Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 31.10.2007 № 1284
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2007 р. N 1284

Київ

Деякі питання Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2008 року N 101

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 листопада 2008 року N 1021)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.

2. Доповнити додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339; 2001 р., N 20, ст. 851):

такою позицією:

"Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

70****************
80*********************
90**********************
95*********************** 

4"; 

 

такими виносками:

"********************* З 1 січня 2009 року

********************** З 1 січня 2010 року

*********************** З 1 січня 2011 року по 31 грудня 2012 року". 

3. Фонду державного майна вирішити у двотижневий строк питання щодо розміщення Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4. Пункт 1 цієї постанови набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 40

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Агентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.

Агентство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Чемпіонат).

2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Агентство організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства.

3. Основним завданням Агентства є забезпечення підготовки та проведення Чемпіонату.

4. Агентство відповідно до покладеного на нього завдання:

1) виконує та координує в межах своїх повноважень виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, зокрема структурними підрозділами, законів, актів Кабінету Міністрів України, державних і регіональних цільових програм, окремих заходів з питань підготовки та проведення Чемпіонату, затверджує плани відповідних заходів;

2) розробляє проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції;

3) проводить у межах своїх повноважень моніторинг виконання законів, актів Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, веде статистичні дослідження з питань, що належать до його компетенції;

4) забезпечує висвітлення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, широке інформування громадськості в Україні та за її межами щодо ходу підготовки та проведення Чемпіонату;

5) сприяє діяльності громадських організацій, пов'язаної із забезпеченням підготовки та проведення Чемпіонату;

6) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

7) виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Агентство має право:

1) залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), утворювати комісії та експертні групи для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладеного на нього завдання;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Агентство взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.

7. Агентство видає у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

Агентство у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Агентства підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Агентства, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

8. Агентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Агентства має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

9. Голова Агентства:

1) здійснює загальне керівництво Агентством, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладеного на Агентство завдання;

2) визначає відповідно до законодавства напрями роботи із забезпечення підготовки та проведення Чемпіонату;

3) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

4) погоджує у межах своїх повноважень проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

5) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

(підпункт 5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Агентства;

(підпункт 6 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

7) підписує акти Агентства;

8) затверджує положення про структурні підрозділи Агентства;

9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Агентства, обговорення найважливіших проблем його діяльності в Агентстві утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів.

У разі потреби до складу колегії можуть входити в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Агентства.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова Агентства.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Агентства.

11. Для розгляду пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності в Агентстві можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Агентства.

12. Граничну чисельність працівників Агентства затверджує Кабінет Міністрів України.

13. Структуру Агентства затверджує його Голова за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.

14. Штатний розпис і кошторис Агентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Агентство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос