

  

1150 

230 

230 

230 

230 

230 

Держземагентство 

  

1080 

240 

210 

210 

210 

210 

Держлісагентство 

  

1050 

190 

210 

210 

220 

220 

Мінприроди 

спеціальний фонд 

3540 

500 

700 

715 

775 

850 

3) створення і ведення баз даних технічного та методичного забезпечення мереж спостережень системи моніторингу 

Мінприроди 

державний бюджет 

995 

130 

185 

180 

250 

250 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

995 

130 

185 

180 

250 

250 

4) організація та здійснення зовнішнього контролю якості вимірювань в системі моніторингу 

- " - 

державний бюджет 

300 

55 

55 

70 

60 

60 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

300 

55 

55 

70 

60 

60 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

31885 

5205 

5725 

6800 

6940 

7215 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

18860 

3520 

3620 

3860 

3910 

3950 

спеціальний фонд 

13025 

1685 

2105 

2940 

3030 

3265 

6. Створення механізму проведення оцінки, прогнозування стану навколишнього природного середовища та підготовки інформації для прийняття управлінських рішень 

кількість виконаних наукових робіт 

20 

1) визначення методів і розроблення методик проведення оцінки стану окремих об'єктів навколишнього природного середовища та комплексної оцінки за результатами моніторингу з урахуванням критеріїв, гармонізованих з критеріями ЄС 

  

державний бюджет 

2630 

400 

390 

550 

640 

650 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1100 

230 

220 

220 

210 

220 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

МНС 

  

300 

50 

60 

60 

60 

70 

Мінагрополітики 

  

250 

50 

50 

50 

50 

50 

Держземагентство 

  

250 

50 

50 

50 

50 

50 

Держлісагентство 

  

300 

80 

60 

60 

50 

50 

Мінприроди 

спеціальний фонд 

1530 

170 

170 

330 

430 

430 

2) розроблення уніфікованих підходів і програмного забезпечення для узагальнення і подання екологічної інформації та результатів її оцінки з використанням геоінформаційних систем 

Мінприроди 

державний бюджет 

1195 

230 

280 

265 

220 

200 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

1195 

230 

280 

265 

220 

200 

3) розроблення методології оцінки якості атмосферного повітря на територіях, де відсутні пункти спостережень 

- " - 

державний бюджет 

160 

  

  

80 

80 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

160 

  

  

80 

80 

  

4) розроблення методів та програмних засобів для прогнозування стану об'єктів навколишнього природного середовища за комплексним підходом, оцінки ризику, підготовки управлінських рішень з використанням інформації системи моніторингу 

  

державний бюджет 

4440 

335 

700 

1085 

1125 

1195 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1570 

140 

330 

350 

370 

380 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

МНС 

  

370 

70 

70 

70 

80 

80 

Держземагентство 

  

300 

70 

60 

60 

60 

50 

Держлісагентство 

  

400 

  

80 

100 

100 

120 

Держводагентство 

  

500 

  

120 

120 

130 

130 

Мінприроди 

спеціальний фонд 

2870 

195 

370 

735 

755 

815 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

8425 

965 

1370 

1980 

206 

2045 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

2670 

370 

550 

570 

580 

600 

спеціальний фонд 

5755 

595 

820 

1410 

1485 

1445 

7. Проведення прикладних наукових досліджень з метою забезпечення наукової підтримки функціонування та вдосконалення системи моніторингу 

кількість виконаних наукових робіт 

26 

1) наукове обґрунтування та розроблення системи екологічних індикаторів на основі рекомендацій ЄЕК ООН для застосування органами державної влади, органами місцевого самоврядування та інформування громадськості 

- " - 

державний бюджет 

1495 

180 

395 

420 

245 

255 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

1495 

180 

395 

420 

245 

255 

2) проведення експедиційних досліджень у населених пунктах, що не охоплені мережею спостережень системи моніторингу, за фактами наявності підвищеної захворюваності населення 

МНС 

державний бюджет 

1430 

250 

300 

310 

310 

260 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1430 

250 

300 

310 

310 

260 

3) наукове обґрунтування та розроблення системи моніторингу іхтіофауни внутрішніх водойм України 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

250 

  

100 

150 

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

250 

  

100 

150 

  

  

4) забезпечення супроводження та науково-методичної підтримки виконання Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища 

Мінприроди 

державний бюджет 

1500 

300 

300 

300 

300 

300 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

  

  

  

  

  

  

5) здійснення наукового обґрунтування та наукової підтримки функціонування системи моніторингу в лісовому господарстві 

Держлісагентство 

державний бюджет 

1000 

200 

200 

200 

200 

200 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1000 

200 

200 

200 

200 

200 

6) здійснення наукового обґрунтування та наукової підтримки функціонування системи моніторингу у водному господарстві, в тому числі поверхневих вод, переформування берегів і підтоплення територій 

Держводагентство 

державний бюджет 

750 

150 

150 

150 

150 

150 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

750 

150 

150 

150 

150 

150 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

6425 

1080 

1445 

1530 

1205 

1165 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

3430 

600 

750 

810 

660 

610 

спеціальний фонд 

2995 

480 

695 

720 

545 

555 

8. Міжнародне співробітництво України у сфері моніторингу навколишнього природного середовища 

кількість міжнародних заходів 

15 

1) розвиток системи транскордонного моніторингу басейну Дніпра 

Мінприроди 

державний бюджет 

2120 

310 

370 

400 

520 

520 

з них: 

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд 

2120 

310 

370 

400 

520 

520 

2) проведення міжнародних заходів з питань співробітництва на транскордонних водних об'єктах 

Держводагентство 

державний бюджет 

800 

260 

135 

135 

135 

135 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

800 

260 

135 

135 

135 

135 

3) проведення заходів з питань міжнародного співробітництва з моніторингу лісів 

Держлісагентство 

державний бюджет 

400 

80 

80 

80 

80 

80 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

400 

80 

80 

80 

80 

80 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

3320 

650 

585 

615 

735 

735 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

1200 

340 

215 

215 

215 

215 

спеціальний фонд 

2120 

310 

370 

400 

520 

520 

Усього за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

152300 

26470 

31060 

30670 

31645 

32455 

з них: 

  

  

  

  

  

  

загальний фонд 

102300 

18470 

21005 

19865 

21130 

21830 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

Мінприроди 

  

149500 

3070 

3020 

2980 

2980 

2900 

МНС 

  

27500 

3950 

6080 

4630 

6015 

6825 

МОЗ 

  

4000 

660 

650 

900 

900 

890 

Мінагрополітики 

  

6550 

1230 

1340 

1440 

1290 

1250 

Мінрегіон 

  

7000 

1370 

1380 

1380 

1430 

1440 

Держводагентство 

  

20300 

3940 

4085 

4085 

4095 

4095 

Держземагентство 

  

4000 

810 

770 

770 

830 

820 

Держлісагентство 

  

18000 

3440 

3680 

3680 

3590 

3610 

Мінприроди 

спеціальний фонд 

50000 

8000 

10055 

10805 

10515 

10625 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 р. N 880)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища

Найменування завдання 

Найменування показника 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Створення на основі інтеграції відомчих мереж інфраструктури системи моніторингу та забезпечення її функціонування 

обсяг коштів, необхідних для виконання завдання, усього 

тис. гривень 

5610 

1225 

1270 

1225 

1105 

785 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

капітальні витрати 

  

1060 

200 

265 

265 

195 

135 

закупівля науково-технічної продукції 

  

3175 

790 

755 

690 

560 

380 

експлуатаційні витрати 

  

1375 

235 

250 

270 

350 

270 

2. Розвиток і удосконалення структури системи моніторингу 

оптимізація мереж і програм 

кількість регіонів 

26 

створення станції фонового моніторингу 

  

  

  

  

  

3. Проведення моніторингу об'єктів навколишнього природного середовища, створення та ведення банку інформаційних ресурсів системи моніторингу 

визначення даних щодо стану навколишнього природного середовища 

тис. визначень 

16090 

3218 

3218 

3218 

3218 

3218 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

атмосферного повітря 

  

4565 

913 

913 

913 

913 

913 

вод 

  

9460 

1892 

1892 

1892 

1892 

1892 

земель 

  

260 

52 

52 

52 

52 

52 

лісів 

  

715 

143 

143 

143 

143 

143 

геологічного середовища 

  

1090 

218 

218 

218 

218 

218 

4. Удосконалення нормативно-методичної бази функціонування системи моніторингу 

кількість розроблених документів 

  

35 

5. Удосконалення приладово-технічного оснащення та метрологічного забезпечення мережі спостережень системи моніторингу 

обсяг коштів, необхідних для виконання завдання, усього 

тис. гривень 

31125 

5065 

5585 

6660 

6780 

7035 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

капітальні витрати 

  

21490 

3460 

3675 

4735 

4725 

4895 

закупівля науково-технічної продукції 

  

9335 

1550 

1855 

1855 

1995 

2080 

експлуатаційні витрати 

  

300 

55 

55 

70 

60 

60 

6. Створення механізму проведення оцінки, прогнозування стану навколишнього природного середовища та підготовки інформації для прийняття управлінських рішень 

кількість виконаних наукових робіт 

  

20 

7. Проведення прикладних наукових досліджень з метою забезпечення наукової підтримки функціонування та вдосконалення системи моніторингу 

кількість виконаних наукових робіт 

  

26 

8. Міжнародне співробітництво України у сфері моніторингу навколишнього природного середовища 

кількість міжнародних заходів 

  

15 

____________

Опрос