Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового регламента центрального органа исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ от 19.09.2007 № 1143
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2007 р. N 1143

Київ

Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2009 року N 531
,
 від 3 листопада 2010 року N 996
,
 від 7 вересня 2011 року N 938

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1109)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типовий регламент центрального органу виконавчої влади, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади розробити та затвердити на основі Типового регламенту центрального органу виконавчої влади власні регламенти.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 40

 

ТИПОВИЙ РЕГЛАМЕНТ
центрального органу виконавчої влади

І. Загальні положення

1. Цей Типовий регламент встановлює порядок організації діяльності центрального органу виконавчої влади, пов'язаної із здійсненням його повноважень.

2. Центральний орган виконавчої влади спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

3. Центральний орган виконавчої влади в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення центрального органу виконавчої влади, прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

4. Центральний орган виконавчої влади під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

5. Діяльність центрального органу є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників центрального органу виконавчої влади.

Інформація про діяльність центрального органу виконавчої влади надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до закону.

II. Організація роботи центрального органу виконавчої влади

Планування роботи

6. Центральний орган виконавчої влади розробляє та затверджує річний план заходів з виконання покладених на нього завдань (далі - річний план).

7. Заходи, передбачені у річному плані, повинні відповідати напрямам робіт, визначених бюджетними програмами, а результативні показники річного плану - результативним показникам відповідних бюджетних програм.

8. У річному плані визначаються:

перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

відповідальні за виконання завдань (робіт);

строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності;

результативні показники виконання плану.

9. Річний план розробляється структурним підрозділом апарату центрального органу виконавчої влади (далі - структурний підрозділ), визначеним керівником такого органу.

10. Для розроблення річного плану може бути утворена за рішенням керівника центрального органу виконавчої влади робоча група з представників структурних підрозділів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, науковців, інших фахівців.

11. Після прийняття Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розроблений річний план у двотижневий строк коригується і затверджується наказом керівника центрального органу виконавчої влади та розміщується на веб-сайті центрального органу виконавчої влади.

12. Структурні підрозділи провадять свою діяльність згідно з квартальним або місячним планами, що розробляються на підставі річного плану та затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків).

13. Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу.

14. По закінченні строку дії річного плану центральний орган виконавчої влади готує звіт про його виконання, який підлягає опублікуванню та громадському обговоренню.

Визначення повноважень керівництва та інших працівників апарату центрального органу виконавчої влади

15. Повноваження керівника центрального органу виконавчої влади визначаються законом.

16. Розподіл обов'язків між заступниками керівника центрального органу виконавчої влади здійснює керівник такого органу відповідно до законодавства.

Розподіл обов'язків затверджується наказом керівника центрального органу виконавчої влади, в якому визначаються:

перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що випливають з покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та функцій;

перелік структурних підрозділів, а також територіальних органів (у разі наявності), діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником.

17. Положення про структурний підрозділ розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником керівника центрального органу виконавчої влади (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується його керівником.

18. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються заступником керівника центрального органу виконавчої влади (відповідно до розподілу обов'язків).

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

19. Центральний орган виконавчої влади для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні і тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення зазначених органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади.

20. Для погодженого вирішення проблемних питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади, та обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія як консультативно-дорадчий орган, порядок діяльності якого визначається Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2107).

21. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.

Управління персоналом та проходження державної служби

22. Організація кадрової роботи у центральному органі виконавчої влади здійснюється згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану, в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

23. Прийняття на державну службу в центральний орган виконавчої влади здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу до центрального органу виконавчої влади на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

24. Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державну службу".

25. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади встановлюється в разі потреби чергування працівників структурних підрозділів (згідно з графіком, затвердженим заступником керівника такого органу).

Перебування у робочий час працівників структурних підрозділів за межами приміщень центрального органу виконавчої влади з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних підрозділів. Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю заступникам керівника, які здійснюють керівництво відповідними підрозділами, або відповідному керівникові вищого рівня.

26. У центральному органі виконавчої влади формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах.

27. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 27).

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого Головдержслужбою.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівництвом та кадровою службою центрального органу виконавчої влади під час проведення ротації кадрів на окремих посадах.

28. Центральний орган виконавчої влади розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, здійснює інші заходи щодо заохочення працівників апарату центрального органу виконавчої влади та територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

III. Нормотворча діяльність

29. Нормотворча діяльність центрального органу виконавчої влади провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи центрального органу виконавчої влади.

30. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180), іншими актами законодавства.

31. Розроблення проекту нормативно-правового акта у центральному органі виконавчої влади покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

32. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може утворюватися за наказом керівника центрального органу виконавчої влади робоча група.

33. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні поправки.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій;

(пункт 33 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2009 р. N 531,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

(абзац сьомий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2009 р. N 531)

34. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд керівникові центрального органу виконавчої влади обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами, юридичною службою та заступником керівника центрального органу виконавчої влади (відповідно до розподілу обов'язків).

35. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають в установленому порядку реєстрації в Мін'юсті.

IV. Організація роботи з документами

36. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в центральному органі виконавчої влади, затвердженої наказом його керівника та розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50).

37. Порядок організації роботи з документами, які містять службову інформацію, визначається законодавством.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 938)

38. Організація діловодства у центральному органі виконавчої влади покладається на його керівника.

39. До основних видів роботи з документами належать:

реєстрація вхідної кореспонденції;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру;

організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;

підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

оформлення копій та додатків до документів;

реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

організація та здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів центрального органу виконавчої влади.

40. Системи електронного документообігу та обробки інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів і Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади.

41. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні виконання документів у центральному органі виконавчої влади здійснюється контроль у порядку, затвердженому наказом його керівника.

V. Порядок проведення нарад

Апаратні наради

42. Апаратні наради проводяться щотижня.

43. Керівник центрального органу виконавчої влади або в разі його відсутності заступник керівника (відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень центрального органу виконавчої влади.

44. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників керівника центрального органу виконавчої влади та керівників структурних підрозділів.

45. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з керівником центрального органу виконавчої влади і доводиться до відома його заступників за два дні до її проведення.

46. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються не пізніше ніж у дводенний строк протоколами.

Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

47. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, що відповідає за організацію роботи центрального органу виконавчої влади.

Оперативні наради

48. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень центрального органу виконавчої влади, керівник центрального органу виконавчої влади або його заступник проводять оперативні наради.

49. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - у день її проведення.

50. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються у дводенний строк протоколом.

Протокол наради підписує головуючий.

51. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Міжвідомчі наради

52. Для вирішення питань міжвідомчого характеру у центральному органі виконавчої влади можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших органів виконавчої влади.

53. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

54. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступника керівника центрального органу виконавчої влади та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

55. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ.

VI. Взаємодія центрального органу виконавчої влади з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

56. Під час здійснення своїх повноважень центральний орган виконавчої влади взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом України та його Секретаріатом, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

57. Центральний орган виконавчої влади, взаємодіючи з Верховною Радою України:

забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на всіх стадіях розгляду;

визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроекту, внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;

готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

58. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України в центральних органах виконавчої влади з числа заступників їх керівників визначається посадова особа та утворюється відповідний структурний підрозділ, діяльність якого спрямовується зазначеною посадовою особою.

59. Центральний орган виконавчої влади взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів України, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших питань.

60. Центральний орган виконавчої влади забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими органами виконавчої влади.

61. Центральний орган виконавчої влади розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

62. З метою забезпечення участі громадськості у процесі підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під час їх виконання при центральному органі виконавчої влади діє громадська рада відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996.

(пункт 62 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 996)

63. Центральний орган виконавчої влади створює необхідні умови для роботи громадської ради та проведення її засідань.

64. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язкові для розгляду центральним органом виконавчої влади.

65. З метою організації ефективної взаємодії між центральним органом виконавчої влади, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян центральний орган виконавчої влади забезпечує:

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку у відповідній сфері;

проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень центрального органу виконавчої влади;

інформування громадськості про діяльність центрального органу виконавчої влади шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність центрального органу виконавчої влади;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у відповідній сфері.

Для забезпечення взаємодії в структурі апарату центрального органу виконавчої влади утворюється відповідний структурний підрозділ.

66. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються у місячний строк керівником центрального органу виконавчої влади або визначеною ним посадовою особою. Про результати розгляду авторові пропозицій (звернень) повідомляється листом за підписом зазначених осіб.

VIII. Організація роботи із зверненнями громадян

67. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та інших актів законодавства.

За зверненнями громадян ведеться в установленому порядку окреме діловодство.

68. У разі потреби розгляд звернень громадян покладається на відповідну посадову особу чи структурний підрозділ, які забезпечують кваліфікований та своєчасний розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу центрального органу виконавчої влади; ведення окремого діловодства за зверненнями громадян; здійснення контролю за дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян; проведення систематичного аналізу та узагальнення звернень громадян з метою виявлення суспільно значущих проблем, які потребують невідкладного розв'язання, інформування про це керівництва центрального органу виконавчої влади та Кабінету Міністрів України; вносять пропозиції і вживають заходів до поліпшення організації роботи із зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань та вдосконалення законодавства у відповідній сфері.

69. Особистий прийом громадян регулярно проводять керівник, його заступники, керівники структурних підрозділів та інші посадові особи центрального органу виконавчої влади згідно з графіком, затвердженим наказом керівника центрального органу виконавчої влади, який доводиться до відома громадян.

70. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

____________

Опрос