Идет загрузка документа (1252 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственного перечня профессий по подготовке квалифицированных рабочих в профессионально-технических учебных заведениях

КМ Украины
Постановление КМ от 11.09.2007 № 1117
действует с 28.09.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2007 р. N 1117

Київ

Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Відповідно до статті 31 Закону України "Про професійно-технічну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, що додається.

Дозволити Міністерству освіти і науки разом з Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством економіки та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади вносити зміни до зазначеного Державного переліку професій.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. N 450 "Про затвердження Тимчасового державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 536).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

  

ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕЛІК
професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Загальна частина

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах розроблено на основі Національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників з урахуванням вимог Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. N 956 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1040), Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1135 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1575), та інших нормативно-правових актів з метою забезпечення дотримання єдиних вимог у процесі розроблення державних стандартів з конкретних професій, ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, а також організації професійного навчання кадрів на виробництві, у сфері послуг.

Застосування Державного переліку професій сприятиме:

формуванню професійної кваліфікації за видами економічної діяльності та ступенями професійно-технічної освіти;

стандартизації первинної професійної підготовки (від початкового до вищого кваліфікаційного розряду, класу, категорії, групи), перепідготовки та підвищення кваліфікації з конкретних робітничих професій;

узгодженню дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій - замовників робітничих кадрів, наукових, науково-методичних установ, навчальних закладів, профспілок, громадських об'єднань для забезпечення економіки країни кваліфікованими кадрами з урахуванням потреб ринку праці та громадян;

здобуттю кількох конкурентоспроможних професій за кваліфікацією, яка відповідає потребам ринку праці, що передбачає збільшення можливостей для працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів;

створенню умов для провадження освітньої діяльності на належному рівні та поліпшення якості професійно-технічної освіти;

оновленню змісту професійно-технічної освіти шляхом розроблення державних стандартів з конкретних професій, створення підручників, посібників, навчально-методичної та іншої навчальної літератури.

Перелік професій визначає належність робітничих професій до видів (виду) економічної діяльності і встановлює діапазон робітничих кваліфікацій (розрядів, класів, категорій, груп) для первинної професійної підготовки відповідно до атестаційних рівнів професійно-технічних навчальних закладів, а також професійно-технічного навчання на виробництві, у сфері послуг.

Крім того, передбачається можливість підвищення відповідної робітничої кваліфікації та здобуття нової робітничої професії шляхом перепідготовки з технологічно суміжних професій у професійно-технічних навчальних закладах усіх атестаційних рівнів, а також на виробництві, у сфері послуг.

Цей Перелік містить понад 2500 професій (професійних назв робіт) відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", які за основними видами економічної діяльності поділяються на 48 розділів, 68 груп, 52 класи, 10 підкласів Національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" та групи професій, загальних для видів (виду) економічної діяльності.

У Переліку наведено професії (професійні назви робіт), що включені до таких розділів Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій":

технічні службовці (розділ 4.4);

працівники сфери торгівлі та послуг (розділ 4.5);

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (розділ 4.6);

кваліфіковані робітники з інструментом (розділ 4.7);

робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (розділ 4.8).

До Переліку також внесені найпростіші професії (розділ 4.9) та професії фахівців (розділ 4.3).

Державний перелік професій включає покажчик професій за алфавітом (додаток 1) та Типовий перелік можливих угруповань технологічно суміжних професій (додаток 2), який містить понад 90 зазначених угруповань та понад 300 їх складових. Професії, що входять до такого угруповання, повинні мати однакові умови щодо пенсійного забезпечення, додаткової відпустки, скороченого робочого дня.

Система характеристик, за якими визначено професії у Переліку, включає:

код секції (підсекції), код і назву розділу, групи, класу, підкласу відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності";

назву та код професії відповідно до Національного класифікатора України "Класифікатор професій" ДК 003:2005 з урахуванням вимог її кваліфікаційної характеристики;

номер галузевого випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

форми здобуття професійної кваліфікації, атестаційні рівні професійно-технічних навчальних закладів, кваліфікаційні розряди, класи, категорії, групи.

Умовний знак "+" застосовується для позначення професій, за якими присвоєння кваліфікації не передбачає присвоєння кваліфікаційних розрядів, класів, категорій, груп.

У Переліку визначено відповідність присвоєння кваліфікації (розрядів, класів, категорій, груп) після завершення первинної професійної підготовки з конкретних професій атестаційному рівню професійно-технічного навчального закладу:

для першого атестаційного рівня (професійно-технічне навчання на виробництві, у сфері послуг) максимальним є третій розряд;

для другого атестаційного рівня мінімальний - другий розряд, максимальний - четвертий;

для третього атестаційного рівня (крім професій залізничного транспорту) мінімальний - третій розряд, максимальний - п'ятий.

Професійно-технічний навчальний заклад другого атестаційного рівня може проводити первинну професійну підготовку за навчальними планами та програмами першого ступеня професійно-технічної освіти з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Професійно-технічний навчальний заклад третього атестаційного рівня може проводити первинну професійну підготовку за навчальними планами та програмами як другого, так і першого ступеня професійно-технічної освіти з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Як виняток, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та підприємствами (установами, організаціями) - замовниками робітничих кадрів (крім підприємств, установ, організацій залізничного транспорту):

первинна професійна підготовка на виробництві, у сфері послуг може проводитись за кваліфікацією, що перевищує на один розряд рівень, визначений Державним переліком професій;

професійно-технічні навчальні заклади третього атестаційного рівня можуть проводити первинну професійну підготовку за кваліфікацією, що перевищує на один розряд рівень, визначений Державним переліком професій.

Професійно-технічні навчальні заклади та підприємства (установи, організації) мають право проводити первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації із робітничих професій, що не включені до Державного переліку професій, за умови наявності їх у Національному класифікаторі України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" та відповідно до кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Мінімальний вік осіб, яких приймають на роботу, та стать вступників до професійно-технічних навчальних закладів визначається згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. Планування та організація навчання здійснюється з урахуванням переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

Обмеження в підготовці за віком вступників встановлюються професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням строку навчання та мінімального віку осіб, яких приймають на роботу з конкретної професії, згідно із законодавством.

Інші обов'язкові вимоги чи обмеження в підготовці кваліфікованих робітників за цим Переліком встановлюються державними стандартами з конкретних професій та відповідними нормативно-правовими актами.

Нормативні строки навчання не повинні перевищувати:

на першому ступені професійно-технічної освіти - 1 рік;

на другому ступені професійно-технічної освіти:

- для осіб, що мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

- для осіб, що мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

- для осіб, що мають базову загальну середню освіту (або, як виняток, не мають її) і на даний час не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки;

на третьому ступені професійно-технічної освіти - 2 роки.

ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕЛІК
професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Код секції (підсекції), код та назва розділу (групи, класу, підкласу) за Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності"
ДК 009:2005
або номер групи загальних професій 

Назва професії (професійна назва роботи) за Національним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003:2005 (КП) з урахуванням вимог її кваліфікаційної характеристики 

Код КП 

Номер галузевого випуску Довідника кваліфі-
каційних характеристик професій працівників 

Первинна професійна підготовка 

Перепід-
готовка за технологічно суміжною професією у професійно-
технічних навчальних закладах, на виробництві, у сфері послуг 

Підвищення кваліфікації у професійно-
технічних навчальних закладах, на виробництві, у сфері послуг 

атестаційний рівень професійно-технічного навчального закладу 

перший (професійно-
технічне навчання на виробництві, у сфері послуг) 

другий 

третій 

Кваліфікаційні розряди (класи, категорії, групи) 

1. Професії, загальні для всіх видів економічної діяльності 

Агент з постачання 

4131 

  

  

Акумуляторник 

7241.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Апаратник очищення стічних вод 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Апаратник повітроподілу 

8159.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник хімводоочищення 

8163.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Бункерувальник 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Випробувач балонів 

8163.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Виробник трафаретів, шкал та плат 

7324.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Водій електро- та автовізка 

8334.2 

1, 87 

  

  

  

Газівник 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Газогенераторник 

8159.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Газорятівник 

8290.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Генераторник ацетиленової установки 

8159.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Дезактиваторник 

8154.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 

7242.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Дефектоскопіст з магнітного контролю  

7241.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю  

7243.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування 

7242.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Дозиметрист 

7243.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Електромеханік з ліфтів 

7241.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

7241.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Зарядник холодильних апаратів 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Зливальник-розливальник 

8290.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Кастелянка 

9132 

  

  

  

Контролер з неруйнівного контролю 

7243.1 

I рівень кваліфікації 

I рівень кваліфікації 

I - II рівень кваліфікації 

  

II рівень кваліфікації 

Клеєвар (загальні професії для всіх галузей) 

8152.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Кочегар технологічних печей 

8162.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 

7241.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Лаборант з аналізу газів та пилу 

8229.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Лаборант з аналізу люмінофорів 

8229.2 

  

  

  

  

Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 

8121.2 

2 - 3 

2 - 3 

  

  

Лаборант з електроізоляційних матеріалів  

7241.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Лаборант з ультразвукової техніки 

7242.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Лаборант з фізико-механічних випробувань 

7241.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Лаборант мінералогічного аналізу 

8229.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Лаборант пробірного аналізу 

8121.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Лаборант рентгеноспектрального аналізу 

7243.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Лаборант спектрального аналізу  

8121.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 

8229.2 

2 - 3 

2 - 3 

  

Лаборант хімічного аналізу 

8159.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Лаборант-електроакустик 

7243.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Лаборант-кристалооптик  

8229.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Лаборант-мікробіолог 

8229.2 

1, 25 

3 - 4 

3 - 4 

  

Лаборант-полярографіст 

8229.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Лаборант-радіометрист 

7241.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Лаборант-рентгеноструктурник 

8283.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Лаборант-сенситометрист 

7344.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Машиніст газогенераторної станції 

8159.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Машиніст газодувних машин 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння 

8161.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст ексгаустера 

8163.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Машиніст компресорних установок 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Група 45.2* 

Машиніст крана (кранівник) 

8333.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Розділ 10* 

Машиніст підіймальної машини 

8333.2 

1, 5 

3 - 4 

3 - 4 

  

Машиніст повітророзділювальних установок 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст холодильних установок 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст штабелеформувальної машини 

8333.2 

  

  

  

  

Наповнювач балонів 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Оббивальник 

7437.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Оператор акустичних випробувань 

7243.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання 

7343.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Оператор заправних станцій 

8155.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Розділи 22, 72*  

Оператор комп'ютерної верстки 

4112 

1, 18 

III категорія 

III - II категорія 

II - I категорія 

  

II - I категорія 

Розділи 22, 72*  

Оператор комп'ютерного набору 

4112 

1, 18 

II категорія 

II - I категорія 

II - I категорія 

  

I категорія 

Оператор котельні 

8162.2 

1, 87 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Палітурник документів 

7345.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Пірометрист 

7241.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Просочувальник з вогнезахисного просочування 

7421.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 

7243.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Розподілювач робіт 

8290.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Підклас 45.25.1*
Група 63.1* 

Стропальник 

7215.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Такелажник 

7215.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Тракторист 

8331.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

2. Професії з зварювання металу, загальні для виробництва готових металевих виробів (розділ 28), виробництва машин та устаткування (розділ 29), будівництва (розділ 45), виробництва електричних машин та устаткування (розділ 31), виробництва транспортних засобів та устаткування (секція DM), технічного обслуговування та ремонту автомобілів (група 50.2) 

Газозварник 

7212.1 

42, 64 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Газорізальник 

7212.2 

42, 64 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Електровібронаплавлювач 

7212.2 

42 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Електрогазозварник 

7212.1 

42, 64 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 8 

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 

7212.2 

42 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Електрозварник ручного зварювання 

7212.1 

42 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

  

  

64 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 7 

Зварник на дифузійно-зварювальних установках 

7212.2 

42 

3 - 4 

3 - 5 

 

4 - 6 

Зварник на електронно-променевих зварювальних установках 

7212.1 

42 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Зварник на лазерних установках 

7212.1 

42 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Зварник на машинах контактного (пресового) зварювання 

7212.2 

42 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Зварник термітного зварювання 

7212.2 

42 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Контролер зварювальних робіт 

7212.2 

42 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 

7223.1 

42 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин  

7212.2 

42 

2, 4 

  

  

3. Професії, загальні для добувної промисловості (розділи 10, 12) та будівництва (розділ 45, підклас 45.21.2 Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену) 

Гірник 

9311 

1 - 2 

2 - 3 

  

  

2 - 3 

64 

2 - 3 

  

  

Гірник на маркшейдерських роботах 

7111.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

64 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Гірник підземний 

7111.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

64 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

7241.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Кріпильник 

7111.2 

5, 64 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст дорожньо-транспортних машин** 

8332.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст підземних самохідних машин 

8111.1 

  

  

  

  

64 

  

  

  

  

Машиніст прохідницького комплексу 

8111.1 

  

4 - 5 

5 - 6 

64 

  

4 - 5 

5 - 8 

Машиніст електровоза 

8311.1 

5, 64 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст навантажувальної машини 

8111.2 

5, 64 

  

  

  

Прохідник 

7111.1 

  

4 - 5 

5 - 6 

64 

  

4 - 5 

5 - 8 

Стовбуровий (підземний) 

7111.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

64 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Секція A
Розділ 01
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 

Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (сільсько- та лісогосподарські установки) 

8331.2 

  

  

  

  

Загальні професії
сільськогосподарського виробництва 

Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 

8331.2 

  

  

  

  

Підкласи 29.31.4, 29.32.4* 

Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів 

7231.2 

42 

  

4 - 5 

5 - 6 

Розділи 52, 55* 

Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 

4131 

2, 65 

  

  

  

Робітник фермерського господарства 

6131 

  

  

Підклас 29.32.4* 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 

7233.2 

42 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

8331.2 

категорія "A", "B", "C" 

категорія "A", "B", "C" 

категорія "A", "B", "C" 

категорія "B", "C" 

категорія "B", "C", "Д", "E", "F" 

Фермер 

6131 

  

  

  

  

Група 01.1
Рослинництво 

Виноградар 

6112 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Винороб 

6112 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Грибовод 

6113 

  

  

  

Ефіроолійник 

6111 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Квітникар 

6113 

1 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

  

2 - 3 

Машиніст дражувальних машин 

8331.2 

3 - 4 

  

  

Машиніст насіннєочисних машин 

8331.2 

  

  

  

  

Машиніст насіннєшліфувальних машин 

8331.2 

  

  

  

  

Овочівник 

6111 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оператор лінії замочування насіння 

8331.2 

  

  

  

  

Оператор лінії протравлювання насіння 

8331.2 

  

  

  

  

Плодоовочівник 

6111 

1 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

  

2 - 3 

Рисівник 

6111 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Садівник 

6113 

  

  

Садівник (біля будинку) 

6113 

  

  

  

Садовод 

6112 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Тютюнник 

6111 

2 - 3 

2 - 3 

  

  

Хмеляр 

6112 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Група 01.2
Тваринництво 

Бджоляр 

6123 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Готувач кормів (тваринництво) 

6121 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Дояр 

6121 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Звірівник 

6124 

  

  

  

Звірівник зоологічних баз 

6124 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Зоолаборант серпентарію 

6124 

  

  

  

  

Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 

7434.2 

3 - 4 

  

  

Коняр 

6121 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Кролівник 

6121 

  

  

  

Лаборант з гренажу 

6123 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Наїзник 

6129 

  

  

  

Оброблювач шкур (тваринництво) 

6129 

3 - 4 

3 - 4 

  

Оператор птахофабрик та механізованих ферм 

6122 

  

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 6 

Оператор свинарських комплексів та механізованих ферм 

6121 

  

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 6 

Оператор інкубаторно-птахівничої станції 

6122 

  

  

  

  

Оператор машинного доїння 

6121 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 

6121 

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 6 

Оператор цехів для приготування кормів (тваринництво) 

6121 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Група 01.5* 

Провідник із супроводження тварин 

6121 

2, 3 

3 - 4 

  

  

Птахівник 

6122 

2, 4 

4 - 5 

  

Свинар 

6121 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Собаківник 

6124 

  

  

  

Тваринник 

6121 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Тренер коней 

6129 

  

  

  

Чабан 

6121 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Шовківник 

6123 

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 5 

Клас 01.41
Надання послуг у рослинництві 

Машиніст-оператор дощувальних машин та агрегатів 

8331.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Ремонтувальник русловий 

8163.2 

  

  

Оглядач гідротехнічних об'єктів 

8163.2 

  

  

  

Клас 01.42
Надання послуг у тваринництві 

Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці 

6121 

  

  

  

Група 01.5
Мисливство 

Герпетолог  

6154 

2, 3 

  

  

  

Єгер 

6129 

2, 3 

  

  

Секція A
Розділ 02
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

Апаратник лісохімічного устаткування 

8159.2 

  

  

  

Верстатник корувального верстата 

8140.2 

  

  

  

Вибуховик на лісових роботах 

7112.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Водій всюдихода 

8331.2 

  

  

  

  

Десантник-пожежник (лісоавіоохорона) 

5161 

  

  

  

Здіймальник 

6142 

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 5 

Контролер лісозаготівельного виробництва 

6141 

  

  

  

Лебідник на лісозаготівлях 

8331.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Лісник 

6141 

  

  

Лісоруб 

6141 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст лісозаготівельної машини 

8331.2 

  

  

  

  

Машиніст машин для заготівлі очерету 

8331.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст-кранівник 

8331.2 

  

  

  

Монтажник лісозаготівельного устаткування 

7233.2 

  

  

  

Навальник-штабелювальник деревини 

6141 

3 - 4 

  

  

Оператор лісозаготівельного устаткування 

8331.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Пилкоправ  

7222.2 

3 - 4 

  

  

Пресувальник плит з очерету 

7424.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Робітник на лісогосподарських роботах 

6141 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Розмітник хлистів 

6141 

  

  

  

  

Слюсар з ремонту лісозаготівельного устаткування 

7233.2 

  

  

  

Тесальник спецсортиментів 

7422.2 

  

  

  

  

Тракторист (лісозаготівельні роботи) 

8331.2 

3, 5 

  

3, 5 - 6 

Трелювальник 

8331.2 

3 - 4 

  

  

Чокерівник 

6141 

  

  

  

  

Секція B
Розділ 05
Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги 

Виробник знарядь лову 

6152 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Заготівник водоростей 

6151 

  

  

  

Марироб 

7411.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

Машиніст машин та механізмів внутрішніх водоймищ  

6151 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст рибопромислових машин та механізмів (відкрите море) 

6153 

  

  

  

2 клас 

1 клас 

Машиніст рибопромислових машин та механізмів (внутрішні та прибережні води) 

6152 

3 - 4 

  

  

Приймальник плавзасобів 

6152 

3 - 4 

  

  

Рибалка прибережного лову 

6152 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Рибовод (кваліфікований робітник) 

6151 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Секція C 

Бурильник шпурів 

8113.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Підсекція CA 

Вибуховик 

7112.1 

  

  

  

5 - 6 

Розділ 10
Добування вугілля, лігніту і торфу 

Гідромоніторник 

8111.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Гірник на геологічних роботах 

7111.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Гірник очисного забою 

7111.2 

  

4 - 5 

5 - 6 

Загальні професії гірничих та гірничокапітальних робіт 

Коваль-бурозаправник 

7221.2 

  

  

  

  

Люковий (гірничі роботи) 

7111.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 

8111.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст бурової установки  

8113.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст вібронавантажувальної установки 

8111.2 

  

  

  

  

Машиніст відвалоутворювача 

8111.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст відвального моста 

8111.2 

  

  

  

Машиніст гірничих виїмкових машин 

8111.1 

  

  

Машиніст екскаватора 

8111.1 

  

4 - 5 

5 - 6 

Машиніст конвеєра 

8111.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст навантажувально-доставочної машини 

8111.2 

  

4 - 5 

5 - 6 

Машиніст підземних самохідних машин 

8211.1 

  

  

  

  

Машиніст реактивної установки 

8112.2 

  

4 - 5 

Машиніст самохідного кабелепересувача 

8111.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст шляхоколієпересувача 

8332.2 

  

  

  

Машиніст скрепера (гірничі та гірничокапітальні роботи) 

8111.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст скреперної лебідки 

8333.2 

3 - 4 

  

  

Машиніст установки для руйнування негабаритів гірничої маси 

8111.2 

  

4 - 5 

Оббирач гірничих виробок 

7111.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Прохідник гірничих схилів 

7111.2 

3 - 4 

3 - 5 

 

4 - 6 

Гірничорятувальна служба
Загальні професії збагачення, агломерації та брикетування 

Набирач проб у шахті 

7111.2 

  

  

Респіраторник 

7111.2 

5, 6 

  

  

  

  

Апаратник згущувачів 

9311 

2 - 3 

2 - 3 

  

  

Апаратник приготування брикетної суміші 

8112.2 

  

  

  

Випалювач (агломерація) 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Дозувальник 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Дозувальник реагентів 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Дробильник (збагачування, агломерація й брикетування) 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Концентраторник 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст брикетного преса 

8112.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля) 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст рудоусереднювальної машини 

8112.2 

  

  

  

Оператор пульта керування 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Сепараторник (збагачення) 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Сушильник (збагачення) 

8111.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Фільтрувальник 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Флотатор 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Центрифугувальник (збагачення) 

8111.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Шламівник-басейник 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Група 10.1
Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля 

Апаратник вуглезбагачення 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Гірник з попередження та гасіння пожеж 

7111.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Гірник з ремонту гірничих виробок 

7111.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Гірничомонтажник підземний 

7241.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Електрослюсар підземний 

7241.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Забійник на відбійних молотках 

7111.2 

  

  

  

  

Майстер-підривник 

7112.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст дробильно-навантажувального агрегата 

8112.2 

  

  

  

  

Машиніст землесосної установки 

8111.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст підземних установок 

8333.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Машиніст сушильної установки 

8112.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 

8113.1 

  

  

  

  

Машиніст установок збагачення та брикетування 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст шахтових холодильних установок 

8163.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Група 10.3
Добування та агломерація торфу 

Апаратник сушіння торфу та торфових виробів 

8112.2 

  

  

  

5 - 6 

Варильник торфомаси 

8112.2 

  

  

  

  

Машиніст машин для видобування й перероблення кускового торфу 

8112.2 

  

4 - 5 

Машиніст машин для видобування й перероблення фрезерного торфу 

8111.2 

  

4 - 5 

5 - 6 

Машиніст машин для підготовки торфових родовищ до експлуатації 

8111.2 

  

4 - 5 

5 - 6 

Машиніст торфовидобувного екскаватора 

8111.2 

  

4 - 5 

5 - 6 

Пресувальник торфових виробів 

7111.2 

  

4 - 5 

Підсекція CA
Розділ 11
Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги 

Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 

8113.1 

 

 

4 - 5 

5 - 7 

Бурильник капітального ремонту свердловин 

8113.1 

  

  

Бурильник плавучого бурильного агрегата в морі 

8113.2 

  

  

  

  

Вишкомонтажник 

7233.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Вишкомонтажник-електромонтер 

7241.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Вишкомонтажник-зварник 

7212.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Дизеліст плавучого бурильного агрегата в морі 

8113.2 

  

  

  

  

Електромонтер з обслуговування бурових 

7241.2 

  

  

  

Машиніст агрегатів для обслуговування нафтогазопромислового устаткування 

8113.2 

  

  

  

Машиніст бурових установок на нафту й газ 

8113.2 

  

  

  

Машиніст з цементування свердловин 

8113.1 

  

  

Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт 

8113.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст парової пересувної депарафінізаційної установки 

8113.2 

3, 5 

  

5 - 6 

Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 

8113.2 

  

  

  

Машиніст пересувного компресора 

8113.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст підіймача 

8333.2 

  

  

  

Машиніст підіймача для випробування свердловин 

8113.2 

  

  

  

Машиніст промивального агрегата 

8113.2 

  

  

  

5 - 6 

Моторист бурової установки 

8113.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Моторист цементо-піскозмішувального агрегата 

8113.2 

  

  

  

Моторист цементувального агрегата 

8113.2 

  

  

  

Обпресувальник труб 

7233.2 

3 - 4 

  

  

Оператор з випробування свердловин 

8113.2 

  

  

  

Оператор з гідравлічного розривання пластів 

8113.2 

  

  

  

Оператор з добування нафти й газу 

8113.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Оператор з дослідження свердловин 

8113.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 

8113.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оператор з підземного ремонту свердловин 

8113.1 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Оператор з підтримування пластового тиску 

8113.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор з хімічного оброблення свердловин 

8113.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оператор з цементажу свердловин 

8113.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки 

8113.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор із збирання газу 

8113.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Оператор пульта керування у видобуванні нафти й газу 

8113.2 

  

  

  

  

Оператор-моторист станції контролю цементажу 

8113.2 

  

  

  

  

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ 

8113.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 

8113.2 

  

4 - 5 

Помічник бурильника капітального ремонту свердловин 

8113.2 

  

4 - 5 

Слюсар з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад 

7233.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Слюсар з обслуговування бурових 

7233.2 

  

  

  

5 - 6 

Установник бурильних замків 

7233.2 

  

  

  

  

Підсекція CB 

Агломератник 

8112.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Розділ 13
Добування металевих руд 

Апаратник збагачення золотовмісних руд 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Горновий на агломерації та випалюванні 

8112.2 

  

  

  

  

Доводжувач 

8112.2 

3 - 4 

  

  

Долотозаправник 

8112.2 

  

  

  

  

Драгер 

8112.1 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Контролер з дорогоцінної продукції 

8112.2 

3 - 4 

  

  

Машиніст драги 

8111.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст змішувальних барабанів 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Машиніст огрудковувача 

8112.2 

  

  

  

Машиніст охолоджувачів 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Моторист промивального приладу для вилучення металу 

8112.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Налагоджувальник грудкувальних машин 

7223.2 

  

  

  

  

Підсекція CB 

Гірник розсипних родовищ 

7111.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Розділ 14
Інші галузі добувної промисловості
Добування та оброблення матеріалів для будівництва 

Доводжувач алмазовмісних концентратів 

8112.2 

3 - 4 

  

  

Забійник  

7111.2 

  

  

  

  

Збагачувач графіту 

8112.2 

3 - 4 

  

  

Лаборант азбестозбагачувального виробництва 

8112.2 

  

  

  

Групи 14.1, 14.2
Добування каменю
Добування піску та глини 

Колій плит та блоків 

7111.2 

  

  

  

Машиніст глинорізальної машини 

8111.2 

  

  

  

  

Машиніст каменерізної машини 

8111.2 

  

  

  

5 - 6 

Машиніст слюдовибиральної установки 

8111.2 

3 - 4 

  

  

Регулювальник азбестозбагачувального устаткування 

8112.2 

  

  

  

5 - 6 

Терморізальник 

7111.2 

  

  

  

  

Група 14.3
Добування сировини для хімічної промисловості 

Машиніст кратцера 

8112.2 

3 - 4 

  

  

Машиніст фрезагрегата 

8111.2 

  

  

  

  

Оператор сіркодобувних та водовідливних свердловин 

8111.2 

  

  

  

Регулювальник роботи свердловин 

8111.2 

3 - 4 

  

  

Група 14.4
Добування та виробництво солі 

Апаратник солезбагачувальної установки 

9311 

11 

  

  

  

Випарювальник солі 

8152.2 

11 

  

  

  

  

Готувач басейнів 

7111.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Машиніст агрегатів для добування солі в озері 

8111.2 

11 

  

  

Машиніст вальцьових верстатів 

8151.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Машиніст механічного котка 

8111.2 

11 

  

  

  

  

Машиніст солезбирального комбайна 

8111.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Моторист ропокачки 

8111.2 

11 

  

  

  

  

Навальник солі в басейнах 

8111.2 

11 

  

  

  

  

Реакторник хімочищення розсолу 

8154.2 

11 

  

  

  

  

Підсекція DA 

Апаратник дифузії 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Розділ 15
Виробництво харчових продуктів, напоїв 

Бланшувальник 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

 

3 - 4 

Бондар-закупорювач (виробництво харчової продукції) 

7422.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Загальні професії виробництва харчових продуктів, напоїв 

Буртоукладач 

7414.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 

7412.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Готувач сумішей (змішування продуктів харчування та напоїв) 

7415.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Контролер-вагар 

8275.3 

  

  

  

Машиніст дробильних установок (харчова промисловість) 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Машиніст очищувальних машин 

8273.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 

8275.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст розмельного устаткування 

8273.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 

7223.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Насікальник мелючих каменів 

7233.2 

  

  

  

  

Оброблювач харчових продуктів і тари 

8159.3 

1 - 3 

2 - 3 

  

  

2 - 3 

Обсмолювач бочок 

7422.2 

3 - 4 

  

  

Оформлювач готової продукції 

8290.2 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Плавильник харчового жиру 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Силосник 

8273.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Сортувальник у виробництві харчової продукції (змішування продуктів харчування та напоїв) 

7415.2 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Група 15.1
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

Апаратник вакуум-апаратів 

8152.2 

  

  

  

Апаратник виробництва бульйонних кубиків  

8271.2 

  

  

  

Апаратник виробництва альбуміну 

8271.1 

  

  

  

Апаратник виробництва мастила 

8271.2 

  

  

  

Апаратник виробництва технічної продукції 

8271.1 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник виробництва харчових жирів 

8271.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник заморожування ендокринно-ферментної сировини 

8271.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник оброблення крові 

8271.2 

  

  

  

5 - 6 

Апаратник пастеризації яєчної маси  

8271.2 

  

  

  

  

Апаратник регенерації воскової маси 

8271.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник стерилізації консервів (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

8271.1 

4 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник сушіння яєчної маси  

8271.2 

  

  

  

  

Апаратник термічного оброблення ковбасних виробів 

8271.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник термічного оброблення м'ясопродуктів  

8271.2 

  

  

  

  

Апаратник термічного оброблення субпродуктів 

8271.2 

  

  

  

  

Апаратник установки для відокремлення м'яса від кісток  

8271.2 

  

  

  

  

Апаратник утилізації конфіскатів 

8271.2 

  

  

  

  

Апаратник хімічного оброблення технічної сировини 

8271.2 

  

  

  

  

Беконник 

7411.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Варник харчової сировини та продуктів (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

8271.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Виготовлювач натуральної ковбасної оболонки 

7411.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Виготовлювач штучної ковбасної оболонки 

7411.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Виробник м'ясних напівфабрикатів 

7411.2 

  

  

Виробник напівфабрикатів з м'яса птиці 

8271.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Виробник струн 

7411.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Готувач кулінарних виробів з м'яса птиці та кролів 

7411.2 

2, 4 

  

  

Готувач перо-пухової суміші 

8271.2 

  

  

  

  

Готувач фаршу 

7411.1 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Жилувальник м'яса та субпродуктів 

9322 

2 - 3 

2 - 3 

  

  

Забивач худоби 

7411.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Засолювач м'яса і м'ясопродуктів 

7411.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Засолювач шкур 

7411.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Збирач епітелію 

7411.2 

3 - 4 

  

  

Контролер струн та зшивок 

7411.2 

  

  

  

  

Контролер харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

8271.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст закупорювальних машин (виробництво м'ясних та рибних консервів) 

8271.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст перо-пухообробних машин 

8271.2 

  

  

  

Меланжист 

7441.2 

3 - 4 

  

  

Міздрильник шкур 

7441.2 

  

  

  

  

Міздрильник шкурок кролів 

7441.2 

3 - 4 

  

  

Обвалювальник м'яса 

7411.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Обвалювальник тушок птиці 

7411.2 

  

  

  

  

Оброблювач ветсанбраку 

7411.2 

  

  

  

Оброблювач кролів 

7411.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Оброблювач птиці 

7411.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оброблювач шкур (м'ясоперероблення) 

7441.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оператор автомата для виробництва варених ковбас 

8271.2 

  

  

  

Оператор автомата для виробництва напівфабрикатів 

8271.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Оператор автоматичної лінії виробництва сосисок 

8271.2 

  

  

  

  

Оператор лінії для оброблення перо-пухової сировини 

8271.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Оператор лінії приготування фаршу 

8271.2 

  

  

  

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів) 

8271.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор сублімаційної установки (виробництво м'ясних продуктів) 

8271.2 

  

  

  

  

Оператор термокамер та термоагрегатів 

8271.2 

  

  

  

  

Приймальник перо-пухової сировини 

7411.2 

  

  

  

  

Приймальник худоби 

7411.2 

  

  

  

Приймальник яєць 

7411.2 

  

  

  

  

Приймальник-сортувальник живої птиці та кролів 

7411.2 

3, 5 

  

Різальник м'ясопродуктів 

7411.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Розпилювач м'ясопродуктів 

7411.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Розфасовувач м'ясопродуктів 

7411.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Сортувальник тушок птиці та кролів 

7411.2 

3, 5 

  

Сортувальник шкур 

7441.1 

  

  

Сортувальник шкурок кролів 

7441.2 

  

  

  

  

Сушильник перо-пухової сировини 

8271.2 

  

  

  

  

Сушильник шкурок кролів 

7441.2 

  

  

  

  

Тузлукувальник шкур 

7441.2 

3, 5 

  

Фаршомісильник 

7411.2 

  

  

  

  

Формувальник ковбасних виробів 

7411.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Група 15.2
Виробництво рибних продуктів 

Вибільник агарового холодцю 

7411.2 

10 

  

  

  

  

Кулінар виробів з риби та морепродуктів 

7411.2 

10 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Оброблювач ікри 

7411.2 

10 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оброблювач крабів 

7411.2 

10 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Оброблювач морського звіра 

7411.2 

10 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Оброблювач риби 

7411.2 

10 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Група 15.3
Перероблення та консервування овочів і фруктів 

Апаратник пастеризації (виробництво фруктових та овочевих консервів) 

8275.2 

2 - 3 

2 - 3 

3,  5 

  

3 - 5 

Апаратник стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 

8271.1 

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник сульфітації овочів та фруктів 

8275.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник томатосокового агрегата 

8275.2 

  

  

  

  

Апаратник-екстракторник 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Варник сиропів, соків та екстрактів 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Варник харчової сировини та продуктів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Контролер харчової продукції (виробництво фруктових та овочевих консервів) 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст закупорювальних машин (виробництво фруктових та овочевих консервів) 

8275.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Обжарювальник харчових продуктів (перероблення овочів, олієнасіння та горіхів) 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Оператор автоматизованої лінії варіння томатопродуктів 

8275.2 

  

  

  

  

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів) 

8275.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор сублімаційної установки (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів) 

8275.2 

  

  

  

  

Пресувальник-віджимач харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів) 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Пресувальник-формувальник харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів) 

8275.2 

1 - 3 

2 - 3 

  

  

2 - 3 

Група 15.4
Виробництво олії та тваринних жирів 

Апаратник гідратації (виробництво олії та жирів) 

8275.1 

11 

3, 5 

  

Апаратник дезодорації 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 

8154.2 

11 

  

  

  

Апаратник одержання фосфатидів 

8275.2 

11 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник приготування високожирних емульсій 

8275.2 

11 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник приготування емульгатора 

8275.2 

11 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник приготування кулінарних та кондитерських жирів 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Апаратник рафінації жирів та олій 

8275.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник розщеплення жирів 

8275.1 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Водневик 

8159.2 

11 

  

  

  

Гідрогенізаторник 

8275.2 

11 

  

  

  

5 - 6 

Жарівник 

8275.2 

11 

  

  

  

Каталізаторник (виробництво олії та жирів) 

8159.3 

11 

3 - 4 

3 - 4 

  

Машиніст шеретувальних установок (оброблення олієнасіння) 

8275.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оператор лінії виробництва маргарину 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Фризерник (виробництво харчових жирів) 

8275.2 

11 

  

  

Група 15.5
Виробництво молочних продуктів та морозива 

Апаратник виробництва заквасок 

8272.2 

  

  

  

  

Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів 

8272.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник виробництва молочного цукру 

8272.2 

  

  

  

  

Апаратник виробництва плавленого сиру 

8272.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник виробництва рідкого замінника незбираного молока 

8272.2 

  

  

  

  

Апаратник виробництва сухих молочних продуктів 

8272.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник виробництва топленого масла 

8272.2 

2, 4 

  

  

Апаратник відновлення молока 

8272.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник згущення молока та іншої молочної сировини 

8272.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник охолодження молочних продуктів 

8272.2 

  

  

  

  

Апаратник пастеризації (молочне виробництво) 

8272.2 

2 - 3 

2 - 3 

3, 5 

  

3, 5 

Апаратник пастеризації та охолодження молока 

8272.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник стерилізації консервів (молочне виробництво) 

8272.1 

4 - 5 

  

4 - 6 

Бринзороб-майстер 

7413.2 

  

  

  

  

Виробник морозива 

8272.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Виробник сиру 

8272.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Виробник сичугового порошку та харчового пепсину 

8272.2 

  

  

  

  

Виробник сметани 

8272.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів) 

8272.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Майстер з виробництва молочного цукру 

7413.2 

  

  

  

  

Майстер з виробництва незбираномолочної та кисломолочної продукції 

7413.2 

  

  

  

5 - 6 

Майстер з виробництва сухого знежиреного молока й замінника незбираного молока 

7413.2 

  

  

  

Маслороб 

8272.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Маслороб-майстер 

7413.1 

  

  

Машиніст вакуум-пакувальної машини 

8272.2 

  

  

  

  

Машиніст закупорювальних машин (молочне виробництво) 

8272.2 

3 - 4 

  

  

4 - 5 

Оператор автомата для розливання молочної продукції у пакети та плівку 

8272.2 

  

  

  

  

Оператор автоматичної лінії виробництва молочних продуктів 

8272.2 

  

  

  

  

Оператор лінії виробництва морозива 

8272.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор лінії розливання молока та молочної продукції у пляшки 

8272.2 

  

  

  

  

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (молочне виробництво) 

8272.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (молочне виробництво) 

8272.1 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Оператор молокосховища 

8272.2 

  

  

  

  

Оператор пляшкорозвантажувального та пляшкоукладального автомата 

8272.2 

  

  

  

  

Оператор розфасовувально-пакувального автомата 

8272.2 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор тестера 

8272.2 

3 - 4 

  

  

Оператор у виробництві розчину казеїнатів та казецитів 

8272.2 

  

  

  

  

Оператор у виробництві заквасок 

8272.2 

  

  

  

  

Оператор у виробництві кисломолочних та дитячих молочних продуктів 

8272.2 

  

  

  

  

Оператор централізованої мийки 

8272.2 

  

  

  

Пресувальник сиру 

8272.2 

3 - 4 

  

  

Приймальник молочної продукції 

7413.2 

3 - 4 

  

  

Сепараторник молока та молочної сировини 

8272.2 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Сировар 

8272.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Сировар з дозрівання сирів 

8272.2 

  

  

  

  

Сировар-майстер 

7413.1 

  

  

Сировар-майстер з дозрівання сирів 

7413.1 

  

  

Сиросолільник 

7413.2 

3 - 4 

3 - 4 

  

Фризерник (виробництво морозива) 

8272.2 

3 - 4 

3 - 5 

 

4 - 5 

Група 15.6
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів 

Апаратник оброблення зерна 

8273.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник борошномельного виробництва 

8273.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник комбікормового виробництва 

8273.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник круп'яного виробництва 

8273.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Кулінар борошняних виробів 

7412.2 

  

  

Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 

8273.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст шеретувальних установок (оброблення зернових) 

8273.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Мельник 

8273.2 

11 

3 - 4 

3 - 4 

  

Оператор дезінсекційних установок 

8273.2 

11 

  

  

  

Оператор пакетоформувальних машин 

8273.2 

11 

  

  

  

  

Клас 15.62
Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів 

Апаратник гідролізу крохмального молока 

8275.2 

11 

  

  

  

Апаратник крохмального агрегата 

8275.2 

11 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 

8275.2 

11 

  

  

  

Апаратник одержання декстрину 

8275.2 

11 

2, 4 

  

  

Апаратник одержання кукурудзяної олії 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Апаратник одержання сирого крохмалю 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Апаратник одержання сиропів 

8275.2 

11 

  

  

  

Апаратник одержання сухих кормів 

8275.2 

11 

  

  

  

5 - 6 

Апаратник одержання сухого крохмалю 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Апаратник термічної коагуляції білкових речовин 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Гідроциклонник 

8275.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво сухого глютену) 

8275.1 

11 

  

  

Група 15.8
Виробництво інших харчових продуктів 

Дріжджовик 

7412.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Кондитер 

7412.2 

65, 11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Машиніст тістомісильних машин 

8274.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст тістообробних машин 

8274.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Клас 15.81
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 

8274.2 

11 

  

  

  

  

Оператор (кочегар) виробничих печей 

8274.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Оператор потоково-автоматичної лінії 

8274.2 

11 

  

  

  

Оператор установки безтарного зберігання сировини 

8274.2 

11 

  

  

  

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кондитерське виробництво) 

8274.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Пекар 

7412.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Пекар комплексно-механізованої лінії 

8274.2 

11 

  

  

  

  

Пекар-майстер 

8274.2 

11 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Полімеризаторник металевих форм та листів 

8159.2 

11 

  

  

  

  

Тістороб 

7412.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Формувальник тіста 

7412.2 

11 

3 - 4 

3 - 4 

  

Клас 15.82
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого
зберігання 

Бісквітник 

8274.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Варник харчової сировини та продуктів (кондитерське виробництво) 

8274.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Вафельник (кондитерське виробництво) 

8272.3 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Оператор лінії для виробництва борошна та гранул 

8273.2 

11 

  

  

  

  

Оператор обжарювального апарата 

8277.2 

11 

  

  

  

  

Клас 15.83
Виробництво цукру 

Апаратник варіння утфелю 

8276.2 

11 

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник дефекосатурації бурякового соку 

8276.2 

11 

  

4 - 5 

Апаратник оброблення рафінадних голів 

8276.2 

11 

3 - 4 

  

  

Вибивальник рафінадних голів 

8276.2 

11 

3 - 4 

  

  

Оператор виробничої дільниці 

8276.2 

11 

3 - 4 

  

  

Оператор головного пульта керування 

8276.2 

11 

  

  

  

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво цукру) 

8276.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Пресувальник-віджимач харчової продукції (виробництво цукру) 

8276.2 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Пресувальник-формувальник харчової продукції (виробництво цукру) 

8276.2 

1 - 3 

2 - 3 

  

  

2 - 3 

Різальник буряків 

8276.2 

11 

2, 4 

  

  

Клас 15.84
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів 

Апаратник приготування інвертного сиропу 

8274.2 

11 

  

  

  

  

Глазурувальник 

8274.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Глянцювальник карамелі та драже 

8274.2 

11 

  

  

  

Готувач білкових мас 

7412.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Дражувальник 

8274.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Карамельник 

8274.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Машиніст збивальних машин 

8274.3 

11 

2 - 3 

2 - 3 

  

  

Машиніст формувально-закручувального напівавтомата 

8274.2 

11 

  

  

  

  

Машиніст шоколадообробних машин 

8274.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Мармеладник-пастильник 

7412.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 

8274.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор лінії приготування шоколадної маси 

8274.2 

11 

  

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення чаю, кави, какао та шоколаду) 

8277.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Рецептурник 

7412.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Халвомісильник 

7412.2 

11 

  

  

  

Цукерник 

7412.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Шоколадник 

7412.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Клас 15.85
Виробництво макаронних виробів 

Пресувальник напівфабрикату макаронних виробів 

8274.2 

11 

  

  

  

  

Сушильник довготрубчастих макаронів 

8274.2 

11 

  

  

  

  

Клас 15.86
Виробництво чаю та кави 

Заготівник чайних ящиків 

7421.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Купажник чаю 

7415.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Клас 15.87
Виробництво прянощів та приправ 

Апаратник з вироблення оцту 

8278.2 

11 

  

  

  

Апаратник з оброблення та купажування оцту 

8278.2 

11 

  

  

  

  

Апаратник з приготування майонезу 

8275.2 

11 

  

4 - 5 

Клас 15.89
Виробництво харчових продуктів не віднесених до інших групувань Виробництво харчових кислот 

Автоклавник (виробництво цитринової та виннокам'яної кислот 

8154.2 

11 

3 - 4 

  

  

Сушильник (виробництво цитринової та виннокам'яної кислот) 

8152.2 

11 

3 - 4 

  

  

Центрифугувальник (виробництво цитринової та виннокам'яної кислот) 

8153.2 

11 

3 - 4 

  

  

Виробництво харчових концентратів 

Апаратник пароводотермічного агрегата 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Дезодораторник сої 

8274.3 

11 

  

  

  

Виробник кукурудзяних паличок 

8274.2 

11 

  

  

  

  

Оператор розпилювальної сушарки 

8277.2 

11 

  

  

Оператор мийно-очищувального агрегата 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Оператор вирощування дріжджів 

8154.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор вирощування чистої культури дріжджів 

8154.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 

8151.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Сепараторник біомаси 

8153.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Сушильник дріжджів 

8152.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Ферментаторник 

8275.2 

11 

  

  

  

  

Група 15.9
Виробництво напоїв 

Апаратник виробництва шампанського 

8278.2 

11 

  

  

  

Апаратник коньячного виробництва 

8278.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник перегонки та ректифікації спирту 

8278.2 

11 

  

  

  

Апаратник процесу бродіння 

8278.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник упарювання 

8278.2 

11 

  

  

  

  

Готувач сухих пивних дріжджів 

8278.3 

11 

2 - 3 

2 - 3 

  

  

Готувач шампанського 

8278.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Дегоржер 

7415.2 

11 

  

  

  

  

Купажник 

7415.2 

11 

  

  

  

Оброблювач винної сировини 

8278.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Оброблювач виноматеріалів та вина 

8278.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Оброблювач відходів виноробства 

8278.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Оброблювач води 

8278.3 

11 

1, 3 

3 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 

8278.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Оброблювач сусла та соків 

8278.2 

11 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво напоїв) 

8278.1 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Ремюер 

7415.2 

11 

  

  

  

  

Солодовник 

8278.2 

11 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Підсекція DA
Розділ 16
Виробництво тютюнових виробів 

Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 

8279.2 

11 

  

  

  

  

Зволожувальник тютюнової сировини 

8279.2 

11 

3 - 4 

  

  

Купажник тютюнів 

7416.2 

11 

  

  

  

  

Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 

8279.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Машиніст потоково-автоматизованих ліній перероблення тютюну 

8279.2 

11 

  

  

  

  

Машиніст тютюнорізальних машин 

8279.2 

11 

  

  

  

Машиніст-регулювальник 

8279.1 

11 

  

  

Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 

8279.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Сортувальник тютюну 

7416.2 

11 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 

7416.2 

11 

2 - 3 

2 - 3 

  

  

3, 5 

Сушильник харчової продукції (перероблення тютюну) 

7416.2 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Підсекція DB 

Авербандник 

7346.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Розділ 17
Текстильне виробництво 

Батанник 

7432.2 

  

  

  

  

5 - 6 

В'язальниця текстильно-галантерейних виробів 

7432.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

В'язальниця трикотажних виробів та полотна 

8262.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Вирізальник фестонів 

7432.2 

  

  

  

  

  

Виробник виробів з тканини з художнім розмалюванням 

7332.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Витягальник ременів 

7432.2 

  

  

  

  

  

Гравер (виробництво текстилю) 

7346.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Заправник голкопробивного агрегата 

7431.2 

  

  

  

  

  

Квіткарка 

8269.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Кетельник 

8262.2 

  

  

  

  

  

Килимарниця 

7432.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Комплектувальник пряжі, тканини й виробів 

7432.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Контролер якості 

7432.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Контролер сітковиробів 

7432.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Копіювальник малюнків та карт 

7346.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Лаборант з аналізу коконів 

7431.2 

  

3 - 4 

  

  

Мереживниця 

7432.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Мийник килимів 

7432.2 

  

  

  

  

  

Набивальник малюнків 

7346.2 

  

1 - 2 

2, 4 

  

  

2, 4 

Набивальник малюнків манерами 

7346.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Накатник малюнків 

7346.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Налагоджувальник технологічного устаткування (оброблення бавовни й луб'яних культур) 

7223.1 

12 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Намотувальник фільтрів 

7431.2 

  

3 - 4 

  

  

Оператор крутильного устаткування 

8261.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Оператор лінтерного устаткування 

8261.2 

12 

  

  

  

Оператор потокової лінії з вироблення волокна 

8261.2 

12 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор сушильного устаткування 

8261.2 

12 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Пантографіст 

7346.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Патроніст малюнків 

7346.2 

  

  

  

  

Перевіряльник веретен 

7431.2 

  

3 - 4 

  

  

Перевіряльник розводок 

7431.2 

  

  

  

Перемотувальник нитки 

8159.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Помічник майстра (конопледжутове виробництво) 

7431.1 

  

  

  

Помічник майстра (лляне виробництво) 

7431.1 

  

  

  

Помічник майстра (сітков'язальне виробництво) 

7432.2 

  

  

  

  

Помічник майстра (ткацькі верстати та в'язальні машини) 

8262.1 

  

  

  

Правильник технологічного оснащення 

7432.2 

  

  

  

  

  

Пресувальник молетів 

7346.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Пресувальник сировини та волокна 

8261.2 

12 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Протравлювач бавовняного насіння 

8261.2 

12 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Прядильник 

8261.2 

  

3 - 5 

  

Ракліст (виробництво текстилю) 

7346.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Розкрійник скловолокнистих матеріалів 

7332.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Розмалювальник тканини 

7346.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Розправляч основ 

7432.2 

  

3 - 4 

  

  

Сіткоплетільник 

8262.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Складач малюнка 

7346.2 

  

  

  

  

  

Снувальник (ручне ткацтво) 

7432.2 

  

3 - 4 

  

  

Сортувальник немитої вовни 

7431.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Сортувальник сировини, матеріалів та виробів (виготовлення волокон, вати та конопледжутове виробництво) 

7431.1 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Сортувальник сировини, матеріалів та виробів (виготовлення полотна, виробництво текстильної галантереї та сітков'язальне виробництво) 

7432.1 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Сортувальник сировини та волокна 

8261.2 

12 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 5 

Стригаль ворсу 

7432.2 

  

  

  

  

  

Термодрукар 

7346.2 

  

  

  

  

Ткач 

8262.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Ткач ручного художнього ткацтва 

7432.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Точильник стригальних ножів 

7431.2 

  

  

  

  

  

Травильник валів 

7346.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Тунелепрокладник у бунтах бавовни-сирцю 

8261.2 

12 

  

  

  

  

Укладальник сировини 

8261.2 

12 

2 - 4 

  

  

Чистильник-точильник чесальних апаратів 

7431.2 

  

  

  

  

Шаблонник 

7346.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Шліфувальник друкарських валів 

7431.2 

  

  

  

  

  

Підсекція DB
Розділ 18
Виробництво одягу;
виробництво хутра та виробів з хутра
Групи 18.1, 18.2
Виробництво одягу зі шкіри
Виробництво одягу з текстилю 

Виготовлювач лекал (швацьке виробництво) 

7346.2 

13 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Вишивальниця 

8263.2 

13 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Закрійник 

7435.2 

13 

  

4 - 5 

5 - 7 

Зварник швацьких виробів на установках СВЧ 

8263.2 

13 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Клеїльник (швацьке виробництво) 

7433.2 

13 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Комплектувальник матеріалів, крою та виробів 

7436.2 

13 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Контролер матеріалів, виробів та лекал 

7435.1 

13 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Кравець 

7433.2 

13 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Модистка головних уборів 

7435.2 

13 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Монтажник апаратури спеціальних головних уборів 

8286.2 

13 

  

  

  

  

Оператор швацького устаткування 

8263.2 

13 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Плісирувальник гофрувальник 

8263.2 

13 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Розкладач лекал 

7433.2 

13 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Розкрійник 

7435.2 

13 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Розкрійник шкіри та хутра 

7332.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Термообробник швацьких виробів 

8264.2 

13 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Формувальник головних уборів (швацьке виробництво) 

7433.2 

13 

  

  

  

Фурнітурник 

7436.2 

13 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Швачка 

8263.2 

13 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Група 18.3
Виробництво хутра та виробів з хутра 

Апаратник дублення (хутряне виробництво) 

8265.2 

  

  

  

  

  

Консервувальник шкіряно-хутряної сировини 

7434.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у кушнірському виробництві 

7434.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у сирицефарбувальному виробництві 

7434.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Кушнір-обробник 

7434.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Кушнір-розкрійник 

7434.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Кушнір-складальник 

7434.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Обробник головних уборів 

7433.2 

  

  

  

  

  

Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів 

7434.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Розмалювальник виробів із шкіри 

7332.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Розмалювальник моделей 

7332.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Розпилювач хутра та повсті 

7434.2 

  

  

  

Складальник виробів із шкіри та хутра 

7332.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Сортувальник шкіряно-хутряної сировини 

7434.1 

  

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Термообробник хутряних шкурок 

7434.2 

  

2, 4 

  

  

Фарбувальник хутра та шубної овчини 

7434.2 

  

  

  

  

Підсекція DC
Розділ 19
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

Апаратник випарювальних апаратів для одержання рідкого продукту 

8152.2 

  

  

  

  

  

Апаратник відкочування 

8265.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник водно-хімічного оброблення 

8265.2 

  

  

  

  

  

Апаратник дублення (шкіряне та шкірсировинне виробництво) 

8265.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Апаратник екстрагування танідів 

8153.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник знежирення 

8265.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник знезолення, м'якшення 

8265.2 

  

  

  

  

Апаратник зоління (шкірсировинне виробництво) 

8265.2 

  

  

  

  

Апаратник приготування дубильних екстрактів 

8265.2 

  

  

  

  

Апаратник приготування лаку 

8265.2 

  

  

  

  

  

Апаратник приготування міздряного клею 

8265.2 

  

  

  

  

Апаратник сушильної установки 

8152.2 

  

  

  

  

  

Апаратник фарбування й жирування шкір 

8265.2 

  

  

  

  

  

Апаратник-конденсаторник 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник-нейтралізаторник 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник-сульфітувальник 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апретурник 

8265.2 

  

2 - 3 

3 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Вирівнювальник товщини деталей та напівфабрикатів 

7441.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Вирівнювальник шкіряних деталей 

7332.2 

  

3 - 4 

  

  

Виробник макетів матриць 

7442.2 

  

  

  

  

  

Витягальник шкір 

7441.2 

  

3 - 4 

  

  

Вишивальник на шкірі та хутрі 

7332.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Гартівник чапрану та технічної шкіри 

7441.2 

  

3 - 4 

  

  

Готувач апретур, емульсій та лаків 

8154.3 

  

  

  

  

Готувач хімічних розчинів 

8151.2 

  

3 - 4 

  

  

Епілювальник хутряних шкурок 

8265.2 

  

  

  

  

  

Жирувальник шкір 

7441.2 

  

3 - 4 

  

  

Зволожувальник шкіряних, хутряних деталей та виробів 

7441.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Колорист (шкіряне виробництво) 

7441.2 

  

  

  

  

  

Контролер виробів, напівфабрикатів та матеріалів 

7442.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

2 - 5 

  

3 - 5 

Контролер сировини та напівфабрикатів 

7441.1 

  

  

  

  

Контролер технологічного процесу (дубильно-екстрактове виробництво) 

8154.3 

  

  

  

  

  

Лакувальник шкір 

7441.2 

  

  

  

  

  

Машиніст віджимального устаткування (шкіряне й шкірсировинне виробництво) 

8265.2 

  

  

  

Машиніст двоїльної машини (шкірсировинне виробництво) 

8265.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст напівавтоматичної лінії двоїння овчини 

8265.2 

  

3 - 4 

  

  

Машиніст промивальної машини 

8265.2 

  

2, 4 

  

  

Машиніст розвідної машини 

8265.2 

  

  

  

  

  

Машиніст рубальної машини (дубильно-екстрактове виробництво) 

8151.2 

  

  

  

  

  

Машиніст чесальних та мішальних машин 

8265.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Міздрильник 

7441.2 

  

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 6 

Обліковець міри та виробів 

8269.3 

  

1 - 3 

2 - 3 

  

  

2 - 3 

Оброблювач деталей, напівфабрикатів та виробів 

7442.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Оброблювач шкіряно-хутряної сировини 

7441.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оброблювач шкур волосогінною сумішшю 

7441.2 

  

3 - 4 

  

  

Обробник виробів 

7442.2 

  

1 - 3 

2 - 3 

  

  

2 - 3 

Плавильник нафталіну та фенолів 

8152.2 

  

  

  

  

Пошивник лимарно-сідельних виробів 

7442.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Пошивник шкіргалантерейних виробів 

8266.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Пресувальник шкір 

8265.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Прокатник шкір 

7441.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Розвідник шкір 

8265.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Розкрійник шкіряної сировини 

7441.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Розмалювальник шкіргалантерейних виробів 

7436.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Розтягальник шкір та овчин на рами 

7441.2 

  

3 - 4 

  

  

4 - 5 

Розтягальник шкіряних смуг 

7442.2 

  

  

  

  

  

Складальник лимарно-сідельних виробів 

7442.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Складальник шкіргалантерейних виробів 

7442.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів 

7442.1 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Стругальник шкіро-хутряної сировини та напівфабрикатів 

7441.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів 

8265.2 

  

1 - 3 

2 - 3 

  

  

2 - 3, 5 

Фарбувальник шкір 

7441.2 

  

  

  

  

  

Формувальник деталей та виробів 

8266.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Чистильник випарних апаратів 

8152.2 

  

  

  

  

  

Чистильник лиця голини 

8265.2 

  

  

  

  

Швачка (у сировинно-фарбувальних та кушнірських цехах) 

8265.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Група 19.3
Виробництво взуття 

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття 

7442.2 

  

  

4 - 5 

  

5 - 6 

Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття 

7442.2 

  

1, 3 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Затягувальник взуття 

7442.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Модельєр колодок 

7442.2 

  

  

  

  

Насаджувач взуття 

8269.2 

  

3 - 4 

3 - 4 

  

Ремонтувальник взуттьових колодок 

7442.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Складальник взуття 

8266.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Складальник верху взуття 

8266.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Складальник низу взуття 

8266.3 

  

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

  

Фрезерувальник взуття 

8266.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Підсекція DD
Розділ 20
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Загальні професії
деревообробних виробництв 

Верстатник деревообробних верстатів 

7423.2 

16 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Гнутар по дереву 

7422.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Готувач лаків, фарб та левкасу 

8151.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Заточувальник деревообробного інструменту 

7423.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Контролер деревообробного виробництва 

7422.1 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Мельник деревообробного виробництва 

8151.2 

16 

3 - 4 

3 - 4 

  

Група 27.5* 

Модельник дерев'яних моделей 

7422.1 

42 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Налагоджувальник деревообробного устаткування 

7423.1 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Опоряджувальник виробів з деревини 

7142.2 

16 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 

8240.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор сушильних установок 

7421.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Пресувальник виробів з деревини 

7422.2 

16 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Пропарювач-проварювач деревини 

7421.2 

16 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Просочувальник пиломатеріалів та виробів з деревини 

7421.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Різальник шпону та личкувальних матеріалів 

7421.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Розкрійник шліфувального полотна 

7423.2 

16 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Розмітник по дереву 

7422.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Склеювач блоків, заготовок та будівельних конструкцій 

7421.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Сортувальник матеріалів та виробів з деревини 

7421.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Столяр 

7422.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини 

7421.2 

16 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Шліфувальник по дереву 

7423.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Група 20.1
Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 

Бондар 

7422.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оператор агрегатних ліній сортування та перероблення деревини 

8141.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор установок та ліній оброблення пиломатеріалів 

8141.1 

16 

  

  

4 - 5 

  

5 - 6 

Рамник 

8141.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Сепараторник (деревообробні виробництва) 

8141.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Складальник виробів з деревини 

8285.2 

16 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Група 20.2
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 

Апаратник виробництва бакелітової плівки 

8232.2 

16 

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник з виробництва синтетичних клеїльних смол 

8154.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Вентильовий гідравлічного преса 

8141.2 

16 

  

  

  

5 - 6 

Верстатник вусувального верстата 

7423.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Верстатник лущильного верстата 

8141.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Верстатник ребросклеювального верстата 

7423.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Лагодильник шпону й фанери 

8141.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Машиніст відливної машини 

8141.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст змішувального агрегата 

8141.2 

16 

  

  

  

5 - 6 

Оператор високочастотної установки 

8141.2 

16 

  

  

  

  

Оператор інерційних сепараторів 

8141.2 

16 

  

  

  

  

Оператор формувальної машини 

8141.2 

16 

  

  

  

5 - 6 

Оператор центрального пульта керування у виробництві деревних та костричних плит 

8141.2 

16 

  

  

  

  

Пресувальник деревних та костричних плит 

8141.1 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Розмелювач деревини 

8141.2 

16 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Розформувальник 

8141.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Складальник 

8141.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Сушильник (виробництво фанери) 

7421.2 

16 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Термообробник деревноволокнистих плит 

8152.2 

16 

  

  

  

  

Підсекція DE
Розділ 21
Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 

Автоматник картонажного виробництва 

8143.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Апаратник талової установки 

8154.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Варник бавовни 

8142.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Варник воскової, клейової маси та просочувальної суміші 

8151.3 

17 

1 - 3 

2 - 3 

  

  

2 - 3 

Варник хімічної деревної маси 

8142.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Варник целюлози 

8142.1 

17 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Вибілювальник (виробництво целюлози) 

8142.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Виготовлювач виливаних паперових виробів 

8143.2 

17 

2, 4 

  

  

Виготовлювач рівняльників та циліндрів 

8142.1 

17 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Випарювальник луговини 

8142.1 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Готувач емульсій 

8151.2 

17 

3 - 4 

  

  

Дефібрерник 

8142.1 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Дифузорник целюлози 

8142.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Друкар міліметрівки 

8251.2 

17 

  

  

  

  

Закрійник картону та інших матеріалів 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Зволожувальник паперу та картону 

8143.2 

17 

1 - 2 

2, 4 

  

  

2, 4 

Каландрувальник (целюлозно-паперове виробництво) 

8142.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Картонажник 

8143.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

2 - 4 

Клеєвар (виробництво целюлози, паперу, картону й виробів з них) 

8152.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Колорист (виробництво паперу) 

8143.2 

17 

  

  

  

Контролер целюлозно-паперового виробництва 

8142.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст автоматизованої лінії для виготовлення гофроящиків 

8143.1 

17 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Машиніст бітумувальної машини 

8143.2 

17 

2, 4 

  

  

Машиніст вакуум-формувальної машини (вироби з картону) 

8143.2 

17 

  

  

  

Машиніст висікально-штампувальної машини 

8143.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Машиніст гофрувального агрегата 

8143.1 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст друкарсько-висікального агрегата 

8251.2 

17 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст клеїльно-сушильної машини (клеїльник) 

8143.2 

17 

  

  

  

Машиніст крейдувальної машини 

8143.1 

17 

  

4 - 5 

5 - 6 

Машиніст лінії виготовлення втулок паперових 

8143.2 

17 

3 - 4 

  

  

Машиніст машини для виготовлення паперу до тютюнових фільтрів 

8143.2 

17 

  

  

  

Машиніст машини для виробництва виробів з паперу 

8143.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Машиніст машини для покриття паперу плівкою та розчином 

8143.2 

17 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст машини для склеювання паперових виробів 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Машиніст машини довговолокнистих паперів 

8143.2 

17 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст нашарувальної машини 

8143.1 

17 

3, 5 

  

5 - 6 

Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар) 

8143.1 

17 

  

4 - 5 

5 - 6 

Машиніст паперофарбувальної машини (фарбувальник) 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст папкової машини 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Машиніст прес-пата (сіткар) 

8142.2 

17 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст рубальної машини (виробництво целюлози та паперу) 

8142.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Машиніст силіконової машини 

8143.2 

17 

3 - 4 

  

  

Машиніст термодисперсійної установки 

8142.2 

17 

  

  

  

Машиніст трубкової машини (трубковик) 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст шпалерно-друкарської машини 

8251.1 

17 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Міксівник 

8142.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Накатник папероробної (картоноробної) машини 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Оператор виробництва деревної маси з трісок 

8142.2 

17 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор очисного устаткування 

8142.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Пресувальник картону 

8143.1 

17 

  

5 - 6 

Пресувальник папероробної (картоноробної) машини 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Просочувальник паперу та паперових виробів 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

2 - 4 

  

3 - 4 

Різальник паперу, картону та целюлози 

8143.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Розмелювач (виробництво паперу та картону) 

8142.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Складальник паперових виробів 

8286.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Содівник 

8152.1 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Сортувальник паперового виробництва 

8142.2 

17 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Сушильник вакуум-формувальної машини 

8143.2 

17 

3 - 4 

  

  

Сушильник папероробної (картоноробної) машини 

8143.1 

17 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Сушильник прес-пата 

8142.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Фарбоукладач 

8143.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Хлорник 

8151.2 

17 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Підсекція DE
Розділ 22
Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації 

Брошурувальник 

7345.2 

  

1 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

  

2 - 3 

Вулканізаторник друкарських форм 

7342.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Гальванотипіст 

7342.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Гільйоширник (поліграфічне виробництво) 

7342.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Гравер друкарських форм 

7343.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Гравер шрифту 

7343.2 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Друкар високого друкування 

8251.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Друкар глибокого друкування 

8251.2 

 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

 

3 - 6 

Друкар діаграмної продукції 

8251.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Друкар друкарсько-висікального автомата 

8253.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Друкар естампа 

8251.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Друкар металографічного друкування 

8251.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Друкар орловського друкування 

8251.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Друкар офсетного плоского друкування 

8251.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Друкар друкування на жерсті 

8251.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Друкар трафаретного друкування 

8251.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Друкар флексографічного друкування 

8251.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Друкар-тиснильник 

8252.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Електрофотограф 

7342.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Колорист (поліграфічне виробництво) 

7341.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Копіювальник друкарських форм 

7343.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Коректор (формні процеси поліграфічного виробництва) 

7341.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Машиніст автомата для загортання книг у суперобкладинку 

8252.3 

  

  

  

  

Машиніст автомата для виготовлення обрізних обкладинок 

8252.3 

  

  

  

  

Машиніст автоматичної лінії для виготовлення зошитів для нот та альбомів для малювання 

8252.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст автоматичної лінії для виготовлення книг 

8252.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст агрегата для незшивного клейового скріплення 

8252.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Машиніст агрегатів для виготовлення зошитів 

8252.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст блоковставлювальної машини 

8252.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Машиніст блокообробного агрегата 

8252.2 

  

  

  

Машиніст вибіркової машини 

8251.2 

  

3 - 4 

  

  

Машиніст висікально-пакувального агрегата 

8252.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст вкладально-швацько-різального агрегата 

8252.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст каландра (поліграфічне виробництво) 

8252.2 

  

2 - 3 

  

  

Машиніст комплектувально-швацької машини 

8252.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст лакувально-гумувальної машини 

8252.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Машиніст ламінувальної машини 

8252.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Машиніст машини для виготовлення конвертів 

8252.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст машини для вкладання книг у футляри 

8252.2 

  

2, 4 

  

  

Машиніст капталоприклеювальної машини 

8252.2 

  

3 - 4 

  

  

Машиніст палітурноробної машини 

8252.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст приклеювальної машини 

8252.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст різальних машин 

8252.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст сортувального автомата 

8251.2 

  

  

  

  

Машиніст фальцювальних машин 

8252.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст швацьких машин та автоматів 

8252.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Монтажист 

7341.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Налагоджувальник поліграфічного устаткування 

7223.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Нотогравер 

7343.2 

  

  

  

  

Нотографік 

7343.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Обліковець (поліграфічне виробництво) 

7341.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Оброблювач кліше 

7341.2 

  

3 - 4 

  

  

Оброблювальник шрифтової продукції 

7343.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Оператор електронних автоматів для виготовлення форм високого друкування 

7341.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Оператор електронних гравіювальних автоматів для виготовлення форм глибокого друкування 

7343.1 

  

  

  

Оператор електронного складання та верстання 

8251.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор електронного кольороділення 

7343.2 

  

  

  

  

  

Оператор з виготовлення гільйошів 

8251.1 

  

  

  

  

5 - 6 

Оператор з цифрового друкування 

8251.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Оператор лазерних гравіювальних автоматів для вироблення форм офсетного плоского друкування 

8251.2 

  

  

  

  

  

Оператор фарбової станції 

8251.2 

  

3 - 4 

  

  

Оператор фотоскладальних автоматів і систем 

7341.1 

  

  

  

5 - 6 

Оформлювач табло віньєток та альбомів 

7344.2 

  

3 - 4 

  

  

Палітурник 

7345.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Палітурник документів 

7345.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Перебивач форм глибокого друкування 

7343.2 

  

  

  

  

Препаратор 

7341.2 

  

1 - 3 

1 - 4 

  

  

2 - 4 

Пробіст високого друкування 

7341.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Пробіст офсетного плоского друкування 

7341.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Різальник дерев'яного шрифту 

7343.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Складач на машинах 

7341.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Складач на складальних рядковиливальних машинах 

7341.2 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Складач ручним способом 

7341.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Стереотипер 

7342.2 

  

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 6 

Травильник кліше 

7343.2 

  

2, 4 

4 - 5 

  

4 - 6 

Травильник форм глибокого друкування 

7343.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Трафаретник (поліграфічне виробництво) 

7343.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Фотограф (поліграфічне виробництво) 

8224.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Фотоцинкограф 

7343.2 

  

  

  

  

Хромолітограф 

7343.2 

  

  

  

  

Юстирувальник 

7343.2 

  

  

  

  

Підсекція DF
Розділ 23
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 

Апаратник виробництва дициклопентадієну 

8159.2 

19 

  

  

  

Апаратник виробництва індолу 

8159.2 

19 

3 - 4 

  

  

Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 

8159.2 

19 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник виробництва піридинових основ 

8159.2 

19 

3 - 4 

  

  

Апаратник виробництва формованого коксу 

8159.1 

19 

  

  

4 - 5 

5 - 7 

Апаратник знефенолування та знеспиридинування масел 

8159.2 

19 

2, 4 

  

  

Апаратник із завантаження пеку 

8159.1 

19 

  

4 - 5 

5 - 7 

Апаратник одержання сирого бензолу 

8159.1 

19 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник одержання високотемпературного пеку  

8159.1 

19 

3, 5 

  

5 - 6 

Апаратник одержання кумаронової смоли 

8159.1 

19 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник одержання сульфату амонію 

8159.1 

19 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник одержання чистого антрацену 

8159.2 

19 

  

  

Апаратник приготування препарованої смоли 

8159.2 

19 

  

  

  

  

Апаратник термооброблення коксованої шихти 

8159.1 

19 

  

  

4 - 5 

5 - 7 

Барильєтник 

8159.2 

19 

  

  

  

5 - 6 

Газівник коксових печей 

8159.1 

19 

  

  

4 - 5 

5 - 7 

Дверевий 

8159.2 

19 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Електрослюсар з ремонту устаткування нафтобаз 

7241.2 

21 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Завантажувач-вивантажувач термоантрацитових печей 

8159.2 

19 

3 - 4 

  

  

Контролер з якості нафти й нафтопродуктів 

8155.2 

21 

  

  

  

  

Люковий (коксохімічне виробництво) 

8159.2 

19 

  

  

  

6 - 7 

Машиніст електровоза гасильного вагона 

8159.2 

19 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст з моторних випробувань палива 

8155.2 

21 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст коксових машин 

8159.2 

19 

  

  

  

6 - 7 

Машиніст коксонавантажувальної машини 

8159.2 

19 

  

  

  

  

Машиніст мостового перевантажувача  

8159.2 

19 

  

  

  

5 - 6 

Машиніст технологічних компресорів 

8163.1 

21 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Машиніст технологічних насосів 

8155.2 

21 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 7 

Машиніст установки сухого гасіння коксу 

8159.1 

19 

3, 5 

  

5 - 7 

Машиніст устаткування розподільних нафтобаз 

8159.2 

21 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 7 

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 

7241.2 

21 

  

  

  

5 - 6 

Обхідник лінійний 

8159.2 

21 

3 - 4 

  

  

Оглядач нафтоналивних ємностей 

8159.2 

21 

3 - 4 

  

  

Оператор газорозподільної станції 

8159.1 

21 

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Оператор магістральних газопроводів 

8159.2 

21 

  

  

  

  

Оператор нафтоперекачувальної станції 

8159.2 

21 

  

  

  

6 - 7 

Оператор підземних газогенераторів 

8159.2 

21 

  

  

  

Оператор технологічних установок 

8155.1 

21 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 8 

Оператор товарний 

8159.2 

21 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 7 

Пресувальник нафталіну 

8159.2 

19 

  

  

Приладист (перероблення нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування магістральних трубопроводів) 

7311.1 

21 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 8 

Сортувальник коксу 

8159.2 

19 

1 - 2 

2, 4 

4 - 5 

  

2, 4 - 5 

Трубопровідник лінійний 

7136.2 

21 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Підсекція DG
Розділ 24
Хімічне виробництво 

Апаратник абсорбції 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник азотування 

8159.2 

  

2 - 4 

  

  

Апаратник активації 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник алкілування 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник амінування 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник амонолізу 

8154.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Апаратник ацеталювання (виробництво синтетичних смол, пластмас та їх перероблення) 

8232.2 

  

  

  

  

Апаратник ацетилування 

8154.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник ацилювання 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник бромування 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник вакуум-сушильної установки 

8221.2 

11 

  

  

  

  

Апаратник вакуумування 

8154.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник варіння 

8152.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник виготовлення плівкових матеріалів методом поливу 

8232.2 

  

  

  

  

Апаратник вилуговування 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Апаратник вилучення побічних продуктів 

8159.2 

  

  

  

  

Апаратник випалювання 

8152.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник випаровування 

8152.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник випарювання 

8152.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник випарювання та гранулювання 

8159.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник виробництва "аеросили" 

8154.1 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва АГ-солі 

8154.2 

  

  

  

Апаратник виробництва адипінової кислоти 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва адипонітрилу 

8154.2 

  

  

  

  

Апаратник виробництва азобарвників 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник виробництва аміачної селітри 

8159.1 

  

  

  

Апаратник виробництва барвників для хутра 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва бертолетової солі 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва борної кислоти 

8154.1 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва гальмової рідини та антифризу 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 4 

  

Апаратник виробництва гідросульфіту натрію 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва диметилтерефталату 

8154.1 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва діоксиду хлору 

8154.1 

  

  

  

Апаратник виробництва жовтого фосфору 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник виробництва казеїнового клею 

8154.2 

  

  

  

5 - 6 

Апаратник виробництва кісткового клею 

8154.2 

  

  

  

Апаратник виробництва міздрового клею 

8154.2 

  

  

  

Апаратник виробництва силікатного клею 

8154.2 

  

  

Апаратник виробництва калієвої селітри 

8159.2 

  

  

  

  

Апаратник виробництва контактної маси 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 

8154.1 

  

  

  

Апаратник виробництва корунду 

8152.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник виробництва кремнійорганічних лаків 

8154.1 

  

  

  

  

Апаратник виробництва кріоліту 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва літопону 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва металевого натрію 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник виробництва миш'яковистих солей 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва надперекису калію 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва нітрату та нітриту натрію 

8159.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва нітрофоски 

8159.1 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва регенеративних речовин 

8159.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва світлосполук 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник виробництва сечовини 

8159.1 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва силікатгелів 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник виробництва спектрально-чистих газів 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва сульфатомасел та отрутохімікатів 

8154.1 

  

  

  

  

Апаратник виробництва сульфату амонію 

8159.2 

  

  

  

  

Апаратник виробництва сульфітних солей 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник виробництва термічної фосфорної кислоти 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник виробництва фенілметилуретилану 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва фосфорних сполук 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник виробництва фталоціанінових барвників 

8154.2 

  

  

  

  

Апаратник виробництва фтористого натрію 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва хімічних реактивів 

8154.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник виробництва хромових сполук 

8154.1 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва ціанистих металів 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва цинкового купоросу 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва цинкового пилу 

8152.2 

  

  

  

  

  

Апаратник виробництва червоного фосфору 

8154.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник висадження 

8232.1 

  

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Апаратник віджимання 

8153.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Апаратник відновлення 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник відпалу кристалів корунду 

8152.2 

  

  

  

  

  

Апаратник відстоювання 

8153.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Апаратник газового консервування 

8154.2 

  

  

  

Апаратник газогенерації 

8159.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник газорозділення 

8159.1 

  

  

  

  

5 - 6 

Апаратник гашення вапна 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник гідратації (хімічне виробництво) 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник гідролізу 

8154.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник гідрування 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник гомогенізації пластичних мас 

8232.2 

  

  

  

  

Апаратник готування емалей 

8151.2 

28 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник гранулювання 

8152.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник дегідратації 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник дегідрування 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник деполімеризації 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник десорбції 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник деструкції 

8232.2 

  

  

  

  

Апаратник десублімації 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник диспергування пігментів і барвників 

8151.2 

28 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник діазотування 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник дозрівання 

8232.2 

  

  

  

  

  

Апаратник дозування 

8151.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник екстрагування 

8154.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник електролізу 

8154.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник етерифікації 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник з насмоктування діафрагм 

8159.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник затвердіння 

8232.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник змішування  

8151.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник змішування барвників 

8151.2 

28 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник знесолювання води 

8154.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник із збирання та збагачення шламу 

8154.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник ізомеризації 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник імідування 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник карбоксилування 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник карбонізації 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник коагуляції 

8151.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник конверсії 

8159.1 

  

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Апаратник конденсації 

8152.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник контактування 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник концентрування кислот 

8159.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник кристалізації 

8154.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник кульових млинів 

8151.2 

28 

  

  

  

5 - 6 

Апаратник лускування 

8159.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник мерсеризації (хімічне виробництво) 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник метоксилування 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник миловаріння 

8221.2 

11 

  

  

  

5 - 6 

Апаратник мокрої класифікації 

8153.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник нагрівання теплоносіїв 

8152.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник напилювання металом 

8152.2 

  

  

  

  

  

Апаратник нейтралізації 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник нітрозного процесу 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник нітрозування 

8154.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник нітрування 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник облагороджування гексолу 

8232.2 

  

  

  

  

  

Апаратник одержання вуглекислоти 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник одержання зародків діоксиду титану 

8154.1 

28 

  

4 - 5 

5 - 6 

Апаратник одержання інертного газу 

8152.2 

  

  

  

  

Апаратник одержання лаків та емалей на полімеризаційних смолах 

8152.2 

28 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник одержання метатитанової кислоти 

8154.2 

28 

  

  

  

Апаратник одержання мікронізованих матеріалів 

8151.2 

28 

  

  

  

Апаратник одержання оксидів металів 

8152.2 

28 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник одержання трихлорпропану та дихлоргідрину 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник одержання фотогіпосульфіту 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник одержання хлорного заліза 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник окислення 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник оксимування 

8159.2 

28 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник омилення 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник оплавлення 

8232.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник осадження 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник осушування газу 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник охолодження 

8159.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник очищення газу 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник очищення рідини 

8153.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник перегонки 

8152.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

8159.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник піролізу 

8152.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник плавлення 

8152.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник поліконденсації 

8154.2 

  

  

  

  

Апаратник полімеризації 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник приготування амальгами натрію 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник приготування вологої міпори 

8232.2 

  

  

  

  

  

Апаратник приготування емульсій 

8151.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник приготування замісів 

8151.2 

28 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник приготування зв'язувальних (смол) 

8154.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Апаратник приготування каталізатора 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

2 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник приготування косметичних засобів 

8221.2 

26 

  

  

  

Апаратник приготування ламінованої плівки 

8232.2 

  

  

  

  

  

Апаратник приготування парфумерних композицій та рідин 

8221.2 

26 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник приготування полімеризаційної суміші 

8232.2 

  

  

  

  

  

Апаратник приготування сирої суміші 

8151.2 

  

  

  

  

  

Апаратник приготування хімічних розчинів 

8151.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник прожарювання 

8152.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник промивання 

8153.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Апаратник рафінації лужних металів 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник регенерації 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник рекристалізації 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник рекуперації 

8154.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник розкладання 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник розсіву 

8159.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник розчинення 

8151.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Апаратник розчинення лакових основ 

8151.2 

28 

  

  

  

Апаратник сатурації 

8151.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Апаратник сепарування 

8153.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Апаратник синтезу 

8154.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник спалювання 

8152.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник спікання 

8232.2 

  

  

  

  

Апаратник спінювання пінопласту 

8232.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Апаратник стандартизації 

8151.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник стандартизації у виробництві пластичних мас 

8232.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник сублімації 

8152.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник сульфування 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник сушіння 

8152.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Апаратник сушіння випарених кісток 

8152.2 

  

  

  

  

Апаратник сушіння клею та желатину 

8152.2 

  

  

  

Апаратник теплоутилізації 

8162.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Апаратник термовологого оброблення 

8232.2 

  

  

  

  

  

Апаратник установки дослідного виробництва 

8154.1 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Апаратник фенілування 

8154.2 

  

  

  

  

  

Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 

8275.2 

11 

3 - 4 

  

  

Апаратник формування хімічного волокна  

8159.2 

24 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник фільтрації 

8153.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Апаратник форполімеризації 

8232.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник фосгенування 

8154.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Апаратник хлорування 

8154.1 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Апаратник центрифугування 

8153.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник ціанування 

8154.2 

  

  

  

  

Апаратник-вальцевар 

8152.2 

  

  

  

  

  

Апаратник-заварювальник 

8154.2 

  

3 - 4 

  

  

Апаратник-індуліновар 

8152.2 

  

  

  

  

  

Апаратник-лаковар 

8152.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Апаратник-оліфовар 

8152.2 

28 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник-сикативовар 

8152.2 

28 

3 - 4 

  

  

Апаратник-фарботерник 

8151.2 

28 

3 - 4 

  

  

Апаратник-фірнісовар 

8152.2 

  

  

  

  

  

Вальцювальник (хімічне виробництво) 

8159.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Варник косметичної маси 

8221.2 

26 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Вибірник металевого натрію 

8159.2 

  

  

  

  

  

Виробник казеїну 

8272.2 

3 - 4 

  

  

Виробник пристроїв для вирощування монокристалів 

8159.2 

  

  

  

  

  

Ґрунтувальник 

8229.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Дробильник (хімічне виробництво) 

8151.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Завантажувач-вивантажувач 

8159.3 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Каландрувальник (хімічне виробництво) 

8229.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Колорист (лакофарбове виробництво) 

8151.2 

28 

  

  

  

5 - 6 

Контролер-приймальник 

8152.2 

28 

  

  

  

  

Лакувальник 

8229.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст іонізаційної машини 

8232.2 

  

3 - 4 

  

  

Машиніст лакувальних машин (виробництво поліграфічних фарб) 

8152.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Машиніст мікструдера 

8232.2 

  

3 - 4 

  

  

Машиніст млинів (хімічне виробництво) 

8151.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст подрібнювального агрегата 

8151.2 

3 - 4 

  

  

Машиніст розволокнювальної машини 

8151.2 

  

  

  

  

Машиніст фільтр-преса 

8153.2 

  

  

  

Машиніст шпрединг-машини 

8229.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст шприц-машини 

8229.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст-бронзувальник 

8152.2 

  

  

  

  

Налагоджувальник устаткування лакофарбових покриттів 

8154.1 

  

  

  

  

5 - 6 

Налагоджувальник устаткування у виробництві аерозольних пакувань  

7223.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Налагоджувальник устаткування у виробництві скловолокна та склопластиків 

8232.2 

24 

  

  

  

5 - 6 

Обпалювач керамічних пігментів 

8152.2 

  

3 - 4 

  

  

Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 

8154.1 

  

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Оператор лінії виробництва мила 

8221.2 

11 

  

  

  

  

Оператор потокових ліній нанесення світлоповертальних сполук 

8154.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Оператор потокової лінії поліетиленування 

8154.2 

  

  

  

  

  

Перезарядник контактних апаратів 

8159.2 

  

3 - 4 

  

  

Перемотувальник-сортувальник 

8152.2 

  

3 - 4 

  

  

Полірувальник шроту 

8159.2 

  

  

  

  

Помічник майстра (хімічне виробництво) 

8159.1 

  

  

  

4 - 5 

5 - 6 

Препараторник 

8151.2 

  

  

  

  

  

Пресувальник (хімічне виробництво) 

8229.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Приймальник сировини для клею 

8151.2 

  

  

  

  

Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

8229.3 

  

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Розмелювач (мельник) випарених кісток 

8151.2 

  

  

  

  

Складальник продукції в аерозольному пакуванні (виробництво фармацевтичних продуктів та косметичних засобів) 

8221.2 

  

  

  

  

5 - 6 

Складальник продукції в аерозольному пакуванні (хімічне виробництво) 

8229.2 

  

2 - 3 

3 - 4 

  

  

3 - 4 

Снувальник (хімічне виробництво) 

8159.2 

  

2 - 3 

3 - 4 

  

  

3 - 4 

Сортувальник (хімічне виробництво) 

8229.2 

  

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Установник каталізаторних сіток 

8159.2 

  

  

  

  

  

Фарбувальник (хімічне виробництво) 

8229.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Формувальник пакетів 

8152.2 

  

3 - 4 

  

  

Шихтувальник (хімічне виробництво) 

8151.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Підсекція DH
Розділ 25
Виробництво гумових та пластмасових виробів 

Апаратник виготовлення гумових ниток 

8231.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів 

8231.2 

31 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Група 25.1
Виробництво гумових виробів 

Балансувальник шин 

8231.3 

31 

  

  

  

Вальцювальник гумових сумішей 

8231.2 

31 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Виготовлювач кілець 

8231.2 

31 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Виготовлювач молдингів 

8231.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Виготовлювач мочаних виробів 

8231.2 

31 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Випалювач масивних шин 

8231.2 

31 

3 - 4 

  

  

Випробувач гумових виробів 

8231.2 

31 

3 - 4 

  

  

Вирубник заготовок та виробів 

8231.2 

31 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Вулканізаторник 

8231.2 

31 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 6 

Грануляторник 

8231.2 

31 

  

  

  

Гумівник металовиробів 

8231.2 

31 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 6 

Девулканізаторник 

8231.2 

31 

  

  

  

Заготівник гумових виробів та деталей 

8231.2 

31 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Заготівник зразків для випробування шин 

8231.2 

31 

  

  

  

  

Заготівник такелажу інженерного майна 

8231.2 

  

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Закрійник гумових виробів та деталей 

8231.2 

31 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Знімач гумових виробів 

8231.2 

31 

1 - 3 

2 - 4 

  

  

2 - 4 

Каландрувальник гумових сумішей 

8231.2 

31 

2 - 3 

2 - 4 

  

  

3 - 4 

Каландрувальник на обгумуванні металокордного полотна 

8231.2 

31 

  

  

  

  

Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів 

8231.2 

31 

1 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

2 - 5 

Контролер шинного виробництва 

8231.2 

31 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 4 

  

3 - 4 

Машиніст автокамерного агрегата 

8231.2 

31 

  

  

  

Машиніст агрегата виготовлення навивальних рукавів 

8231.2 

31 

  

  

  

Машиніст гумозмішувача 

8231.2 

31 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст каландра (виробництво продукції з гуми) 

8231.2 

31 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 6 

Машиніст клейового агрегата 

8231.2 

  

  

  

  

  

Машиніст обплітальної машини 

8231.2 

31 

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст передформувальника 

8231.2 

31 

3 - 4 

  

  

Машиніст просочувального агрегата 

8231.2 

31 

2 - 3 

2 - 4 

3 - 5 

  

3 - 5 

Машиніст протекторного агрегата 

8231.2 

31 

  

  

  

5 - 6 

Машиніст розплітальної машини 

8231.2 

  

3 - 4 

3 - 5 

  

4 - 5 

Машиніст стрейнера 

8231.2 

31 

3 - 4 

  

  

Монтувальник шин