Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Главном управлении государственной службы Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 26.09.2007 № 1180
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2007 р. N 1180

Київ

Про затвердження Положення про Головне управління державної служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 липня 2008 року N 664
,
від 27 травня 2009 року N 532
,
 від 8 грудня 2009 року N 1432,
від 11 лютого 2010 року N 114

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2020 року N 366)

Додатково див. ухвалу
Окружного адміністративного суду міста Києва
від 12 жовтня 2010 року
,
 оголошення 
("Офіційний вісник України", N 24, 8 квітня 2011 р.)
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 9 лютого 2012 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Головне управління державної служби України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2007 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 40

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління державної служби України

1. Головне управління державної служби України (Головдержслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Кабінету Міністрів України.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. N 664)

Головдержслужба забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою.

2. Головдержслужба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну службу", іншими законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Головдержслужба організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Головдержслужби є:

участь у формуванні єдиної державної політики у сфері державної служби та забезпеченні її реалізації;

забезпечення функціонального управління державною службою;

розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної служби, координація та здійснення контролю за їх виконанням;

забезпечення методичного керівництва діяльністю кадрових служб з питань проведення конкурсного відбору, атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань, формування кадрового резерву для державної служби і служби в органах місцевого самоврядування та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

участь у проведенні адміністративної реформи;

організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління;

здійснення контролю за дотриманням умов, визначених законодавством про державну службу, та реалізацією громадянами права на державну службу;

забезпечення дотримання єдиних вимог до професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантної посади державного службовця;

організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

4. Головдержслужба відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує і вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування єдиної державної політики у сфері державної служби і забезпечує її реалізацію;

2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) розробляє та подає Міністрові Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування для внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

4) надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які у разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Головдержслужби, для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування";

5) проводить аналіз кількісного та якісного складу державних службовців, за результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з кадрами та подає їх органам державної влади;

6) веде облік даних державних службовців першої - третьої категорії посад з використанням засобів сучасної комп'ютерної техніки та проводить моніторинг даних обліку державних службовців четвертої - сьомої категорії посад, що ведеться територіальними органами Головдержслужби;

7) складає та веде перелік державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців, а також реєстр посад державних службовців;

8) здійснює заходи щодо удосконалення механізму проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань;

9) готує і вносить в установленому порядку пропозиції щодо віднесення посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування, що не визначені у Законах України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також нових посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад;

10) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України за поданням органів державної влади пропозиції щодо присвоєння рангів державним службовцям, посади яких відповідно до Закону України "Про державну службу" віднесені до першої та другої категорії посад державних службовців;

11) інформує не пізніше ніж за три місяці до досягнення державними службовцями, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України, встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі або закінчення строку попереднього його продовження відповідно Верховну Раду України, Президента України або Кабінет Міністрів України;

12) проводить в установленому законодавством порядку обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подаються кандидатами на посади державних службовців, призначення або погодження призначення на які здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України;

13) подає Кабінетові Міністрів України висновки щодо претендентів на посаду керівника кадрового підрозділу центрального органу виконавчої влади, заступника голови - керівника апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

14) надає керівникам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій висновки щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової служби зазначених органів;

15) погоджує із засновником (засновниками) центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій призначення на посаду та звільнення з посади директорів зазначених центрів;

16) здійснює методичне керівництво роботою, що проводиться з особами, які перебувають у кадровому резерві, аналізує пропозиції державних органів щодо формування кадрового резерву на посади державних службовців, призначення на які здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України, подає щороку на розгляд Кабінету Міністрів України узагальнені матеріали, аналізує якісний склад кадрового резерву та здійснює моніторинг його використання;

17) аналізує подані Апаратом Верховної Ради України списки народних депутатів України, строк повноважень яких закінчився або припинено достроково за особистою заявою про складення депутатських повноважень та які не працевлаштовані в установленому порядку, для внесення їх до кадрового резерву;

18) веде облік звільнених з посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, а також голів місцевих держадміністрацій з метою можливого внесення їх до кадрового резерву;

19) контролює в межах своїх повноважень додержання в державних органах вимог Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання та протидії корупції", здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

(підпункт 19 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

20) узагальнює аналітичну інформацію, що надійшла від органів державної влади, про дотримання державними службовцями вимог Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання та протидії корупції" у частині подання відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, що подаються у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами, щодо себе і близьких осіб, та подає її Кабінетові Міністрів України;

(підпункт 20 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

21) здійснює заходи щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи із запобігання проявам корупції серед зазначених осіб та додержання етики поведінки державного службовця;

22) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань додержання державними службовцями Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання та протидії корупції", а також фактів порушення етики поведінки державного службовця;

(підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

23) здійснює в межах своїх повноважень організаційне і методичне забезпечення роботи із запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001;

24) забезпечує проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади, ведення Реєстру державних та адміністративних послуг, готує пропозиції щодо оптимізації структури та системи зазначених органів і подає їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

(підпункт 24 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 р. N 532)

25) здійснює консультативне та методичне забезпечення з питань служби в органах місцевого самоврядування;

26) вивчає потребу органів державної влади, органів місцевого самоврядування у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації їх працівників та осіб, які перебувають у кадровому резерві;

27) вносить пропозиції керівникам державних органів щодо скасування рішень, що суперечать актам законодавства з питань державної служби;

28) бере участь у вирішенні питання щодо надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартири чи індивідуального житлового будинку;

29) здійснює разом з Мінпраці заходи щодо стимулювання державних службовців, розробляє та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення системи матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

30) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Головдержслужби;

31) організовує та координує розроблення науково-методичного забезпечення професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, бере участь у межах своїх повноважень у здійсненні контролю за якістю навчання;

32) бере участь у формуванні, розміщенні державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю або напрямом підготовки "державне управління" та контролює його виконання, укладає державні контракти з відповідними вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти і контролює їх виконання;

33) контролює у межах своїх повноважень формування державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та його виконання органами державної влади;

34) визначає разом з органами державної влади вимоги до навчальних закладів для навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, проводить конкурсний відбір таких закладів, бере участь у межах своїх повноважень в їх ліцензуванні та акредитації, а також у сертифікації та погодженні освітньо-професійних програм підготовки і професійних програм підвищення кваліфікації;

35) здійснює в межах своїх повноважень разом з органами державної влади контроль та організаційно-методичне керівництво центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, а також надає науково-методичну і консультаційно-інформаційну допомогу галузевим закладам післядипломної освіти;

36) визначає разом з іншими органами державної влади пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, сприяє направленню на навчання за кордон державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (в тому числі тих, хто направляється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги), аналізує та веде облік відповідних відомостей;

37) організовує конференції, семінари і наради з питань державної служби, а також бере участь у таких заходах;

38) видає журнал "Вісник державної служби України", збірники з довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами і працями з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

39) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

40) вивчає досвід діяльності у сфері державної служби в інших країнах, укладає в установленому порядку міжнародні договори про співробітництво з іноземними партнерами;

41) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію проектів та виконання програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, у тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги;

42) спрямовує та координує діяльність з підготовки та виконання міжнародних програм у сфері державної служби;

43) розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо утворення Кабінетом Міністрів України консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для організації проведення єдиної державної політики у сфері державної служби, забезпечує їх роботу;

44) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання щодо нагородження ними державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

45) забезпечує у межах своїх повноважень проведення державної політики у сфері охорони державної таємниці;

46) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

47) виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. Головдержслужба має право:

1) залучати вчених, спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) утворювати в разі потреби в межах своїх повноважень комісії та експертні робочі групи;

3) одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій матеріали, документи і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання відповідних міжнародних договорів України.

6. Головдержслужба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. Головдержслужба у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Головдержслужби обов'язкові для виконання державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

Нормативно-правові акти Головдержслужби підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Головдержслужба у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

8. Головдержслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також установи, що належать до сфери її управління.

9. Головдержслужбу очолює Начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади Начальника Головдержслужби вносить Міністр Кабінету Міністрів України.

Начальник Головдержслужби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Начальника вносить Міністр Кабінету Міністрів України за поданням Начальника Головдержслужби.

10. Начальник Головдержслужби:

розподіляє за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України обов'язки між своїми заступниками;

здійснює керівництво Головдержслужбою, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на неї завдань;

призначає на посади та звільняє з посад працівників структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби та за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України - керівників самостійних структурних підрозділів;

погоджує продовження строку перебування на державній службі осіб, які досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку начальників та заступників начальників територіальних органів Головдержслужби, установ, які належать до сфери управління Головдержслужби;

призначає на посаду та звільняє з посади директора адміністративного офісу програми Twinning в Україні;

приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Головдержслужба;

забезпечує ефективне функціонування системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю центрального апарату Головдержслужби та її територіальних органів;

приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів Головдержслужби, а також установ, що належать до сфери її управління.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головдержслужби, у Службі утворюється колегія у складі Начальника Головдержслужби (голова колегії), заступників за посадою, представників інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та членів виконавчого або іншого органу управління всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. N 114)

У разі потреби до складу колегії Головдержслужби можуть входити в установленому порядку інші особи.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає Начальник Головдержслужби.

Членів колегії затверджує та увільняє Начальник Головдержслужби.

Рішення колегії вводяться в дію наказами Головдержслужби.

12. Для обговорення і розв'язання наукових, методичних та інших проблем розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування у Головдержслужбі може утворюватися наукова рада з числа провідних учених та висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради та положення про неї затверджує Начальник Головдержслужби.

13. Граничну чисельність працівників Головдержслужби затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Головдержслужби затверджує Міністр Кабінету Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Головдержслужби затверджує Начальник Головдержслужби за погодженням з Мінфіном.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Головдержслужби, а також положення, структуру, штатні розписи, чисельність працівників і кошториси територіальних органів Головдержслужби затверджує Начальник Головдержслужби.

14. Головдержслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос