Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента морского оборудования

КМ Украины
Постановление КМ от 05.09.2007 № 1103
действует с 05.09.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2007 р. N 1103

Київ

Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент морського обладнання та план заходів щодо запровадження Технічного регламенту морського обладнання на період до 2011 року, що додаються.

2. Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики затвердити перелік морського обладнання, на яке поширюється дія зазначеного Технічного регламенту.

3. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити впровадження цього Технічного регламенту та контроль за дотриманням його вимог.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
морського обладнання

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги безпеки до морського обладнання, процедури підтвердження відповідності цим вимогам, встановлює правила маркування та введення в обіг такого обладнання.

2. У цьому Технічному регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

морське обладнання - вироби, призначені для встановлення на борту судна відповідно до міжнародних вимог, що зазначені у переліку морського обладнання, який затверджується Держспоживстандартом (далі - перелік);

судно - судно, на яке поширюється дія міжнародних конвенцій, за винятком військових суден.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Законах України "Про стандартизацію", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності" та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

3. Дія цього Технічного регламенту поширюється на морське обладнання, призначене для розміщення на борту судна під прапором України.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на морське обладнання, що було розміщено на борту судна до набрання ним чинності.

4. Морське обладнання, зазначене у переліку морського обладнання, виготовлене до набрання чинності цим Технічним регламентом, може також розміщатися на борту судна, якщо на це морське обладнання є відповідні сертифікати, видані в установленому порядку.

5. Якщо на морське обладнання поширюється дія інших технічних регламентів, таке морське обладнання повинно відповідати вимогам тільки цього Технічного регламенту.

6. Уведення в обіг морського обладнання дозволяється тільки за умови підтвердження його відповідності вимогам цього Технічного регламенту згідно з передбаченими ним процедурами оцінки відповідності та за умови його встановлення і технічного обслуговування згідно з документацією виробника та використання за призначенням.

Уведення в обіг морського обладнання без декларації про відповідність та нанесення національного знака відповідності забороняється.

7. Випробування морського обладнання проводиться з дотриманням відповідних стандартів, установлених у документах Міжнародної Морської Організації, та національних гармонізованих стандартів в їх актуалізованих версіях, прийнятих відповідно до міжнародних вимог, що визначають методи і необхідні результати випробувань.

8. Виробники морського обладнання, яке вводиться в обіг, та їх уповноважені представники, центральні органи виконавчої влади, які здійснюють технічне регулювання та нагляд за технічним станом морського обладнання, органи з оцінки відповідності морського обладнання зобов'язані дотримуватися вимог та правил, встановлених цим Технічним регламентом.

Виробник морського обладнання або його уповноважений представник несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність морського обладнання вимогам, встановленим цим Технічним регламентом.

Вимоги безпеки до морського обладнання

9. Вимоги безпеки та процедури оцінки відповідності морського обладнання визначаються у переліку.

10. Розміщення на борту судна морського обладнання, що не відповідає вимогам цього Технічного регламенту може бути дозволено (за винятком випадків технічних нововведень) тільки за умови, що таке обладнання встановлюється для випробувань. При цьому повинні здійснюватися заходи, спрямовані на запобігання шкідливому впливу радіокомунікаційного обладнання на радіочастотний спектр.

Процедури оцінки відповідності

11. Оцінку відповідності морського обладнання вимогам цього Технічного регламенту виробник або його уповноважений представник повинен проводити із застосуванням процедур (модулів оцінки відповідності), визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1 ст. 31).

12. Для оцінки відповідності морського обладнання може застосовуватися одна з таких процедур:

модуль B (перевірка типу) у комбінації з модулем C (відповідність типу) або модулем D (забезпечення якості виробництва), або модулем E (забезпечення якості продукції), або модулем F (перевірка продукції) за вибором виробника відповідно до переліку;

модуль H (цілковите забезпечення якості).

У разі виготовлення морського обладнання в єдиному екземплярі або в невеликих кількостях і не серійно оцінка відповідності може проводитися за модулем G (перевірка одиниць продукції).

13. У процесі проведення оцінки відповідності морського обладнання виробник або його уповноважений представник складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком і наносить на кожний виріб національний знак відповідності згідно з вимогами цього Технічного регламенту.

14. Технічна документація, що подається виробником або його уповноваженим представником органові з оцінки відповідності, вимоги до якого визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223), має містити:

технічні умови (специфікація) на морське обладнання, технічну документацію на виготовлення морського обладнання, а також програму та методику випробувань;

експлуатаційну документацію (технічний опис, інструкція з експлуатації);

перелік стандартів з офіційно опублікованого центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може вважатися як доказ відповідності морського обладнання вимогам цього Технічного регламенту;

результати проведених розрахунків конструкції, перевірок тощо.

15. Виробник або його уповноважений представник повинен зберігати декларацію про відповідність та технічну документацію, зазначену в пункті 16 цього Технічного регламенту, протягом десяти років після введення в обіг останнього технічного засобу і надавати її для перевірки у встановлених законодавством випадках.

Маркування

16. Морське обладнання, відповідність якого підтверджено в установленому порядку, повинно мати національний знак відповідності, нанесений на нього виробником або його уповноваженим представником.

17. Процедура нанесення національного знака відповідності здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

18. Національний знак відповідності наноситься на морське обладнання або на таблички технічних даних так, щоб він був видимий, виразний і не стирався протягом передбаченого строку служби морського обладнання. Якщо це неможливо або це не можна гарантувати, внаслідок властивостей частини морського обладнання, то знак має бути нанесений на пакування морського обладнання, на етикетку або на листівку.

19. Національний знак відповідності розміщується після ідентифікаційного номеру органу з оцінки відповідності, що провів процедуру підтвердження відповідності, за умови, що цей орган був залучений до здійснення контролю продукції, із зазначенням останніх двох цифр номера року нанесення знака.

20. На морське обладнання забороняється наносити знаки або написи, які можуть увести в оману щодо значення або графічних зображень національного знака відповідності.

21. Національний знак відповідності наноситься на кінцевому етапі виготовлення.

 

ПЛАН
заходів щодо запровадження Технічного регламенту морського обладнання на період до 2011 року

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання, роки 

1. Узгодження та опублікування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту

Включення до плану державної стандартизації розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними 

Мінтрансзв'язку,
Мінпромполітики,
Держспоживстандарт 

щороку 

2. Приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з положеннями Технічного регламенту 

- " - 

2007 - 2009 

3. Популяризація застосування положень Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, семінарів, конференцій 

- " - 

2007 - 2010 

4. Підготовка вітчизняних підприємств-виробників до виготовлення морського обладнання за вимогами Технічного регламенту 

Мінтрансзв'язку,
Мінпромполітики 

- " - 

5. Добровільне застосування підприємствами Технічного регламенту з проведенням оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом 

- " - 

2009 - 2010 

6. Призначення органів з оцінки відповідності для проведення оцінки відповідності морського обладнання вимогам Технічного регламенту 

Мінтрансзв'язку,
Мінпромполітики,
Держспоживстандарт 

2008 - 2010 

7. Обов'язкове застосування підприємствами Технічного регламенту 

Мінтрансзв'язку,
Мінпромполітики 

2011 

____________

Опрос